17 Haziran 1934 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 6

17 Haziran 1934 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

M. Musolini ile M. Hüler nelere karar verdiler? (Birinci sahifeden mabal, ku bulmus ve iki saatten fazla sürmüştiir. Şimdiye kadar henüz hiçbir itilâf ve hakikî bir taahhüt kaydedilmemiş tir. Fakat aşağıdaki hususatta îki tarafm tezleri arasında mutabakat görül • müstür: 1 Silâhsızlanma ve Milletler Cemiyeti: Almanya silâhsızlanma konferansma ve Milletler Cemiyetine an cak miisavi hukukla dönecekrir. Bunn ise ancak ttalyan plânmın kabulü ta hakkuk etb'rebilir. 2 Tuna havzasmin tensiki: A! • manya, 15 martta Romada ttalya, A • vushırya ve Macaristan arasında irn saletnan iktısadî itilâfnamelere iştirakten imrina etmemektedir. 3 Avusturya meselesi: Alman ya, Avushıryanm istfkİâü ve bu memlekette sükunün tesisi lüzumunu tamamile kabul etmektedir. Miilî sosya listler propagandalannı mutedil bir tarzda yapacaklar, buna mukabil İ • talya millî sosyalistlerin Avnsturya da sonbaharda yaoılmasi ihtimali o lan omumî intihabata istiraklerini te min edecektir. Yanresmî mehafilde M. Musolini ile Hitlerin mahallî siyasî anlaşma'ara karsı umumî Avrupa anlasm**ı sivasetmi ayni derecede tercih ettikleri beyan olunmaktadır. Stefani Ajansı, bu mülâkat hakkın 3a neşrettiği tebliğde iki hükumet re 'isinin, dün de samimî bir te?riki me sai fîkrile umumî siyaset meselelerine •e iki memleketi doğrudan doeruya alâkadar eden meseleleri müzakereye devam eylediklerini ve iki hükumet reisi arasında bu suretle başlıyan şah st munasebahn îleride idame olunaca ğinı bildirmekle iktifa eylemektedir. gazetecilerini Almanyayı gezmeğe davet eden ve şereflcrine parlak bir program hazırlıyan da gene o olmustur. Alman gazetelerinin de ehemmiyetle kaydettikleri gibi, Goebbelesin Varsovada tezahüratla kar • sılanması gayet tabiidir. Fakat, bir an korkulduğu gibi, Maresal Pilsudski ile görüsmeseydi, vazifesi tamamile yapılmıs ohnıyacaktı. Filhakika asıl mevzuu bahsolan sey mumaileybin bir Hitler • Pilsudski mülâkabm hazırlaması idi. M. Hitlerin İtalyaya yaptığı ziyaretten sonra bu mülâkat tamamile Alman siyasetinin esas çizgisine dahil bulunuyordu. Almanya ile Lehistan arasında mevcut bütün hususati tavzih ve tesbit için bir zaruret vardır, çünkü M. Hitlerin ttalya seyahati vaziyeti değiştirebilir. Malum olduğn üzere Lehistan, Alman mukarenetini millî sosyalistlerin ittisa tetnayüllerini Lehistan koridorun • dan başka taraflara çevirmek için aramısh. Eğer M. Musolini ile M. Hitler Avusturya meselesinde uyuşurlarsa • ki bu imkânsız değildir • Lehistan siyaseti kendisini dostluk beyaniıamesinden evvelki vaziyette bulacaktır. Binaenaleyh Hitler • Pilsudski mülâkatı azim bir ehem miyeti haizdir ve M. Goebbelesin bu mülâkatı vazifesinin esası olarak telâkki etmesi gayet tabiidir. Ma resal Pilsudskirin birdenbire iyileştnesi de bu mütalealara pek ya bancı olmasa gerektir. Berlinde söylendiğine göre Pilsudski • Hitler mülâkatı esas itibarile kararlaşh rılmıstır ve mülâkatın mahiyeti hakkın d a da mutabık kalınmıstır. Bu husus için Dantzig en muvafık yer olarak gözükmektedir. Tesbit olunacak yegâne sey bu mülâkatın tarihidir. Şimdi Dahiliye Nazınnın katlinin dikkatle hanrlanan bu pilanları altüst edip etmiyeceğini anlamak noktası kalıyor. Venedik mülâkatının neticeieri r Camhuriyet Askerlik l$!eri 376329 tevellUtlüleri davet İstanbul Eorsası kapanış fiatleri 1 6 6 9 3 4 NUKUT ı Merlin 1 Dolar • 0 Fransız tr. 2 20 Liret >0 Belçıka fr. 20 Drahmı 20 Isviçre fr. 20 Leva 1 Horın 20 Çek kronu ı Isvec krono I Avusturya şil. ı Peçeta I Mark 1 Zlotl 20 Lev 20 Dinar ı Rnble l YCD Uskudar Askerlik şubesi riyasetinden: 1 316 ilâ 327 (dahil) bir buçuk ve İki senelik bakaya efrat ile 328 ve 329 doğumlu bir buçuk ve iki senelik efrat haziran 934 ayı zarfında çağınlarak askere gönderileceklerdir. 2 Birinci maddede yazılı doğum ve sinıflara mensup olan efrat için toplan ma günü 26 haziran 934 sah günüdür. Bugün de saat 8 de şubeye müracaat edilmesi lâzımdır. Gelmiyenler bakaya kalacaklanndan haklarında 2053 No. lı kanuna göre ceza tatbik edilecektir. 3 Bedel vermek istlyenlerin bedelleri 25 haziran 934 akşamına kadar kabul edileceğinden müddeti mezfrure zarfında şubeye müracaat edilmesi. 4 Yukarıda sınıf ve doğumları yazılı şube mıntakasında cturan yabancı larm da işbu celp ve sevke dahil olduklan ilân olunur. AIı? 630 121.M) l€6,50 212 114 23,50 814 23,50 82 95 31 22.50 16 45 s»tıs 634 125 168,50 215 116 25 818 25 84 ICO 33 24 Askerî Lise ve Ortamekteplere Talebe ahnıyor 17 Hazıran 1?J4 ı Türk altını l Mecidiye I Banknot Os. B. 21.50 25 18 53 32 924 36 235 19 55 34 925 36,50 237 17 47 23 27 ÇEKLER .onıira NevYork arıs Mllano Brüksel Atina Cen evre ofy a Amsterdam tokhoim /lyana Madrit Berlin Varşova Budapeşte Bükreş raj> I 63.1.50 63.1,50 Şubeye davet • Beyoğlu Askerlik şubesinden: 1 1934 nisan celbinin efrat noksanmı ikmal için 329 doğumlularla daha evvelki dogumlulardan bakaya kalıp ta as kerlik etmiyen bir buçuk senelik efrat ile iki senelik efrat sevke tâbi olduklarından 26 haziran 934 Içtlma günü sevkolunmak üzere şubeye müracaatleri. 2 Bu sevke tâbl efrattan naktl bedel vermek arzu edenlerin 25 haziran 934 akşamma kadar bedellerinin kabul edile ceği ilân olunur. j Açihş Açilı; lcra da resi taşınıyor İstanbul Cumhuriyet Müddeiumumillginden: Topanede bulunan İstanbul icra dairelerinin Yenipostahane binasmın tefrik edilen mahallerine nakll dolayısile 18, 19, 20, 21 haziran 934 tarihlerine musadif pazartesi. salı, çarsamba, perşembe günleri muamelât tatll edilecektir. Yukarıda yazılı tarlhîerde mürafaalarla gayrimenkul müzayedeleri ve haczl ih tiyatî gibi mevaddı müstacele 21 haziran perşembe günü akşamına kadar Topanedeki dairelerde görülecektir. 23 haziran 934 cumartesi gününden ltlbaren bllumum devalrl lcraiye Postahane blnasmdaki dairesinde faaliyete başlı yacaktır. ; Belgrat Yokohama Moskova 35,015 2,6566 088,75 19.105 3,06 ü 4,2975 5,825 2,085 4,2075 3,9425 79,655 0,79706 12,06 9.244 3.4112 83,5975 2,4M5 64.67 1,175 Kapanış 634. M) 0,7965 12,03 9,198 3,40 83,39 2,4442 64.51 1,1717 19,0575 3,052 4,2875 5,8018 2,0815 4,1975 3,9334 34.93 2,65 !091,50 7S»,6f>62 1ST1KRAZLAR 1933 Türk borcu Açılış 28,65 . tahvıll . 1 * ı933 ikramiyeli fstikrazı stlkrazı Uabill Gemlik Beledîye Riyasetinden: 1 Gemlik kasabasımn Na • fıa Vekâleti Celilesinden tas dikli projesi mucibince elektrik tesisatımn yapılması ve bu te • sisatın 15 veya 20 sene müddet le içletilmesi imtiyazı talibine verilecektir. 2 Kasaba 6000 nüfuslu ve 1800 hanelidir. 3 Talipler fennî proje, ke şifname ve evrakı müteferrika sını Belediyede görebilirler bir nüshasını tstanbulda Taksimde tstiklâl apartımanında elektrik mühendisi Hasan Halet Beyden beş lira mukabilinde alabilirler. 4 Bu baptaki müddet 16/ 6/934 tarUıinden itibaren 8/7/ 934 pazar gününe kadar 21 günden ibaret olup taliplerin yevmi mezkurda saat 17 ye k?dar tekliflerini kapalı zarfla Belediye Encümenine vermeleri. (3238) M. Hitler Lehistana da gidecek Berlin 16 (A.A.) Havas ajansı bildiriyor: Lehistan Dahillye Nazın Pieracki nin katli haberi Alman siyasî meha filinde derin bir hayret uyandırmıştır. Bu caniyane hareketin Lehistan efkân umumiyesinde ve zimamdarlan arasmda, M. Goebbelesin Varsova seyahatinden beklenen mes'ut neticeieri ihlâl ettnesinden korkulmaktadır. Bazı siyasî Alman mehaüline nazaran, GoebbelesPilsudski mülâkatının azim bir siyasî ehemmiyeti olacaktır. Filhakika M. Goebbeles Almanya Lehistan mukarenetinin başlıca amili olmustur. Bu mukarenetten Hitlerci Almanyanın temin edeceği büyük istifadeleri ilk gören o olmustur. Lehistan 1 934 935 ders senesi için tstanbulda bulunan Kuleli, Maltepe Liselerile Bursada bulunan Bursa Askerî Lisesine ve Kırıkkaledeki Askerî San'at Lisesine, Konya ve Erzincanda bulunan Askerî orta < mekteplerine ve Kırıkkalede yeni açılacak olan San'at Gedikli Kü > çük Zabit hazırlama mekteplerine talebe almacaktır. 2 Liseler 9, 10, 11 (I, 2, 3) üncü ve ortamekteplerde 6, 7, 8 (1, 2, 3) üncü sınıfları muhtevidir. San'at Ls. de orta kısmmda vardır. Yalnız bu kısım neharidir. 3 San'at lisesinin yalnız 9 smıfına talebe kabul edilir. Bunlar ortamektep mezunlarile sivil San'at mekteplerini bitirenler ve Askerî San'at lisesinin orta kısmından mezun olanlar arasından yapılacak müsabaka ile alınırlar. San't mekteplerini bitirenler tercih edilir. 4 Almanca okuyan talebeler tercihan alınacaklardır. 5 Mektepler leylî ve meccanidir. Talebenîn iaşesinden başka giydirilmesi, teçhizat ve kitaplan hükumete ait olduğu gibi ayrıca tatebeye her ay bir miktar maaş ta verilir. 6 Liseyi muvaffakiyetle bitirenlerden arzu edenlerin müsabaka imtihanına girerek kazandıkları takdirde Askerî Mühendis ve Fen memuru yetistirilmek üzere bir kısmı Almanyaya gönderilir. 7 Bütün mekteplerde kaydi kabul mekteplerin bulundukları yerde 1 temmuz 934 te başlar ve ağustosun birinde biter. Bununla beraber kadroda münhaller kalırsa ders senesinin devamı müddetince sivil îise ve ortamekteplerden nakil suretile talebe ahnmağa devam olunuT. 8 Mekteplerin bulunduğu yerler haricinde askerî lise ve orta • mekteplere kaydedilmek istiyenler 15 haziran 934 ten temmuz so • nuna kadar bulundukları yerlerin Askerlik şubelerine müracaat ed«» bilirler. 9 Mekteplere girmek için lâzım gelen sartları bildirir kaydi kabul sartnameleri ve muhtıraları bütün Askerlik subelerinde mevcuttur. Talipler Askerlik şubelerine ve askerî lise ve ortamekteplerine müracaat ederek mezkur sartlan öğrenebilirler. 10 Kaydi kabul sartları geçen senekinin aynidir. 11 Kırıkkalede açılacak olan San'at Gedikli Küçük Zabit mektebine ilkmektep mezunlarından en az 15 yaşını bitirenler alınır. Bu mektep leylî meccanidir. Tahîil müddeti iki senedir. Ayrıca muayyen stajı vard'r. Bu mek tep mozunları San'at G«*dikli Küçük Zabiti olurlar ve diğer San'at Kücük Z»»bitleri gibi muhassesat alırîar. (3244) Üsklidar muallmlerinn kongresi Üsküdar Muallinüer Birliğinden: Birinci toplantıda ekseriyet olmadıgı İçin kongremiz 17 haziran 934 pazar günü saat 15 te yapılacaktır. Arkadaşların gelmeleri mercudur. Çorum Belediye Reisliğmden: 22/5/934 tarihli ilânımızla münakasasının icra kılınacağı bildiri • len »ehrimiz fennî su tesisatı bakiye şebekesinin ikmaline müteallik «22670» lira «22» kunış bedeli keşifli işlere ve alınacak malzemeye münakasa müddetinin hitamı olan 11/6/934 talip çıkmadığından evvelce ilân ettiğimiz 22/5/934 tarihli münakasa, fennî şartname, mu kavelename ve vahidi f iat cetveli hükümleri eskisi Rİbi tamamen baki ve muteber olmak üzere münakasa müddetinin 11/6/934 tarihin den itibaren on gün müddetle uzatılarak iKalenin 21/6/934 oerşembe pünü saat 16 da Beledive dairesinde icrasma karar verilmis ve kefiyet Ankara, İstanbul, lzmir ve Samsun Belediyelerine yazılmış ve lüzumu kadar şartname ve evrakı müsbite arzu edenlerin görmelerini teminen mezkur Belediyelere tekrar gönderilmiştir. îstiyen • î.ere Çorum Belediyesinden parasız posta ile de gönderilir. Talipîe • rin muayyen gün ve saatin hululünden evvel teklifnamelerini Be ledi.ve Rivasetine tevdi etmeleri ilân olunur. (3252) M. Hitler Berline döndU Berlin 16 (A.A.) Alman istih • barat bürosımdan: Basvekil Hitler, bu sabah Venedikten hava yolile gelerek Münih tayyare meydanına inmistir. Güihane müsamereleri Bugün saat 16,30 da Gülhanede tıbbl musamere vardır. Arzu eden meslektas ların teşriflerl rica olunur. M. Hitler M. Musoliniyi Berline davet etti Berlin 16 (A.A.) M. Hitler M. Musoliniyi Almanyaya davet etmisb'r. ttalyan mehafilinde Duçenin ttalyadan aynlmamak prensibinde bir istisna yaparak Hitlerin davetine icabet edeceği zannedilmektedir. Tiirk Ocaklarından alacağı olanlara Cumhuriyet Halk Fırkası kâtibl umu miliginden: Mefsuh Türk Ocaklarından üç yüz 11raya kadar alacaklı olanlann alacakları ödenmek üzere müracaat etmeleri evvelce İlân edllmişti. Epey zaman geçtlgi halde bazı alacaklılann henüz müracaatte bulunmadıklan anlaşılmıştır. Bu mlktar alacağı olanlarm Ankarada Cumhuriyet Halk Fırkası merkezinde Tasfiye Encü menine müracaatleri lüzumu tekrar İlân olunur. Ordu Halkevinde güzel bir sergi açıldı İstanbul Belediyesi ilânları Büyük Tayyare Piyangosu ÜÇÜNGÜ KEŞİDE I I TEMMUZ 1934 TEDİR Mubayaasına lüzum görülen 150 top 18 kiloluk birinci hamur kâğıt pazarlıkla almacaktır. Vermeğe talip olanlar 56,5 liralık teminat makbuzile 18/6/934 pazartesi günü saat on beşe kadar Daimî En cümene müracaat etmelidirler. ' (3268) * ** Kcşif bedeli 1553 lira 41 kuruş olan Çubuklu gaz depolarmdaki 7 numaralı ambara demir çatı insası pazarlıkla ihale edilecektir. Talip olanlar keşif evrakını görmek ve şeraiti anlamak üzere Levazım Müdürlüğüne, pazarhğa girmek için de 116,5 liralık teminat mak buz veva mektutile 21/6/934 perşembe günü saat on beşe kadar Daimî Encümene müracaat etmelidirler. (3265) Büyük ikramiye 50,000 liradır tarafmdan açılan aergtden bir köfe senelere nazaran çok daha zengin ve Ordu «Hususî» Ders senesi so mükemmeldir. Sergi hergün geç vakte BU olmak münasebetfle Ordu Vilâye kadar açık bulunmak şartile bir hcfta tinm merkez mektepleri Halkevinde devam etmistir. Bütün halk sergiyi gezbir elisi, resim, dikis ve nakıs sergi mis, minimini yavrulann bir senelik si açmışlardır. Bu seneki sergi diğer suurlu mesaileri takdirle karşılanmıstır. Mektep tatebeleri Ayrıca: 10.000, 5.000, 4.000 liralık ikramiy< ve 20.000 liralık bir mükâfat vardır SIPAHİ OCAĞIÎDARE HEYETİNDEN: 8 haziran 934 te ekseriyet olmadıgı cihetle açılamamış olan kongrenin 24 haziran 934 pazar günü saat 16 da toplanacağı ilân ve azaların teşrif'.eri rica olunur. (461) kilde yere koydum ki camlarına güne; çarpsm ve çalılığa uzaktan bakan o • rada bir adamın bulunduğunu ve sa • hili gözeUediğhıi zannetsin. t$te be nim pLânımın ana hatları bur>)ardan ibaretti. Başına yediğin darbeden mi? Mister Brigerland suratuu eksiterek cevap verdi: Evet Bu darbeyi indiren kimdi acaba? Ne tuhaf sualler soroyorsun. Ne bileyim ben ? Derhal yere düstünv Eğer kursun Lidyaya isabet etseydi, bu i*i nasıl tefsir edecektin? Bundan kolay ne var? «Bizi gozetliyen adamı bulmak için gittim. Bu sırada bir silâh sesi isittim. O tarafa kostum. Fakat meydanda tüfekten baska birsey bulamadım, diyecektîm. Bir köylü, bir seyyah tarafmdan görülebileceğini hiç hesaba katma • dm nu? Malum ya oran senm evin değiL Herkes gezip dolaşabilir. ^ Yavnım, ben herseyı düşündum. Bütün teferruah en ince noktalara kadar tespit ettim. Her ne ise... Rica ederim bir daha böyle birsey yapma! Bu hareke • tin pek ahmakça, pek tedbirsizce! Bn sırada madam Kola Mortimer İstanbul Sıkhî Müesseseler Satınalma Komisyonu Reisliğinden: Sıhhî müesseselerin 1934 malî senesi umum mahrukatile gaz, ben7İn ve vakomyağı ihtiyaçlarına kapalı zarfla vaki teklifler muvafık görulmediğinden 19 haziran 934 salı günü saat 14 te pazarlıkla muamele yapılacaktır. tsteklilerin müracaatleri. (3250) odaya girdi ve Mi» Brigerland babasmı bu geveze kadınla basbasa bırakarak dısan çık* **• O sabahki hâdise onlann o gün dısan çıkmalanna mâni oldu. Lidya yemekten sonra bir kanapeye uzanmıs h. Vücudünde tatlı bir gevseklik du • yunca daha rahat bir yer aradı, kalktı, yatak odasına gitti. Marküs te Lidyayı aksama kadar göremiyeceğini anlıya rak köşkten nvıstı. Pek fazla ncak vardı. Günes bat • tıktan sonra da rüzgâr çıkmadı. Gün • düz birkaç saat uyuyan Lidyayı bir türlü oyku tutmuyordu. Odanın havası insanı bunaltacak kadar ağırdu Kalk ü, pencereyi açtı. Dirseğini çerçeve ye dayayarak mehtapla aydmlanan bahçeyi seyre basladu Bu sırada ağaçlardan birînîn altandan ayrılan bir gölgenin binaya doğru yaklastığını gördü. Bu bir adamdı ve yürüyüsü Lidyaya hiç te yabancı gel • miyordu. Lidya onu tanır gibi oldu. Yatak o dasından çıkh. Ayaklannm ucuna basa basa asağı, bahçeye indi. Arkasma bakıp takip olımmadığını anladıktan sonra gözlerile bahçede gezen adam» araştırdı. O balkonun altındaki göl geye sığınmıştı. Lidyanın yaklasbğuu görünce seslendi: Madam korkmayuıız, benim.., thtiyar Jogs. Sen, ha! Burada ne arayorsun? Hiç madam, olup biten seyleri gözetliyorum. thb'yar bu cevabı verdikten sonra balkonun albndan çıkh ve topallıya topallıya uzaklaşh. 23 A azan: Edgar Vallas Tercüme eden: Ömer Fehmı 49 Doğrusunu söyle, mesele oldu? natıl Adam sbıde bu ij bahse degmez. *** bile Biraz aonra Mlster Brîgerland fle kızı odada baybaşa kalınca mükâle • tnenm jekli birden deği;iverdl| Plânunı öğrenirsen yaaacaksm. Sen bana daima korkak dersin değil mi? Sana bunutı aksini Ubat edece ğinv. Ben bunu değil hâdisenin içyü zunu anlamak isb'yorum. Ben de onu anlatacağım ya! Ne de sabrrsızsm. Dün sabah sokağa çıkmıstını. Amiyenli bir köylüden eski »istem bir Ingiliz tiifeği sahn aldım. Bu sabah o çahlığa gittim. Silâhı otlar arasma sakladım. Sonra dürbünümu de orada bıraktım. Fakat dürbünü o şe Mi» Brigerland sordu: E, sonra? Diirbün camlarınm günesten parIaması, taharriyat yapmak, daha doğ rusu oraya gitmek için iyi bir bahane oldu. Bundan ötesi malum. Detnek onu sal üstünde ayakta tutmamı bunun için tenbih etmistin? Şüphe yok. O ancak o vakit güzel bir hedef olacakb. Benim iyi kur» sun attıgum bilirsin. Mi» Brigerland müstehzi müstehzi gülerek mukabele etti: Bunu sen söylüyorsun. Bir de bana sor bakalım. İyi kursun abyordun da bu meharetini bugün neden ispat edemedin ? Çünkü fena halde canım yanmışh. Adeta kendimden geçmistim. Hastanede Demek ihtiyar Jogs ta Kap Martende bulunuyordu, ha! Udya odastna döndü. Onun burada n« yaphğuu, fransızcadan baska dil bilmiyen bu diyar msanlarfle nasıl u • yusabildiğini düşüne düşüne uyudo. (Mabadi var)

Bu sayıdan diğer sayfalar: