20 Haziran 1934 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 8

20 Haziran 1934 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Camfmrîyet 20Hariranl934 HASAN Yulaf Ozu "n&rS&F"" Oocuk Gıdasıdır Doktorlannıza sorunuz. Yulaf çocuklara hayat ve ruh verir. Neşvünemalanna ve çabuk yürümelerine ve afİyet ve sıhhat İçinde yasamalanna sebep olur. Hastalıksız, nes'elİ, tombul yapar. Yulaf ozıle pıinç, nişasta, patates, arpa, mısır, irmik, bezelye, mercimek özu unlarım çocuklannıza bol bol yediriniz. Tabiatin bu sade ve hakikî gıdası çocuklarm hayatî bir gıdasıdır. Hasan özlü unlarıle yapılan ma hallebi, tatlı ve püre ve çorbalann nefasetine doyum olmaz. Hasan markasma ve ismine dikkat. 2afiyeti umumiye, iştihasızlık ve huvvelsizük halâtında böyök fayda ve tesiri görülen Fosfatlı SarkMaltHulâsası Fakat yalnız ucuzluğa şaşm akla kalmıyacaksınız; yeni çeşitleri ve bilhassa yaz için hazırlanmış kumaşları görünce onların nefasetine de hayrette kalacaksınız. Kullanımz. Her eczanede satılır. am Görülmemiş bir ucuzluk Bu kadar ucuzluğa siz de şaşacaksınız SÜMER BANK Hanımefendilere Pans kadınlannın fevkalâde rağbet ve memnnniyetin! kazanan * GlBBS . pizdlık pudrası: pek nefis ve rakik olmakla beraber bütün beiereler üzerine yapişır ve azun müddet sabit Kokusu da güzeldir. Tecrube ediniz, çok memtınn kalacaksınız. kalir. Yerlî mfiddet L G. Farbenindostrie fabrika larmda amelî olarak çalışmış BİR KİMYAGERE ihtiyaa olanlarm «Dr. tng.» ıtüınııl • le 176 No. posta kntnsuna mSracaatlerL allar Pazarları îpekli dairesinin nefis kumaşlarını gormeden ve rekabet kabul etmez f iatlerini ögre nmeden hiçbirşey almamak menfaatiniz icabıdır. tstanbul ve Almanya Unhrersitelerhı» ı D C C C A 1WI Levazımınınenbüyük deposuYeniPostane den menm ve aynca Almanyada uzun Arbstik İ \ E J O O / \ 1 V 1 ^ J J^ 52 A. Memdnh ticarethanesidir. Mektep, klüp veya ofak sinema salonu için plftk üzerine seslendirme cıhazi ile mücehhez ve mtikemtnel bir halde bir projeksiyon makinesi Beyoglunda Anadola Hanıada birinci katu Metro Goldwyn Mayer mües«esestne müracaat SATILIK (413) tttanbıd 3 fincfi icra momurlu • (undaa: Maitcuz ve paraya çevrilme»i mukarrer *u potnpan, bir adet zimba, bir ade* makaa, bir adet Amerikan tulnmlbajı ve saire 23 haziran 934 tarihine musadif cumarteai gün9 •aat 9 dan 10 a kadar birinci açık arttırma »uretile Galatada Perşenv bepazannda 75 No. h «TOkkânda satdaca^mdan taliplerİB meskur gitn ve aaatte mahallinde barnr bo> lunacak memuruna müracaat] eri lünunu ilân olunur. (19) İstanbul Tapu ve Kadastro Müdürlüğünden: Ayda «35» lira ficretle bilimtinan iki daktilo alınacaktır. Talip olanlann haziranın 26 ıncı salı gününe kadar hâmil olduklan vesaikle birlikte Istanbul Tapu Müdürlüğüne müracaat eylemeleri. (3338) Keleplr flatine satılıktır. lç Ticaret Ummn MSdurlüğündent Etas mukavelenamesi mahallt kammlanna göre tanzfan edflerek 30 flrindteşrin 330 tarihH kamm hükümlerine göre tesçüi istenen ve merkezi Almanyanın Euen sehrinde bulunan 7,750,000 raark sermayeli r e Alman tabiyetli (Hob* tif Aluiyen gezelsaft rar hoh tmd Tifbavten • Hochtief Aktien geseDschaft fur hocb und Tiefbauten) firketinin vekâlete verüen evrak ve istidau tetkik edilerek muvafık gorulmuştür. Ba evrak aratındaki amamt vekâletnameye göre firket namına yapacagı tşlerden doğacak davalarda bfitön mahkemelerde dava eden, edüen ve üçjmcu aahış nfatlarüe hazır bulımmağa salâhiyettar ohnak özere Türkiye nmumi vekilliğine tayin olanan tstanbulda Galatada Ahen ve Münih hanında muknn (Kurt Şuster • Kurt Scbıuter) efendidir. Keyfîyet tetkik edilerek kanunt hükümlere oysun görülmuş olmakla üân o!o> nur. (520) B Mübadil O NO TEPEBAŞI BAHÇESİ Cuma ve pazar günleri saat 10 dan itibaren Yurtluk Hazine Ist: Balıkpazar 6. Vasil (502) Clldiye ve zührevlye mütehassisı MİJZi Sosama,* ya*m be^ olan cezasıdır. Tabil bazmiyeye malik Eno'a Frnit Salt" gaıörlü toza bir miM^r Dmon «üaldıkd •nsamayı gideren lâtil, tfhht re mfikemmel bi* muttahsır t e f k l l eder, Sabah v» •*}*«» bir 6*^( dak mt dvynvnd» Beyogln Elhamra •partımanı No. S tstanbol Asliye birind ticaret mah • kemesinden: tstanbulda Bahcekapıda Haseldhamam sokagmda Sadıkiye ban altmda hanr kundura ticaretile mesgul iken evvelce iflâsma hfikmolunan Armenak Paragamyan Efcndmin «lacaklılarfle aktettigi kongordatoya müteallik bu tun evrak iflâs idaresinin mütaleana nesile birlikte mahkememize verflmi* ve ba ise bir karar Termek içm 2 3 / 6 / 934 tarihine musadif cranartesi gfinu •aat on dort tayîn edflmiştir. ttiraz edenler haklannı mudafaa için bn eelsede bulunabüecekleri kra ve iflâs kanununun 296 ncı maddesi mucibmee üân olnnar. (519) Dr. NURi OSMAN Holantse BankOnl N.V. SabıH Barınsefit FelemenA Bankati Istanbul Şubesl Galata Karaköy Patas Meydancık Atalemcl Han Her türlO Banka muamaiaı lerl. Kasalar lcar» Tam Jdrar tahlili 1OO kurnjtnr. Bilumam tahlilit Bahçekapt, Gmlâk ve Ey tam Bankası karşisında fzzet Bey Hanı •378 Hüsameddin Kimyaper •• Zayi tstanbul Yuksek Ticaret mektebi birinci anuftan almıs ol duğuna tasdiknanıemt zayi ettim, hizkmü yoktur. M. Febmi Eylül Bakalor gasına hazırlık Cagaioğlnnda YENİ LİSE de bfr «enedenberi mnvaffaktyetle devam etmekte olan " Bakaloryaya hazırlık kurlan^ Eylül bakaloryasma hazırlanmak isteyen akalliyet, ecnebf, hnsusf ve resmî bilomum ortamekteplerle liseler talebesi için yenfden açilmiştır. tstanbol Asliye mahkemesi birinci ticaret dairesindent Sekbanrade Abmet Necdet Beyin Sarafnn Efendfle İzmirde Karaıyaka • da fırmcı Şamatacıoğhı Mesut Efendi aleyhine ikame eylediği 661 lira 6 4 knruf alacak davasmdan dolayı müddeialeyhlerden ikametgaJn meçhal buhman Mesut Efendi ilânen tebligala rağnten bazır buhmmadığmdan {nva brada nrabakeme icra edilerek son 11/6/934 tarihli eelsei muhakemede de davanm hukum safhasma geldiğmden ve yapılacak baska bir muamele kalmadığmdan bahisle hakkında hn • knk tulh muhaketneleri kanununun 406 n a maddesi nradbince gıyap ka> ran.ittibaz ve ilânen tebliğine karar Terilmiş re bu bapta yazılan gıyap karamamesînde bir sureti de muhakeroe divanhanesine talik olunmushır. MSddeialeyblerden Mesut Efendi isbu gıyap kararma tarihi üândan ib'baren on gun zarfmda itiraz eylemediği ve muhakeme içm talik kılman 9/7/934 pazartesi g&nu saat on dortte rmıha • kemede bizxat veya bir veki] göndermek sureîile hazır bulunmadığı tak • dirde gıyabmda hükönı verilecegi teblig makamma kaim olmak Szere ilân olunnr. (509) Sahip ve Batmuharriri Yanas Nadi Vmumt netriyatt idare eden Yazı müdürü: Abidin Daoer Uatbaaeütk ve He^rlyat Türlç Anonlm ŞirkeH . Istanbul uMUMf MOOORLOK ı AMSTERDAM Ş u b e l e r l ı Amsterdam, Buenos Alres. Istanbul, Rlo de Janeiro, Santos. Sao Paulo Haftada 1 5 0 kuruşla Keçiburlu Kükürtleri Türk Anonim Şirketinden: EKSELSiOR intihap edeceginiz kumaştan Galata'da Karaköyde meşhur Uüyük elbise fabrikasında. yalnız iki prova ile biçimi şık ve dikişi itinalı I Şirketimiz hissedarlannın nizamnamemizin 7 ind maddesi mucibince öderaeği teahhüt ettikleri mütebaki dörtte üç nisbetindeki sermaye taksitlerini işbo ilâmn neşri tanbinden itibaren on gün zarfanda tediye etmeleri lüzumu beyan olunur (3331) Maliye Vekâletinden: Ismarlama bir koslam Yaptırabilirsiniz. Aynı fabrikada: Kadın, erkek ve çocuklara mahsns ingiliz biçimi empermeabilize pardesüler, paltolar, kostfimier, mnşambalar vesairenin en zengin ve mfintahap çeşitleri vardır. On bin sişeri bir kiloluk ve bin şişesi yanm kiloluk ve iki bin ft • şesi çeyrek kiloluk olarak yerli mamulâündan on yedi bin çişe yazıl* dıktan sonra siyah olan mürekkep satın alınmak üzere kapalı zarf • la münakasaya konulmuştur. Şartnamesi merkezde Kırtasiye Müdürlüğünden ve lstanbulda Dolmabahçe Kırtasiye deposundan alınacak* tır. Mürekkep imalâthanesi olupta vermeğe talip olanların beç yüz ild buçuk lira teminati muvakkate ve şartnamede yazilı vesaik ve nümuneyi müstashiben 9 temmuz 934 tarihine musadif pzaartesi günü saat on beste Mubayaat Komisyonuna müracaat eylemeleri. (3329)1 I Inhisarlar Umum Müdürlüğünden \ Yeni ölçüler kanununa uygun «250» kiloya kadar tartar yerli malı «6» altı adet baskül satın alınacaktır. Taliplerin pazarhğa iştirak edebilmek üzere «% 7,5» teminatlarile beraber «25/6/934» pazartesi günü saat «15» te Cibalide Alım Satım Komisyonuna müraca • atleri. (3294).

Bu sayıdan diğer sayfalar: