25 Haziran 1934 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 6

25 Haziran 1934 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Kabzımalların cevabı «Israr ediyoruz: Yeni hal garaj bile olamaz, hava şeraiti malların bozulmasını intaç edecektir» (Birinci »ahifeden mabat) Şimdi kabzımallan mevzu olarak ele almanın hata oldugunu söyliyen Muhittm Bey bundan beş ay evvel hal binan meselesi için şehir meclisi aza • •mdan mütesekkil bir komisyona mütehassu sıfatile kabzunallar cemiyeti reisinin çagmldıgını ımutuyorlar. O zaman, müstakbel halin Belediyeye 2 0 0 bin liraya yakm varidat getirecegini işaret ederek nasd yapüman lâzım geldiğini anlatmifhk. Bunun uzerine hal binasmı, içinde çalısacaklann ve müstahıfllerin men • faatlerine uygun, gelecek mallarm istiap ve muhafazasma kâfi bir şekilde ve hava feraltme muvafık vaziyette mşa için îcap eden fennî eskâli tesbit maksadile bizim işthakimizle Belediye tktuat müdürlügünde bir toplanb yapılmışh. Bunlar da kabzımallann, yeni halin temeli ahlmadan evvel oldugu gibi «imdi de ihmal edilemiyecek bir mev nı oldugunu gösteriyor ve Vali Beyin bugfinkü beyanatile bir tezat teşkil ediyor; zaman haklı olduğumuzu ispat edecektir. Noktai nazarunızm ne dereceye kadar doğru oldugunu anlamak için eski ve yeni hal yerlerini görmek kâfidir. Şimdiki hal gayrisıhhî olmakla bera • ber, yenisine müreccahtır. Çfinkii ge • niştir ve sebze ve meyvalaruı bozul • maman için icap eden hava şeraitini baizdîr. Hera şimdiki halin gayruıhhl olmasmm biîtiin zaran yalnız kabzı • mallara ait oldugu halde yeni halin darlıgı yüzünden doğrudan dogruya müstahsiller mutazarnr olacaklardır. Zira mahsul&tın korunman mümkün olmıyacakhr. Hal hakkındaki iddialanmız gayrivarîttir, deniliyor. Fakat bizim itirazla nmızdan *onra daha 30 dükkân ilâve•ine tesebbüs ediliyor. Halbuki bu ka» dar dükkân da azdır. Limon ve por • takal satif yerlerile birlikte toptan satış yapdan dükkânlann miktan halihanrda 107 tanedir. Belediye i«e yeni halde 63 dükk&n yaptırmaktadır. Eski halde dükkânlann genişligi 90 tnetre murabbauu bulmasma mukabil yeni dükkânlar «adece 16 metreden ibarettir. Geleo mallarm mühim bir kısmı açıkta kalacaktır. Halin simal rüzgân cihetinin kapanması da mal • larm bozulmasına amO olacakttr. «Müstahsiller, kabzımallann elinde krvranıyor!> sözünün Vali Bey tarafmdan •öylendiğin ththnal vermiyoruz. Çünkü Vali Beyin 8z vazifesi gayrikanunî ve gayrinizamî hallere herşeyden ve herkesten evvel el uzabnak ve şiddetle mânî olmakhr. Ffer böyle bir vaziyet olsaydı çoktan bunun öniine geçmis bulunmalan lâzım gelmez miydi? Herkes malutı istedigine satabilir. Müstahıillerden hiçbiri kabzımallardan ışikâyetçi değildir. Cemiyeti ıniz, kabnmallarla köylülerin münasebetlerine dair bir rapo • ru alâkadar makamlara tevdi etmişti. Kabzımallar, köylülere para vermek •e diger suretlerle yardım etmek dolaynile kendilerine baglanım* vaziyet • tedir. Halbuki köylüler mallannı istedikleri yere götürmekte serbesttirler. Yeni halden müstahsiller de memnun değildirler. Hatta bahçıvanlar, bu binanm ancak Eyüp otobüslerine garaj olabüecegini söylemişler. Bize kalırsa yeni hal garaj bile olamaz. ÇSnka o ka* dar dardır. Şimdiki halimizi, sıhhî bulmıyan Belediye neden çahsmamtza mösaade ediyor? Yeni hale girmek mecburî olroazsa kabzımallardan hiçbiri dükkân tutmtyacaktır. Belediye icbar ederse, kabzunalla nn mühim bir kısmı san'atlerini bırakmağı tercih edeceklerdir. Yeni hale 270,000 lira sarfedilmiş ve istirolâk edilen arazi ile birlikte masraf 1 mil yon 300,000 lirayı bulmuştur Bizim raporlanmız nazan dikkate almıaydı bu para ile kusursuz bir hal yapdabilirdi. Biz, esaı itibarile halde mallann müzayede ile sablmasına itiraz etmiyo • ruz. Ancak bunun yaptlamıyacagı kanaatindeyiz. Çunkii Avrupada oldugu gibi bizde istihsalât büyük çiftlik sahiplerinin elinde olmadığından hale gelen mallar bmlerce müstahsile aittir. Bu kadar mal sahibinin ayn ayn gönderdikleri muhtelif cins meyva ve sebzeler toptan müzayedeye konulamaz. Böyle yapılnta iyi mal satıcılan sarara nğrarlar. Binaenaleyh Avrupayı bu hususta ömek yapmak hata olur. Müstahsillerin mallan birbirlerine I nşmaması, muhtelif c ns emtianm ayni fiatle muamele görmemesi için ayrı ayrı satdması zaruridir. Bunlann birer birer müzayedesi ise çok uzun sürer ve hele yeni hal gibi dar.bir bina içinde buna hiç imkân yoktur ve bir günde bitirilemez. Halbuki günlük sahslann birkaç saat zarfında tamamlanman ve tevzii lâznndır. Belediye tktısat müdüril yeni halin bir günlük muvaredatı istiaba kâfi ol duğunu ve ertesigüne mal devredilmiyecegi için halin darlığından zarar gelmiyeceğini söylüyor. Fakat sahlan mallann bir kısmı derhal kaldınlmadıgm dan bu mütalea varit değildir. Şimdi sahslann yuzde 80 i veresiye oluyor. Müzayede şeklinde ısrar edilirse buna imkân kalmıyacağından bütün mallar fiç beş sermayedann elinde kapana cak, hem müstahsillerin, hem de müttehliklerm zaranna olarak birkaç kişiyi zengin etmekten baska bir ise yaramıyacaktır. Noktai nazanmuda uraif ediyoruz. Çunkü haklıyuc Müzayedenin yapılamıyacağnu s8ylemekten maksat, Belediye tktısat mfidürü Beym «annettir gibi fiatlerin sır halinde kelması degüdir. Bugfin halde mallar pazarlıkla sa • hlmakla beraber fiatler gizli değildir. Hergün muntazaman fiat cetvelleri belediyeye gSnderflmektedir. Belediye bunlan gazetelerle neşir ve flân edebilir.» Kabzımallar, mBracaatlerinin bele diyece nazan itibara ahnmaması üzerine hükumet nezdinde teşebbüsatta bulunmuşlar ve meselenin tetkik et • tirilmesini istemiflerdir. Diğer taraf • tan Beled!ye Daimi Encümen azastn dan Avni Bey, hale ait t»limatname yapıltrken alâkadarlarm mütalealan na • zan itibara altnacağından endişeye mahsl olmadığraı, malın çok gelmesmin süratle müzayede yapdmasma mâni teşkil etmediğine Balıkhane vaziyetinin delfl olduğunu, encümenin bu mesele ile ehemmiyetli surette raetgul bulun • duğunu söylemiştir. Cumhmriyet' Eskişehir Hava Mektepleri Kumandanlığından: Hava mekteplerine alınacak talebenin kabul şartlan: A) Türk olmak B) Taliplerin ortamektep (lise sekizinci sınıf) tahsilini ikmal et mis ve asgari (17) yaşını bitirmiş, azamî (20) yaşında olmak. Ortamektep tahsilinden daha yüksek tahsil görenlerle bu tahsili bitirmlş olanlardan şehit, malul, asker çocuklarile ecnebi diline vâlaf olanlar tercih olunur. C) Talip miktan kadrodan fazla çıktığı takdirde bunlardan orta mektep çehadetnamelerine nazaran yüksek derecede olanlar tercih olunur. Ortamektep tahsilini ikmalden sonra iki sene ve daha ziyade müddeti tahsilsiz geçirenler ortamektep sekizinci sınıf derslerinden Hava mekteplerince imtihan edilecek ve muvaffak olanlar mektebe alınacaVtır. D) Sıhhî vaziyeti uçus vazifelerinde istihdama elverisli olduğuna dair mütehassıslan tam olan bir hastane heyeti sıhhiyesi raporunu almak (hariçte bulunanlar mahallî askerlik şubelerine müracaat etmek suretile muayeneye gönderilirler. Tam tesekküllü heyeti sıhhiye bu lunan sehirlerde en büyük askerî makama müracaatle muayeneye sevkolunurlar) * E) Ahlâkı mazbut olduğuna ve hiçbir veçhile maznun veya mahkum olmadığına dair polisçe tasdikli vesika göstermek. F) Mektebe kabul edilecek talebe Gedikli Küçük Zabitler hakkındaki (1001) nutnaralı kanun ile bunu tatil eden kanunlar mucibince muamele göreceklerdir. Mektebi ikmal ettiklerinde Hava Birlik ve mües.«eselerinde (12) sene müddetle Hava Gedikli Küçük Zabiti olarak ifayı vazife edeceklerini noterlikten mu«addak senetle taahhüt etmek. G) Mektepte tahsilde iken arzularile tahsilden aynlmak istiyen • ler mektebe okudukları müddet zarfında kendilerine yapılan bütün masraflar ödetilir. H) Tahsil müddeti iki senedir. Mektep leylî ve meccanidir. Askerî lise talebesi gibi giydirilir ve beslenir. Ders levazımı parasız verilir. J) «C» fıkrasının ikinci bendinde izah edilen ve imtihana tâbi tutulması lâzımgelenlerin imtihanları eylulün ilk haftasında Hava mektebinde yapılacaktır. Mektebe kabul edilen talebe 15 eylulden itibaren mektebe alınacak ve dersler birinciteşrinde başhyacaktır. K) Hava mekteplerine kabul edilen talebe ihtiyaca göre pilot, nişancı, bombardımancı, fotoğrafçı, muhabereci, telsizci ve makinist hava gedikli küçük zabiti yetiştirilecektir. Taliplerin seraite göre Askerlik subeleri vasıtasile tekemmül ettirmiş evrakmı nihayet 25 ağustos 934 tarihine kadar Hava Mektepleri Kumandanlığma göndermiş olmaları lâzımdır. (3410) 25 Haziran 1934 İstanbul Mîllî Emlâk Müdürlüğünden: Cn» ve mevkii Senelik Müddeti kirası Alibey köyü: Köy önünde Silâhtarağa çiftliği müftemilâtından 13785 M. M. sebze bahçesi 125 3 sene Baltalimanında Piresuyunda 13785 metro rnurabbaı tarla 72 3 » Baltalimanında Kulelibostan denilen 110280 metro murabbaı sebze bahçesi 308 3 » Yukarıda cins ve mevkileri yazılı arazi hizalarindaki müddet ve kira'ar üzerinden açık arttırma usulile kiraya verilecektir. tsteklile rin 27/6/934 çarşamba günü saat on dörtte pey akçelerile müraca atleri. «M.» (2768) TUZLA içmeleri ve oteli 29 Haziran Cuma günü açılıyor. Sabahian 6,30 7,35 8,05 9,50 11 11,45 13, 13 15, 10 d Haydarpaşaya giden vapurların trenleri içmelere giderler tnanlı Aygır Deposu Müdürlüğünden: lnanlı Avgır deposu için 40000, inekhanesi için 30000 kilo kuru ot alenâ olarak 21 gün müddetle münakasaya konulmuştur. 15 temmuz 934 pazar günü saat 14 te Tekirdağ Vilâyeti Baytar Müdiriyetinde münakasası yapılacaktır. Ayrı ayn yapılacak münakasanın şart'.arını öprenmek istiyenler hergün Tekirdağ Vilâyeti Baytar Müdiriyctine ve Murathda Müessese Müdürlüğüne müracaat etmelidirler. (3409) Sigorta Tetkik Heyetinden: Iktisat Vekâleti IL AN tstanbul Kız Lisesi Müdürlüğünden: Mektep elbisesi olan bütün talebenin saat on dörtte mektepte bulunmalan. 25 haziran pazartesi çünü (3438) Müracaat gün'eri : Cumartesi, Pazartesî, Çarşamba saat ikiden dört bucuğa kadar (5^8) Sigorta şirketlerinin teftis ve murakabesi hakkındaki talimatnamenm mnad del 15 inci maddesi hükmüne tevfikan yeniden hüviyet varakası istihsaline mec bur olan ve sigorta »irketleri tarahndan islihdam edilen müfettisler, seyyar acen • talar, tellâllar, muavin ve tâli acentalar, idarehaneleri haricinda muamele vapan sigorta şrrketleri memurin ve müstahdemini ve bilumum rouhammin ve avarya komiserlerinin evellemirde hüviyetlerinin tesbiti zımnında iki adet fotoğraf ve nüfus tezkerelerini . ecnebi tâbüyetinde olanlar ikamet vesikelannı • hamilen 2 0 temmuz 1934 tarihine kadar Istanbulda çalısan ve bulunanların şahsan Bahçekapıda DÖrdUncü Vakıf Hanında dördündikatta bulunan heyetimize ve taşrada müstahdem buluanlann ise mahallî ticaret odalan başkâtipHklerine müracaatleri Iüzumu ilân olunur. Mezkur madde hükümleri dairesinde icra edilecek imtihan günleri ve mahaüeri için aynca keyfiyet ilân edüecektir. Kapalı Zarfla Münakasa tlânı Yüksek Mühendis Mektebi Mubayaat Komisyonu Riyasetinden: Mektep için mayıs 935 gayesine kadar Iüzumu olan muhtelifülcins yas yemif alenî münakasaya konulmuştur. Münakasası 2 temmuz 934 tarihine musadif pazartesi günü saat «15» te yapılacaktır. Şartnamesini görmek üzere taliplerin mektebe müracaatleri ilân olunur. Mudanya Belediyesinden: Mudanyada Çarşı içinde 1447 lira 17 kuruş bedeli keçifli bir ve İskelemeydanında gene 1440 lira 20 kuruş bedeli keşifli bir ki cem'an iki umumî halânın inşaatı kapalı zarf usulile yirmi gün müddetle ayrı ayn münakasaya konmuştur. Taliplerin kesif, şartname ve pro jesini görmek içir hergün Mudanya Belediye Dairesine ve münakasaya iştirak etmek istiyenlerin ihale günü olan 1 temmuz 934 pazar günü saat 15,30 a kadar, Belediyelerce yapılacak müzayede, münakasa ve ihale hakkındaki nizamnamenin 15 inci maddesinde yazılı tarifat dairesinde ayrı ayn tekliflerini Belediye Encümenine verme Ieri ilân olunur. (3272) Glover suale kazinoya gidip te kabvaltı masası basma oturduklan zaman cevap verdi: Mis Brigerland mi beni mes'ut edecek? Ne garip fîkirl Vakıâ o çok guzeldir; tapmılacak kadar guzel. Bazan bof vakiMerinde kendi kendime du nürüm, dusöndükçe hayretim artar. Onu neye ve kime benzetmeli? Lukrasya Borjîayı, tarihin bu güzelliği nisbetin de korkımç simasmı elbette büirsiniz. Lukres Mis Brigerland fle mukayese edilirse yeni dogmuf bir bebek kadar masum ve künahsız kalır. Bahusus bu zavallı bhçok iftiralara da maruz kalmışhr. Korkunç hikâye meraklılan ona ash astan olmadan birçok cürüm ler isnat etnvslerdir. 16 ncı asırda bir baska kadın var ki rohen Mis Bri^erlanda çok daha yakm. fngilterenin ilk kurulus senelermde yaşamif bir baska genç kız da onunla mukayese edilebi lir. Bu kız diri diri yakıldıklannı gör mek için sihirbazlan bulup meydana çıkanr, bundan büyük bir haz duyar dı. Fakat bütün bu mukayeseler birçok chetlerden natarnamdırl'r. Sîz şu »\i • nizde tuttuğunuz meyvayı keserken nasıl hiçbir endise ve teessür hissetmiyorsanız Mis Br e;erland da insanlara eza ve cefa ederken ayni lâkaydiyi muhafaza eder. Lîdya elindeki meyvaya dalgın dalgın bsktı. Sonra: Ne deme't istediğinizi anlıyor gi brvim, dedi. Mis Brigerlpnd ruhen katii olarak ynratılmıs müthiş bir mah • Iuktur demek istiyorsunuz, de^il mi? Belki eilerile k'mseyi öldiirme miştir. Fakat ismimin G'over olduğunu nasd biHyorsam onun da bireok eina yetieri bizzat tertip ettiğini öyle bili • yorum. Lidya yeisle içini çekti. Sonra sakin bir eda ile sordu: Şu halde onun bana, benim hayatına kasti oldugu muhakkak. Buna iddia ediyorsunuz, zannederim. Hayır iddia etmiyorum, bir ha kikati ispata hazır olduğumu soylüyo • Dr. Haf ız Cemal Dahiliye mütehassısı Cumadan baçka günlerde saat (2,30 dan 6 ya) kadar tstanbul Divanyolu No. 118, rmıayenehane •e ev telef onu 22398. Yazlık ika metgâh telef onu Kandilli 38 Beylerbeyi 31 îstanbul Mîllî Emlâk Müdürlüğünden: Ayazağa çiftliğinde Kanlıkavak deresi içindeki iki taşocağı bîr sene müddet ve senevî yüz lira bedel ile kiraya verilecektir. tstek lilerin 27/6/934 çarşamba günü saat on dörtte pey akçelerile müra caatleri. «M.» (3032) rum. Mis Brigerland geçen on beş gün zarfındp sizi öldürtmek üzere dört suika tertip etmistir. Burlan sayınız da artık bu bah se nihayet verelim. Birinci suikast hangisidir? Berkleystritteki otomobil kaza • sı. Jogs olmasaydı otomobilin altında parçalanmanız muhakkakti. Pck? ama o saatte hava karar mtştı. Otcmobfl soförii bizim evd«n eıktigımızi ve bir kenarda durup bekledi?imizi nasd anladı? Glover gülerek cevap verdi î Gayet basit... thtiyar Brigerland çakmağmı çıkararak sigarasını yakh. Bu evvelce kararlastuılmıs bir işaret • ti. Cakmc&ın aydınlığı epey kuvvetli İdi. Bunu bana Jogs sövledi. Ya ikmci suikast? Tımarhaneden kaçan deli meselesi. Doktoru Mister Brigerlandm ka çırdığı muhakkak. Yalnız bu mese • lede bilmediğim nokta, sizin aparhmanmızm anahtarmı nasıl elde ettikleri dir. Bunu Mis Brigerland temin etmiş oîecak. Düfünün, bakalım, o size a partımanımzm anahtarlanna dair o : günlerde hicb rşey sormadı mı? Hayır! Buna emin misiniz? tyi dSşfin&n. Durun bakayım... Evet aramııda böyle bir mükâleme geçti galiba, Gördünüz mü? Ya üçüncii suikast? Burada size h?stalık aşılamak içm yatağmızı telvis etmek suretile yapf lan teşebbüs. Lidya yer'nden sıçnyarsk bagırdı: Bunu M;s Brigerland mı yaptı? Hayır hayv bu mümkün değildir. Telâs etmeyin. Hasta çoeuk bahçıvan kulübesinden sizin yatağınıza nakledildi. Bunu gören bizzat Jogshır. Gördüğu için yatağınızı su ile ıslattı ve sizin o yataga yatmamanızı temin ettiLidya saşırmısh. Keiceledi: Gelelim dördüncü suikas'e... Bu da su Lurşun hikâyesi değil mi? )İSİ İBÜS «azan: Edgar Vallas Tercujne eden: Omer Fehmi 57 Onunla düşunce ve hareketlerimiz • de garip bir müsabehet var. Fakat maksada ermek için kullandıgımtz vesait başka. Meselâ her insan gibi ben de zengin olmak isterün. Fakat mesra yollarda kendi kendüne kazanmadı ğım bir para beni bedbaht eder. Mis Brigerlandm en büyük arzusu da zengin olmaktn*. Fakat o bu gayeye erismek için iyi ve fena vasıtalan birbi rmden ayırmaz. Hatta renalan daha kolay olduklarmdan tercih eder. Mesut ohnan için ona para lâzımdır. Ama bunlar kan lekelerile kaplı irois ne zaran var. Iidya sordut Ya siz... Mes'ut olmak için size ne lâzım! Meselâ Mis Brigerland «izı mes'ut edemez mi? (Mabadi var)

Bu sayıdan diğer sayfalar: