26 Haziran 1934 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1

26 Haziran 1934 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

îjt Mısirçarşısı kspısı karşismda Bütün Türkiye Mehmet Efendi Mahtumlan Ka vesini içiyor umhuriyet ei NO. 3 6 4 1 Telgraî ve mektup adresl: Cumhuriyet, Istanbtü Posta kutusn: Istanbul, No. 24« Teleîon: Başmuharrlr ve evl: 24290, Tahrlr beyetl: 24298, îdare ve matbaa Bütün Türkiye Mehmet Efendi Mahtumlan Kahvesini içiyor st Mısırçarşısı kapısı karsısind* Sâll 2 6 HflZirfln 1934 kısmlle Matbaacılıfc ve Neşriyat ŞlrkeÜ, 24299 I Büyük kurtarıcdar, Aziz olun, Var olun! T ttrk milletinin v« onfm 6fl • yük Retsl Gari Mustafa K.mal Hazretlerinin çok azia •• muhterem znisafiri, lran Şehinşahı, Âlihazreti hihnayun Rıza Peh1«TÎ Hazretleri, bugün Utanbulu tesrif buyuruyorlar. Bu suretle Türkiyenin yüksek misafbi tstanbulun da Mvgill mUafiri olttyorlar. Şehinşah Hz. i!e Gazi Hz. bu sabah Yapılacak merasim ve tezahürat için hazırlanan program 11 buçukta Istanbulu şereflendiriyorlar Istanbul aziz misafirini ve büyük Gazisini muazzam merasim ve tezahürat ile karşılayacak Bugün şehrimtzj lan lran Şehmsahı Hz. 0» Gast Hs. nl istikbal etmek ömere bazarlansm prog ratmlan aynep aafrediyoraıı Madde 1 lran Şehinsab Alâhaa* reti Hönıayun Rna Şahı PeUcvt fle Reisicumhor Hazretlerf haztram 26 n a sah günfl saat 11 buçukta s«hrizd • M mtrrasilat boyuracaklardır. 2 Reisieumhur Hazretlerd* Ş* • hmşah Hazretfcrhri bftmil buhman «Gfll eamalv •aptm TestOcSy anklarmda İftanbul baflb tarafından mohteR nts rasrtalarile karşılanacakfar. 3 tstfltbale gideeek vaparfardan Akay ldin«dnra HeybeHada vapanmda Şehir bandosu bulunacaktır. Ve Hey • beliada vapnrn Gülcemal vapuruna yaklafmea tnmka tran ve TBHr ts • tikltl marslannı çaltıeakttr. 4 Gülcemal vapora Ifanana f i • Htvce Bogazda bir cevelândan sonra Kn» kjlesi açıklarmda detnrKyecektir. 5 Gfilcemal vapuru nmana nra • vas»!fttmda donanma tarafmdan top artlmak laretfle ve Bmanda bahman bdîon dents vantalan tarafmdaa dm M&OA, MJAmianacaktır. 6 Valf v . Beledİy* ReM MuMt tfn Bevl» t. mbnl Kumand»*?ı HaBs Pasa Gb«^vü vapuruna giderek arzi tasimat ve beyanı hoşamedi edecek • lerdtr. T ^ ^ A>ccy Iustvesluiu Dtr vapnnı Güieemale y^ıasarak Şehinsah Haz • retlerue Remcumnur Hazretlennı ve refakatlerinde bulunan ı*rah Sarj burnu rJıhmma getirecektir. 6 Saraybumunda, davet edilmiş bulunan askert ve möBtî zevat tarafından istikbal edHeeeklerdir. 9 Sarayburmmda istikbale da • vetK zevatla gaseteler mensuplan Jcrokide tayin ohman yerlerml alacaklardv. 10 Rıhhmdan «tmeudifer kSprBtttne kadar btr îhtiram kıt'ası ve askert mızıka mevkİ alacakhr. 11 ^ «ıdifer kSprüsfl fizerinde Debistanı traniyan mektebi talebesile t> ran moteberam hanr bulunacakfar. 12 KÖprüden parkm kapısma kadar sağ tarafta ünfversite ve yScsek mektep talebesile liseler talebesi ve iz> ciler bulunacak ve sol tarafmı da as » kerî kıt'alar isgal edeceklerdir. 13 Şebinşab Hazretlerile Reisf cumhur Hazretlerinuv ve rerakatlermde bulunan zevahn râkip olacaklan o tomobiller Alemdar caddesi, Sultan ahmet, Divanyolu, Cağaloğlu, Ankara caddesi, Shked, Bahcekapı, Vakıf ha. nı, Eminönö ve Köprüden geçerek Şişhane karakol yokusn. Tepebası, ts'3rlâl caddesi. Taksîm, Harbiye, Niçantaçı Maçka, Akaretier yoüle Dolmabahçe sarayma gideceklerdir. 14 Dolmabahçe saraymda askert bir kıt'a ile bîr polis müfrezesi tarafmdan ihtiram merasimi ifa olunacak • br. fMabadi altmet sahifede) »eyahatlerînden fcn JaSi Hazretteri ile Şehinfatı Hazrt tlerinin tzmlr yanyana intiba: tki devlet reiri tran Şehinşahı, Alâbazreti Hüma . yun Rıza Pehlevi Hazretlerüe Reîsi • cumhurumuz Gazi Mustafa Kemal Hazretleri, bugün Çanakkaleden Gülcemal vapuruna râkip olacaklar ve öğle üzeri tstanbulu sereflendireceklerdir. Sevjfili Gazimizle, kardes milletin Şehinsahı aziz misafirimizin tesrifleri münasebetile, bütün sehir başfanbaşa çok muhteşem ve müheyyiç tezahürata lahne olacaktır. tki buyük devlet reisinî karşılamak içm günlerdenberi yapılan hazırlıklar dün akşam geç vakit bıtirîlınîş, resml istikba! programı da dün oğleden lonra aaat 15 te Belediye reis muavinl Hâmit Beyin odasında toplanan ko • mtsyon tarafmdan tamamen bazırlan • mıştır. Vali ve Belediye Reisi Muhittin Beyin riyasetinde Hariciye Vekâleti pro tokol umum müdürü Şevket Fuat, C. H. F. Vilâyet idare heyetinden Necip, Emniyet Müdürü Fehmi, tstanbul Ku • mandanlıği murahhası erkânıharp yüz • başuı Sadık, Maarif Müdürü Haydar, f Deniz Ticare müdürü Müfit, Akay m3dürü Cemil Beylerden tesekkül eden bu komlsyon mesaisîne geç vakte ka dar devam etmis ve aldığı kararlan »üratle alâkadarlara bildhmiştir. Tefriflerini günlerdenberi sabmn ~Tt*irictxmhtxr Hcuretleri v« azix miaafirimiz Izmirde mîlti kStup panm bintuın dan çıkarlarken Iıkla bekliyen tstanbula, büyük misafı demirlemiş bulunacakfar. rimizle tevgüi Gazmuzi kavuaturacak Bundan sonra Şehinsah Hz. fle Gaolan Gülcemal vapuru bugün saat 11 zi Hz. ve refakatlerindeki zevat Kınabuçukta Kadıköy Snünde bulunacaktnr. lıada vapuruna rakip olacaklardır. VaVaK Muhittin Beyle, Kolordu Ku pur doğruca Saraybumu iskelesine yamandanı Pasa Kınah vapurile Marmara nasacakhr. açıklanna giderek GülcemaH karsıla Maazzam istikbal merasimi yacaklar ve Şehinşah Hazretlerile Gazi Karedaki muazzam istdcbal merasi • Hazretlerini »elâmlıyacaklardır. Reisi . mi burada baslıyacaktır. Şehinsah Hazcumhur Hazretlerile Şehinşah Hazret retlerile Reisicumhur Hazretleri karaIeri, Basvekflimiz tsmet Pasa, tran Hariya ayak basar basmaz mızıka Türk ve ciye Nazın ve Hariciye VekiKmiz, mihtran marşlarmı çalacak, bir askert kıt'a mandar paıarlar ve diger maiyet er • ve bir polis müfrezesi resmi «elâmı ifa kâıum hâmil olan Gülcemal vapuru edecektir. doğru Boğaza cıkacak ve bir cevelânSarayburnundaki karjılama mera dan sonra saat 15 te Kızkulesi onüne (Mabadi altıncı tahifede) Bugün, Istanbulun ««vinci bfi • yüktür. Çfinkfl farkra fld büyük başım aynl zamanda sinesinde görmek bahtiyarlıgına naH oluyor. tranm müteaddit hükümdarlan, Kaçar hanedanından Nasu«ddm, Musaff*» reddin, Mehmet Ali ve Ahmet Şahlar, bep îstanbnla gelmislerdir. Fakat, müstebit Osmanlı Padisahlanna tnisa • fir olan o Şahlann geli»! il« sevgill Gazimizin misafiri olan Şehinsah Rıza Penlevl Hazretlcrinin teşrif • Ieri arasında gece ile gündüz ara • sındaki kadar büyük bir fark vardır. O ziyaretler, kuvvetlerini halktan almıyan hükümdarlar araaında cereyan etmif sahte •• yaldtzlı meraaimden ibaret kalır, halkm ru • huna nUfuz etmezdi. Şahlarla Padlaahlar, dostluktan dem vururlarken hudutlarda bir Savuçbulak için karakollar birbirini •urnrlardı. Hal • buki fhndi Şehinsah Hazretleril* Gazi Hazetlen bütün kuvvetlerlni, milletlerinden alan •• milletlerindn aldıklan bu kuvvtle memleketlerini kurtaran iki büyük halâsk&r, ikl kudretli müceddittirler. Her ikisi de milletlerinin tam manasile mfi messilidirler. Onlann samhnî ve kardesçe elele verişi, 'Ai tnilletin öz candan dostluğunun yüee ifa deaidir. Onun içîndir ki kaç gün dür bütün Türkiye a«vinç içinde dir ve onun içindir ki kaç gündür Istanbul, Gazinm ve Türk milleti nin »evgili •« büyük misafirini haa retle beklemektedir. Türk ve lran milletleri kardea • dirler. Irkî, dinf, harsî içtimaf. ai yasî, coğrafî münasebetler ve bağlar, bu iki kardes milleti ainfsıkı biribirine bağlamıstir. Geçen (ün yazdığımız bir yazıda söylediğîmîz gibi, tabiat ve bayat bu iki memle* ket ve mrlletı vücutleri yapıaık ikiz kardesier Rİbi biribrrinden avnlmamak içm yaratnushr. Geçmif za manlarda, hükümdarlann sahsî gururlan ve hodbinlikleri yüzünden bîrîbrrinin kanma glren iki kardes mîllet, stmdi Gazi ve Peblevî gibi büyük Seflerm idareai altında ha • fcikî benlîklerİTii bulmuslar ve kardes olduklannı, dost olduklannı, biribirine sflâh çekmek içîn değil, fciribirini tamamlamak içîn yaratıldıklanm anlannşlardır. Türkiye ile tranm komsu olma lan, her iki milletm entniyet ve seItmeti noktasmdan Allahm bh lu tuf ve inayetidir. Coğrafî vaziyetleri tcabi bîrlbîrme arka vermjg olan ikl kardes millet, mütekabilen bir!birinin mötentmimi, mesnedi ve niıgehbanMfır. Sîyaaet ve aevkuiceyş • •e arkarmı emniyetli ve saglam bir âdosta vermenin ne büyük nimet olıduğtmu anlamak tçin Türk tran Jcardeslif inin bu iki millete temin ettigi ve edece^i faydalan düsün mek kif ayet eder. Törkrye içio, Avrnpadan ve Asyadan gelecek bücumlara karşı arkasım tranm dostluğuna vermek, enmiyet v* selâmet itibarile nasıl büyük bir taadetse, tramn da hem emniyet ve »elftmet itibarile ayni vazîyette bulimması, hem de açık «lenlze giden ticaret yollarınm Türkiyed'en geçmesi, kardes memleket içm, Syleoe buhmmaz bir bahtiyarhkbr. ABlDİN DAVER (Mabadi ikinci tahifede) Izmirden Soma, Balıkesir ve Çanakkaleye Gazi Hz., Somada Şehinşah Hz. nin arzuları üzerin e askere muharebe tatbikatı yaptırdılar, BalıkesirÇanakkale şose«i üzerinde Kirazlı mevkiinde öğle yemeğini yedikten sonra hareketle saat 15,45 te Çanakkaleyi şereflendirdiler, saat 17,15 te Giüçemalle tstanbula hareket buyurdıüar Gazetemiz Hugün Sahifedir 12 Yaktn tarihten yaprahlar 3 üncü sahifede Çocuk baktmı, Dunya şütmu 5 inci sahifede Kardes trana ait tetkikler •e tahassüsler 7 inci sahif ed«

Bu sayıdan diğer sayfalar: