26 Haziran 1934 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

26 Haziran 1934 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

HALKINSGÖZÜ |/ HALKAMAKULAĞI HALRINeDİN . s P — —— —— -— — n ö " / f İ N ©. —— ——— — z Sene: 4 — No: 1408 y telefonu: 20203 K ğ / T * F j İ eli y A 5 ; MİSAFİRİMİZİN HUZURUNDA Balıkesirde Harp Manevrası Yapıldı Balıkesir, 25 (A. A.) — Sabah saat 2,20 de İzmirden ayrılan Âlâ Hazreti Hümayun ile Reisicümhur Hazretleri, bütün yol üzerindeki istasyonlarda, gece olmasına rağ- men, balkın sevgi dolu tezahür- leri arasında karşılanmış ve uğur- lanmış olarak — saat ( 1* ) de So- maya varmışlardır. Burada mülki askeri erkân ile bir tabur piyade ve mektepliler tarafından karşıla- nan Şehinşah — ve Reisicümhur Hazretleri, halkın alkışları ara- sında — istasyon — müdüriyetine ait binaya teşrif ederek istirahat etmişlerdir. — Burada bir küçük mektepli kız, gençliğin — büyük Ülküsünü ve büyüğüne — karşı bağlılığını - anlatan- beynelmilel musikl usulünde — birkaç parça okumuş ve Şehinşah Hazretleri ile Gazi Hazretlerinin takdir ve iltifatlarını kazanmıştır. KıııAıı.üron bu istirahati mü- SeSKP A ni DERdE aytaaay n e Memleketimizin ve Ulu Gazi- mizin aziz misafirleri İran Hüküm- darı Şehinşah Pehlevi Hz. ile Reisicümhurumuz bugün ve hatta Bir Senede Neler Ekiyo- ruz, Nekadar Biçiyoruz? ——— Memlekette Bir Yılda İki Buçuk Milyon Ton Buğday İstihsal Ediliyor Hükümet, en zaruri gıda mad- demizi ve köy- lünün de başlıca kazanç vasıtasını taşkil eden buğ- day istihsal ve Satışını — iktısat siyaselimizin ba- şına ıeıç(lrdl. Bu n il nüne ::lıbeı'ı ':ııb'ılı edilmekte — olan buğdayı koruma kanunu ile de bu kararını teyit et- | miş oldu. Bu münasebetle ge- rek buğday, ge- rek diğer mem- leket mahsülleri hakkında yapılan mukayeseli — bir tetkikten okuyu- çularımzın haberdar - edilmesini I Bizde de başka yörlerdeki gibl ne zaman teknik şekilde ekim, biçim olacak ? olarak iki ile iki buçuk milyon BiLe ee h:iTl uııınaı huğdık); l:ıkiluıl ekili; edilmiştir. Geçen seneki 'da! buğdaydır. (025 istihsali de tahminen ( 2,71 II:&C; her sene vasati (Devamı Suncu sayfada) faydalı bulduk, . Memlekette en biçilen mahsul #enesindenberi — SALI — 26 HAZİRAN 1934 Alâ Hazretl Hümayun ve Rıl;ltıinıkırlüı. .ıxm!rl xİyınllırlııdı Yüksek misafirimiz, Mastafa Kemal Hz. ile birlikte Muallim Mektebinden çıkarlarken bu satırları okuduğunuz dakikada şehrimize şeref bahşetmektedirler. Şehinşah Hz. ile Gazi Hz. nin râkip bulundukları Gülcemal va- puru dün akşam akkaleden 'ılırâmlu hareket etmiştir. ülçemal - bugün on bir bu- çukta Kadıköy önühe gelmiş bu- lunacak, sonra ağır yolla Boğaz- içine geçecek, Boğazda bir cever landan sonrâ saat on beşte Kız- kulesi önüne gelip demirleye- cektir. Vali Muhiddin Beyle kolorduy kumandanı Salih Paşa Gülcemali Marmara açıklarında karşılayarak Şehinşah Hz. ve Büyük Eıılmiıi | vilâyet ve ordunamına selâmlıya- caklardır. Bu —esnalarda — irili — ufaklı binlerce deniz merakibi kıymetli misafirimizi ve Gazi Hazretlerini hâmil bulunan Gülcemali karşılı- ıy.ııcılıildır. h=ı|iı Himanda iki dev- t rel tezahti- TÜ 20203 — — —— iatı $ kuruş İdare işleri " YE ZM a Ki I .. . y . . ... Ş — A .Lf/*-_)'ıf!)vf_î'!,u 'e &./_LUI)U) Çl!lKKlLEDE İki Devlet Reisi İstanbula Hareket f#iler Çanakkala, 25 (A. A.) — Rel- sicâmhur Hazretlerile —Şehinşah Hazretleri ve refahatlarındaki ze- vat bügün Balıkesir - Çanakkâle şosesi üzerinde Kirazlı mevkiünde öğle yemeği yedikten ve ©o tarafta askerlerin yaptığı tatbikatı tetkik ettikten sonra saat 15,45 te Çanakkaleyi teşrif ettiler. Şehrin methalinde memurin ve kadın, erkek bütün halk — tarafından yaşa, var ol,, —avazelerile can- dan alkışlarla istikbal edildiler. Reisicümhur. Hz.le — muhterem misafirleri Şehinşah Hz. açık bir otomobilde beraber idiler, Kendilerine şehir namına bü- ketler takdim edildi. Jandarma, mektepler ve iki kilometre tulün- (Devamı 3 Üneli sayfada ) Nazilli Ve Malatyaîa DG 30 Senedenberi Böyle Bir Su Baskını Görülmemiş Elektrikler Bozulmuş, Binlerce Dönüm Bağ Ve Bahçe Sular Altında Kalmıştır ) H Nazilli ( Husu- ei si ) — Bütün ilk- 3 bahar — devam eden kuraklıktan sonra — semada beliren kara bu- !-.ıxlillırdııı meb- Z yağmurlar beklerken — hiç ümit edilmeyen felâketler doğdu. Dağ tepelerine bulutlar - erirce- sine dökülen âni dolulardan mey- dana gelen müt- hiş sel köyleri bastı. Nazilli tepe- —- lerinde kabâran bulutlar sert rüz- gârlarla karışa- yak bütün ufuk- ları dolaştı. Sey- vek ve iri y:j- murlar serpeledi. ir aralık Keteno- vası tarafı ve Koz- derenin üstünde- simsiyah kesildi. Aradan iki üç saat geçmişti ki korkunç gürültüler, iniltiler duyuldu. Vesel geldi. Bu görülmemiş afetin ne- tHcesi şudur: Demirciler, Çamköy, Haydarlı (Afetten az evvel) Malaiya olektrik fabrikası köylerine âni olarak ve çok sür'atli yağan iri dolular hemen etrafa bir karıştan fazla yığılmış, dolu- nun tesirinden o havalideki zey- tinler kâmilen mahfolmuştur. Az- ( Devanu 10 uncu

Bu sayıdan diğer sayfalar: