26 Haziran 1934 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

26 Haziran 1934 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

Sayfaya ait küpürler

 tereken İran parlâmentosu huzu'yunda mesuldürler, İran  parlâmentosu, mebusan ve Tislerinden mürekkep olmak lâzı gelirse de
 Büyük misafirimiz Dost ve kardeş İranın büyük hükümdarı bugün öğleden sonra âr Gazimizin refakatinde İstanbula şeref...
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Bütün Türkiy, e Mehmet Efendi Mahtumları Kahvesini içiyor İt, Masrçarşını kapısı karşısında İst Misırçarşısı kapısı karşısında rkiye Mehmet Efendi Mahtumları Kahvesini içiyor Sene 16 — No: 5643 — Fiat er yerde 5 kuruş SALI — 26 Haziran 1934 Telefon : 24240 (İdare) - 24249 (Tahrir) - 24248 (Matbaa) - 20113 (Klişe) Hoş geldiniz Şahinşah Hz. Büyük misafirimiz Dost ve kardeş İranın büyük hükümdarı bugün öğleden sonra halâskâr Gazimizin refakatinde İstanbula şeref vereceklerdir. On altı günden beri Türk mi etinin mi hassı olan Şahi şah Hz, memleketimizin her ta- rafında ve her adım başında kar- gılaştığı hararetli Türk - iran dostluğunun, Türk mil. letinin kalbinde ve ruhunda ne kar) dar derin bir surette kökleşmiş bulunduğunu görmüşlerdir. tezahürlerden Türk ve İran milletleri, gerek coğrafi vaziyetleri, ve gerek siya- si ve iktisadi menfaatları itibari- le dost yaşamağa ve medeniyet ye terakki savaşında elele ver- meğe mecburdurlar, Devletlerin dostluğunu doğuran ve kuvvetlendiren en büyük âmil, menfaatlardaki birliktir. Türk ve iran milletlerinin siyasi, iktisadi ve her sahadaki menfaatlarında ise bu birlik vardır. Bu menfaat iriliğine asirlar- dan beri yanyana yaşamiş olayi Türk, İran milletleri arasindaki kardeşlik Bağları da inzimam edince, bu dostluğun masıl sarsıl- maz bir küvvet bağı teşkil ettiği 'derhal anlaşılır. vi “Aradaki samimi dostluğun, iki | millet ve memlekete temin ede- menfaatlardan başka, ik bir faydası da şark dünyasının bu köşesinde, Cumhu- riyet Türkiyesinin doğduğu gün- den beri, sağlamlaştırmağa çalış- tığı sulh binasının temellerini da- ha ziyade takviye etmek ola- vi Şahinşah Hz. nin Türkiyeyi zi- yaretleri, Türk - İran dostluğ nun, Türk » İran teşriki mesai nin âzami kuyvet ve inkişafınin vücuduna parlak bir delil teşkil eder. Halâskâr Gazi ile beraber şar- xn tarihinde büyük bir dönüm noktasını teşkil eden bu dostlu- ğun temellerini atan Şahinşaki Hz, ni hürmetle selâmlar; ve hoş geldiniz deriz. Aziz misafirimiz ve Gazi Hz. bugün saat 16 da Istanbula şeref verecekler ZA Şahinşah Rize Pehlevi Hz. ile Reisicumhurumuz Gazi Hz, bugün! anat on altıda şehrimizi şereflen: direceklerdir. Hki devlet reisi Ça- makkaleden deniz yolile İstanbula vâsıl olacaklardır. Vapur Kızla. lesi açıklarinde demirliyecek ve Şahinşah Hz, ile Gazi Hiz. bura- dan Akay idaresinin bir vapuru ile karaya çıkacaklardır. Muhterem misafirimizi istikbal için günlerdenberi yapıları hazir. lıklar bitmişti serilmiştir. | TDorami Bene saifeğel İstanbulun her ta- rafı donanmıştır. Sarayburnunda Şahinşah Hz. ile Gazi Hz. nin ka- raya ayak basacaklari yere halılar! Bugünkü Iran iran, 1,648,000 kilometre mu- rabba genişl de olup son tah- rire göre nüfusu 15,550,115 kişi- "yi * bulmuştur. 58 eyaletten mürekkeptir. Hükümet merkezi olan Tahran şehri Elbourz dağınm il eteğinde kâindir ve 653,253 fusu vardır. İran meşruti bir hükümdarlıktır. Taht, babadn evlâda İran kabinesi âzası şahsan ve müş tereken İran parlâmentosu huzu- runda mesuldürler, İran parlâ- 'mentosu, mebusan ve öyan mec Ji len mürekkep olmak lâzım gelirse de bugün İranda öyan mec- lisi yoktur ve parlâmente yalnız mebusan meclisinden ibarettir. Iran mebusan meclisinde 135 vardır, İran mebuslarının teş- İni i ir. İntihap »bir derecelidir ve 20 yaşını etmiş olan her İranlı mebus inti- habına iştirak eder, İran Şahinşahini, t orduda olmuş i otomobilde

Bu sayıdan diğer sayfalar: