26 Haziran 1934 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 10

26 Haziran 1934 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 10
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

AKŞAM 26 Haziran 1934 AKŞAM KITAPHANESİ NEŞRİYATI Ankara Caddesi No. 121 - İstanbul , KUÇUK iLÂNLAR (Va - Na) “Ah macera ve nay yaram 371 sadelik bu yoran kart el BO, Kö el 75 kurutan DELİ ( Selâmi İzzet ) Bütün kitap- larimiz makine ile dikilmiş ol. Baştan başa haleti rhiye tahlilerinde muvaffak e | guğundan herkesin merakla bir hamlede okumak iye | duğundan © 147 sabiledir. kurken — dağık “ Fiyeti 30 kuruştur, e YALI ÇAPKINI ( Bürhan Cahit ) Se a gi ki yeli 30, kuruştur. KIVIRCIK PAŞA ( Sermet Muhtar ) İstanbulun eski ve hop âdetlerini tanıyan konaklardan birinde geçmiş bir maceranın hikâyesidir. içinde caki Taşrada si pariş verenler. 'den posta ücreti tödrla usulü malllmi Müntr YENI NEŞRİYAT Umumi psikoloji stanbul Erkek lisesi Padaz andan dilimize çevrilen ( ehek Y in * Umumi Pelkoloji> adlı Seri (tesimli Ay) matbaası, tarafından eşredilmiştir. deriz, Büyük Mükâfat Ayaspaşa'da Alas Hanımı pence esine konan bir. Saka kuşunu Yar kalayan zata Almanya sofaretbanesi karşısında İndigo hanına akdirde büyDiz i0bkğfa K lrimize © tavsiye istanbul Üçüncü iora memurluğun- İn: Macuz paraya çevrilmesine karar rilen ov eşyası S0/8/984 cumartesi üc sal 16 dan 17 ye kadar Yeni öyde 163 No. /u Suphi Nuri beyin y 1 önünde satılacağından talip olani nahallinde hazır bulunacak memuruna, müracaatları ilan olunur. Bdetlerin tahaflıkları ve birçok mac: alınmaz. Zayi — İstanbul İthalât gümrüğünde 14 büy tamda 254 ned Ko İbn ie tar rn eyl ee in ban yan İk die ll rca İfa b 5 kane ol 78 Kü & şıp er yara ay iTALYADAN AMERİKAYA ASİL UÇTULAR ? b el zmn il UM. Saffet ) ki in yenisi. çıkaracağı alya Hava Nem Mareşal Bull kalyadan 24 de | Müyterileri A niz tayyaresile kalkarak Amerikaya yiti ve tekrer | mize | kolaylık lee Bind merke hayr Sn çe | e pm o ei Serme #9 BANKA KOMERÇİYALE m mektup içinde İTALYANA BUYUK TAARRUZ NASIL OLDU? | Şara yerine por. CM. Sevki ) Sermayesi * 700,000,000 Vatanımızı ve istiklâlimizi kurtaran büyük taarruzun | *9 pulu gön Tatiyat SENNA nasıl Idığı gayet vakıfane ve Merkezi İdare MİLANO bir lisanla yaz İçinde dört tane renkli harita ile on beşten f dermelerini tav- yardır. 90 sahifelik bu eserin fiyeti 60 kuruştur. | siye ederiz. yi açana “azl Halin Tal vi İN dir. Mevcudu bitmek üzeredir Yalniz posta DUĞUN GECESİ al ( Bürhan Cahit ) Çok sevimli ve tal bir ürlüp il yazılmiş gek meraklı, büyük mili bir se edir Güzel eldir biri 30 kuruştan fazla olmasın, ğ İlk mekteplere mahsus © YARDIMCI TARIH HULÂSASI - İ Kütüphanemizin faydalı neşriyatındandır. İlkmektep- — mile lerin dördüncü ve beşinci sınıfında bulunan talebeler Kitaplarimiz İZE all b ea br kr okla nn | çemiz ambalaj tarih derelerinin hülâsesm elde etmiş olur. İmtih için çok kolaylıktr.. Mamafi bütün tapta hülüse edilmiş olduğundan Fiyeti 10 kuruştur. Rakam yanlış zennedilmesin ON kuruştur. SUMER KIzı a tarihi b inde gönderi- e için faydalı e ( İskender Fahreddin ) X Büyük kıtada 371. sabifelik tarihi romanı Yedi bin < sene evvel Dizle - Fırat aabillerinde büyük bir medeni Yet yaralan Sümerler devrine altin. Renkli itampı | AASEN LUPEN İ) kapaklar. Tic yerde çok rağbet bulan bu tarihi roma" | Bu meşhur nın fiyeti 125 kuruştur. KADIN ASKER OLURSA ( Necdet Rüştü ) İçinde çok eğlenceli manzum komediler vardır. Oku. yanları cidden neşeli vakit geçirir. Dör renkli bir kapak. içinde cillidir. 190 sabifelik bu eserin fiyeti 50 kuruştur. PEMBE MAŞLAHLI HANIM (Sermet Muhtar) Bizden evvelki bell zamanında stanbul. hayatının iç yüzün mnellifin kendisine has güzel bir fue ilg len resimli byk ir romadır. 245 byk sahile 70 m e 9 25 kuruşa tam bir roman serisi ve bütün dün e zekânin kulâde macera larmi takip edi- hari miz, | Birinci, e Üçün- Gü ciltleri çıkti, 4 cü cildi 5 Tem: muz 9 — DİPSİZ KUYU: (Va NI) ie Meşhur polis haliyesi yılmaz Alinin maceralarindan | kacaktır. PEMBE PIRLANTA ; (VA NG) Meshur poli hafiye Yılmaz Alinin maceralarndan İKİ CİNAYET GECESİ ; (Hikmet Feridun). x Esrarengiz iki cinayetin pal meydana çkanliğini KARACAAHMEDİN ESRARI : (Va - Na) Arsen Lüpen Meşhur. polis hafiyesi yilmaz. KARDEŞ KATİLİ « (V& - No) Meşhur polis hafiyesi Yılmaz. Alinin maceralarindan Bu eserler çok meraklı polis maceralarını ihtiva ediyor, Her birisi 25 kuruştur e ANİ ciltlerinin ber bi ri 80 kuruştur. En çok okunan eserler serisi Don Kişot İspanyol edibi Servantes'in meşhur eseri Resimli - 25 kuruş Arzın Merkezine Seyahat Jül Vera'in meşhur romanı Resimli - 25 kuruş gi Hayvanlar Âlemi Resimli « Cildi Büyük kıtada 280 sahife, 350 resim, 4 renkli lâvha, 8 metin harici tablo Faik Sabri Beyin ŞFevkulâde itina ile hazırladığı bu kıymetli eserin Fiyeti 150 kuruş kabal eder. Telefan: İalyanın başlıcr şehirlerinde | ŞUBELER | İngiltere, İsviçre, Avasturya, acar b | Dakislan, Koman. si, Amrika Ce Besulya, Şi V Par, Brğnler va Kolumbiymda Voyvodk çaddesi Karaköy Cola. 2641 /8/A) ir dahilindeki acenteler: eadilesi elat, 1045. Kambiyo dairesi Borsada, Telef, 1718. İZMİRDE ŞURE | Dr. Mehmet İzzet Emrazı dahiliye va sariyo mutaha: Muayenehane: Çağal ' in Nurucsmanlye, Caddesi No, 17 Baba Bey Apartımanı 'umadan mada hergün 18-17 hastalarını 29926 DOYÇE ORIENTBANK Dresdner Bank Şubesi Merkezi: Berlin Türkiyede | Şübeleri: istanbul (Galata ve istanbul) Depo: Tütün Gümrük izmir Her türlü banka muamelât Dr. Hafız Cemal Dahiliye mütehassısi | Cuma ve pazardan başka günlerde öğleden sonra saat (2j den 6) « kadar | İstanbulda Divanyolunda (118) mu | maralı husus kabinesinde kabul eder. Muayenehane ve ev telefo- | nu: 22398, Yazlık ikametgik telefonu Kandilli 38 — Beylerbeyi 48. hastalarını kulak, boğar, burun mütahassını İlya Sali Cağaloğlar Hamam sırasında, 24 Dumarada - Cumadan başka her gün - öyleden sonra saat 15 ten iberen hastalarımı ka. bal eder, Zayi — 57 No Şoförlük veslkamı ayl ettim yenlelni çıkaracağımdı inin kıymeti yoktur. Bulan adi ötürmesini rica ederim. Falih civarında Çikrikçı sokak Ne 22 hande Tamall Bakın 1Z Ağların ve soğuk. ll sert ef kali tesirli devası, ambalaj ve kömorime: etinde ©) alâmeti arkası tayyar kiki ASPİRİN dir İsrarla nz Ambalajlarda ve kameri di Zmelerin üzerinde * markasının mullakâ « bulunmasına dik- kat ediniz! Urfa Gümrük Muhafaza Taburu Kumandanlığından: Gümrük Muhafaza teşkilat için aşağıda cinsleri yazılı 22 kalem errakın 11 Temmuz 934 Çarşamba ve 12 Temmuz 934 Perşembe günleri saat 9 da Mardinde bulunan Gümrük Taburu Satınalma Komisyonunda kapalı zarf ve açık kırdırma yapılacaktır. 2 — İstekliler kırdırmanın tasdikli şartnamelerini her gün Ko- misyondan alabilirler, alıncak erzakın 3 — Kırdımaya girecekler almacak erzakın Komisyanca tasar lanmış tutarlarının), yedi buçuğunu Mardin Gümrük vermesine yatırdığına dair makbuzunu veya teminat mektuplarile gelmeleri ilân olunur, Aşağıya erzakların cinsleri ve miktarı yazılmıştır. (635) Erzakın cinsleri | Mukaveleye raptedilecek miktar oo Mülâbazat Kilo Gr, 1 Un 82000 Kapalı zarf usulile 2 Sade 1900 Aik Ne 3 Bulgur 8700 4 E 18000 5 Fasulya 6200 6 Nohut 6200 7 Üzüm 1400 B Şeker 1100 9 Soğan 4100 10 Tur 4000 NM Gar 3900 12 Sabun 1550 13 Saman 21000 14 Arpa 36000 15 Kuru ot 16500 16 Salça 451 1 Çay 80 18. Kırmızı büber 90 19. Patates 2500 20 Odun 393000 21 Zeytin 500 "in 22 Pirinç 2000 " Nafıa Vekâletirden Filyos - Ereğli hattının Filyos ile Çatal ağrı arasında kâin takri- ben 15 kilometrelik kısmının inşaatı kapalı zarf usulle münaka- saya korulmuştur. Münakasa 15 Temmuz 934 tarihine müsadif pazar günü si 15 de Ankarada Nafıa Vekâleti Müsteşarlık ma- kamında icra edilecektir. Taliplerin cart seneye mahsus Ticaret odası vesikası ve 56250 liralık teminatı muvakkatelerile aynı gün Talipler bu husustaki şartanmeleri ellişer lira mukabilinde Ankarada Nafia Vekâleti Malzeme Müdürlüğünden tedarik edebilirler. — (3378) Yüksek Deniz Ticaret Mektebi Müdürlüğünden: 'Mektebimizin Mayıs 935 nihayetine kadar iaşe ihtiyacı olan ekmek, et, 37 kalem erzak ve 29 kalem sebze 12/Temmuz/934 Perşembe günl saat on Uç buçukta ihaleleri ayrı ayrı icra edilmek üzere aleni münakasaya konulmuştur. Taliplerin şartname ve nümüneleri görmek üzere mektep Müdürli © ve münakasaya iştirak edecek- lerin Fındıkdıda Yüksek Mektepler Muhasebeciliğine tevdi edecekleri. teminati muvakkate makbuzunu veya banka mektubunu hamilen tayin olunan gün ve saatte Mektepte müteşekkil Komisyonu mab- susuna müracaatları, — (2932) ir ve saatte komisyonda bulunmaları lâzımdır.

Bu sayıdan diğer sayfalar: