26 Haziran 1934 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1

26 Haziran 1934 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ON BEŞİNCİ YIL. No. 4642 Hergün Ankara'da çıkar, SAYISI HER YERDE 5 KURUŞ İki Büyük Şef İstanbul'da. Çanakkale hükümet konağı Çanakkale'nin denizden görünüşü Alâ Hazreti Hümayun ile Büyük Gazi, Balıkesirde kıtaatımıza muharebe tatbikatı yaptırdıktan sonra Çanakkale'ye gittiler. Şahinşah Hazretleri ile Gazi Hazretleri Çanakkale'de coşkun bir surette karşılan dıktan sonra Gülcemal vapuriyle İstanbul'a hareket buyurdular. şi 25 — Sabah saat 2.20 de İz- arel lan Âlâhazreti Hümayun ile vr mi bütün yi üzerinde- olmasına rağmen üli n bü; e karşı salt m ii rildi birkaç par ve Şahinşah Hazretleri ile | Âlâ Gazi dara takdir ve iltifatlarını ka- zanmıştar. İs aklar müteakip reti Hü- zi Hazretleri ae iyim ? tepli — duyduğu temiz hisleri Jifade lm. Kız çocuğu iki büyük inkı lap eyecana kapıldığı ve b sözleri biliremiyeceğ anlaşılm- ca, Gazi ş Ve oldum; DE Esi leri, deyiniz, dani bu kâfidir” izler kı unu bununla bitirdi. Şahin. küçük yi see ve abm okşıyarak iltifatta bi b e burada mekteyliler Büyük irer ii Feka Kumandanı aka iâ- Hazreti Hümayun iradelerine muntazır bakaduklarıı arzetmiştir. İstasyon di: toplanmış ol. ışmda i- | (yaşa, varol) avâzeleri ve sürekli ln leri ae alan ri mel li yü bayraklariyle | süslen- klz Çanakkalede . ale, Şahinşahı; Haztetleriyle Reisicümhur retleri bu- | gün sast 15,50: de Çanakkale'ye miuvasa- - İlat buyurmuşlar ve halkın n tezahü- ratiyle karşılanmışlardır. kitaa- landarma, tı resmi selamı iyfa rlamişik Alâhazreti e- | Hümayun ile Gazi Hazretlerini İstanbul'a pidoları limanımıza gelmiş bulunuyor r. (AA) Çanakkale'de karşılama, Kale, 25 — Reisicümhur Hazretleriyle mek ler e Gla oindeki MECLİSİNDE - Büyük Millet Meclisi m reis vekili Esat Dün muhtelif lâyihalar müzakere ve kabul olundu. liye encümeninde bir an evel tetkiki i “İki takriri miyece nazarı iylibara tekliinin dahi İ rildi. M. Suri iç dün gitti. “Memleketinizi ikinci vatanım olarak terkediyorum. Sevgili ve aziz Türki- yemi ilk fırsatta tekrar ziyarete geleceğim.,, Bey 2 Tömüzme) era verilen ve be - ediye istimlâk kanununun EE esi sira- sında iz ği ii heyeti umu- miyece dikki arak. mezi kir di Harb | smdan ve yi encümenine (| havale ilen alâkası iytibarile da - e verilerek tetkik e söylemiştir. nul rine söz alan adliye ması istiyen ir okundu. Talırir üze | mi encümeni mazbata mu- hari Rai Bey; mezkâr takrrin adliye en | 9 esab'ne a e i müğ- i ile. milli saraylar» daki lar hakkında Meclis hesap- m1 encümeni mazbataları ve mülga seyrisefain Me 1930 senesi Junduğ diğini, mundan a iymar ar daha fazla | 8 | alâkadar olduğu görüldüğü işin beledi e İş kanı kanı lâ ii müzakere ve e cl barlı nra ruznamenin birin. rakereleri pack maddeler arsında bulanan seli dde ilâ daha fazla alâkadar olduğu görül beis ği istimlâk kanununda | sine ve meri kaza aliyye dı madde ilâve- Etk rı dikkate alınmadığını söylemi; > Hann Fehmi Bey Gi m vermekten eti umü- gayan ile Gazi Hazretleri şehir sivarmdaki | arasmda otomebile binen Ala Hazreti Hü: açık sahada toplu bulunan mubteli e Gazi Hazretleri yol boyunca yer Jürdan öeiekileğ “birürlareği a m tek buyurmuşlardır. Bundan sonra Şe a büyak be binşak Hazreilerinin arza buyurmalirı üze- pile vine Gazi Hazret ii kinin mahe talim my a Resim Haz bartuçları kul EK landırmak suretiyle e bni tatbikatı | dan takip buyurmuşlardır. yapmaları. Tatbikatı yakından takip | © Ka bir itrabaten sonra Necati Ber buyuran Şahin Hazel lerini Muallim Mektebi teftiş olunmuş, Şakişak hakkınd mi gok bi 5 esli ilini Haz retleri bu mektebin mi mehil tahoratu- yurmaşlardır. kıtaat | varlarımı, det Ii defn | seri bir suttte derhal toplanarak Şabinşah | e rmulard isek İebenii tesisatmı teftiş buyu ii (Sonu 2. inci sayıfada) IM. Bartu'nun seya - hatı ve Taymis. Taymis, Fransız Hariciye Nazırının seyahatı büyük ber kıta kendi şarkınısı süyüyerk geç mi İn ran Şahinşahı üyük büt alkışları içinde meketpten çıktıktan ve ei içinde dolaştıktan sonra ikamet: şâhı | t oldu diği, Londra, 25 (AA) — Times gaze M. Suri 1 1k Fark, M. Suriç ve Madam Suriç dün akşamki sisata dir lâyihalarm müstacelen resi yapılarak kabul edilmiş ve ge günü toplanmak üzere içtimaa nihayet ri kıymetli dostluklarının şükran duygula- evi Haz- Mustafa Kemal ln taş | ç li Ko | Fransa hariciye. nazırmın Bükreş Gala iren halkım tezahürleri arasında 13 te e Di kında diyor ki: Sama'dan ayrılmış, gelişte olduğu gibi, 21 'M. iş u'nun Romanya ziyareti bü- top atımı i ile selamılanm ıtır. | Balıkesir, 25 — Dün geceyi Balıkesir - | yük bir muvaffakiyet olmuştur. Maamafih ; ile G i hinşahı Hazretleri ile Re Balan edi e ” Gere bir) ek Balıkesir'e * muvasalatları eş Ka u eski d halkın candan ve çok heyecanlı tezahürat lomasinir 24 ni na meydan vermiştir. Saat 17 ği ie ei bi ei kı yı selâmlamışlardır. tapan Belediye vi al Hazretle- ziyaretlerinden ütün Balı ör Sr hella duyduğu Seri ii ve kü- mışlar sat iler mektepler kütlesi tarafından uğu ve büyük b Janmışlardı Büyük b ümhur ami ike- | le: viii e a Şahi ünşah H. lerinin Çanakkale'mizi de şereflendi: ii bil ku ge ind tu ıkkal gitemk üzere Ankara'dan aycılmışlardr. Sevgili ve aziz Türkiyemi o ilk fırsatta iştir, kd > ku bsr Uğurlıyanlar arasında Kâtibi Umumisi | inanaı İnomuş vekillerimiz, riyet Halk Fırkası ik ebatlar, Hariye ve çok sevdirmiş olan ole matı erek amli lan fransız noktai mazarmı tekrar ihyaya taha etmiştir, , şova, Prag ziyaretlerini ve Dolfus ktan sonra Times ? B Rİ Lİ 5 ki imza 2 kayma ıfatiyle vaziyetini tesbit İngiltere, Sü siyasete karşı $i a “bi şahit e almaktadır. şile mü lik M. plâninın zannedildi bir tara da ln İmamaşı ümidiyle, mektedir. kümetinii emeli; Aİ tarı iza gibi reketinden iki gün evel matbaamıza gelerek bize de veda etmiş — M. Suriç, dün elçilik binasında kabul ettiği bir ma- harririmize şi sözleri pm tir ilkekri teessürüm de o nisbette çoğalı ordu. Me aim büyüklerinden: her va- kit gördüğü: retlerin- ebedi zainnet i Mi uzun mesai seneleri Hakimiyeti Milliye, gerekse hakkımda esirgemedikle- ve gerek türk matbüatmn daha ziyade kişaf ni bir Tüy ile an dim marak ikinci Hakimiyet'teki lar ll Madam Siriç aesttarına veda ederken

Bu sayıdan diğer sayfalar: