26 Haziran 1934 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 5

26 Haziran 1934 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

HAKIMİYETİ MİLLİYE faal bir bürosu Ot) kl bulunur, Nabi, a vilayet “merkezlerinde teşkil edileci ik KİM ar im a TE valıyarak biribirine bağlanır ve — ii “mntaka a müdafaası Hava bi korunma. Teşkiylat: likesinin - hemen hemen tamâmen - önüne ma veya. no. Havadan gelen ei biyiiklöğü | geçilel müdafaası komisyonu dahiliye mezare- hakkmda bu sütunlarda birçok yazı yaz- Türkiye'de hava rl ei tndeki büyük ko: iyi ii Se dık ve bu yazılarda tayyareciliğin istikbal İma bal amda in teşkilatı Laz ahiliye nezaretindeki m her karplarını bitirecek ku ii olduğunu, bu | tevazi ve alayişsiz bir mesai ile öde ezaretin ve © vlet yaln a tel- itibarla ülletleri ile İmiş bulunan lar klan Di ve telef. on mn ide m önderece ecek > mlekefte günün in devi elele vererek min e ettir- e beri ber , her meğe, kuvvetlendirmeğe | çalıştıklarmı ve | mevzuunu teşki eded nihayet havalarm büyül si eli. kay- yak olduğunu söylemi vi ve bulduk. Çi ok vi, ai acılığın bir gele- |lar, bu mesi © * harbında yapacağı hizmetlerden en bü- el inkişef vermek istidadında, Ağır ve tahripkâr bombaları atacak olan tayyareye * takılan bombal yüğünü, düşman milleti harptan yıldırmak | © Havadan korunma teşkilat ve akmak teşkil se ektir. aa a- İlarmı meydana getirmek işi her sabaları durmadan bombardıman edec sara a veril tarlaları, ani mii yn pa mii emirleri altında börliy lâsa yaşamağı — güçle r, kaymakamlar, aküyü katini kırıp mahvedecektir. le müessir olarak teşkilat ve Bu suretle eyice ve kendi kendine an-| par. laşılıyor ki, bir istikbal harbının “bu - gibi A Mei ve peticeler aym getirmesi- | hazırlıklar, gerek teşkilat ü ine geçmek anıp tedbir al- | zaret hakkmı muhafaza eder ei geride, şehir ve iel da, köylere yahut varıncıya kadar her yerde teşkilatlanmak Var yar eyi dei er. e ti Demek oluyor ki, tehlikesi, memlekette vücuda ge- | se ie bu teşkilat t nisbetinde; bu teşkila- |larının om e hava nisbetinde beni doğacak irki ler ba bekl b t havadan ve e sahalarına yani: kara ordu | “* Hemen hemen w lari sunun harp mıntakasma inhisar binici memleketlerde dahiliye ii ke için dahili t kısaca şudur: © Basit de olsa | doğrudan dı teşkilatı ve her türlü hazırlık | üzere bir ii e bizim gibi, geniş ve az nüfus- | misyonu,, Kk b “ha li korunmt olunur 3 İn şehirlere malik memleketlerde hava teh İhit umumi kâtip tarafından idare Tefrika: 33 eti Milliye'nin Romanı: 3 ın Me yi e Malro İnsanlığ — Belki... dedikten sonra iskambilleri di — Fakat mağlüp olurlarsa belki ihanet ettiğimiz iddia olunur. — Ne yapabilirdik? Kuvvet karşısında boyun iğdik. He- pimiz ante etmediğimize şahidiz. Düşünüyorlardı. — Mesul değiliz. Hep birden bunu tasdik ettiler. Fakat kalkıp PARA civardaki bir dükkânda devam e gittiler. sahibi bunları koğmağa cesaret ya Pe ortasın- da ğe bir küme üniforma kal nun ve şüpheli, doğu iye. Nİ şey kadar rden ve şo mavi Gan gök yi ölme rekl rüzgâr, ki za isyan- Gi ilerle teşk si ve basit hazırlık noktalarına temas et - 'ünkü bu aide çalışanlara ve fikir- eştire: müdürleri, be-|ve cek, Mülk memleketin nel o, ta- in yilnsebet hususiyeler vasıtasi, keri salâhiyettar makanılar, noksan olan mesaide li a me | bir kadro lesi, > devlet 2 işi halinde dahiliye nazır- yide ki tir, dadır den Bizi > lan dahiliyeye raci blamakzdr Malili Yı a Di e hu iz omisyonun | dan tyaca, göre hinkim İçli komisyonları, , vücuda getiri Bu e mmtaka hava müdafaası rmal olarak vilayet ha- hili den teşekkül e» dı ya her in edeceği vekilinin gibi yazı. | riyaseti m seni rkez çipi vanda inka ali rında e bulduk- , işare rik ve- Şal daimi Talimi Klimik km. malik; örler. Vilayet hava müdafaası komisyonları in müdürü ndarma kumandanı) riya- seti al ve komisyonlarda baş işler doktorlarla inzibat kuvvetleri amirle- li onlarda az: arif ve mektep müdürleri, muhasebei hu siye, sıhhiy: el al e sip gi imi aza olarak tayin rin nahiyeler ilm kiye gibi kip iniz bu komisyonlardan amy mamma i ve hazırlık- im la e 'aal komite a ır ki bur memleket- | na sıhhiye, inzibat, itfaiyı ii spor miştir. Dahi- | ve sanat cemiyetleri as bizde fırka buluman va- İreisi) seçilir. e > ihtiyar oi pini mi hası İâzrmgeler lar * - İnahiye seçeceği diğer zevat ia: idin iz iile teşkil der- ler, hazırlık çi gerek a hat tlarını verdiğim bu ko; misyonla: zerinde bir ne- ülü; VE Gİ ölme 115 bu teşki- korunm: çok büyük hizmetler görmek tehlikesini öz inanımıza göre, eyi bir hava- rrtici akıbet-| dan biz teşkilatı, hava silahma da- n hâkimi o- | yanan bir istikbal harbını akamete uğrat- p ihtimallerini ortadan kal- r memleket için en ha- yanm her ia ati bir mahiyet arzeder. Dü Son aylarda Avrupa'nm muhtelif onanlı taraf | Almanya başvekili M. Hitler'le italyan bağ ru) t-İlarında . — > mel siyasi mü | vekili M. Masolini arasmda yapılmıştır. e sa Bu mi ülakata dair bir kaç fotoğraf inti ala mi vi. de Venedik” e çamı neşrediyoruz, Tem da yeni hayvanlar. < Arrupa memleketiğtinde hayvanat bah), 1, ii tal iie hemmiy: iyet gi rafında va ye hava tehlik ye t verilir ve bü e faaliyetlerinin baş | sez devletler bu yün bir çok masraflar ihtiyar ederek buralara Asya'nın, Afrika tırlar. Resmimizde fransız Gi erer "sında Kler hayvanat bahçesinde ganda al sebebini e tilkakika Sa rp ihtimalini erdi: kaldırabilmesi imkânmda aramak h ŞAKİR edilen İde yanlış değildir. IR HAZİM la berabermiş gibi asilerin Mei mi a ie Yeni merkez bir katlı, k eski bi da bu devamlı işten bitap olduğunu en rdu. Burada bir- e par: n elli kadar polis olmazsa e z gün daha ya- kaç zabit, mavzer kullanan ve on tane de nefer vardı. şamak kabil olsa! Çen muhakkak, alt kattaki raflarında idi. Çen'le adamlı ikisi, hafta içinde birkaç kere buraya girip Vi arından Ye tetkik İattı ve onlarla beraber ilerledi; köşe başını ci nöbetçiler bunların geldiklerini gördüler. Her şeyden şüp- e ettikleri için artık hiç bir şeyden süphelenmiyorlardı. eyden itle her zaman könuşuyor, ekse- $ ve saire getiriyorlardı. — Mülazim e için, dedi. kiz kişi geçerken son kâlan ikisi de Mi nde ek bularak bereleri: duvar arasına kayı fak İM . Asilçx koridora girer girmez nöbetçilirle” Öde burga kemiklerine rovelver namlularınm-dayandığını e N Silahların almmasma ses çıkarmadılar: Sefil me: yolun a. durmuştu. Silahlar, *| şi hayvan) yanlar getirir ve bunları kendi alışmış o! |rm serbest bir halde öt va lektaşlarından daha fazla para almakla beraber hayatları feda edecek kadar da para kazandıklarını sanmıyorlardı, Çen'in adamlarından ri sokağa çıkıyormuş gibi yapas rak, bunları duvar eği alıp uzaklaştırdılar. Pençereler- , den hiç bir şey görülmemiş! Çen koridora girince ili siralanmış olduğu tüfek likleri se Bunların bulunduğu odada, otomatik rovels verlerini kapalı ikiz soki muş altı bi vardı. Çen ro- vektezi elinde, tüfekliklerin önüne fırladı. Şayet polisler karar verebilecek ai adamlar ol epsi ellerini ha- hları alındı. "Tekrar vaya kaldırdılar. Ve hemen be a. sila! Çen'in adamlarından birkaçı daha içeri giriyordu. silah tevzii başi S “Şu sırada bizimki gibi iki yüz grup im ka talii , dedi. Daha üçüncü tüfeği eline mar ki meri ietüzn acele acele birinin çıktığı işidildi. eşiğini geçerken birinci katta bir silah a Ze GN biri aşağı inerken asileri gi merdiv: n bil el ne atarak, hemen merdiven Ge ai idi. e Ş a rebe başlamak üzere (Sonu var) a AT m Nİ meki e ere ea

Bu sayıdan diğer sayfalar: