26 Haziran 1934 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 4

26 Haziran 1934 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SAYIFA 4 —— Dolayısiyle. Falih Rıfkı Bey ve yeni eseri. intiba- Falih Gezdiği diyarlardan daima taze lar ve alışılmadık fikirler deer Rıfkı Bey bu sefer de bize ii İstikbal si gaz kullanılacak mı ii ei; Wa rebel; - HAKİMİYETİ MİLLİYE — ai iddia olu: gayrimedeni vahşiyane madığı ve ya- plan li nazaran SE üyük harpta olanlarm miktarı alettakrip yeni ve dikkate şayan bir levhasını Seyahatname muharrirleri ekseriyetle sik RE ayrılma! m tün kalıpları en müsait surette hi eyl ve hele kendilerinden ba vel ği sevenler zir en müsait bir tarzdır. Bu rılan n Falih Rıfkı mile se- ir ihtiyaca tâbi ol şmek şöyle dursun, re ni mında! an talik eden ende, çizdi. kla- di dan alâkaya dı dan dolayı son derece meraklı ve heyecan- hı bir devirdir. Ne mutlu Falih Rıfkı Beye ki bunu — De güzide ekalliyete mensup bulunu; Bazli in değilmi ki “Taymis kıyı ları, na biz eltiği son eseri hakikatte istikbal kıyılarma ithaf edilmi en müsait bir tarassut ek Rİ o Jan bir devre ait bütün e: en ke - sif surette toplandığı bir gecer yaşadı. | VA safhasındaki | istihsal ve ğımız bu muazzam istihale sinsi ve gizli e | takip etmek her yer 'den daha kola; raklıdır. Bütün dima- m bi hassasiyetiyle is- Falih Rıfkı | * k az kimselere nasip olan sezdiğini ve bu vazifeyi gıptaya sayan bir muvaffakıyetle iyfa eylediğini bir ke ispat ediyor. un- İkâr bir sa pe atra hisleri uyanmış ve göze görün- öyle bir harp Kai düşmanı dürmek mertlik ve insanlık esasları muhalif gibi görünmüştü. O Bu düşünceler telakkiler nazari saha hududunu aşamamı, ve neticenin, zaferin hangi ve ne cins vası- ta ile olursa olsun eni kısa manda el- - İde edilmesi bütün bu insani ve medeni ve aki gibi görünen dişisi pek arka- da ve çel bırakmıştı, ların kulaılya çok eyi dimi tahakkuk etmiştir ki ilim, fen ve in öğ milletler dahi > in Pİbir anda oOimha etmek ve dedi için medeni ve gayri > deni ki cins muharebe yasıtalarından azâ- mi surette istifade - edeceklerdir. Büyük duyan sonrâ ve e e lar zehirli İ gaz iymaline çok ehem IŞ VE Ver- ve İstikbal kad alk z İaboratu- : SER 3 :: # zi B 2 E j hükümet iş içi rılmış oldukça kabarık O yekünlu Taslar vardır. iz miro dal — çok insani ve medeni ol muhtelif eserleri ve ya- e er ia — sahibi salâhiyet birçok askeri muharrirler de mevcuttur. zwiyetinin en “Bunlar lara göre zehirli maddelerle vukua hassas bir parçası olan “edip,, in asırlarca, | gelen zayiatın pel duğu ve gazla m beşerden şmak vee » haricinde sp olanlardan yalniz yüzde otuz ei bir âlem kurmak mefk öldüklerinden bahsedilerek h bugün ve Biel için Bi, gaz e rn ma inanmak p: ii iki bakin patlıyan mermiler- usap. olanların miktarının yüzde se- ğunu söyliyerek gaz bir usul rin emi muhte- lif ahitnamelere, mukavelelere ve Cemiye- ti Akvamm gaz harbınm tahdidi hususun- > Vaşington'da ittihaz olunan mukarrera- rağmen istikbal muharebelerinde gaz- mühim rol oynıyacağı anlaşılmakta- şi- | dr. Esasen 1889 Lahay sulh konferansım- daki maddeler büyük harpta gaz kullan- mağı mk kuvvetini hiç bir tarafa Kabul ettiremersişti Fiil göl eriş ki istikbal mu- : humması li tarihinin sl alir Fikri gıdasmı muhitin methedilmektedir. Gene bunlara göre; gaz e harp ing sr, da ortaya koyduğu | re Ee Da nina bakta harebelerinde (gaz) harp vasıta ve unsur- Göüketz ki Kokil #inden pi "mekle pe min li hiti ve cinsi - dışında bir âlem . eieli, başlangıçta sadece mianevi imi meme akJi: ma,, hâdisesi iken yavaş Y: famamlıyan ruh ve makin yedirin gl iki unsur olduğu ğı i gayri Dİ bü ve gülünç mitefe im ğurdu. Fi vaki bunu, pir en aI di ettirici l di- ğer e isi gibi, e ni şgal etme: batia Gan ki oi G değildir; hattâ ona, o LAL vi mah |ni oldağa “insani,, bir siyma verdi. ri manzarasma hiç bir zaman ka- planı olan Falih Rıfkı Bey bize İngi 5 zi yannda ve hattâ başta bulı EEE üstakbel bir harpta düşm vvela in ziyade halkm manevi rm ni kırmağa savaşacaktır. Bu işi de memle- ket içindeki sp ei sey a tah- rip bombaları, ayini be az Istikbal muharebelerinde halkın: muharebe gazlarından korunmaları nasıl olmalıdır? klardır. â bu gibi mühim şehirler ve mer- kezlerde askeri tayyare defi topları, silah- ları ve kendini tayyareleri, ışıldaklar, hava leme tertibatiyle müdafaa ve tertip ve ya edilecektir. Fakat unla iş bitmiyecektir. Bu tripleri te- sinde kurtula mü - birçoğunun düşürülmesine ve ia maniaları ve e. HAZİRAN 1934 SALI ——-— Yabancı postası. Bulgaristan ve alkan misakı, Sofya, 16. Haziran Geçenlerde Cenevre'de toplanmış olan Balı kan memleketleri nazırlarının görüşmelerisin en esaslı meselelerinden birini Yugoslavya Hariciye li esnasinda teklifi teşki emi ilkan misakı iy ir ola isakına dahi Nazırı M. Yevtiç'e, rini yı zi am ın yaptığı p imi ip Ti Köni) çi Yugoslavya, balkan vi az koş i in Sa zi im ği ci iler hamle dada mi balkan dev- RE FARE EE MAYAN | Deki ile ayrı bir mukavele aktedemiyeceğiikdeni Si çalışacaklardır. Binaenaleyh böyle bir istikbal m de ancak sinirlerine hâkim, metin v #tidalidem sahibi ve asri harp vasıta ve si- Tahları hakkımda bilgileri gz bir halk küt lesi harbın ütün musibet V rine disinde bulacaktır. Gazlarnı iki makineli ; tülek nef. dikten ve bunlâra karşı korunma usul ve | 7322 sit vasıtalarmı da öğrendikten sonra gaz tsar- lardan büyük end ti ne olduklarını, tesirlerini bil-| zaman yapılan teklife bir cevap mişti, Bundan evelki Bulgar hükümeti zamanında ileri sürülmüş olan bu yeni misak teklifi, Bul- kudret ve Keki ken-| akı &'deki ye sazırları böyle bir şekle ve kat etmemişlerdir. isakı i za etmiş olan devletlerin nazırları, mütecavizin tarifi ve ar olan hususat bal nunla ali hse mevzu alssn iâika, ei ihtilâfların kendi aralarında halledilme- imi İl imiz hükümetinin bu noktai maazrı ka bul edip etmiyeceği henüz daha malüm değildir. Eğer bul eki iylân ettiği gibi bugüne kadar takip edilen siyasetten ayrılmıyacak olur. sa böyle bir şeyin tahakkukuna imkân olma- ması İâzmgelir. Bun anda diğer balkan devletleri iyi devlet arasında ayrı ayrı muka- vele akdine mütemayil gi rorlar,. görünmiy: Bulgaristamn müteaddit “devletler. mukavele akdine ama. sadık ve renkli bir resmini çiiyor m lke isyan Kala hasıl viii me mi lay a içinde kımıldamak sl bir uk gibi ananelerinin sırmaları sek devi: ilerden biri olan ize devri bi- ze, edibin zamanından, muhitin. hem- cnslerinden bii Zi eriyen gözterir Eserleri alle yu; tin hayatına karışmağa uğraşan ve ir, e yavaş yavaş, bu medeniyet ii, uy cube ie dan El i- İgi zamm yıkılması karşısmda ne yapacı dim e İhenüz tayin etmemiş bir cemi sıdır. Buhranm bir rüzgâr gibi ir ki | diği yangında o inhilal edeh cemiyetler, akya olani di - İkanın senetleri gibi sokağa dökülmüş kıy- |iycabı bunl: gibi lerini e kadi- ri arasından ellerini çıkarıp biye lerde or en iyzi ıl le yapmağa Va dan bunlar: Gazları tapıma- a karşı korunma çok müşkül ve hattâ mümkün eği denebilir. Bu bilgi- olan m üzerinde bu ta- ma temas eden hakiki bir GER zah > Büyük harp a ilka gaz taarruzu “Sene- alli fransız kere gli Bu il ilk gaz dalgaları karşısında âde- - İta tecennün etmiş bir a edek dei kü görülmiyen, elle tutulmıy: bir düşman bunları ZED sn nefeslerini tıkayor, gine İytika KY otuğı se ilah z 5 :E » p g s is kıyıları,, muharriri; r arasnda bulmak ne derin bir zevktir. po İngiltere uzun zaman, tıpkı ölüm gibi, insanlar hakkında, ona karşı aldıkları ru- Ki vaziyete göre li bahşeden garip bir imi di. cauld'nun ü rek denil La Rochefou- esi ğine; . İyor mu, biliyor mu, ne malüm. vermek inakânmi | bakımd. e, İlan rağ sahillerinden sel halinde ol arlar ve kaçıyorlardı. Kaç- ken da büsbütür şa düşmek X ve bu işe fazla kıymet ve ehemmiyet ver- mekte de fazla mübaleğakâr ve evhamkâr | selenin akdi olmamak lâzımdır. azlar umum! Cinsleri ve bunlara korunma. Gazlarm, aksırtıcı, göz yaşartici, kus- turucu, felç yapıcı, boğan, yakan cinsleri e unların kendilerine mahsus soğan, ttır, | ,. küf, zeytin ve acı bâdem, kireç kay — yer kokuları vardır. Gazlar tayyare el ik'edilmis olarak arı ile bir sürü müşkülâtm doğduğu Ademi tecavüz misakı başka bir Şi sokule ista erimi yi, eden — balkan Komi Foleişön BEOBATER ir. Bunların içindeki müyelililkamiza. i vi saat devam eder, sulp ve mayi halinde bulunur. Tazyik edilmiş ve gaz halindekiler ze- min üzerine isabetle infilak ettikten sonra | karışır © İn tebahhur etmek suretiyle ve havayı zehirler. Mayi halinde atılan gaz bombaları ze- a indis yirmi, ükseklik avaya Şehirlere yapılacak gaz Wars lar. ri havai gaz taarruzlariyle ta taşma kas mühim tesirler da biliyetleri bu taarruzlara yapan khususlardandır. in bir gün kendisini de r büyü Kayma me: ” İbi lir? Falih Rıfkı Bey, İngiltere'nin de gay- pek gü şgul bir adama nasıl sorula- lamıyarak yere serilip kalıy: Bu işe hazırlanı orlardı. ha: nmamış bir halk kütlesi nin sinirleri üzerinde bu görünmiyen düş- | çi Blk iğ” > yakardaki şsisal kıyasi bir ölçü teşkil ede |, bilir. leri halindı e yakıcı ve derin yaralar lenip yağmur ler. Bu cins gazlar, : 5 8 ği 5 8 göz şan bakılmaz, — > her po va Vey sm > m ii mek ve huzurunu kimseye bozdurmamak Sirrmi balmış olunakla taniişt. ati et ve huzur mi iyi oldukça senlar içii sasını bile ala meneden bir keyfi- yetti. Bütün kıymetler gibi “İngiltere,, kıy- mweti-in de tasfiyesini intaç eden umumi koşan in- | Rusya, di âleme bu kadar mutlak bir Kakimiyetle yi almaktı tenkit has-|ilk ve vücuda getir- Di bir sesle temas eden Falih Bey “Y tek iyet tipinin i- asınm en nafiz mazarlı ve en canlı - cilerinden biri olai e miş oluyor. — mevzua yal bir Ee a tar. Muharebe cephesi de ordularm muha- rebe ettikleri sahaya münhasır kalmıyacak Muharebe mıntakası bütün bir memle- ni ketin her tarafıdır. e düşmanın ind ket ğa va ri şuuri olarak inhilal ettiğini pek güzel) O Malümdur ki şimdiki O muharebeler, ln e > A görmüş vepek güzel söylemiştir. Eseri bu | milletler ar vx e ordu- gazlara karşı insanı koruyaca lan da dikkate ok Kitaptaki |lar muharebe etmi; Geride memleket maskeler vardır. Her mil sri gaz mas- Londra'ya ait nefis levhalar üzerinde uzun içindeki halk da b h kel il: 1 süzgeçleri ha- boylu duramıyacağım. Onlar (lezzetine | masına milli vazifelerle ve işlerle aledde-|iz ve kendisi çok kuvvetli baml ve mal - bilmek için okumak şarttır. alde |retat iştirak edeceklerdir. zemeden yapılmıştır. . ül ve A göre bunların gaz eri? meme müddetleri —— olur. Süzgeç kullanılmaz bir hale gelince yedeğiyle de e. östürilir. Ayrıca uzun müddet gaz içinde ve gaz- Ayrıca mühim şehir ve merkezlerdeki İdefi silahlarının ri hava mas niaları, ışıldaklar ve gizleme si hususlare da şehirlere iie ve gaz bomb: müşkül ve Jariyle ta- güç bir hale La Bü aka: gaz atmağı iycap ettirir. e Bir kilas metre murabbaı saha; zehirle. mek için on, on iki a gaz ani Tâzm- gelir. İşte bu mülahazalar ve adi ir bir şehrin tamamen gazlanma: e kas çi de ve mani) bir iş in vd n gayrimümkün olduğu anlaşı- 5R Bir Vk ik belli, başlı binaları tesisatı ve fabrikaları, iymalatbaneleri gibi mahdut sahaları page kabil olur, Zehirli arruzlarında şehirleri nüfus kesafetlr z mühim rol oynar. Bü- yük bir saha içindeki az meskün ve rüfus if olan şehir ve kasabalara yas feti zayi - İşilarak havai taarrozlor pek baylnde ve â- | 'aydasız ve masrsfdır. 7 ——.

Bu sayıdan diğer sayfalar: