26 Haziran 1934 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 8

26 Haziran 1934 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

e 8 HAKİMİYETİ MİLLİYE 26 HAZİRAN 1934 SALI ga emma —— j ; | Elektriği nasıl kullanmalı ve kazalar -| (o yeyl TUDKiYE dan nasıl korunmalı ? İektrik en yüksek verimli ve tie ik ın tekemmül etmiş bir fenni olduğundan bun- in istifade edilmesi alemi eedeğiğ ette en mübrem bir ünl halini ener Elektrik ldığında yanlış ve kasdi bir hareket yapılmadığı takdirde bunun insanlara kat'iyyen ir tehlikesi a sabit olmuş bir hakikat tir. Tehlikeyi mucip olacak ahval aşağıda lmiştir; birer gösteri! 1 — Haval hat direklerinin üzerine tırmanmamalı. ği i ? — Havai hat direklerini yere bağlıyan ekb tellerine &ckunmamalı, bunları sarsma i malı ve üzerine binip Ss: avar 3 — Direklerde bulunan fincanlara veya tellere taş ve saire atmamalı. 4 — Havai hat direğinden san ve li yerde duran bir tele hiç gi zaman dokun- m ve ye bile ai mamalı > çünkü direkten sarkıp topra; temas eden İslay etmemek için son derece dikk at lâzım. & — Havai hatlar yakınında çocuklar uçurtma uç urmamalı ve futbol oynamamalı; çün- ül uçurtma ipleri - bahusus biraz rutubetli de olursa - bir cereyan teline temas etti- cereyanı mükemmelen naklede bilir ve bu suretle ipi tutan çocuğun vefatına m © EE SE 6 LR verir. 7 — Muhavvile merkezlerine ve etrafında ki parmaklıklara çıkmamalıdır. 8 — Ölüm tehlikesi olduğundan muhavvi le merkezleri binalarına ve cereyan anahtar- larının bulunduğu kulübeye kat'iyyen girmemelidir. 9— abimi bavalarda dikkatli Rak ıslak olan havai hat direklerine dokun- aktan saknimalı: ta — Hanesinde e dlkinnda Elektrik 2 ni ve ri > bulunanlar, bunların ksansız bir halde ol masına dikkat etmi Hilda ahtarlarda, irisi Se skn kordonla dir tel yea ip rında, elek- trik R ve tablosunda ve sair evde Kullanılan elekt trik aletlerin mn bie kırıklık yi 2 ( —-Saat ve bina rabit sigortası eni ve aden açılması veya - bozul- ması tehlikeli olduğundan memnudur. gibi hi anunen mahfuz olan huku- 'kumuza bir tecavüz demek olduğun dan, “ailler ru takibatı kanuniye yapı- lır. Bir hane tamamen veya uzun müddet erkedildiği iinde cereyanm Kesilme- © si idaremizden tahriren talep edilmelidir. 12 — Elektrik saatlerinin sigortaları bozu !duğunda bunun tel ve saire ile tamiri tehli e vi uğundan memriudur; bozulmuş sigortayı yeni bir sigorta ile tepdil etmek 3 — Ratip sal elektrik cereyanı dahha tehlikeli olduğundan,. bü gibi - yerlerde, ; bahusus ıslak el ile, elektrik tellerine ve ampullerin düy -ve griflerine dokunmak - 0 tan ae nihan di ia — El apne seyyar olarak kullanıldığı takdirde ampuller muhakkak cam mahfa - zalı ve kafesli olm: alıdır Aksi takdirde yalnız normal düy veya anahtarlı düy kulla- resinden Kiseskı sereni işbu devreden kurtarmak için ii altın ' . . da veya elinde hali temasta bulunan elektrik telini temastan ayırmak lazımdır. i BI Ri K TT. | DE NN asla el dokunulmıyarak kuru bir tahta ve ağ i i üzeri itmekle olur. Kazaya uğrayan bu sur etle cereyandan kurtarıldıkta artık onun ya- RAHAT se DER nına sokulmak ve el ile dokunmakta bir tehlike yoktur. Hemen vakit kaybetmiye indi ii ne SU v. bi iy un ha- vasını tecdit etmek lâzımdır. Gayet tabiidir ki, bu gibi ahvalde doktora eme. - aa kiralık ev) &i ve Havagazı vardır. Görmek is- Ab ; İleri: Mü atla beraber yardım etmek üzere en seri bir vasıta ile idaremize de malümat vi trealz içindekilere mü & edi one ve iylân bedelleri: e Bi Ke Meydanı yanında Posta- | bii r.a ii anlamak için Tele. | 5€€ ei e Yahut posta rimizi İhetçe memnun etmek gayemiz olduğundan, idaremiz. elektriğin a baml İş Bankası Müdü- fon R. C. kalemi ağ? veyi iıtasiyle Sele kulaniyası ekride sisi beçli malâmatı- her zaman memnuniyetle ve meccanen verme i Beyin tahliye edeceği, Ev erak ai Ye e mü- iin ii tahsil salâhiyeti Ee am: 7 — 2317 eml Ali slk Sini elektri- 7—2316 lge A Âİ As Fab ME abilik kö kanları Tokat Valiliğinden : | Sümer Bank Umum) “.* ai Mu es ..y 00 400 ÖKÜ i o w — DÖKÜM KOKU 21-7-934 i Tokat şehrine u kilometre mesafeden getirilecek ki üdürlüğünden: ve KOK 1-72 21-7-934 m sularına ait 3500 lira muhammen bedelli Etöt istikşaf v & — e : Yuk ardal ki malzeme kapalı zarf Sür etiyle hizalarındak iy projelerinin tanzimi a yazılı şartlar dahilinde 20 gün Bankamız ve Müessesâtı Muhasebe servislerinde is- trillerde saat-14 te ihalesi'icra Ke Taliplerin a müddetle münakasaya konulmuş tihdam edilmek üzere imtihan ile memur alınacaktır. | na n her gün öğleden sonra, münakasaya an — Taliplerin ez Nafıa Vekâletince tas- de < ün teminat ve teklifat ile eye (13: mtihana iştirâk için: Lise mezunu bulunmak, as - dik edil li z 3 A 5 a e kerlik hizmetini yapmış olmak ve otuz beş yaşi müte- alipler için ve di muhammeni olan 3500 lira üze- Çok güzel ve enne den li yedi büçuk Rizbetinde depozito veya muteber | caviz bulunmamak şarttır. al mah Vek Er teminat mektubunu teklifnamesiyle be- Kabul edilecek wemurlara tahsis edilecek maaş bir esire : Bi in Dai yapılacak projelerin Nafra ve Sıhhiye gari 80.-Liradan başlar. Aynı derecede muvaffak emi Kalecik Belediye Riyasetinden: ş Vekilrinen in kini: müteakip vilayet İdareci Hususi- lar arasında âli mektep mezunlarile Banka ve sair ticari Kalecik istasiyon civarında ve Kızılırmak kenarında ya yew ediye #dilece ir. müessesatta tecrübe görmüş olanlarla ecnebi lisanların- | pılan bahçede her türlü esbabr istirahat temin edilmiştir. İT — Pro el Si Geri EE > ir diri ve ai li eni dan bir veya ikisine vakıf olanlar tercih ve bu evsafı ha: i dirler e e iğ size mi ke enin göre talip ile tayin ölilaleti iz olanlara iktidarları nisbetinde maaş tahsis edilecektir. batın ocamlağ ide da istifade gi İecekler, çok memnun kele ; Bu suretle teklif edilecek ve takarrür edecek bedel had - İmtihan 29.7.1934 Pazar günü Saat 14 te Ankara! caklardır. (1340) “72314 3 Yl o taki e e zi e Vi YE ma im ve İstanbul'da aynı zamanda yapılacağından talip olan-| Mi S a Si *. 2 na. Sut m * i misince ihalesi icra ka a olunur, (3408) o 7—2312 | lürrn imtihan programını ve sair şortları anlâmak ve isim: Iktısat Vekâletinden n: N “| Mlerini kayıt ettirmek üzere nihayet 22.7.1934 İran Vekâlet otomobili için (350) tenke benzin pazarlık sure- Te hli U na kadar Ankara'da Umumi Müdürlüğün memurin Şu- | tiyle satın alınacağından çaliplerin a 7-934 tarihine müsa- a isiye mum besine ve İstanbul'da - Galatadaki Bankamız Şkcnine dif perşembe günü saat ikide yüz ey di olm P ları il ı 7--3993 birlikte Ve ite levazım müdüriyetine mi * i Mü idü rlüğünden : müracaatları ilan olunur. olunur. (1320) e v Müteahhit ve inşaat pada Peronit burnunda 12 deniz milinden görülecek . .. © Karli haiz şimşekli bir ner e e zari ri sahiplerinin 5 S İ N E M A L A R Ve iki ay müddetle münakas: kon yani 27 ağustos | nazarı dikkatlerine i 934 ta rihin ne müsadif pazal ik günü t 14 te ihalesi icra Çift Kurt marka Marsilya > m. m kinden taliplerin amli göl örmek üzere Ga e em ee ii fiatla satış YENİ inili a ta'da Rıhtım hanındaki idarei merkeziyeye mürâ i Eskişehir oteline müra- BUGÜN, BU GECE BU ll ECE caatları. 82 3) 7—2311 caat. Telefon: 3272 Londra'nın esrarengiz gece hayatını musav- G a i p ru h l ar İmtiyaz sahibi ve. başmubarrın| ver fransizca sözlü görülmemiş bir ası S Bu EALİH RLEKL > İdi bü a j erveti Fünun um Neşriyatı idare eden yazı ece yarısı kulubu CHARLES LONGTON ve RICHARD AR- he 20 nedir durmadan neşir yi ep — İle müdürü NASUHİ ESAT. Baş rolde: Clive Brook. LEN tarafmdan çevrilen Türkçe sözlü iy bariaik cesimli gazetevir o Anka Ça ri ki iii dm re Aytıca: Dünyâ havadisleri ve Münür büyük macera filmi. kiküphanenlir Senelik Abone 10 Tin “Beher — 20 iğ ler liye matbaasında “ Naretin Böyün gark, Aynen: Dünya havadisleri.

Bu sayıdan diğer sayfalar: