26 Haziran 1934 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 7

26 Haziran 1934 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Meni 2 8 KAZİIRAN 1934 SALI “ kalk satış salonu Balık pazan Işıklar caddesi; Telefon: 2037 1 Her t karyola güzel ve sağlam oda yağımı gar- drop, komodin büfe ve'sair > e buluni iya: ik isti En er Hee e sadan daha ucuz mal isti iz numuzu tercih ederler, > “defa vi Sa İİ erleri tetkik etmek kâfidir. Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: Yüksek Ziraat Enstitüsü talebesini; ğıda yazılı iki kalem eşya pazar! lıkla taliplerin nümune ve şartnamesini muhasebesine ve Go 7,5 teminatlaryle 27 ke 9 ii hine müsadif çarşamba günü sa; MEZ da Enstitü idare ve ei e syonuna mügaği 4) Eş ei in ihtiyacı olan aşa- az Zeeimden Ens anın Yüz havi - Keten lee örtüsü * 7—2228 X As. Fb. U. Md. Sa, Al, komisyonu İlanlar MUHTELİF SARRA' TÜFENK FABRİKASI. NIN 750 METRE MURAB- — CATISININ REBE- OİT İLE TAMİRİ Ki Nİ na). ve Siri 304 > 034 ikin & saat 14 te iahlesi icra Vee cektir. Taliplerin ak Maliye İz m ın şişesi bir kiloluk 4 yarım Kiloluk ve beş yüz b ME te ve ni e, yazılı ve- vi en 9 ternmuz 934 tarihine mü azal mi beşte imübayast müracaat GMİS (261) T: ile müracaatları. g8 3500 e ZEROD ÖMÜRÜ 11- Zi 934 1000 ZON TENERA TÖR e 11-7.034 60000 M - Vi b 14 7-934 Balâda yazılı malzemel e da apartman rin am Die za ratifi arkasında usuliyle ve ayrı ay atik kart maal 7 numaralı daire, ve bir bodrum katımı ve iye 240 lira icar a Ankara Yüksek Zirrat Kiprcü e yy Ziraat Ens tâlebesinin ihtiyacı aşa: ada zi üç kalem Shae Tiz pazarlıkla ihale e gın Ens- titü muhasebesine ve-Jo 7,5 ESER 27-haziran 934 tarihine müsadif çarşamba günü saat 14 te Enstitü idare ve ihale komisyonuna rçaatlar, Ni Zi Eşyanın Nevi 200 Spor pi 1 200 kolsuz spor fanila 200 veyaz keten spor İM 7—2227 Tavukçuluk Enstitüsü müdürlüğünden: Müessesemiz ihtiyacı için beşyüz k o balık tozi i boyunda ve beş santim kal ile bin Kiralık ev 0 KİLO FIRÇALIK 'ÇE- Teç TEL, , Şengül hamamı cadde - NÜMUNESİ (VEÇHİLE | Sinde Havuzlu apartıman Xi 7 i karşısmda alektrik, su tesi (Müteahhit hesabına) satımı haiz ha; üst ki ukardaki malzeme pa-| mı (dört) aylık için kiralık - zarlık suretile 21. 6. 934 tari- | tır. Arzu edenli inde bulu- hinde saat 14 te ihalesi icra anlara müraaat eylemeleri. 7—2290 Şartnameleri. e kere ai seraitle. lk 1 1 > alip olanların le apar-| a m vo her gün sa: temasi ilk alip Hikmet at 13,5: 19 kadar ve mÜna-| Beye müracaatla. 11985 saya girmek istiyenler de | < —— aat mMuayyenine kadar te- Hanımefendiler. minat ve teklifleriyle satm ei “komi misyonunâ müraca- atla Şapka salonunun ir Bu malzemeler için Haki - a gelmiştir. Çocuk Sa miyeti UM iye gazetesinin va Si e esi. Telefon: 1932 16-6-934 tarih ve 4632 numa-| 7.- ralı nüshasındaki ilanın hük mü-yoktur. (12 —2252 ile müracaatları, (1346 7—23 e a A k taliplerin 30 - e - 1934 cumartesi günü saat ilan Ziraat vekâletindeki satın alma komisy; te - maihailiğiyle birlikte müracaat Rİ (1175) 72114 a Müdafaa Vekâleti Öz Soy temsilinin birinci Satm Alma İn e ğe ii günü Halkevinde bir silin - e a . a İyl dir şapka denişmiştir. Yeri - Ziraat Vekâleti Merkez Lâbora- ne bırakılan şapka sahibinin ys. tuvarları Müdürlüğünden: sahil halkevi idare müdürlüğüne Yerli fabrikalar mamulâ. | müracaati reca Sr 2205 Ankara yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: Yüksek Ziraat Enstitüsü ihtiyacı: kalem eşya pazari rlikla ihale olunac ii rim i ii e yazılı 1 üç şamba günü saat 10,5 nstitü idare ve ikale komisyonu- na müracaatları. (1283) Adet şyanın Nevi Kalaylı Pak 40. Ekmek A 150 Kalaysız. "bakır tük ik öleli 7.—2226 Yaz Mevsiminizi (EGE) nin gül adası ölan Rados'ta geçiriniz Hoyd Triestino'nun fi 90 gün için meter sip ten biler: Üçüncü sı 0 lira s0 0 ira 40 ia takriben) İ » Pire ve Ae arasında hz e İtalyananı ık tayy: Büyük OTEL DES ROSES Her türlü asri konfor - Lüks otel - Mükemmel pe e a - Av ve at gezintileri - Golf - Sürek a ALZZ Yiradan iüibaren e pan İzun ikametler ve aileler için tenzilâtlı fi: 19 ili 26 dem büyük spor ve otomobil mi haftası untazam postalar oi su iğ LR ? b tından (50,000) metre boz ii N 3 ssese baktariyoloji laboratuvarları v ağ. Sa hi-İ tenkte kaputluk kumaş ka- üm r. Ş v > a alemdağ) CERF OTELİ U abi Fİ a Zi Satın Alma Komis Çam ormanı --mükemmel iklim > Mükemmel gezintiler Hileyi mlimgi i â Aileler için e gili g akasaya' iştirak edecekl de 9 temmuz 934 tes — pıla- yonu iylanları 3 Hiram iibaren anl aşil Pazartesi günü saat 15 te Vekâlet mübayaat komisyonuna 5 iz müracaat eylemeleri. (1200) 7—2141 ali ipi ri İLAN m Şa e li er gün ve münakasaya i: iz bin kilo kuru ot ka- e is he ün ye münker) Geyüzbinesersmtel İ CALITEA KAPLICALARI y y en evel tel ve teminat) nulmuştur. İhalesi 27 ha r ın ar Ss a ? Lİ mektuplarının makbuz mu-| ran 934 çatşanba günü saat müdülüğünden: kabilinde komisyon riyaseti-| on dörttedir . Şartnamesi; a ne tevdi eylemeleri. (1164) | görmek üzere her gün ve iha Karaciğer, böbrek, mafsal, Şeker, vesair hastalıkların müessir tedavisi il A vümle paeinin de 603 11 a my - 7—2066 le günü vaktinde dahi temi- Sair bir çok mükemmel geler vardır Komple pansiyon r bir onulmuştur. ve teklif ktuplarını 3Tü rr ii Talip olanlarm mn Ger rmek üzere vilayet sıhhat müdürlüğü akbuz mukabilinde: Anka- ve artistik asari 2 are mükemmel tenezzühler ne ve münakasa için A pazartesi günü sâat in vel Eczacı aranı yor ra Lev: Amirliği Satın E iğ “Şenlikler - a lar Baleli Konserler - Spor turnuvaları Sn © Jinemala, idare heyetine ran ilan ie (1159) Merkez cozahanesine müracaal se İ alma komisyonu riyasetine Patinajlar vesaire vi kir 7—1952 vermeleri.. (1083) 7—1942 Tayyare Piyangosu 3 ÜNCÜ KEŞİDE 1 TEMMUZ 1934 TEDİR Büyük ikramiye 50.000 liradır Ayrıca: 10.000, 5.000, 4.000 liralık ikramiye ve 20.000 liralık bir mükâfat vardır. Ankara Valiliğinden * 3 namesinde yazılı kk kuzu etiyle ciğer, işkembe, a pi münakasaya konula. aldm şi şartnameleri ler her gün mektep müdüriyetine ve pik mek istiyenlerin de ihale günü ola! n5ti gileni vilayete Hteminek gakbzlaryle birlikte müracaat (1277) 7— .Nafıa Vekâletinden: Filyos « Ereğli hattının Filyos ile Çatalağzı arasında âin zribeni 15 eikmeteelik kısmının inşaatı kapalı zarf ai ile eN asaya konulmuş tur. Münakasa 15 temmuz 934 tarihine müsadif pazar günü a > Anka en Nafıa Vekâleti Müsteşarlık makamın» da edilecekti: ie n cari EE e mahsus Ticaret odası vesikası ve gün ve saatte uvakkateleriyle aynı ee bol eya lâzımdır. lip! EN usustaki şarenameleri Ke ada Nafıa Vekâleti ali sekiler, (1279) ki i ğ

Bu sayıdan diğer sayfalar: