27 Haziran 1934 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1

27 Haziran 1934 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

YAKUPCEMÎ1 Neden kurşuna dizildî ? HAFTA da okuyacaksımz Y A RI NK I umhuriyet Onbirinci sene: No. 3 6 4 2 Teigraf« mewnp adresi: cmnhuriyet, istanbui Posta kutusu: istanbui, NO. 246 Çarşamba 2 7 Haziran 1 9 3 4 Telefon: BaşmubarrJr ve evi: 24290. Taürir heyetl: 24298. Idare ve matbaa kısmile Matbaacılık ve Neşriyat Şirketl. 24299 Bütün Türkiye Kahvesini içiyor s t Mısırçarşısı kapısı karşısında Mehmet Efendi Mahtumları nııııınıııııııııııııııııııııııııııııifiıııiııııııııııııiıiıııııııııııııııııiHiııııııııııııııııııııııııııııııııııııa İstanbui dün hakikî bir bayram günii yaşadı İki Devlet Reisi emsalsiz tezahürat arasında Istanbulu şereflendirdiler Rıhtımlara ve sokaklara dökülen halk büyük Gazi ve aziz misafiri coşkun bir sevinçle selâmladı Gülcemal, saat 11 de Adalar açıklarına geldi, coşkun tezahüratla karşılandı, Kavaklara kadar bir cevelân yapıldıktan sonra Şehinşah Hazretlerile Gazi Hazretlerî 15 te Sarayburnunda karaya çıktılar Türk İran Münasebetlerinin Hal ve istikbali omsu ve kardeş tranın muhterem devlet reisi Âlâhazret 'Şehinsah Rıza Pehlevi Haz retleri dündenberi de güzel tstanba • lumuzun misafiri bulunuyorlar. Cumhurreisimiz Büyük Gazi Hazretleri muhterera nusafîrinuze garp vua>et< lerimizden bazılarını göstererek kendilerile beraber tstanbuln sereflendir • mislerdir. Başvekilimiz tsmet Pasa Hazretleri de yüksek erkânlı bn seyahat kafilesini çerçevellyorlar. Şehinsah Hz. Karadenizden tesrif buyurdular, Akdenizimizi gordüler, Marmara üzerinden geçerek Istanbula geldiler. Zab Şehinsahilerinin denizlerimizde ve karalanmızda çok güzel manzaralar görmüs olmaktan yüksek hazlar duymuş olduklannı tahmin ederiz. Hasusfle yeni Turkiyenin çok ayanık ve hassat iaDa tarafmdan gösterilen samimî hürmet ve muhabbet hissiyah Şehinsah Hazretlerini pek ziyade mütehassis etmiş olsa gerektir. Bunu her fırsatta biz•at kendileri en kalbî ifadelerfle boy le buyunıyorlar. O halde Şehinşah Hz. için azçok zahmetli olmuş olsa bile bu mes'ut «eyahatin Iranla Türkiye ara sındaki asın derecede dostane miina • sebetlerin mahiyet ve kıymetini tesbft noktai nazanndan yüksek neticelere hadim olmug olduğuna hükmetmek lânmdır. Herkesten evvel iki komşu ve kardes miUetin üzerrâde tevakkuf «decekleri ilk ve son nokta budur. Nitekim bu siyasî seyabati azçok dik • katle takip ettiğinde süphe olmıyan bütün dünyanın vâsü olacajh son hü küm ve karar da bundan ibaret olacakbr. Yeni Türkiye fle yeni İran zaten gSzlerini yeni tarihe, birbirine karsı kar • deslik derecesinde bir dostiuk hayatı yasamak lüzuro ve ihtiyacmı takdirle açmıslardı. Malumdur ki bu iki mil letin inkılâpçı yeni hayatlan hersey den evvel hatalı bir tarihe tekme vuran bareketlerdir. Ashnda çok güzel birsey olan Osmanlı Türk imparator • lugu, millî ve beynelmilel affolunmaz Ve affetmez hatalar irtikâp etmisti. Büyük bir medeniyetin varisi olan eski tran millî ve beynelmilel hatalar içinde yiizmüştu. İki tarafta da eörülen hatalann en büyüğü ise iki taraftaki bükümdarlık hanedanlannm iki komçu ve kardes mflleb' zaman zaman birbi • rine hasmican yapacak kör ve manasız ihtiraslarında görülmüştü diyebiliriz. Tasavvur olunsun ki vicdanlara hozur ve itmlnan vererek esasında umumî bir kardeşliğe saik olmak lâzun gelen fslâmiyet bile bu iki komsu ve kardes millet arasında sikak ve tefrika vasıtası ittihaz kJmmıştı. Tarihin bu fasd • lannı b'zkâr ve tafsil etmek, geçmis zamanlann hasaret ve ziyanlannı şerbeden, kalplerimize cidden eza verici, bir facia üzerinde tevakkuf olur. Türkiye ve tran, inkılâplannuzın çîmjekleri içinde gözlerimizi yeniden ye yeni bir hamle azmfle tekrar dünyaya açhğımızda derin bir gaflet uy fcusunun kâbuslu rüyalanndan kurtul • mus olmak sevincini idrak ettik, ve deriıal hükmettik ki bu iki koroşu millet vekdiğerine karşı lâakal gıllügıssız dost YUNUS NADİ (Mabadi ikinci sahifede) ttalyan filosu Arnavutluk sularmda Tiran heyecan içinde, lİtalyadan izahat istend'j Paris 26 (A.A.) «Eko do Pari» yazıyor: Tarento açıkla manevra yapan bhrinci 1talyan filosu, cuma günü, anî oJarak bir emir almıs ve Duraz zoya giderek cumartesi günü orada demir atmıstrr. Tiran hükumeti bu ziyaretten haberdar edilmemistir. Pazar günü silâh sız olarak, bin kadar bahriyeli karaya çıkmışhr. Tiran hükumeti bu hareket ten dolayı Italyan sefkinden izahat istemif, sefîr bunun «an cak bir nezaket hareketi olarak 'Mabadi altıncı sahifede) Ankaradaki rüşvet hâdisesi Metr Salem ve Faraci Ef. lerin muhakemesine başlandı Ankara 27 (Telefonla) Bugün asliye ceza mahkemesinde Telefon Şn> ketinin sermayesini altın esasma isti • nat ettirmek için Maliye Vekâleb' Nakit LJeri müdör muavini Rüstü Beye rüşvet teklif ehnek snçile maznun Metr Salem ve seriki Leon Faraci Efendilerin muhakemelerine baslanmifbr. Muha keme safahabnı takip etmek için büyük bir meraklı kütlesi daha erkenden Ad liye koridolannda toplanmısb, Mahkeme salonunun küçük ohnan yüzünden bir izdibama meydan vermemek için müddeiumumî muavini inzıbata memur polis ve jandarmalarm adedini arbrmak için lazms gelenlere emir veriyor ve bir taraftan da salona girebilmek için kartlar tevzi ediyordu. Saat dokuza yirmi kala bir otomobille Metr Salem, avukat Galip Hikmet Bey geldiler. (Mabadi alttnct aahifede) Reîsîcamhar Hazretldrî, Kınalıada vapurtmda mUafiri mizle görüfüyorlar muhteretn İran Şeh'mşahı AlâKazret Hümaytm Rıza Pehlevi Hazretlerile Reuicumhurumuz Gazi Mustafa Kemal Hazretleri dündenberi, tstanbulu serefleodirmiş bulunuyorlar». Bu mes'ut hadke, bütün bdı. tüt Sabahm en erken saatlerinden îtibaren, fehirde görülmemif bir barekct bafladı. Ea kuytu sokaklara kadar Is yor, caddelerîn Id taraflari, meydanlar ve köseler tutuluyordu. Kalabalık artbkça arbyor, bmktikçe birikiyorda. & Büyük Reisi yakmdan gormek ve alkıslamak üzere yoOatm dökülenlern» vakit oldugu halde, biç kimse yerin • den kıpırdamıyordu. Bu vaziyet, bütün İstanbui halkmm daha sabahm ilk saatlerinde, Büyük Retılerin g^eçeoeği yoOarda toplanmıs Ne diyorlar? Şehinşah Hz. nin ziya retleri ve İngiliz, Bulgar gazeteleri Londrada müntesir «Deyfi Herald» gazetesi «Asya Çanakkalede nöbetçidır» serlevhasile şu satırlan yazıyor: tran Şehinsahı Rıza Han Hazret leri Ankarayı ziyaret etb*. Mustafa Kemal Hazretleri de Tahranda bu ziyareb' iade edecektir. Yakmşarkta, bu yolda daha baska gidiş gelisler de olacakbr. Irak Kralı genç Gazinin Ankaraya, Türkiye Rei sicumhunmun da Bağdada gitmeleri muhtemeldir. Sonra Efganistamn da bu faaliyete iftirak etmesi mümkündür. Zahir Şahla Şehinşah Rıza Pehlevi a(Mabadi Sçuneü sahifede) •••»• çıktyorîttr Ğazi Hz. ve Şehtnfah Hz. alktştetr eufasmda parhtan tanbulun her tarafı Türk ve İran bay • sehri ihtiram ve muhabbetle yerinden raklarfle sSsKydL Büyük mlsafirin geoynatan muazzam tezahürlere vesfle çecegi yollar, daha geceden silmip, oldn. Şehir bir bayram, bir zafer ve bir süprülmüt, temizlenmis, sulanmışh. Daseref gününun yüksek nes'esi içinde fld kâcalar geçtikçe baflan akmı fazlalaf> dost devlet reuinin kudumonu selâm ~$ehînfah Hz. tte Gazi Hz. Dot mabahçe hepsi de, bn emellerine kavusmak içm saatleroe ayaküstünde beklemeği seve seve goze almıslardı. Nesredilen program nmcibince, Şehinşah ve Reisictımhur Haxeratmın tesriflerine daha çok aarayma giriyortat olduğunu bütün parlakhğı ve azametile gosteriyordu. Gülcemal Ada açıklannda! Taklar, bayraklar, armalar ve sayı(Mabadi befinei sahifede) Şehtnfah Hz. ve Gazi Hz. 3e BofVehiümiz GuU&naün kaptan höprÜMÜnde inşah JtazretleA vapurSan çıhtyorlar Gazi Hz., Şehinfah Hz. ne kumandanlarmuzt takdlm edîyor

Bu sayıdan diğer sayfalar: