28 Haziran 1934 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1

28 Haziran 1934 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Enver Pıçayı öldiirmek, hükumeti devinnek Isteyen YAKUP CEMIIJ Yahodilit nasil bir fırüna geçiriyor? 15 mnhteiif yazı, 30 büyük resim. Bugün Neden kurşuna diziîdi ? HAFTA da okuyunuz Onbirinci sene: No. 3643 ^^ Umhuriyet n Bütün Türkiye Kahvesini içiyor Ist Mısırçîrşısı kaoısı karsısinds Mehmet Efendi Mahtumları Telefon: Basmuharrir ve evi: 24290, Tahrlr heyetl: 24298, îdare mektuP «*«: o^^k^^S^tmı: ****.*•• »« Perşembe 28 Haziran 1934 . ve matbaa tasmile Matbaacılık ve Neşriyat Şlrketl, 24299 Şehinşah Hz. nin dünkü ziyaretleri Bir günde 5 yangın l Dün Istanbulda 17 evle 9 baraka yandı On yedi evin yandığı Beşiktaş yangınına benzinle yakılmak istenen bir yılan sebep olmuş! Muhterem misafirimiz Şehinsah Hazretleri Saharya motöründe gdzetemizi İetJak l>nyuruyoflar Trabzon Erzurum"" Aziz misafirimiz, sabahleyin Deniz mektebini, öğleden sonra Gazi Hz. ile Giden yot imendiferlerin bitmesi ve birleşmesile Tiikiye üzerinden lran münakalâtının muntazam li • manlar vasıtasile yapılmasma intizaren, Trabson Erzurum tran yolu üze rinde kamyonla nakliyata şimdiden baslanabileceğine bu sütunlarda de falarla isaret etmis olduğumuz tna lumdur. tranın, Türkiye üzerinden Avrupa ile ittisalinln en emtn, en ticarf ve en ucuz surette temini şüphesiz şimendiferl«rle limanlarm ikmaÜle tahakknk edebilecektir. Şehinsah Rızâ Pehlevi Hazretlerinin memleketimize Takî mes'ut seyahatlerinde, bizim için olduğu kadar, bilhassa tran için büyük menfaatleri haiz olan bu meseleye iki hükumet arasında daha büyük bir ehemmiyetle temas edilmif olacağmı tahmin ediyomz. Iranın Türkiye üze • rinden denizlere yetişmesi için hangi şimendifer yollan tercih edilecekse, elbette her iki tarafça bunlann biran evvel msa ve ikmaHne çahşılacak, fakat ayni zamanda bu şnnendiferterm Ak veya Karadenizdeki münteha nok talannda vücude getirilecek modern Emanlarm inşaatma da derhal baslan mak lâzım gelecektir. Aneak bu iş bugün dahi karar verüse azçok zaman ifidir. Bu roüddet zarfında boş durmıyarak iki mendeket arasında vukuq şüphesiz iki tarafça da arzuya şayan olan iktısadî faaliyeb', derhal tesis ve tak viyeye geçmek lâzımdır. Bu yol, ısla ha muhtaç olarak ve fakat süratle ıslahı kabil bir vaziyette bulunarak şimdiden mevcuttur: Trabzon Erzurum üzerin • den lrana giden yol. Ttefiktaş yangmtndan Kahpçı sokağmda 12 nomarah evin alt Dün öğleden sonra Maçka iW Be • katmdan çıkmış ve alevler bütün eve şiktas arasmda Muradiye mahallesin • ve bilâhare bütün mahalleye sirayet etden büyük bir yangın çtkmıs ve neti cede büyük küçük 17 ev yanmıştır. Yamistir. nan evler içinde birkaç tanesi sigortalı Yangın nastl çıktt? ohıp diğerleri sigortasızdır. ; : Muradiyed* Kahpçı soiıagmda 12 n«. Yangın saat tara üç buçuk raddele marada kfrao olarak eturms^t^ olan rind« Muradiyede eski Karakol ve ytni (Mabadi »ekizinci aahifede) beraber Harp Akademisini gezdiler Macaristan M. Bartunun Şehinşah Hz., Heybeliac adan avdet ederlerken «Cumhuriyet» i tetkik bu sözlerini protesto ediyor yurdular, Başmuharririmizin makalesini tercüme ettirerek alâka ile dinledUer Muhterem misafirimiz tran Şehinsahı Hazretleri evvelki geceyi ikametlerîne tahsis olunan Dolmabahçe saraymda geçîrmiylerdir. Reisicumhur Hazretleri de Beylerbeyi saraymı tesrif buyur • muslar ve orada kalmiflardu*. Şehinsah Hazretleri dün sabah sa • at 6,5 ta uyanmışlar ve hafif bir kahvaltıdan sonra saraym salonuna geçerek burada maiyetindeki zeyatla mihmandarlarma mülâki olmuslardu*. Türk ve tran tesrifat ve protokol müdürlerince müştereken hazurlanan program mucibince, Şehinsah Hazretlerinin ilk olarak Heybeliadadaki De • niz Harp lisesini ziyaret etmeleri mu karrer bulunuyordu. Macar Meclisi fevkalâde bir içtima yaptı, M. Gomboş beyanatta bulundu, nümayişler oldu Budapeste 27 (A.A.) Macar telgraf ajansı bildiryor: Başvekfl M. Gömböş hasta olduğu için bugün öğ • leden sonra toplanacak olan ve M. Bartunun Bükreşte yaptığı son beyanatı hakkmda müteaddit h?tiplerin söz al • ması çok muhtemel olan mecliste ha zır bulunamıyacaktır. M. Gömböş bu içthna münasebetile Macar telgraf a jar<n bir mümessiline su beyanatta bulunmuftur: « M. Bartumm son beyanah Ma car mehafilmde büyük bir hayret ve infial ayandırmışhr. Bu mehafilde, Fransız hBkumetmin haricî siyasetmin sün ğolere değil, adalete istinat ettiği ve ilk gayesi Avrupa milletleri arasında maalesef daima mevcut olan hat ihti lâflan yahşhrmak, bu milletlerin mu • karenetini teşvik etmek Ve bu suretle Fransu dc\ ît adamlan tarafmdan bu kadar tavsiye edüen Avrupa teşrflâ Bahriye lisesini ziyaret Âlâhazreti Hümayun Hazretleri *at dokuzda sarayın bahçeshıe çJttdar. Sejrahaüerinin şimdiye kadar dej§mt İki devlet reui S akarya tnotSrunde BafOekfR M. OBmbSf tedricea nasrlamak olduga mesaunu zannedilmekte idi. M. Bartanun beya» nah bu ümidi hiçe indirmiştir. Frannz Hariciye Nazm ne dSşSncelerim, ne de Macar nıııııınııııiınııııııııııııtııııııııııııııuıııııınnmıııııınııııııııııııııiiiıııııiııııııııııııııııınıııııi! (Mabadi »ekimtci aahifede) ı ıııtıtı ıınııtınutıttııtıiinniM ı ıı tımnf Metr Salem ve Faraci Efendilerin muhakemesi Intikal devresin;n bu ikinci kınm kamyon yolu önümüzdeki seneden itîbaren faaliyete konulabilecek bir yol dur, hem de nisbeten çok büyük. ko layhklarla.. Bu yol zaten, muhtelif zamanlarda tran münakalâhna vasıtalık etmîş mücerrep bir yoldur. Ancak eskî tecrübeler müskiil şerait içinde vn ku bulrnuştu, belki biraz da pahalı idi. Şitndi bu yolu hemen bemen şimen difer sürat ve kolaylığile işlebnek mümkundür artık. Bunun için yolu kamyon münakalâhna müsait bir hale koymak ve kamyon münakalâhnı intizam ve mukemmeliyetle cereyan edecek veçhüe teşkflâtlandırmak kâfidir. : T: T S ~ • Yol zaten mevcuttur. ö y l e ki seiıe ' nin sekiz dokuz ayında şîmdîk' haliie Şehinşah Hz: 09 Gazi Hz. BeylerSeyi YUNUS NADl Sarayından çıkarlarken (Mabadi ikinci sahifede) Şehinjah Hz. Heybeliada Denizharp mektebinde müddetince oldugu gibi büyük askerî üniformayı lâbis buiunuyorlardı. Neseli ve zinde bir halde idiler. Selâm ve ihtiram resmini ifa eden polis ve asker müfrezelerinin önünden geçerek emirlerine aroade bulunan Sakarya motörüne bindiler. Şehinçah Hazretlerini mihmandarları olan Ali Sait, Fahret Sinema sahif en fin, tzzettîn, Haİîs Pafalarla, başta Altıncı sahifemizde Hariciye Veziri, Tesrifat Nazın, Ma beyinci, Kalemi mahsus müdüni ye tÇocuk sahifesi ran jeneralleri olduğu halde maiyeti e Yedinci sahifemizde (Mabadi befinci aahifede) Gazeterniz bugün Sahifedir toetr Salem ile Leon Faraci Efendiniı* muhakemelerinden iki intiba: (solda) Metr Salem, Faraci Efendinin yantnda tHtkin bir halde otilhıyor i&ğ&a) nyakta riyasetin süaUefini ^ Ankaradakf rüşvet meselesmden dölayı tahiı nuıhakemeye alınan Metr Salem ve Leon Faraci Efendi lerin ilk duruşmaları evvelki gün Ankara mahkemesinde yapılmıştı. Mahkeme, istiçvaptan sonra maı nur.!ann, diğer cefselerde mahkemede yalnız vekillerini bulundur malanna karar vermiştL Metr Sa > lem ve Leon Faraci Efendfler dun Ankaradan şehrimize hareket tstmişlerdlr. Bugün geleceklerdir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: