28 Haziran 1934 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

28 Haziran 1934 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Avusturya başvekili Dolfus, Musolini ile görüşmeğe eml e. ın terti iği büyük gidiyor gezintiye iştirâk “2 kesip saklayın — Znci sayıfada — — — —— 7 inci Yıl » Sayı: 5916 Yazı İşleri Telefonu: 24379 Perşembe, 28 HAZIRAN ( 6 ıncı ay) 1934 Idare Telefonu *4370 Sayısı 5 Yarın gece Boğazda bir'fener alayı yapılaca N z Denizaltı gemilerimiz i .Şahenşah Fiz.nin huzu- ii runda tecrübeler yaptı Iki devlet reisi Boğazda bir gezintiden sonra Harp akademisini ziyaret sir Motör tdi Heükhsisi mato sh al alam k i yanaşmıştır. mektebi ziyaret etmişler, bilhassa ni Büyük misafirin geleceğ imyahane, fizik salonlarını gez - ij Aziz misafirimiz em gi Hazretlerinin dünkü ziyaret ve gezinti intibalarndan: Dost hükümdar Harp Akademisinde; De haberdar olan Heybeliada S2 ni ar, zi tr gemilerimiz Sahenşah Hazretlerinin huzurunda dalma tecrübeleri yapıyor! va Sirek kdebiin > balla ideeleği Dünür kökene Bi i- ziZ m isafirimizin ve İM sokaklarda toplanmışlar-| senin karşısında demirli bulunan d .. A : . “as Göbels - Fon Papen | istanbulda 75 gün “., mm” 2 . li yı nca bü; tufanı isafirimiz saat on ü - Mü ca d. e l esi kalacağı söyleni İYOF yak basınca bi biyik bir — fi Misafi ton üçte Dol ada dahili vaziyet birden bi- ( denburg tarafından tasvip edildiği de re m bir safhaya girmiştir. Bu- mektedir. hun sebebi Başvekâlet muavini Fon Buna rağmen Fon Papen'in sözleri Papen'in geçen gün Harburg Üniver- | propağı i kızdırmış- Sitesinde söylediği nutuk ile yeni re- | tır. Göbels derhal derhal emir vererek Jimi tenkit etmesi, bunun üzerine Hit- | bu nutkun gazetelerde intişarını men- Ir rejiminin müfrit ve genç anasırını | etmiştir. Hattâ Fon Papen'in tevkifini İ temsil eden propağanda nazırı Gö - | bile istemiştir! bele'in mükabil hücuma “geçnlesidir. Fakat bu tödbirler * Fan Papen'in nutku etrafında husule gelen dik - Bu vi. iğ Hitleri salan ve Bali kat ve heyecanı arttırmaktan başka — çer . TER. fo derhal rafta şayi “olmuştur. Di , 4 ” vee N ve rn mn İş R kira öğ Gazi. Hezreğteri, muhterem misafirleriyle birlikte —— şük bir ei z gerin yaptılar... Şahenşah Hazretleri Hey- Bu netice tabii Göbels'in hiddetini eğme 3 arttırmış, bir kaç gün sonra Fon Pa - İstanbulun: mühterem © misafiri) başlamış ve bunu Bk zinde -| ma bahçe sar: dönmüşlerdir. b pen emeli e Ge İran Şahenşahı dün sabah 9,45 te| bat) a takip etmiştir. Öğle yili mutadı o veçhile in rg'un itimadın: ra urg mutkuna şiddetle | retakatlerinde mihmandarları! o Şah Hazel Ze yüz -| yalnız olarak yiyen misafirimiz öğ haiz olan bir adamdır. Hükümet için- Droyağağila payi üeşikıldeni Fahreddin ve Ali Sait (o Paşalarla! le liler ve deniz isine leden sonra iki saat istirahat etmiş a Alman askeri mi yat içinde söz söylediğini takdir et - | maiyetleri erkânı ve emniyet mü - mirmişleri lerdir . p* m büyük Alman ui ia gi satırlara bir - | dürü Fehmi Beyler olduğu halde d İeri de B, ve NE peak Gn si arya motörü ile (Dolma! Alman Katoliklerinin ve Pro - em tehkit eden bu adamlar bi- | gen iller Sile iz lmabahçe ila, genç mir. vag . ve otelinde beki testanların bile itimadına istinat et - zı anlıyamadılar. Hiç | as y dire di dan selâmlanan Şahenşah H. Beylerbeyinde Mektedir. Bu itibar ile onun sözleri eker siz giddetimiz anlıyacaklardır. dl a Pl bi — e ği | ş ila Gin bütün Alman muhafazakârlarının fi - mü€rinin Önünden geçerien- ciyat sm kirleri demektir. Harburg da söyledi- m len üvertede selâm resmi vaziyeti al- Bugünkü sayımız leri Gazi Hazretlerine mülâkiol. ği nutkun bizzat Cümhurreisi Hin - | (Devamı 4 üncü sayfanın £ öneli sütununda )İ mış bulunuyorlardı. mak arzusunu izhar (etmişler ve —. 76 $ a y 1 f a derhal hazırlanan Sakarya motö - Dün Beşiktaşta 7 ev yandı rüne binmişlerdir. Bu esnada yan- Keep 48 larına Fahrettin ve Ali Sait Pa- şaları da almışlardır. Yangının sebebi, üzerine benzin dökü- Ma aşki ms lerek tutuşturulan bir kara yılanmış | benessnterınandan wj Madalya alan | x . is a ve r içi : Yangın nereden ve nasıl çıktı ? Nasıl büyüdü ? Ye ene şerbetç | Evleri yananlar kimlerdir ? ? (Dördüncü Sayıfada) Venedik mülâkatının neticeleri Ay slarinin bayram yapanlar Yazan: Osman Cemai (Onuncu sayıfada) üzel san'atlar,Ç. eğlenceli yazılar sayıfaları ————— i Hediyemiz Şimali Afrikada Türkler Ya incan mebusu zan: Erz Az YAKINDA Dünkü Beşiktak yangınından bir intiba, tanı; medi O, sultan de- . O, m Dün Beşiktaşta büyüklü küçük-| yangının tafsilâtını, hadise ma: | şiktaşta Muradiye mahallesinde Gezintimi le şerbetçili e or | hitte n yegâne zanaatkârdır. işte lü 27 evin yanmasiyle biten feci hallinde tetkikle hi bi > yanmasiy i r yapan muharri:| eski karakol sokağında © muhit Büyük “VAKİT” gezintisi için gerbetime mana bulmasın da anama ngın oldu. Birçok aileyi iki! rimizin notlarına istinaden yazı) saraylı diye anılan Ferhande haslİİ kupon toplamayı unutmayınız. İl sövsün!" Diyen'bu meşbür da; > lr at İçinde açıkta bırakan, bin | yoruz: — Tafsilât 10 uncu sayıfamızda nin m altıncı dai <e liralık © zarar veren feci (| Ateş, tam saat 1530 da Be: | oranı 4 üncü sayfanın 1 inci sütununda) İemakmilim sn eee mutlaka okuyunuz.

Bu sayıdan diğer sayfalar: