28 Haziran 1934 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 6

28 Haziran 1934 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

28 HAZİRAN 1934 X ——vakır Meraklı bir sergüzeşt romanı um Edgar Pip'in son maceraları Yazan: Arnold Galopen wn EEE sahibini ve karısını öldüren adam, otomobilimle kaçmıştı —1— Mi a ismi -| d “dir. Binbaşıde Rosairo bu erek la beş sene a Santander kazasın- da öldü. aş zevcinin ismini anar an- maz ağlamağa başladı. İnce ve za- Ebi mendille sözle inapılağı Ben de acıyormuş gibi bir tavır ta- kmdım ve ir dun güzel elini k fi irler yapan insan ırdır. Facia tafsilâtını okumakla o ka- dar meşgul idim ki, kontesin geldi- ğini görmemişim.. Tatlı bir sesle: dar m de- kadar (o meşgul er. mevzuun harici siyaset ik e minim, — Keşfettiniz ne Gülümsedi. zmetçilerden biri Kontesin imame aldı. Bı ok aşı de Rosario ya- İşini nden ka - bahriye zabitlerin-| vaktiyle, Edit'in m dul eek ı anlattıklarmı| tediği kemi, bri vizon man denberi bilirim, Gece Derby ba-! to idi. Heyhat ona yalnız bir pötig bulunmak ü eek . imiştim. EE Edit rdi. a da iftihar ediyordu. o tes karşıma mreğeri Gaze - tede okuduklarımın elen taallük ettiklerini zannederek v. beni işgal etmiş olmamak ii sadiyle yemek devam ettikçe hiç bir söz söylemedi. Kontes ia ansızın dedi ki: — Hiç şüphesiz elinizden bir- çok silika kâğıtlar geçmekte dir. Kimbilir ne byük sırlara vâ- kıfsınız?. hu, is. dedim, fakat — sırla- ye bilmek lâzım. ip hesaplarımı yaptım, — Bütün üşlamalrn sizin ü ki eğlence oldukca paha. | gibi sr silen a su Bu akşamki on-| Sunu mere yi az olmıyazaktı. Bu gidişle kon. beni batırması işten bile de - a mevzuu beni u - salak lüle” — Başka şeylerden, dedim, bahsetsek olmaz mı?, “Onun için sür 'atle frenleri sık- artık eden bahsettiğimizi istiyor ii, Edgar Pip artı mamalı, m mağlüp ol ? çizilmişti Bundan kat'i; Şire ılmryacaktım, — Sizden güzel kraliçem. mtese, anan bir âşıkın ge söyliyebilecek « lerini dökmeye başladım, Kontes, üphesiz, ve ln dinle - i sayıfada m4) cinayeti, sr - i. Ruan ci Kontes bu »sş beni sefarethane- ye bırakmadı Ev alarm nereye gittiği - lamak iyeceklerdir. Siz z işte! rn şeyi, bütün istersiniz. böylesin icelikleriyle bilmek F nim gil hayatı- na dair olan tafsilâtı —— za» man ortaya dökmez. “en nu söyliyebilirim ki, ada ert öğleden sonra Fillsit ilimizdir ayrılabildim ve akşam üzeri tek- rar kontesin yanına döndüm. Bu dan itibaren (oyemeklerimi zi si baş başa yemeğe başladık ki, bu da benim için büyük bir tasar- ruftu. Metresim benim için çıldı- rır gibi oluyordu. Fakat bir müd- det geçince bazı şeyler söylemek ister gibi oldüğunu hissettim ve he - anlıyorum. Herif, her halde, bir Elaldı başka bir şey değil .. “Çünkü, adaletin pençesinden kur - tulmak isteyenin ardında'hiç bir çetikie bulunmıya başladım, Ed » İz bırakmaması lâzım. Yakalana » gar Pip kadin manevralarına al » cağına şüphe yok.. Oh olsun gri. danacak ins Şerbetçilikten madalya alan Kadri ustayı tanır mısınız? Kadri usta : ve anlatıyor: n gün bu sütunlarda size İsti öbek en eski şerbetçilerin « den birini tanıttık. Bir tesadüf, bizi dün daha enteresan bir şer - betçiyle bpm Öyle bir şer betçi ki, yaşmdadır; 53 sene dir imi yapıyor.. Öyle bir şerbetçi ki, zanaatının en çok geç tiği Sultan Hamit devrinde, şer- rai gösterdiği mehareti o « madalyalar kazandırmıştır. de İstanbu! öl “Türkiyede iklimi bir fir - aydı.. # — ie eş a kara dut şer geliyor. Amma, bey, yudum yudum içesin ki zıvkına varasıı.. Şerbeti yudum yudum içiyo- ğ n, bir tel bile düşmemiş inci dişlerini gös tererek gülüyor; arada göğsün: den sarkan ucu çıpalı könteğii kaları ii Neyi i mi? mit dim lü ilede bilayes » “310 seneleriydi, bey. Harp alı gaziler | için (barakalar he eke rüden vapura. Beşiktaşa liyim ruz.. Yarı yolda bir hünkâr yave- ri çıkageldi. — Kimin bu avene! dedi. Bir “pat!,, çektik: — Bizim, efendim. — Nereye meme dedi. — Gazilere şerbet götürüyo » ruz, efendim. — İkinci elik kumandanı Şev- ket paşaya arzettiniz mi?. dedi, — Kimseye arzetmedik, efen - ne geldik. Y edi. — Pir aşk'na Gazilere dağıta- cağım paşam — Olamaz dedi. erir verin bas ri ii ağaç dibine dökelim; bu yükle geri çevirmeyin bizi. ye! dedi. i Şeker Ahmet paşanın ka vana. in ötedenberi üzerim lem odasına götürdüler. On dört “yey vir şerbetler bi hü diye.. askeri doktorla karşı karşıya gel dik. — Adın ne?. — Kadri.. — Babanın adı?. — İbrahim.. yim.. Sütçülerin gradosu ri bir şey soktular güğümlerin içine.. Ne den sonra doktor ohm bi. - ri, bir bardak şerbet ; yuvarladı. ea. b rek Sik şerbetin - demiçüliii mağını şaplattr. Diy. e damı İzin veriler bize.. Dağıttık er sol nayi madalyasını al .. Yirmin- ci haftanın bitiminde, bir Yunan harp madalyası verdiler. # Dinç ihtiyar, dudaklarını kıvı- rarak een salladı, kösteğiyle eyi 2 — Yıldız İâfzmı (o alamazdım ğzıma Bey.. Allah o göstermiye, yarbalkiği yaralı gazilere ya bir veca di.. Memleketlerden mleket beğendirirlerdi adama. Sürerlerdi belki de teeee Fizana.. vere; mi usta Klin 350 kan- üzümle gelmiş İstanbula.. Ti takla bir dükkâna yerleş- miş. Itın lira verip 2 li: akımla” çıkmış, ardak da şerbet sunmuş. Belediye reisi şaşmış. — inde böylesini içme- dimdi! : Demiş. şerbete halkı e rl zengin Göndli diye ilâv etm Kadri usta boyun bü — Ben saltanat etmeye gelme- dim, beyim efendim.. Sebeplen - meye geldim Kadri ustanın şerbetleri almış yürümüş. Herkes onun şerbetini arıyormuş. Âz zaman sonra tak - litleri türemiş. Açık gözler, kötü epi şerbetlerini ii Kad « den birer damga ela Ceri « delere ilânlar vermiş: “Göğsünde İzmirli | şerbetçi “Müşteri anama sövsün razıyım, Bey... amma şerbetime mana bulmasın!..,, Şerbetçilik bana bir Allah vergisidir, diyor *“ Şerbetini yapamadığım meyva hemen de yok gibidir... niz şerbetçiden sakın ola ki içme- yesiniz!;, Şiş “Şerbetçilik bana bir vergisidir, beyi mesi, benim ü: Allah . Müşteri anama razıyım, şerbetime mana bulmasın. Kadri usta, nı anlatıyor tatlı tatlı zanaatr- yı tatlı bir ayva ln yayılacak: Rişard Ştravs için.. Büyük bestekâr Rişard Ştrav- sın doğuşunun yetmişinci yıl dö- eçen haftaki az ona dair yazılarla Geçen hafta Dresden operasın- da fevkalâde bir mi eril» bakı cı “hemşireler. cemiyetinde hasta Li hemşireler Cemiyetinin ilk senelik kezinde toplanaca! bütün azasını kongreye çağırmak» tadır. Gaip. aranıyor Balkan Kik tanbula n Kırklarelinden Ve Ahmet arı Kanar Köyün len * mi Hasan'ın sekiz aylık Ahmet Ölüler da, Büyük Piya: sı hayatından haber almak istiyorlar, ilenlerin veya çocuğu nezdine atın insaniyet namına adresini Kırle Kdari usta damgasını görmediği- Z arelinde, Yeşil Yurt gazetesine bil * er ; di; m du da yo ra yı m il &

Bu sayıdan diğer sayfalar: