28 Haziran 1934 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 3

28 Haziran 1934 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

fen dünya haritasını dinim se Birçok dükkânlarda bayat yu- yanları bu cehaleti mahede! erin | a ; ri |. z murtaların üstlerine taze damgası Meinine hiç tesir yapamamıştı. İ gilizlerin B. üvercin dedik- | vurularak kei görülmüştür. İki Loyid Corç'un bilğisizliği az za belediye bu suretle halkın aldatıl- anda bir nükte, t ial- | masının önüne zak için çare . Biraz sonra bu cehalet onun şöh:| aramaktadır. İstinden hiç bir ser siltemedi Pp mız malümata göre, be- “ sile ev ved, Bebekte ği iin la gelen bütün yu- Şi Kelem bahçesinde konuşu - | murtalar sebze İY geçirtile-|' rek üzerlerine günlük, . haftalık, aylık damgaları vurulacaktır. Bu suretle hem halk fazla para ver- miyecek ve hem de yediği yümur- tanın kaç günlük olduğunu bile - a cektir, ya Sara bii ir Boğa yansa | memeyi ee emiş bahçe duvarlarına ya) “Yaya kaldırımlarında e Se i maz gi Çocukların yaya kaldırımlarda ii i — Babül mendep, ne kadar Sü > | bahta tekerlekli arabalarla | kay- yağ * Biz birbirimize baktık. O devam dıkları ve evelki Sg de bir kadı- zor İt: nın ayağını ii rı görülmü: “ — Siz kendi memleketiniz o tür. Belediyeye yapı! Yİ Midye EZ ENEZ z İİ ötçen gi Madagaskarda Ankara Be. afya cehaletine dair bir hayli | İyler dinlemiştim | 1918 de Loyid Corç in ile Si- arıştırmıştı. O 2: l fru, A! di id Corç şöhretli bir nazrdı Dünyayı Avucu nie tutuyordu. Be. iki bir Amerikal ,e Üniversite kendisine a pr me vi ünvanını Bi bulal ele zi oyid Sem, sed ne k Ca “ekoran Mesele Sali Ankarada resmi bir hükümet dai Mai (Cbserver) adındaki getiren mektubun zarfına ba Madagaskar da Mektup tabii Maşa gidi Yor. Sonra oradan doğruca asıl Anka- taya, Türkiyeye gönderiliyor. Şimdi düşünüyorum, bunları biz Yapsak.. Cihan tefe koyar. Bir vekilimizin, bir âlimimizin, bir #izetemizin değ Müzun ağzından böyle bir şey çikan Miz onu her şeyden evvel sınıftan dön Sadri Etem Kinaladadaki sünet düğünü ri bu Kınalıada, üzerine dün şu . ön derilmiş, bu gibi arabaların top- lim edilmesi bildirilmiştir RİN Kandi lizasyon li yakmda bitecek ti ophan bir Ed ila tatil Ciha yanlı da Kalay | Hokkabazlık yek 5 Yumurtaların üzerine | mga vurulacak atılarak çocukların ölesi tes- Kanalizasyon dilli ve Tophanedeki kana- ye doğru uzanan kol 1) edilmiştir. | ire ii eli in! 5 Sizide ami Çekoslovakya ereği konsolo- su Dr. Mösyö Antonin O Papirnik hükümeti ini Pragaya da- vet edilmiştir. Yeni konsolos Dr. Mösyö Kvetoslav Gregor'un gel- Yeni in usul Bi e mi büyük cadde hi a yağan ağa sol satıcılar dün onla toplandı amaaan SESİ | Takas sui istimali İ Üç maznun kefaletle serbest bırakıldılar ali meselesinden Takas sui istimi dolayı lke tevkif kararı ve sokaklarda satıcılık yapmaları fın imtihanından çıkan bir dostumun İ yasktır. Son günlerde (o mevsim| rilenlerin, giyen gm) mike u yn şocuğuna rastgeldim. münasebetiyle seyyar satıcılar ço-| tarına itirazla birini a reisli- Biz da asidi de, Külniiş VovsiahiliLamallez e İç #lna porrcami illerini bo “Türkiye ie Almanya aramdaki te karak omeydanlara, caddelere srilin reddedildi bunun erme le BE çıkmışlardır. Dün sabah erken -| üzerine de acele itiraz yolu ile a- > vü ag den belediye zabıta url ğır ceza reisliği makamına istida — Ticari oneri ne demektir?., kamyonlarla caddelerde dolaşan! verdiklerini yazmıştık. Bu talebenin, henüz, ticari müna - seyyar satıcıları toplıyarak bele - lardan Fazıl ve Kasım Bey- sase a o me e rine müşlerdir. | lerle limon kralı Diyamandi efen- mm me iri meni di para cezası alınmakta-| dinin beşer yüz lira kefaletle ser-| je iktısadi bir sünl sormak, eri ir, best birakılmalarına karar veril- temlerinin çok değişmiş olduğunu a miştir. Fazıl ve ım Beyleri isteriyar. Böyle bir süale, nin Polis haberleri Diyamandi efendi, bu kefaleti) değil, hattâ il tep hocalarından Görünmez. kiz) ev ei elk çık - i — ei Beşi yeceğinik mışlardır. ğı ü vi imtil Asmalı Mesçit caddesinde Fat- e a İ kg ev Deil , la, len mualliminden ayrı ma Samiye artmanının Beş sinema açıldı lan ve yabancı bir muhitte kalan ta - Sinemaların erimi m S5 : yi ag — VAKIT 28 HAZİRAN 1934 mama Sı OHBE TLER Bir müşahede ve bir kaç mülâhaza seneki bakalorya MA ir n kii acı verdi. Bakaloryaya giren- unun bie muvaf » imdi, ma- erifteli: Gur dzndlğilin;sebeçilirtdeğiğe rılıyor. ün yolda, ilk mektep son sını- inte alel kaya diss Diyor İn Ye ” duracı dilsiz Sarafimin . koluna| henüz belediyeye | gelmemiştir. yi e N asgelerek ağır Ni karadaki bü Bu seneki bozğunun bir âmili de sına sebep olmuştur. Yaralı teda-| şa çıktığını gören sinemacılardan| i$timaidir. vi edilmek üzere Be De hasta-| beşi belediyeye müracaat ederek > ol büneniili Yatriliniştir Kan di ve sarho: Kası Sabri eni evelki gece yüzi zü kan içinde v. yette görülerek Le tarafından çevrilmiştir. olduğu sorul şerek yaralandığını Seki Kalp durmasından ölüm Atikalipaşa cal efendinin k: ol muayene neticesinde ölüm sebebi! tamami nin kalp dur: dır. tar. aşada Piyalede “turan ü gö.) lar mahkeme kar: e ve sarhoş bir vazi - tedirle, EN in kan lduğu za ere dü- di si rını açmışlardır. ye siner Slüleğsteninimlei Zaro Ağa ü refiklerimizden sale ağanın hastalığınm endişeli n neti kadar e m a m, birisi onulan se ellerile yemek yiy. po sinemi ğer hollerine a camide ahvesinde oturm 'ması olduğu anlaşıl- onla A sırdide ihtiyar sıhhatinde endi. - Hasta iple iyileşmesi anılmakta muhteşem edelim, hepsi - Garbö'ile Ro- © dudak maya gidemez , çocul mesine kadar kendisine Attach «| mıştır. Consulaire, İng. Hynek Bruner ve- ara eye Bi Bi dan evvel sinemaya ille ve kâlet edecektir. Gayrimübadiller tevziatı | Pr adam mezar taşlarını | en sekiz yayından socre üs hal umartesi başlıyor almak istiyor! yi vi Bunun kontrolü aileye sö aittir? Basılacak paralar i için sl dimi Bir zat belediyeye iye: Been bem âzım olan gümüş para tevziatı için icap eden bütün ederek metruk mezarlıklardaki! kunç inhinalar yaptığı bir memleket - e .l bütün mezar taşlarını satın alı te bunu aile kontrol ed Edecek hazirlikl, t ş i satın almr büdimel gümüş paralar) hazırlıklar bitirilmiştir. Cumartesi yü “ünlin oldüğme bilir ei değildir. Artık, — çocuğun için 85 ton kadar gümüşe ihtiyaç gününden itibaren tevziata başla- ş, duyuş veya yaşayiş seviyesi, Gü veri e birçok mezarlık - olduğu tesbit edilmiştir. Halbuki) N1'a' aktır. Mnilmilkesi “ala silesinin fevkindedir. Darphanede simdiye kale, önceki — © Bü şerik Gİ dakik etiişür. Balağişi arrÜr| © Başında yazma yemenis, üstünde 34 ton gümüş Kenar Malı. | kak miktarına nazaran az olduğu| rı e kaldıracaktır. Fakat) na; elinde çıkı, başında tersine gi » ye vekâleti üsler | için yüzde yarıma bile kifayet et-| bu mezarlıklar içind. yilmiş kasketi ile, gelip ve hemen üs“ için hehür'bir kür vermiş değil. | miyecektir. Bu sebeple gayri mü-| zar taşlarının tarihi ti oldu ve ir Ml, Mm dir. Eğe bu gümüşler hariçten padillere ancak, beş binde 3, 4) gu anlaşılmaktadır Tenisi kıyme- a > Akalğ sesiz tedarik iinde ili gelirse 290 nisbetinde tevziat yapılabilecek - | ti haiz olan taşlar müzeler idare-| yaşayan oğlunu kontrol edemez. milyon franklık bir dövize ihtiyaç| tir- inin yardımı ile tefrik edilecek,| (© Çocuk let disiplinine vardır. Bu kadar döviz temin et Kücük istihkak sahinl diği iğer eği) satılacaktır. htaçtırlar. » yek ol- bi N başlıyan otoriteyi ihya gi ere inen olduğu için gümüşün| liraya kadar olan alacakları doğ-| denecek, daha fazlası için de ban-| *289i sıl ir, ölelim kasim e ahilden temin edileceği tahmin) rudan doğruya takdiri kıymet ko-| kadan tahsil olunmak üzere çek Selâmi izzet edilmektedir. item lie iseyen tarafmdan nakden ö-| verilecektir. Eter n di Nasıl Görüvor? pa bir taradı okudum: | mişler... i -D iEfendi Alman gazete! s.s Solingen şehrindeki mek .s. Kendilerine birinci stnef, ep muallimleri hep bir araya gel:| iri yarı bir boks muallimi tutmuş» lar, ss. Tatil zamanlarımda aralar rmda boks talimi yapmakla va-| başına gelenlere, bizim eski falas kit geçireceklermiş! e Dehri Efendi — Vay talebenin lar ga çi

Bu sayıdan diğer sayfalar: