27 Haziran 1934 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

27 Haziran 1934 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Tan gazetesine göre ordu- muzu kuvvetlendiri- yor muşuz / 4üncü sayıfamızda okuyunuz Gezinti kuponu ; 13 ğa tere etisi büyük gezintiye ke: için bunu p saklayınız. Yazı İşleri Telefonu: 24379 7 inci Yıl « Sayı: 5915 Çarşamba, 27 HAZIRAN (6 ıcı «y) 1934 İdare Telefonu 24370 Sayısı 5 Kuruş İstanbullular, Büyük Reislerini ve misafirleri Şa- i Tarihi bir Iran | efsanesinin sonu iran efsanesinin maksadı bu - İran Şahenşahı âlâ hazreti hüma- Yün Pehlevi Hazretlerinin memleketi- Mizi şereflendirerek büyük devlet ve , luna; Millet reisi Gazi Hazretler masına iye oi bulunduğunu ifade etmektir. Fakat > , > ANL İZ Tİ Kir işide Mende gear ile a arasındaki manevi bir u- ğa da e etmekte- ş GN j m arasında Heine ağ ; ra bir daha birbirlerini gö - Feridun'un üç oğla a Büy üyü! dir. e adar İran edipleri ve şa- 1 eyi, daha ziyade Türk - ler ile yilişir arasında tarihi bazı hâ- diselerin meydana getirdi 2 ga e g mile men bile ei Bü; TELİ inkı nkalâb br memleketi - koparmıştır. — İ rdeş. ve kol memleket arasında: anlaşamamazlık - lara sebep olabilecek ne gibi içtimai esi ya ASIM oda rep, geç- MiŞArilere se baba olmuştı (Devamı 4 üncü sayfanın $ üncü sütununda ) UYU IU GİYEN dim, yyl ğebÜ ÖNE aza Ünel m siye yz! AŞ du Er ULA sapa! Ga yili İliği ar yeözek LAN ae ögle üLhdz' AZ diz Gi iğği döwuz yaa yi vE» ğer Köri yegen m Hz.ni iü lee tezahüratla karşıladılar iaybul dün tarihi bir gün yaşadı an Şahenşahı a vs Bremin ur Gazi vi ağa mere elmalar : “ : ilm İN n sonra| eflendi lm İev karag e karşılanmış» — büyük devlet reisinin İstan- bula muvasalatları ( intibalarını arrimiz şöyle tesbit etmişler- nkelelrinde de tehaci 'ukardaki manzume, Şah. etlerinin şehrimizi | şerei iye ei arş Edetiyat Fakültesi Fa- Di i Baki Bey aleme ii iştır... tarafından Italyan filosu Arna- vutluğa asker Arnavutluk hükümeti, hacüm ie fazla idi. Nihayet a Kalamış, Hak va- da ile Şirketi Hayriyenin 72, 73, 67 numaralı vapurları, Haliç şirketinin vapurları, motörler köp rıden . kalktılar. Ve darpa açıklarında demirlediler. Saat on ikiyi geçiyordu. Gülcemal Yeşil köy açıklarında göründü, “yavaş, yavaş geli > kip ediyorlardı. darpaşaya ( yaklı sırada, muntazam bir saf halinde duran coşkun ürat Halk Rİ ger ind. fırka vay aklii Mm — ei sütunundağ irketi Hayriye, Haliç vapurlarına bi- vapurlardan niyorlardı. | şladı. Herkes vapurlara binerek iki ne çıkmış, elleri pi devlet reisini bir vel de olduğu MK e çıkardı! | | Italyaya, ordusunun silâh- la mümanaata geçeceğini ildiriyor .. Bu dikkate şayan had etrafındaki Ajans salarak larını ikinci sayıfamızda bulacaksınız Büyük Reisimiz aziz misafiriyle İstanbula ayak basıyor... Gülcemal demirlemezden evvel Boğazda dolaşıyor,

Bu sayıdan diğer sayfalar: