6 Temmuz 1934 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 5

6 Temmuz 1934 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Başvekilîmiz Mecliste mühim bir nutuk söyled (Birinci tahifeden mabat) mesi şeklinde sanayi programımn muhtelif safhalannı takip etmek hepimiz 15in zevkli olacaktır (al • kışlar). Ticaret bizde serbest ve normal mahiyetini muhafaza edecektir. Bunun memleket için tam semeresini verir ve doğruluğu ve nefasetile itibanm muhafaza eder bir vaziyete yükselmesi için standardını temin etmek ve satılış kooperatiflerile cereyanı kolaylaştırmaya çalışmak yolundayız. Memleketler aranitdakî bugünkü mübadele vaziyeti alış ve satış arasmda ve tediyede müvazene ara • mayı zarurî kıldığından, dışardan fazla satın alabilmemizi temin edecek ihracat imkânını artırmak, büyük meselelerimizdendir. tktısat Vekâleti deniz ve maden servetlerimizden istifade suretile de millete yeni kazanç yollan bulmak için ciddî faaliyete giriş.miştir. Teferrüatını bildiğiniz bu faali • yetlerin el ile tutulur »emere ver mesi için zaman geçmek ve çok çalışmak lâzrm geldiğini takdir buyurursunuz. Bütün bu işler her sahada bilgili ve ülkücii unsurlann yetiştirilmesini, muntazam ve metodik çalışma ve işleme kabiliyetînin beraber artmasını icap ettirmektedir. Bu da bizim için mühim çalışma istikametlerinden birid'ir. Hükumetin ziraat sahasındaki dü»ünceleri, tebellür etmiş bir halde • dir. Bütün ziraat hayatına fennin son terakkilerini ve usullerini amelî olarak klavuz almak, bu düşünce • lerin özüdür. Bunun için bilgi ve araştırma müesseselerini temelli ve modem olarak kurmak ilk merhaledir. B. M. M. kesilmiyen teşviki ve yardımile büyük ziraat müesseseleri kurulmuş bulunuyor. Genç talebimiz fenaî ziraat yo • Iuna girmek için çok ümît verici bir şevk göîtermektedir. Bir taraftan yeni müesseselar yüksek kıymette ziraat klavuzlan yetiştirirken diğer taraftan ve süratle, köylünün amelî hayattna onun kazancım artıracak surette giı/meye çalnmak ciddî emelimizdir. (Alkışlar). Temmuz 1934 Cumhariyet' Ticaret vaziyeti rimizi mütemadiyen ikmal etmek kat'î karanmızdır. Üniversite ıslahatı, lise ve orta tahsilin mücehhez ve değerli ol • ma» programım takip ediyoruz. İlk gündenberi büyük ehemmi yet verdiğimiz meslekî tedrisat için yeni ve ıslahatçi bir hamleye ihti yacımız olduğunu görmekteyiz. Bir kaç çizgi ile arzettiğim Maarif meselelerinin ne kadar zaman ve ve • saite lüzum gösterdiğini takdir etmek güç değildir. Zaten hiçbir zaman bitmiyecek olan Maarif ihti • yaçlarını hükumetin doğru ve tabiî Utikametlerinde sebatla takip et • tiğini B. M. Meclisinin teveccühle görmesi, ilerlemek için esaslı bir teşviktir. Şimendifer programt muvaffakiyetle ilerliyor Aziz arkadaşlar, Nafıa Vekâletiniz simendif«rler programım muvaffakiyetle takip etmektedir. Bir taraftan yeni inşaat tatbik mevkiine konulurken, diğer taraftan her gün yeni bir istasyo nun açıldığını görerek bahtiyar oluyoruz. Büyük ve mühim bir vilâyetimizin merkezi olan Elâzize varifimızın bütün memlekette hasıl ettiği sevinç bugünlerin tath bir hâdise • sidir. (Alkışlar). Çok masraf ve sabir istiyen şimendifer politikasi T. B. M. Meclisinin büyük Türk vatanını temellendirmek için aldığı tedbirlerin basında bulunanlardandır. Türk vatanının demir ağla örülmesi iktısadî ve siyasî sahada bütün millet in bir tek kaya parçası gibi perçinlenmesi ve kenetlenmesi demektir. (Şiddetli alkısUr). semereler vermesi içm aynca fay dah bir amil olacaktır. ve takatnnız nisbetinde orduya verdiğimiz paranm yerinde ve iyi kullanıldığına, icap ederse ölçülecek genis ve müsbet neticeler alacağına emin olabilirsiniz (şiddeli alkışlar) Büyük Türk milleti, millet ordusunu techiz etmek için zabitlerini ve askerlerini vasıtalı ve muteber tutmak için severek fedakârhk et mekte yerden göğe kadar haklıdır. (Alkışlar). hakikî dostluk hissiyahmız, Bulgar hükumeti ve milleti tarafından açık olarak takdir edilmek ümidile doludur. Balkan misakına karşı Bulgaristanın daha yakın ve amelî bir vaziyet alman ihtünali bizim için değerli bir ümitb'r. Romanya ile aktolanan maahedeler Romanya ile son sene muhtelif beynelmilel vesikalarda beraber imza sahibi bulunuyoruz. Tarruz politikasından uzak olan sulh ve istikrar siyasetinde Romanya ile memnuniyetle tesriki nvesai ettik. Hususî ihtiyaçlarrmızı ve vaziyetlerimizi gÖz öniinde tutan dostane bir tesriki mesainin, Balkanlar sulhunda çok kuvvetli bir âmil olacağma kani bulunuyoruz. Arnavutluk kırallıgı ile mönasebatımız dostane ve samimîdir. dolayısüe endiseli mahiyet alaoOlea beynelmilel hâdiseler yakm alâkamt» dadır. Bu şerait içinde müdafaa vetaitimnj kuvvetli bulaıdurmaya çalışmak v« muhtelif devletlere karşı taahhütlerîmizi sarih ve iyi çerçevelenmis bir hu* dut içinde, fakat vefa ve sadakatle ta« kip etmek şıarmdayız (alkışlar). Söz verince bağlanıyoruz Büyük Şefin feyizli tenrleri Muhterem efendiler, Büyük Reisicumhurım hükumet faaliyetlerini kolaylaştırmak ve mu • vaffakiyete sevketmek ve millî hayatın her safhasında bir feyiz kaynağı olmak suretindeki yüksek tesirini anmak bizim için şükran borcudur. (Şiddetli alkışlar). Bulucu ve yaratıcı kudreti mütemadiyen artan büyük millî Reisin iktısadî, içtimaî ve kültür sahala • nnda ve bizzat Cumhuriyet ordusu ile yakın alâkası memleket için mü* temadî bir yükselme temin etmektedir. (Alkışlar). Güçliikle söz veriyoruz, fakal söz verirken kendimizi çok kuvvetli b'îrts bu'urıuyoruz. Aldığnmz s5zün sağlamhğı için mütemadi dikkat içindeyiz. Bütün bu faaliyetlerin bir tek hedefi vardır. Kendi emniyetknizi objektik olarak temin etmeye çalışırken her hangi bir yerde her hangi bir taarruzu teşvik etmek veya kolaylaştirmaktan dikkatle sakinmak< tır. (Bravo sesleri alkışlar). Muhterem efendiler, Siyasetimizin bugünkü vaziyetinl sadıkane ifade etmîye çahştım. tş» lerimize bu zihniyet ve istikametlerlerde devamımızı teşvik ediyorsanız bunu reylerinizle lutfunuzdan bekleriz. (Bravo sesleri ve devamh alkışlar). Mali tedbirler Aziz arkadaşlar, Bu sene içinde aldığımız malî tedbirlerin yüksek ehemmiyetine isaret etmek, hükumetin saygi ve vazife bcrcudur. Geçen yılın ilk aylannda bütçenin sene sonunda nasıl kapanacağını tahmin etmek müm • kün değildir. 1933 bütçesinin hemen tamamen mütevazin bir halde tahakkuk et • miş olduğunu bugün söyliyebilmek derin tnemnuniyetinizi mucip ola • cak zevkli bir vesiledir sanırım. Memleketler arasmdaki alış verişlerin bizim elimizde olmıyan kayitlere tâbi olması yüzünden gümrük varidatının azalmasına rağmen bütçenin tahakkuk etmesi, memleketin iktisadî bünyesindeki kuvvetin, memleketin idaresîndeki ve siyasetindeki îstikrann mandıncı bir delili olmak itibarile aynca mem • nuniyeti mucîptrr. 1934 senesi için yeni malî ted • birler alınması hem memleketin inkişaf hayatınm takip edilmesi, hem beynelmilel vaziyetin emniyet tedbirlerinin kuvvetlenmesini isteme • si yüzünden zarurî oldu. B. M. Meclisince tetkik ve yüksek müzaheretile isabetli ve amelî olduğuna kani olduğumuz yeni malî tedbirlerin Türk milleti tarafmdan inanılarak ve teveccühle karşılanması, iftihar olunacak bir mazhariyettir. Yeni Türkiyenin kurulmasında bugünkü j neslin ilk günden itibaren hesapsız < fedakârlıklara mecbur olması, sa I kımlması kabil olmıyan ve ayni za j manda şerefli bir talihtir. Asrî bir ! devletin çok îhtiyaçlannı temin et J meğe çalışmak, geri bırakılmış ve j harap edilmiş bir memleketin um • j raeıını vücude getirmek mecburiyeti, iki büyük harpten sonra Harbî Umumiye girmiş ve Harbi Umumî âfetlerini dört sene fazlasile omuzlanna yüklenmis buçünkü nesille • re teveccüh ettL Türk milleti bu büyük imtihanlardan yekpare bir millet olarak çıkarken rıillî vicdanile asrî Türk devletini muvaffa • kiyetle nanl kurduysa bu devletin sa|lam temelde yükselmesini temin edecek vazifelerin mütetnadiyea çalışmak, dfrilik, uyamklık ve fe dakârlık istediğini takdir etmek tedir. Orta Avrapa devletleri Orta Avrupada Macaristanla aramızda bitaraflık ve dostluk muhahedesi vardır ki, onun icabatı samimî olarak mahfuz ve muteberdir. Coğrafî vaziyetleri daha uzakta olan devletlerle de münnsebetlerimiz umumiyetle iyi bir haldedir. Ziraat sahastnda Zirai program hazırlamyor Memleketin her sahada «üratle ilevlemesi ve devletin kudretinin çalışması ve artması, köylünün kazanç ve geçim seviyesinin yüksel mesine esash olarak bağlıdır. Bi • zim bu hususta kanaatimiz kat'i • dir. Umitleritniz ise çok kuvvetli dir. Bu keyfiyeti büyük millî müessese sayıyoruz. Koruyucu ve i» raftan ve ziyandan kurtarıcı ve fennî usulleri öğretici ve tatbik edici bir sürü tedbirler lâzımdır. Goruyorsunuz ki, ziraî siyasette yeni bir programın hazırlanması ile meşgulüz. Sınaî ve iktuadî programımızla böyle bir ziraî programı hemaherk olarak yürütmek yolu, büyük iktısadî istikamette ilerlemek için yalnız Iüzumlu ve faydalı değil hatta tek çaredir. • Milli Maarİf B. Millet Meclisinin birkaç senedenberi millî Maarife verdiği ehemmiyet ana istikametlerini tesbit etmiş bir haldedir. İlk tahsil için hükumet, istinat ettiği fırkanın umu • mî müşterek muzaheretile mübahî olmuştur. Memleketin büyük bir meselesine Millet Vekilleri arka daşlanmızın yakından yardımlannı ibzal etmek suretile iştirakleri şimdiden tesirini hîssettirmeğe başlamıştır. lk tahsil başlıca hususî idarelerin faaliyet sahasıdır. Hususî idarelerin malî vaziyetlerini tanzim ve ıslah etmek, diğer devlet faaliyetleri yanmda, bilhassa ilk tahsflin halini ve atisini tanzim etmek demektir. Bu meselenin ana tedbirlerile dalıa birkaç sene uğraşacaksınız. Fakat benim kanaatimce verimli yola simdiden girihniş ve hususî idarelerin intizamına temel atilmakta bulunmuştur. Geçen bütçe senesi verilmiyerek birikmiş olan hususî idare maaslarmı hazineden yardım suretile toptan ve birden tesviye etmek rmkânım bulmak C. H. Fırkası için şe refli bir alâka, B. M. Meclisi İçm büyük bir memnuniyettir. Hususî idarelerin müvazeneli ve tnunta • zam bir bütçe ile idareaini temin etmek için aldığımız ve takip edeceğimiz tedbirlerle gelecekte ma • aş bhikmesine kat'iyyen mâni ola • cağız. İlk tahtil ve Univernte Diğer taraftan ilk tahsilin haki . katen umumileşmesi ve keyfîyetinm yükselmesi istikametinde tedbirle Nafıa Vekâleti hususî ve resmî bütün münakale vasıtalarının ya kından murakabesine faaliyetle giMillî Türk devletinin sağlatn rismesi suretile de aynca faydalı bir temellerle kurulmasında, emniyetistikamettedir. (Alkışlar). li ve feyizli yollarda yükselmesinde Münakale vasıtalarının büyük masraflarla kurulduğu ilk devirler Mustafa Kemal adlı bir Reise ma • de nakliye ücretlerinin pahalıhğınI£k olması, ebedî tarihin cereyanın dan sakınmak mümkün olamazdı. da bulunmaz bir fırsat ve pahası Ancak rcemeleketteki bütün nakliÖlçülmez bir nimettir. (Şiddetli alye tarifeleri üzerinde gidiş gelişi kışlar, bravo sesleri). artıracak ve geçimi kolaylaştıracak bir ucuzluğu temin etmek için mü Şehinşah Hz. nin topraklartmtza feref ve iftihar veren ziyaretleri cadele zamanı gelmiştir. Karışık birçok fennî uıuurlara temas eden Aziz arkadaşlar, nakliye tarifeleri sahasında tedri • Size şimdi devletin beynelmilel cen, fakat mütemadiyen çalışmak münasebetlerini arzedeceğim: kararındayız. Haricî münasebetlerimizden bahYol çebekelerinin ıslahı setmek isterken, tran devletile olan Yol şebekelerinin ıslahı için daha münasebetlerimizin hakikî bir emçok gayretler sarfetmek ihtiyacınniyet ve sadakate müstenit, sami • da olduğumuzu takdir ediyoruz. mî mahiyetini tebarüz ettirerek Hususî ve merkezî idarenin eline başlamak isterim (alkışlar) Şehinşah geçecek paraya irtibatı olan bu saHazretlerinin topraklanmıza şeref hada amelî ve verimli bir usulle çalışmak mühim bir rol oynamak ve iftihar vermekte olmaları bana tadır. Kendi görüşleLimiz ve mütemes'ut bir vesile vermektedir. (Alhassısların tetkikleri daha fennî bir kışlar). Devletlerimiz arasindaki çalışmamn lâzım olduğunu göstersiyaseti yüksek şahsiyetinde haki mektedir. Nafıa Vekâletiniz size akaten temsil eden Şehinşah Hazret melî teklifler ve tetkikler arzet leri şayani hürmet evsafile Türk mek için haztclanmaktadır. milletini teshir etmişlerdir. (ŞiddetMuhterem arkadaşlar, Şitndiye li alkışlar) Umidimiz çok kuvvetlikadar söylediklerim devletin bütün dir ki, tranla Türkiye arasmda her faaliyetkıi hulâsa etmek maksadısahada yeni ve geniş münasebetler na müstenit değildir. Hükumetinidevresi başhyacaktır. zi işgal etmekte olan bugünkü meYugoslavya ile samimi sele ve ihtiyaçlann yaldızsız bir münasebetlerimiz hulâsasını yapmak istedim. DSğer Vekâletlerin faaliyet istikametle Arkadaşlar, rinde çok esash olarak aldığınız Aramızdaki dostluk ve hakem tedbirleri saymanın sizi fazla işgal muahedelerin tasdikı münasebeti etmesinden sakınırmı. Fakat mü le Yugoslavya parlâmentosunda saade buyurursanız bütün millî ve gösterilen muhabbet eserleri, iki siyasî hayatımıza C. H. Fırkasınm memleket arasmdaki itimat hava • büyük ve faal rolüne temas etmek sını tebarüz ettirmek için kıy isterim. Halk Fırkasmın son mki metli bir Fırsattır. (Şiddetli alkış şaf devri siyasî bir fırkanın dar lar). Yugoslavyanın büyük millî çerçevesinden çıkarak bütün va kahramam ve heşmetlu hükümdan tandaşlara kucağım açan, içtimaî hazretlerile bîzim millî Reisimiz millî büyük bir müessese halini alarasmdaki Istanbu! mülâkatı yeni mı«tır. (Alkışlar) mes'ut devrenin feyizli bir başlanHalkevlerinin genis ve hayirlı gıcı olmuştur. (Alkışlar) Zaten Büyük Harpten sonraki devrede bir hizmetleri birlerimizden uzak bulunduğumuz Halkevlerinin garezsiz ve men zamanlarda dahi Yugoslavya ile faatsiz bir irfan ve medeniyet yuDihkatle tatvp ediUn bir caziyet aramızda brribirimizi kıracak her Muhterem efemfiler, vası olarak if a ettiği hayırlı hizmethangi bir hâdise geçmedi. Son zaMalî tebeddüllerm dahilî hayatler, milletten umumî bir teveccüh manlarda yakın temasımız ise ta • ta ilk günler dostluk ticaret arzu • amızdan nefret eden ve sulh isti • ile teşvik edilmekte ve mükâfat larına meydan verdiği görülmek yen zilıniyette anlyışlanmızın he landırılmaktadır. Milletin arzusa tedir. Her hangi bir şayia veya tedmahenk olduğunu göstermiştir. hatta bitaraf ve yabancı mütehasbirin lüzumsuz pahalılığa ve fiat (Bravo sesleri, alkışlar) Yugoslavdalgalanna sebep olması vakidir. sıslann tetkiki, Halkevi faaliyetle ya ile siyasî tesriki mesaimizîn maFakat bu dikkatle takip ettiğimiz nin genişletiltnesini istennektedir. hiyeti, diğer hnza sahiplerile berabirşeydir ki, az zamanda tabiî cereGeniş yürekle bütün milletin ve her bera Balkan misakı ile ifade olunyanım bulacaktır. sınıf halkın yükselmesine çalışan muştur ki, bu misakın yüksek ehemUn vergisi miyeti Yugoslavya ile aramızdaki Halkevlerine mümkün olan kolayYeni vergilerden bahsederken karşılıklı itimat hislerile hakikî bir lıkları ve teşvikleri yapmağı vaziun üzerinden alınan vergiye temas kuvvet bulmak tadır. (Alkışlar) tki etmek isterim. Yüksek Millet Vekilfemizden sayıyoruz. memleket arasmda eksik olan mulerinin malumudur ki undan alınan Cumhuriyet ordusunun kudreti resim esas itibaırile devlet hazinesini ahedeler bir anlaşma havası için Aziz arkadaşlar, ve bütçesini alâkadar etmez. Bu rede müteakıben ve süratle vücude Bu sene muhtelif vesilelerle Cumshn buğdayı korumak için Ziraat getirilmektedir. Bankasının bir iki senedenberi çok huriyet ordusunun faaliyetine ya Irak ve Sttriye hayırlı olarak devam eden faaliyekından temas ettik. Muhterem efendiler, tme karjılık ve imkân vermek içmCumhuriyet ordusunun kudretli dir. Un resmi suretile bir taraftan Irakla aramızda samimî ve !yi alman para, diğer taraftan buğd'aya ve feyizli bir halde çalışmasını içinmünasebetlerin devam ettiğini zikmakul bir fiat temin edilmek sureden görtnek, bizi müftehir ve mağretmek benim için bir zevktîr. tile çiftçiye iade ve devTolunmakSuriye ile münasebetlerimiz iyi tadır. Buğday fiatmin makul bir had rur etmiştir. (Bravo sesleri, şiddetli ve sürekli alkışlar) Vazife sever, dahilinde istikran çiftci hayah için komeulann emniyetli münasebatı pek mühim bir meseledir. kahraman ve fedakâr bir zabitan feklindedir. Çiftçlnin gelirinin korunmasi ise, heyeti, ordunun temelini teşkil etYunanistan şehVlerin ve bütün memleketin ikmekte ve Türk milletinin muhabbeArkadaşlar, tisadî hayatı içm esash bir alısveriş ti ve iftiharile muhat olarak onun unsurudur. Yunanistanla bağlı oWuğumuz çalışkanlığma yüksek nümune olBu maruzatım, un resminin ma • yakın ve sıkı muahedelerin mana ve hiyetini bîr daha izah etmiştir, sanımaktadnr. (Şiddetli alkışlar) mahiyeti bizim zihniyetimize ve iki rım. Tatbikatın sıkmtıya mahal verÇetin muharebe tecrübeleri için • milletin münasebabna mes'ut bir miyecek surette mütemadiyen ıslade yuğrulmuş bir kumanda heye • hma ve her gün daha iyi ve daha surette hâkimdir. (Alkışlar) amelî çareler bulunmasraa Maliye tinin feyizli sevk ve idaresi, anla • Bulgarîstana karşı olan hakikî Vekâleti çok çalışmaktadır. Sizin yışlı bir göze derhal çarpmaktadır. dostlak hisleri memleket içinde yakından tetkik • (Şiddetli alkışlar) Milll servetimiz Bulgaristanla münasebetlerimizde leriniz ve izahlarmız un resminin iyi Bütün münakale vantalartnt mttrakabeye doğru Türk Sonve* dostluğu Muhterem arkadaşlar. Sovyet Rusva ile dosuluk ve ittmat siyaseti kuvvetli ve mesut bir surette devam etmektedir. (Şiddetli alkışlar.) İki memleket arasmdaki yakın dosuluk politikasmın vefa ile takip etmek zihniyetinde biribirinvzi iyi anlamts olmak hayırlı ve bahtiyar bir hususiyettir. Dünkü içfmada cörüşüien meseleler Ankara S (Telefonla) Bü;ük Millet Meclisi bugün saat ikide toplan» dı. Evvelâ 1337, 38, 39 senelenne a» hazine hesabı kat'ileri Iâyihası müza kere edilerek kabul olundu. Bursa Vilâyeti iskân işleriade is tihdam edümisken Vekâlet emrino a • lınan tsnrvul Hakkı Beye Şurayı Devletçe maaş tahsisine mahal olır.aJjnrt dair arzuhal encümeni mazbatası o • kundu. Meselenin bir kere de Adlive ve Bütçe Eneümenlerinden mürekkep bir muhtent encümende konuşulması kabul edildi. Mayi madenî mahrukattan almacak istihlâk resmi kanununun neşrhıden ev« vel Romanya petrol deposunda bu lunan gazlerin istihlâk resminden mua • fiyeti hakkmda Mecdi Beyin t^lebi arzuhal encümenmde kabul edilmişt'. Encümen mazbatasmm müzakeresir^e kanunun Romanyadaki depoya şamîl o* lamıyacağı soylendi. Bu petrollar vergiden istisna edildiği takdirde M?:di Beyin 220 Ura kadar noksan vergi ver* mesi iktiza etmektedir. Arzuhal Encümeni mazbatası Malive ve Bütçe Encümenlerme havale edil di. Belediye kanununun 19 uncu rmddesinm bir fıkrasınm değiştirilmesi kabul ohmdu. Vesaiti nakliyenin işletilmesi hakkznı belediyelere veren lâyihanın müzakeresmde Ziya Gevher Bey söz alarak: «Otobüs işlehnek hakkının her yerde belediyelere verildiğhu, fakat bizim memleketimizde kamyonlara otobüs denihnekte olduğunu, bugünkü otobüi lerin hakikî bir otobüs şekline konul • ması lâzım geldiğini, tstanbuldaki Bü yükdere yolunun bir ölüm yolu ha'ini aldığmı söyliyerek Dahiliye Vekili Beyin nazan dikkatini celbetti. Dahiliye Vekili B. cevabmda Zi>a Gev her Beyin mütaleasmın doğru olduğunu ve bu yolda çalışılacağını bildirdi. Mülga Seyrisefain idaresinin alacak ve borçlannın tasfiyesi i<;in bir komisyon teşküi hakkmdaki lâyiKa ile hazine a vukatlan hakkmdaki lâyîba müzakere ve kabul edildi. Müteakıben bazı îdam mazbatalan, kazanç kanununun birinci maddesin'n son fdcrasınm değiştirilmesi, Sümer Bankm doğrudan doğruya veya milli banka sermayeleri iştirakfle yapacağı işler için sermayesme yapacak zam, merinos koyunlan yetiştirilmesi, oele> diyemn ceza işleri, gizli nufus V3 orta tedrisat kanunumm bazı maddelermi tadfl eden kanun lâyihalan kabul oluna rak celseye nîhayet verildi. Fransa ile dosiluçttrmız Fransenm sulh ve istikrar takip e den politikamcn alâka ile karşıladığını görmek, bizim hakikî bir memnuniyettV. tki memleket araundaki ihhiSf. larm tavsiyesi uzun ve çetin surdii. Fakat umidimiz odur ki, yeni bir itimat sahasına girdi. Fransız devlet adamlarmdan muh telif vesilelerle gördüğümüz dostluk tezahüratmm yüksek kıymetini hakkile tekdir ediyoruz. (Şiddetli alkışlar). Ineiltere ile münasebetlerimiz tngütere ile ihtüâfsız, durüst ve dostane münasebetteyiz. Ticaret miinasebetlerimn zaruri yeni şartlara uygun bîr surette belledilmesi iktısadî münasebetlerimiz için faydalı bir genişlemeğe vesile olacaktır. Italya ile dostluğumuz ttalya île ihtilâflı aramızda hiçbir mühim mesele mevcut değildir. Dost Juk ve emniyet hisnyatım teyit eden kuvvetli bir muahede ile birbirimize bağhyız. 1932 de Romada uzablmasını imza'adıgımız mu?hedenm tavzihi senetlerini bugunlerde teati etmek kıy • metli tezahürata zemin vermiştir. Italya ile münasebahmızda esas mesele emniyet meselesidir. Bu emniyetin siyasî ve ahdî olnrak tam olması içm bütün anasır mevnthı. Sulh ve emniyet hususundaki hassasiyetimiz birim bir hususiyetimizdir ki, bunun icabatım takip ederken aç k bir polibka ifade etmeyi ve iki memleket arasmda ciddî bîr dostluk ve emniyet siyzsetinin devam etmesine hizmet etmeyı hakkile takdir ediyoruz. Polonya ve Amerika Polonya cumburiyetile iyi olan münasebahmızm iktısadî sahada mkişafuu temenni ve ümit ediyoruz. Almanya ile mevcut dostluk munasebetleri içinde devam eden iktısadî münasebetlerimiz her iki tarafın faydası na olarak verimli bir surette inkişaf etmektedir. Amerikalılarla muhtelif sahslarda daha yakından temas halindeyiz. İki memleket arasmdaki teveccühkâr b * dostluk havası ve kadim iktısadî münasebetlerimizin anzasız bir şekilde devammı teshü edecek mahiyettedir. Harici siyasetimizin amumi mahiyeti Muhterem arkadaşlar, Ayrı ayn muhtelif münasebetlerimizden bahsettikten sonra haricî siyasetimizin umumî mahiyeti için bir iki mülâhaza arzetmek isterim. Biz, coğrafî ve siyasî vaziyetimiz itibarile bir çok defa biribirine zıt siyasî cereyanlara temas etmek mevkiînde bulunuyoruz. Maatteessüf sfyaset âlemi sık sık ciddî ihtilâflarla mahmul ounaktadn*. Herşeyden evvel yakm sahamızda sulhun masun olduğunu görmak ülkümüzdür ve zıt siyasî cereyan • lara temas eder mevkünde buhmmak tkinci eelse tkind celse, 17 de toplandı. Bajvekfl tsmet Paşa Hz. kürsüye gelerek da* hilî ve haricî siyasetimiz hakkmda çok mühhn beyanatta bulundular. Başvekilimizin nıutkundan sonra Mec Bs tarafmdan hükumete 205 rey ile ve mevcudün ittifakile itimat edildi. Ismet Paşa tekrar kürsüye geldi va Meclise teşekkur etti. Müteakıben Te kirdağ meb'usu Cemfl Beyin takriri okundu. Takrirde elde mühim ve müs« tacel kanun obnadığmdan •«"«q m"n' leket dahilinde dolaşmalan ve halkla yakından alâkadar olmalan için Meelisin tatili teklif ediliyordu. Teklif re • ye konarak kabul edildi ve içtimaa nihayet verildi.

Bu sayıdan diğer sayfalar: