July 14, 1934 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 4

July 14, 1934 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

^Cumhuriyet Bekledîği Aşk Edebi roman Yavmı ^ 2 PERİHAN ÖMER Ucuz tren Diin Edirneye 300 den fazla ziyaretçi gitti tstanbulla Edirne arasında tertip ed'ilen ucuz tenezzüh trenlerinin birincisi dün sabah saat 8 de Sirkeci istasyonundan hareket etmiştir. Henüz yeni olmasma rağmen bu tenezzüh treni çok rağbet bulmu?, bütün vagonlar dolmustur. Sırf Edirneyi ziyaret maksadile gidenlerin miktarı 300 den fazla idi. Bu mevanda Cevdet Kerim Bey, Nakiye Hanım ve şehrin münevver tabakasma mensup bazı aileler de vardı. c Iktısat Işleri Izmirin ihracatı üzüm Palamut 3 ^RADYO Jksamki program J İSTANBUL: ( 18,30 plâk neşrlyatı 19 fransızea ders19,30 Turk muslkl neşriyatı (Fahlre ve Safiye Hanımlar, Refık ve Fikret Bey ler) 21 Eşref Şefık Bey tarafından konferans 21,30 orkestra konserl, kanşık program. VtYANA: 18,10 İMndl konserl 18,15 konferans 20,10 havadisler ve program . 20,20 spor haberlerl 20,25 Ikl piyano ile musiki 21.05 üç perdelik blr operet 23,20 ak. şam havadisleri 23,35 dans musikisl . 1,05 gece kcnserl. VARSOVA: 18,30 solo konserl 19 20 halk musikisl19 50 muhtelif . 20,20 plâk 21,05 Chopin musikisl 21,45 org konserl 22,17 konser . 23 05 aktüalite ve fillmlerden par çalar . 2410 dans musikisl LÜKSEMBURG: 20,05 Fransız suvaresl Charles Copplns akordeonla 21 05 fransızca ve almanca havadisler 21,25 fransızca çocuk saatl. 21 45 plâk . 22 10 karısık muslkl 23,05 konser 24 15 dans musikisl (plâk). BUDAPEŞTE: 18,05 salon musikisl 18 55 radyo pos. tası 19,25 konser 20,05 hoş musahabe 20,35 opera şarkılan 21,05 bir oyun 22,45 havadisler . 23,05 dans musikisi 24,05 konser. ŞTUTGARTk 17,05 Berllnden nakll . 19,25 dans ma' slklai . 20 muslkl (nakll) 21,05 havadisler 21,20 musiM eğlencelerl 23 05 kansık dans havaları . 24,05 musiki 1,35 gece musikisl. LAYPZİG: 17,05 lkindl konserl . 1915 musîkl 20,05 sarkılar 21,05 havadisler . 23,10 havadisler. BÜKREŞ: 19,10 Fransız ve Rumen muslkîsl 21 Oî kcnferans 21,15 Fransız mus'kisi 21 41 sarkı 22,25 orkestra . 23,35 musiki (nakll) . LONDRA (Regional)ı 21,05 Londra senfonik orkestrpsı 22 0? konser . 22,50 bir munakasa . 23,20 havadisler 23,35 dans musikîsl TULUZ: 20,35 salon orkestrası '21,20 muslkili komedl 22 05 fantezi . 22,35 senıonık orkestra 23,10 muhtelif sololar 23 20 haberler 23,35 14 temmuz konseri . 24,05 dlnleyiciler zamanı, dans musikisi. 1,05 fantezi, Viyana orkestrası. BRESLAV: 19,20 konferans 21,05 kısa havadi^er ve operet aksamı 23,25 dans musikisi, BRÜNO: 18,50 mandolin konseri . 20 Pragdan nakll 20,15 halk musikisi 20,50 Bra tislava ve Pragdan . 23,35 gece konserL i4Temmuz 1934 Üzüm, incir, bakla, palamut, pamuk, zeytinyağ istihsalât ve ihracatını tetkik Geçen sene üzüm mevsimi ipti • dasından bu sene temmuz başına kadar aşağı yukarı 11 ay zarfında borsada 51,900 ton üzüm satılmış ve yapılan ihracat miktarı da 50,000 tonu tecavüz etmiçtir. Son hafta içindeki fiatler beher kilosu en a şağı 10,5, en yukan 15,5 kuruş arasında dolaşmıştır. Son bir hafta içinde fzmir borsasında 46,000 kiloyu mütecaviz üzüm satıldığma bakılırsa artık mevsimm müntehası olmak itibarile satışlar tavsamıştır. Bu fiatlerde geçen senenin ayni tarihlerinde cereyan eden muame lâta nazaran fazla bir düşüklük görülmemektedir. Geçen sene bu ta rihlerde üzüm fiatleri en aşagı 11, en yukarı 14,5 kuruş kadar tut • muştu. Buna nazaran bu seneki fiatler yüksek kaliteîerde geçen senekinden hatta biraz daha iyicedîr denebilir. Maahaza, haziranra son haftasmda cereyan eden alışveriş • lerde iyi cins üzümler kilosu 17, hatta 18,5 kuruşa kadar satıldığma göre, on beş gün evvelki fiatlece nazaran bu haftaki fiatler biraz daha gevşektir. Bunun da sebebi yeni mahsulün id'raki yaklaştığı için alıcılann daha nazlı hareket etme lerine atfolunabilir. listine son zamanlarda epey bakla gönderilmektedir. Palamut piyasası çok durgun gidiyor. Bu durgunluğun sbeb» pa • iamut ihraç edenlerin ellerinde fazla miktarda mal bulunmasıdır. Geçen sene fiatler beher 100 kilosu en aşağı 221, en yukarı 560 kuruş arasında dolaşmışken, son hafta içindeki fiatler mütenazıran 175 le 332 kuruş arasındadır ki aşîğı mallar da 46 kuruş, iyi mallarda da 228 kuruş bir sukut var demektir. Palamut ihracı imkânlan üzerînde ciddiyetle meşgul olan alâkadarlar vaziyetin düzeleceğinden ümitvardırlar. Bu sene pamuk rekoltesinin yüksek olacağı söyleniyor. Izmir ve havalismde haziran sonunda mevcut stok miktannın 6 7 bin balya oldu$u bildlrilmektedir. Fiatler kilosu 31 ilâ 38 kuruş arasındadır. Geçen senenin ayni devresinde 35 ilâ 38 kuruş arasında tehalüf etmişti. Vaziyet durpun gorülmektedir. Tenezzüh trenile giden Yahttdiler Trakyadan şehrimize gelen Yahudilerden bir kısmı d*ün Sark Demiryolları kumpanyasının ucuz tenezzüh trenîle yerlerine dönmüş • lerdir. Yahudilerden bazıları, burada ticaret işlerini yoluna koydukların dan Trakyaya dönmekten vazgeç m!*lerdir. Yavaş yavaş aynaya yaklaştu. Uzun Cazibe uzaklıkta... Maddî ma nevî uzaklıkta... Anlaşılamamakta... Turulamamaktadır... Meselâ, sev • diğra gözler sana istediğin gibi baksaydı, sana kalbini olduğu gibi gösterseydi şimdi sen bu acı acı dök • tüğün sıcak gözyaşlannın tatlı lezzetini duymıyacaktm!. Ve, sana bu zevki veremiyen adamı da sevroiyecektin. Hayır, yanıhyorsunuz hanımefendi! Gözyaşlarmda lezzet bula cak kadar anormal değilim. Senin gibi ömründe aglamamıs olmağı ben de isterdim. Zaten bende delilik ki, oturup ta sana dert anlatıyorum. Aşağıdaki resimlere, heykellere, dert anlatmak daha doğru olur. Hiç ohnazsa gülemezler . Hırsla kalkıp içeri girdi.. «Se miramis> balkonda yalnız kalmıştv. Karanhğa bakarak: Uzun uzun düşündü!!.. Bergeyi danlttım.. Ama, zavallı çabuk banşır. Kinci değildîr. Fakat ne için ona bu kadar fena davrandım? Niçin düşündüğüm şeyleri söyledim? Galiba onu biraz kıskandım.. Sevmek I. Bir başka • sını .sevebilmek.. Yalnız onu düşünmek, onu görmek için çıldırmak, sonra onu görmek ona yaklaşmak, kalbi çarparak gözlerine baktnak, sevgi araştırmak.. Ne hoş?. Yavaş yavaş içeri girdi. Elektrik düğmesini çevirdi.. Birden parlıyan ziyadan kama?an gözlerini kırpiş • tirarak düsüncesinde devam etti: Sonra herkes bu mes'utlara acıyor ve kendisini sevenlere de egoist diye lânet ediyor. Niçin?.. Kend'ni sevmek çok daha acı.. Hem, zevksiz, kupkuru bir acı.. Hep kendini düşünmek, kendi içîn üzülmek istikbali düşünmek.. tstikbal ne fena bîr kelime?! .. Bu kelime hiç olmasaydı! insanlar için saatler, günler tutuşan bir saman yığını gibi, parlıya parlıya sönmeseydi. hal: Daima hal, hep hal olsavdı. Yavas yavas aynava yaklash.. Uzun uzun kendine bakarak gene düsündü... Böyle kalabiheydim.. Ihtiyarlığm buruşuk eli hergün biraz d?ba ya kindan bizi tehdit etmeseydi .. Aynaya büsbütün yaklastı, ve azaph brr merakla yîizünü tetkika başladı.. Bu mermer kadar beyaz ve gergm yuzde ufak bir çizgi bile yoktu. Simsiyah, parlak dalgalı saçlı. yuvarlak basın altmdaki oval yiiziin tam klâsik bir güzelliği vardı. Yalnız fazla muntazam çizgilerin sükunünü uzun siyah kirpiklerin arasında Menekse rengitıde parlıyar iri gözlerin derin, anlaşılmaz manası bozuyor!.. Keskin canlı bir kudret veTİvordu .. Semiramis, aynadan bir iki adım uzakla«tı ve a&rr uzan kendine bakarak gene ağır vücudünü kaplıyan kumaş a • Edirne 13 (Husuu Muhabirinuzden üstünden atmağa başladı. Birkaç Telefonla) Tenezzüh treni bugün saniye sonra hava kadar çıplak ve saat dörtte buraya geldi. Trende 235 brr güvercin kadar beyazdı.. Elle yolcu vardır. İstanbuldan gelenler, urini ensesinde birleştirip vücudünü mumî müfettis Ibrahun Tali, Vali ö z gererek kendi kendine sordu: demir, Belediye reüi Ekrem, Fuka re Acaba bir âlihenin günahın • isi tbrahım Beylerle Kalabalık bir halk dan doğan güvercinlerin kanatla tarahnclan karşılandı. nnın himayesinde büyüyen; veziri, Misafirler, grup gmp, şehrin muh • padişahı, bütün kâinatı cazibesinin telif ytrlerini gezdiler. Misafirlerden estri eden... Şerefme asma bahçebir kunoı akşam Istanbula avdet etti. ler yapılan, durmadan harbeden.. Bütün hayahnda muvaffak olan Babilin çılgin ruhlu Semiramisi benim kadar güzel miydi?... Her hal(Birinci »ahifeden mabat) leden sonra Avam kamarasında söyde benden daha güzel değildi... ledigi nutukta, Sir John Simon, InHalbukî o nasıl yaşadı ? Ve nasıl bir gilterenin Avrupada birbirine zıt isim bıraktı? Ben nasıl yasıyorum guruplar teşekkülüne katiyen tarafve ne bHakacağim ? Hiç!!... Bu, bir tar olmad'ıguu, fakat kollektif sis yığm kumavn altında saklanaa vütem dahilinde sulhun temini için a» cudüm gündengüne, gizli gizlî so lınacak her türlü tedabiri memnulaeak ve arkasmda hiçbirşey, hiçbir niyetle telâkki edeceğmi bildirmişiz bır*Vmıyacak... tir. Bu düfünceler yaşiyan Semrra • Sir John Simon nutkuna devam • misin dik başmı yavaşça eğdl... la demistir ki: Artık aynaya bir daba bakmağa lü« Sovyet Rusyanm, sarkî Avzum bile görmeden penyuarına sarı rupada her misaka iştirak etmesi ve bu işticakini miletler cemiyeti larak uyuşuklasan vücudünü şez • azası sıfatile yapması lâzimdır. Bu longun üzerine bıraktı. Şimdi, bu noktai nazardan tngiltere hüku^ tembelleşen, sakinleşen vücudün meti Sovyet Rusyanın cenevre teş altmdaki ruh çırpınmağa, çıldır • kilâtına girişini hararetle kabul mağa, binbir hayal, brnbir efsane edecekth*.> yaratarak Semiramisin açık duran tngiliz Hariciye Nazın, tngilte gözlerine tatlı rüyalar göstermeğe terenin Avrupada yeni hiç bir ta • başladı... «Yüksek geniş bh merdiahhüde girmiyeeesnni de tebarüz venden etrafında kuzu gibi sakinettirmiş ve şu suretle sözüne de leşen aslanlarla; iri pırlantalardan vam etmiştir: başka hiçbir örtüsü olmıyan muh • «Fransa tarafından teklif olu • teşem vücudünü hafif hafif sallı • nan misaklann mahiyetini bildir yarak iniyordu. Çıplak ayaklannın mek ve bu misaklann muvaffakiyebastığı merdiven soğuk mermerler • tini temin için ne kabilse yapmaladen değfl içleri alev, alev yanan âşıklarmı rica etmek üzere bazı alâka rının sıcak sırtlarındandı. Son badar hükumet merkezlerinde tesebsamağa gelince durdu. Kumlan kabüsatta bulunmmtur. rıştıran çirkin bir sihirbaza merakİtalyan hükumetLnin tasvibini mü< la bakarak: tazammm M. Mussoliniden bir nota Talihimi söyle! dedi. dahi almış bulunuyorum, bu tahriVe sihhbaz kumlan bir defa daratta ttalyanın vaziyetmm de Lo ha kanştırarak, anlatmağa başladı: caıno misakı âkitlerinden olmak itibarile İngiltereninkine müşabih Ey Semiramis! Dünyanın görbulunduğu ve şat'kî Avrupada aktdüğü en güzel melike!.. Senin gü • olunacak mütekabil emniyet mi • zelliğin ebedidir. Âşıkların soldusakının İtalyayı yeni hiç bir teaahğu kadar sen tazelenecek onların hüde sevk etmiyeceği tasrih olun • kanlan döküldü?ü kadar sen hayat bulacaksm. Koca talih, daima se • maktadır. ttalya, mütekabiüyet esası dahilinde alınacak bütün teda nin yumusak ellerinin sösterdiği birleri, Tiassaten bu tedbirlerin tarafa boynunu bükerek sürükle • silâhlann azaltılncası ve tahdit edilnecek, karşmda en çetin manialar, mesi meselesinde yeni ufuklar aç • en sert kalpler dcvrilen bir kadeh tığı ve hukuk müsavatmm tatbikmı kızıl şarap gibi eriyersk ayaklannın tazammun ettiği nisbette memnu • altına akacak.. niyetle telâkki edecektir. önüne yağan ir! pırlantaların üzerine iğilirken sihirbaz ilâve etti: Nihayct dünya senin için tılıLondra 13 ((A.A.) Fransa sımlı kırbacmm cevirdiği zavallı bir tarsfmdan iltizam o'unan mıntakavı topaç haline girecek. misaklar sistemiain tngiltere tara(Mabadi var) ftndan prensip itibarile kabuîünün yakmda alâkadar devletlere bil • dirileceği teeyyüt etmektedir. istanbuldan gidenler merasımıe karşııandılar Pamak Zeytinyağt Londra müzakereleri İncir 933 mevsim başından hazîran 934 nihayetine kadar tzmirde satılan incir miktarı 23,207 tona baliğ olmuştur. Mevsimin sonu olmak dolayısile son haftalarda tzmirde incir üzerine satış olmamıştır. Fiatler 4 ilâ 22 kuruş kadardır. Bakla tzmirden her sene harice inühim miktarda bakla sevkolunmaktadır. Senevî aşağı yukan 15,000 tona baliğ olan bakla ihracatı yüzünden memlekete yarım milyon lira para girmektedir. Son 15 gün zarfında tzmir borsasında 11,000 çuvala yakm bakla satılmıştır. FiaÜec 33 1/4 kuruş arasındadtr. lspanya. ve Fi Zeytinyağı fiatleri hemen geçen seneki gibidh*. Son haftalarda ki • Iosu 24 ilâ 27 kuruş arasında git • miştir. Birkaç haftadanberi hiçbir muamele olmadığından piyasa durgun gittnektedir. Zeytinyağlanmızm tasfiyesi içm ciddî surette çalışmak mecburiye tindeyiz. Mısır, zeytmyağlanmıza iyi bir mahrec olabilir. Ancak bu memleket asidi olmıyan yağ çek mekte olduğundan başka yerlerden ahyor. Bürhaniye, Edremft gibi zeytinyağlarile meshur olan şehirleri mizde behemehal modern tasfiye • haneler yapmak lâzımdır. Zeytinyağı ticaretile uğraşan müesseseler bbleşerek bu işi başarmah ve Türkived'en doğrudan doğruya en musaffa yağlarm ihracı imkânı temin olunmalıdır. Bu hem ihracatçılar içm, hem de memleket için büyük bir kazanc te«kil edecektir. şrikalı bahriyeliler dün abideye çelenk koydula* c Ğamhuriyet abidesine çelenk koyan AmerikaU bahriyeliler avdet ederken Limanunızda bnlunan Amerika sahil haDctan arzu edenler dün bunlan gezmişlerdir. muhafaza teşkilâhna mensup Cayuga Amerika gemîleri pazar sabahı sa ve Sebago gemileri kumandanı kapiten at altıda Boğaziçinde bir cevelân yapRandolf Ricley tarafından dün Tak8'*m Cumhuriyet abidesine askerî me • tıktan sonra Pireye hareket edecek • lerdir. rasimle bir çelenk bırakılmıştır. Gemilerîn kumandanı, tstanbulu ziMerasim şu suretle yapılmıshr: yaretten son derece memnun olduğu Bu gemilerde mevcut zabit namzelnu, kendisine Türk askerî makamah lerile deniz efradmdan miirekkep 100 ve Vilâyet erkânı tarafından göstcrikişilik bir ihb'ram kıt'ası zabitlerile birlen alâka ve nezakete fevkalâde mü likte dün sabah Dolmibahçeden asketeşekkir bulunduğunu ve tstanbulu çok rî yüriiyüşle hareket ederek saat on bibeğendiğini dün bir muharririmize soyre on kala Taksime gelnvfler ve abi • lem'stir. deyi selâmladıktan sonra etrafında yer Amerikan denizcileri dün şehrimizde almtslardır. gezintiler yapm:şlardır. Bu münasebetle abide c : van h^'kla dolduğundan zabıta intizamı muhafaza için tertibat almışhr. Darülâceze resmi yüzünden çıkan ihtilâf üzerine 25 gün kapalı kalan Saat on birde kumandan Randolf Ricley yaverlerile birlikte gelmiş ve ha tstanbul sinemaları dünden itibaıren açılmış ve tatilden sonra hazırlanan zırlanan büyük bir çelengi abideye kenilk programm gösterîlmes'ne bas d;si koymuştur. Müteakıben kumandan Ianmıştır. Mecburî tatil dolayısile sinemasız kalan birçok kimseler dün la roaiyetindekiler ve gemi mürette süıemaya gittiklerinden, seanslar batı tekrar selâm resmi ifa ederek gehayli kalabalık olmustur. ne^ askeri yüriiyüşle gemilerine avdet etm'şlerdir. Abideye bırakılan çelenkte şu ibareyi muhtevi bir kart vardır: Gaiatasaraylılar Fransa seyaha«Amerika sahil muhafaza teşkilâtı • ti tertip heyetinden: nin. Türkiye Reisicumhuru HazretleriGalatasaray muallimlerile izci ne ve Türk miUetine karşı beslemekte lerini Fransaya götürecek olan vapur çarşamba günü yerine salı güolduğu hayranlığm bir nişanesi ve «anü saat 18 de Gaîata nhtımından mîmî dostluğun bir ifadesi olarak f ı hareket edeceğinden seyahate işti • çelenk konulmuştur.» rak edeceklerin buna göre hazlr • Gemileri ziyaret serbest olduğundan lanmalan lâzımdır. Dün Ingiltere mıntakavı misak s stemini kabu! etmiş Hafta mecmuasının bu çarşamba günu çıkan nushasında da istısnasız her okuyucuyu alâkadar edecek değerll yazılar vardır. Zengin ve ozlu mundericatı bol resimleri, faydalı ve ciddl tetkikleri, guzel fıkralan ve eğlenceli musabaka lanle «Hafta> memleketin en çok ba san, satış yapan ve hakkıle okunan mecmuası haline gelmlstır. <Bır harabe dile gelıyor> mevzuu et rafında yapılan kıymetli bir roportajın da Haftanm bu sayısındakl kıymetli yazılar arasında bllhassa kaydl lâzımdır. En kıymetli hıkâyeci, fıkracı ve roportaj muharnrlerinin yazılarını bir araya toplıyan Haftanın fiati ise yalnız 7 buçuk kuruştur. Adapazarı asliye hukuk mahkeme • sinden: Müddeaaleyh: Adapazannın Azi • ziye mahallestnde Hacıhamza çıkma • zmda Yenipazarh Hamit Ağa oğlu Aziz Ef. tarafına. Kannız Adapazarmm Ozanlar mahallesinden tbrahün Ef. kızı Emine Ha nunm vekili avukat Demir Kemal B. tarafından aleyhinize ikame etmiş olduğu boşanma davasımn tahkikatına ait davetiye ile arzuhal sureti ikamet gâhınızm meçhnl bulunduğundan bahisle bilâtebüğ iade edilmesmden ilânen tebliğine karar verilm'ş ve davetiyı varakasmm tahkikat günü tashih edilerek arzuhal suretüe birlikte mahkeme divanhanesine talik edilm'ş ve bu se beple tahk'lcat 1771934 sah günü saat 14 e bırakîımış olduğundan mezkur davr arzuhaline karşı on gün zarfmda cevap vermediğ'niz ve muayyen olan günde dahi tahkikata gelmedi^m*' veya kanunî bir vekil göndemediğiniz takd>rde hakkmızda muameleî kanu . niye ifa olunacağı ilânen tebliğ olutıur. (1109) ^ Yeni Eserler Hafta mecmuasının bu çarşamba çıkan sayısı.. ifüksek Deniz TJcaret Mektebi S nema'ar açıldı Müdürlüğünden: 1 Mektep Talî ve Yüksek olmak üzere beş senedir. Leylî «re nteccanidir. Gayeci tüccar gemilerine kaptan ve makinist yetiştir 2 Mektebin yelnız talî birinci smıfına talebe alınır ve bunların d» orta nıelctep mezunu ve on »ekiz yaşmdan büyük olmamalan meşrattur. 3 Kaylt muanıeleti İçin cumarteai, pazerteai ve çarşamba günlen »nüracaat edtlmelidir. * TaJipUrta ınektep madiriyetins Iıitaben yazacakları istMaımmelerina huvivKt cfizdaalanm, »^? kâ£<tlann>, mektep şehadetnam« vsy» U.<Ükn*me!crini ve poluçe mu»?ddak hüanübal iltnübaberini ve. vftlüerinin mvraxztb adre* re tatbik imzalannı ve dort iad«»t vedlralık fologTafİAnni mptetmelari l&^mdır. ? T K a y İ t w u a m e l « î 1 6 *y J u I '934 pazar gCnüne kadardı. Talipîerin muayenef «^hhîye Jçin yevroi aıestVura mntadif parsr günfl •*at dokuzd* bizzat mektept« buluıurAlan l&zundır. «3858» Gaiatasaraylılar ziyafetin n resimleri Gaiatasaraylılar Cemiyetinin Galatasaray lisesinde tertip ettiği ziyafete ait resimler, Beyoğlunda Tiinel başında Foto Siireyyada satılmaktadır. Zayi pediğri 933 senesind'e Karacabey harasından Muslu Kâhyaya satılıp 934 senesinde tarafımdan kâhyadan satm alınan 2/4/932 doğumlu babası Onyz, anası Sar • telles olan Aşiret ismindeki saf kan tcgiKz erkek tayımuı pediğrisini zayi ettim. Yenisini aldığımdan eski pedigrinin hükmü yoktar. (66) KarAcabeyli ko^ucu Rüstem GaSalasarayın Fransa seyahatine işt rak edeceklere

Bu sayıdan diğer sayfalar: