14 Temmuz 1934 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 8

14 Temmuz 1934 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

•Cümhariyet 14 Temmuz , BURSA' da Ç»kirg*nin •« güzel banyelu v« çok havadar çam bahçeleri bulunan tam konforlu y«gân« ail* oteli 6ÛNLÜFERAH T IR Telefonı < 3> Telgrafc Bursa. Gönlii Ferah Otomatık fotoğraf makinesi olanj Radyolin Diş Şapkadan Güze i Macunu HEPSİ B iR iB iR iN E B E N Z i Y O R... HEPSi DE AYNi VAiTLERDE BÜLUNUYORLAR. HANGISiNi İNTİHAP ETMELi 7 Bir soğuk hava dolabını satın almazdan evvel bunlan düşünüyorsunuz. Fakat piyasada bulunan bütün markaları gördükten sonra bütün bu soğuk hava dolaplart arasında yalınız birinin temayüz ettiğini bugün en müjkülpesent zevklert laimfn eden en sür'ailı bir aynalı kamaradır. Fazla malümat ıçin : C. FrSMİCh mDassesetıns fttanbui Sultın Hımam Kendrot hın No 6 8 göreceksiniz. O da "Frigidaire'dir. müracaal edıniı I icra memurluğundan: lstanbulda Ahmet Rüştü Bey zade Hayri Beye borçlu Tomof Efendinia mahcuz 22 beygir kuvretinde muhta • cı tamir 500 l<ra kıymeti muhammeneli traktör ile RoUak markaJı 25 lira kıymetinde uçlii pulluk ve keza ayni markada 25 lira kıymetinde beşli pulhık ve gene ayni markada 25 lira kıymetinde tezek knmağa mahsas iki parça makine ve biçer bağlamaz 10 lira kıymetinde orak makinesi ile Patoş markalı 500 lira kıymetinde harman makinesi 1 temmuz 934 tarihinden itibaren bir ay müddetle ikinci arttırmağa çıkanlmıştır. Talip olan'arm yiiz > de yedi boçuk pey akçesile birlik'e Kesan icra dairesine müracaatlri iJpn olunur. * (1110) Sahip ve Bafmuharriri Yunus Nadi ümuml neşriyati idare eden 7azx Ijlert müdürü: Abidin Daver FRIGIDASRE BOURLA BİRADERLERveŞ» Kayseri mahkemesi asliye hu kuk dairesinden: Kayıerinm Islimpaça mahalle 8Îqden Belverenli oğlu kızı Mevludenin kocası Opruk köyimden tmam oğlu Ahmet aleyhine açtıği boşanmada vasinin nerede olduğu belli olmıyan müddeaaleyhe ilân »uretile tebliğat yapıUhğı halde gelmemiş olmakla gıyabında devamına ve gıyap kararını ilân suretile teb • liğine karaır verijmiş olduğundan tarihi ilândan itibaren 15 gün zar fında gıyap karanna itiraz etmediği ve muhakeme olan 10/9/934 pazartesi saat 10 da Kayseri asliye hukuk mahkemesine gelmediği surette bir daha muhakemeye kabul edilmiyeceği ve davayı kabul addile muamele yapılacAığı ilân olımur. (Cappalli) filint, plâk v* kâğıtlarını kullanınız. paranızı tasarruf etmekle beraber, daha açıK, daha canlı reıimler «ld« •deceksiniz. bayiinizd*n musirren isteyiniz. Umumi acantasu Umberto J. Reforzo Posta kutusu 2295 TtMonı 44340 Dişierîne ehemmiyet vermiyenler sı hhatlerinin esasını ve gtfreüığin sırrını bilmıyorlar demektir. Dişlerinizin güzel olmasını istiyorsanız sabah ve akşam gunde iki defa muntazaman RADYOLİN i!e fır.çalayınız. Beyoğlu Mıntakası Tahsil Müdürlüğünden: Müdîriyetimiz kadrosunda iki adet kırk, dört adet yirmi beş lira aslî maatlı icra memurluğu ve muavinliği münhaldir. Tdliplerin: 1 Hukuk mezunu olmak, 2 Memurin kanununun dördüncü maddesindeki evsaf ve çeraili haiz buîunmak şartile nihayet 15 temmuz 934 pazar günü akşamına kadaa memuriyet talebi hakkındaki istidalarill mektep çehadetna me asıl veya sureti musaddakaları ve 6,5 X 9 eb'adında üç fotoğ • raf ve askerlik vesikalarmı ve sıhhat raporlartnı hâmilen müdiri yete müracaatleri. (3746) K A P E L L İ Fotoğraf amatörleri; resimleriniz ıçin Ankara Emniyet Müdürlüğünden: Fmniyet Müdürlüğünün bir senelik ihtiyacı olan 10950 litre benzin 500 kilo Mobiloil, 100 kilo Mobil S. 6 kutu İdrolik yağıle 9 tane muhtelif eb'atta iç ve dış otomobil lâstikleritlin alınması 6/7/934 tanhinden itibaren 20 gün müddetle münakasaya konulmuştur. Şartnamesi Emniyet Müdürlüğündedir. 26/7/934 perşembe giinü saat 15 te kat'î ihaleei yapılacaktır. lsteklilerin ayni gün ve saatte teminı»*1«m!e birlikte Vilayetteki komisyona müracaatleri. «3589» r I ve fevkalâde tedige şartları sayesinde I " S A T İ E „ Vantilâtörleri i Matbaacütk ve Neşriyat TürK Anonim Sirkeü Istanbul ^Veresiye Serinlik' YENi BİR HARİKAI Sabırsızlıkla bek.enen meşhur Heryerde birinciliği muhafaza etmiş ve cihanşümtıl bir şöhreti haiz Tıraş Bıçakları Emsa'siz cins ve mükemmeîiyerî itibarile herkes tarafmdan tercihen ku'Ianılmakta ve her yerde aranmaktacfır POKER Fotoğraf Makineferi Nihayet Geldi P O K E R tıraş bıçaklarını kullanmalıclır. Yalnız markasına dikkat ediniz. Cildinin teravetini idame için behemehal istimali gayet kolaydır Fiyatı mutedil ve her keseye elverişlîdîı PilleH ve Kıx ve erkek talebeye şayaıu tavsiyedîr. Zarif ve Küçük Olduğundan Bir Yelek Cebinde Bile Taşınabilir Bilhossa zabıta ntemurlarına9 Ankara Satış depotu: ŞARK PAZARI Sofu zade Mehmet Emin Izmir satış deposu: Odemişli Hüseyin Hiisnii B. mağazasıdır. Samsun satış deposu: Dursun Efref Şirketi Bütün dünyada meşhur CEP FENERLERİ Gayet pratik, îst'mali kolayve son d e r e e îsfifaJeIîdTrIer Boyu küçük fakat zarif olmakla bir yelek cebinde veya Hanımın el çantasında muhafaza edilebilir. Bilhassa seyahal için e!zemdir Karanhkta en mükemmel bir muhafız olduğundan herkesîn yanındi buundurması katiyyen elzemdir. Umumî Depo ve satış mahalli Istanbul Tahtakalede No. 10

Bu sayıdan diğer sayfalar: