17 Temmuz 1934 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 2

17 Temmuz 1934 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Casuslar Arasında 81 Nakili: A. DAVER f Şehir ve Memleket Haberleri ) Siyasî icmal Yerli Mallar Sergisi iFty ınniu? *Camhariyet ı17Temnnnt<n4 Avusturyanin Selânik Başkonsolosu, Ingiliz ordusu erkâmharbiye heyetinden birini Avusturya Yarın Kâzım Paşa Hz. hesabına casus tutmuştu! tarafından açılacak Telefon işlerinde çok vahim ihleri hakkında haberler neşretmiş tiyatsızlıklar oldu. Bir zabit, çok safiyane ve maıumane bir surette uroumî telefonla tzonzcxlaki S kıci ordudan alman kıtaabn Balkan cephesinde nerelere tevzi edildiğîni cornraştu. 18 eylulde, Pansova müddeiumumisi, ayni düşünce»iz likle telefonla Tamşvara şu haberi veriyordu: «Büyük taarruz bura • dan başlıyacak. Şimdiye kadar buraya 1618 bin kadar asker geldi.» Macaristanın küçük vilâyet ga • zeteleri ayni kayitsizlik ve düşüncesiz liği gösteriyorlardı. Bütün bu gibi müşkülâta rağmen, Avusturya istihbaratı, neticeden şikâyetçi değildir. Çünkü kıtaatımızın harekâtmı gizlemeğe ve düşmanm kuvvetlerimj zi isabetle tahtnin etmesine mâni olduk. lerdL Budapeştedeki istihbarat şu • betniz tesrinievvel başmda, Ruslarm Bessarabyada, Bükreşteki adaralarımız ise Kırımda tahşidat yap • hklarını bildirdiler. 24 teşrinîevvelde ise Koveldeki şubemiz Odesaya dört Rus fırkasi geldîğîni haber verdi. Bu arada diğer dört fırkamn tsmail • Reni arasında bulunduğunu. gösterdi. Bütün bu harekât bir ih • raç için olduğu kadar, Romanya üzerinde bir tazyik yapmak için de yapılmıs olabilirdi. 27 teşrinievvelde bütün istihbarat zabhlerini Lemberge toplıyarak umutnî bir istih • barat plâm tertip ve tanzim ettik. Hakikati halde, Rus başkuman • danlıği teşrinisani somma kadar Bulgaristana bir ihraç yapmak n! • yetini muhafaza etmiştî. Bunu harpten sonrakî Rus neşriyatı göster • mektedir. 1915 teşrmisanismin başmda, bir Rus telsiz haberi bize 7 nci Rus ordusu erkânıharbiyesinin Odesada olduğunu gösterdi. Telsizlerden Tunada bir müfreze ve Remide bir liva bulunduğunu öğrendik. Romanya hükumetinin talebi üzerine Remideki kıtaat geri alınmif tı. Fakat ayni xamanda öğrendiğimize göre, Romanya Tuna nehrinin, Rus kitaatı ta rafından geçilmesine mümanaat etmiyecektL 20 tesrinieveldenberi Îtilâf orduları, Sırplara yardım için, Selâniğin fimalinde beyhude gayretlerle kendilerini yorup duruyorlardı. 9 teş • rinisanide, Sırbistanın çökmesi şüphe götürmiyen bir emrivaki olmustu. Sırp ordusu öle karmakansık olmustu ki istihbarat dairemiz ar • tık bunlan biribirinden ayıramı yordu. Sırplar, büsbütün imha edilmekten kurtuknak için, Arnavut luğa daldılar. Mostar subemizm Arnavutlukta kâfi derecede casusu ve adamı vardı. Fakat bu raporlar elimize geç geliyordu. Çünkü bunlan nakleden yelkenli kayıklann reisleri, gemilerinin zıyamdan korka • rak nazlanıyorlardı. Diğer taraf tan ArnavuÜukta çıkan bir isyan Yunanistandaki casuslanmızı da felce uğratmıştı. Nihayet vaziyeti anlamak için esirlerle tayyareler • den başka vasitamız kalmamısh. Millî Sanayi Birliğî tarafından her sene büyük bir muvaffakiyetle vücude getirilmekte olan Yerli Mallar sergisinin altmcısı da yarın saat 16 da büyük merasimle açılacaktır. Resmi küşadı bizzat MeclU Reisi Kâzım Pasa Hazretleri icra edecektir. Sanayi Brrliği beş senelik tecrü • besinden istifade ederek bu son sergiyi hakikaten çok güzel bir sekilde vücude getirmeğe muvaffak olmustur. Bu seneki sergi tertip, paviyonculuk, dekorasyon ve intizam noktai nazarmdan çok muvaffaki yetlidir. Galatasaray lisesmde sergîye tahsU edilen yerlerin hepsl tutul mustur. Dün Elektrik Şirketi paviyonlara cereyan tevzii işine başla • mıştır. Tertip heyeti her gün içtima ederek ser^inm mükemmelryeti için ieap eden tedbirler hakkında ka rarlar vermekte ve aergiye istirak eden firma sahiplerine her türlü kolaylıklan göstermektedir. Paviyonlann kışaatı bu aksama kadar tamamile ikmal edilmis olacaktır. Küsat merasrmmde bu • lunacak olan zevata da davetiye • ler jronderilmijtrr. Resmi küsat progranrma gSre evvelâ Deniz mızıkası tstiklâl mar • SHM çalacak ve Millî Sanayi Birliğî reisi avukat Nazmi Nuri Bey bir açıs hitabesi Srat edecektir. Bun • dan sonra kapmın kordelâsi Büvük Miliet Meclisi Reisİ Kâzım Pasa Hazretleri tarafmdan kesilecektrr. Kâzım Pasa Hazretlerile davetliler Nazmi Ntrri Beyin delÂletile s*rgînm her tarafım zîyaret edeceklerdîr. Müteakıben davetlîler evrelce ha • zn*lanmıs olan büfede izaz ve fk • ram edileceklerdir. Saat 17,30 da sergi halka açılacak ve 5 ağustosa kadar devam edecektir. Deniz mızıkası sergide her sene olduğn gfb! bu sene de güzel konserler verecek«r. Haydarpaşada kurulacak lise liselerde parasız okuyacak talebe Bu sene leylî mektep!ere 500 talebe alınacak Almanyadaki nutuklar Ingiliz karargâhında Avusturya casusu 20 teşrinievvelde, îtilâf devlet • lerinin Selâniğe asker çıkarmalan ciddî bir şekil aldı. Selânik başkonsolosumuz, en az 40,000 tngiliz ve Fransızın ihracından bahsediyor du. Yunan erkânıharbiyesile arası iyi olan Atina ataşemiliterimiz de bu haberi teyit etmisti. Diğer ta • raftan Madritteki ataşemiliterimiz de Cebelüttanktan nakliye gemi leri geçtiğini bildiriordu. Selânik başkonsolosumuz büyük bir mu vaffakiyet elde etmis ve tngiliz ordusu kumandanı Jeneral Hamilto nun erkâmharbiye heyetinden bi • rini Avusturya hesabına casus tutmuştu. Aynca, Selânîkte alb ta ne de mütemet adamımız vardı. Bunlar da düşmanı daîmî bîr ta rassut altında bulunduruyorlardı. Îtilâf ordusu Selâniğe çıkar çıkmaz şifreli telgraf çekilmesini menettiğinden, başkonsolosumuz haberle rini elden Bulgar Yunan hududu üzerinde kâin tskeçeye gönderiyor ve oradaki konsolosumuz da Bul gar telgrafhanesi vasıtasile bize bildiriyordu. tske»}enin ehemmiyet kesbetmesi üzerine oraya hetnen bir yüzbaşı emrinde bir istihbarat grupu gönderdik. Bu, çok iyi olmuştu. Çünkü Îtilâf ordusu kumandanlıgı, kâmmuevvel sonunda, Sel&nikteki bütün tttifak devletleri casuslannı tevkif ettirmişti. ŞEHtR ÎSLERİ Üsküdar Tramvay şirketi yeni arabalar satın alacak Üsküdar Tramvay şirketi, hattın Kadıköye temdîdi dolayısile yeni araba getirtmek üzere Almanyanın bazı fabrikalarile temasa girişmiştir. Rusların Sırplara muaveneti Canını kurtaran kaçsın Sırp ordusunun yıkıldığım Sof • ya ataşemiliterimizden aldı&ımız bir rapor bize bildirdi. Bu rapor, Karadağ Prensi Danilonun Sofyadaki bir sırdaşına 5 ve 6 teşrinisa nide Lozandan çektiği bir telgraftan bahsediyordu. Prensin telgrafı bir «canını kurtaran kaçsın» dan başka birsey değildi ve fu mealde idi: «Merkezî tmparatorluklann Sır • bistan ve Karadağı ne yapacakla rini esaslı surette öğrenmek mümkün müdür? Karadağm Avusturya tarafından bilâ kaydüsart ilhakı; daimî bir kanşıklık vesilesi olacaktır. Buna mukabîl, Viyana, kudre • tini Avusturya Macaristana med yun olan büyütüImUş bir Karadağdan istifadeler edeceğine emin olabilir. (Mabadi var) Darü'âcezede tetkikat yapan Alman profesörleri Belediye tktısat müdürü Asm Bey dün kendisme müracaat eden üç Alman profesörle birlikte Darülâcezeye giderek profesörlere mües • sese hakkmda malumat vermîşrir. 14 teşrinievvel 1915 te Maken zen ordurunun muzaffer taarruzu, nihayet Bulgarlara da onunla beraber hareket kararmı verdirdi. Ro manya, bitaraflığını muhafaza etti. Yalnız bir mesele kalmıştı: Rusya himaye ettiği Sırplara yardım Için ne yapacak? Rusyanın 4 teş rinievvelde Bulgaristana verdiği ültitnatom hiçbir tesir husule getir memişti. Şimdi, Rusya için ya Romanyadan geçerek sadakatsizlik eden Bulgarlan arkadan vurmak, yahut, Karadenizden Bulgaristana ihraç yapmak, üçüncü bir şık olarak ta Romanyayı harbe sürüklemek için Çernoviç mmtakasinda bir o yalama taarruzu yapmak. Ruslar, kasten Romanyayı çiğniyerek Bul garistana arkadan hücum edecek At pazarının şehir haricine kaldırılması isten yor Atpazan civanndaki halk, hükumete müracaat ederek sıhhati nmumiyeye zarar veren bu pazann şehir haricine nakledilmesi için teşebbüsatta buluntnuştur. Fatihteki bahçeye kanapeler kondu Fatîhte itfaiye garajı karşısmdaki geniş caddenin ortasına yapılan bahçe halka açılmıştır. Halkın istirahati içm bahçeye kanapeler konulmuştur. Lâstik ve deri işi Komisyon, fabrikalarda tetkikat yapıyor Lâstik ayakkabı imalâtçılarile ayakkabt ve kösele esnafı arasında tahaddiis eden rekabet v« bu rekabetten doğan ş&âyetler üzerine Ticaret Odasında Hakkı Nezihi, Rıfkı ve Daniş Beyler den mürekkep bir komisyon tesekkül etmistL Bu komisyon iki gün evvel lstan • bulda bulunan lâstik fabrikalannı geznuş bu fabrikalarm imalât çesitleri ve mamulâtlarraın maliyetreri ve saire etrafında tetkikatta bulunmuftur. Komisyon bugun de kundura ima lâthaneierini gezecek, ayakkabı ve kö•eJe esnaffle temaslarda bulunarak bunlann sikâyet ve dileklerini dinliyecek tir. Bu tetkikat bittikten sonra komisyon lâstik ve deri ayakkabı rekabeti etra 160,000 lira... Gayrîmübadillere para tevziatı dün başladı Gayrimübaduiere ait 160,000 Türk lirasuun takdiri kıymet komisyonu ta • rafından binde 3 / 4 hisse ile alâka • darlara tevziine dün başlanmıştır. Karar mucibince, dün, bin liraya kadar istihkakı olanlardan mazbata nu • maralan 1 den 546 ya kadar olan gayrimubadillere hisseleri tevzi edilmis tir. On liraya kadar alacağı olanlara hisseleri komisyon tarafmdan nakten verilmtş, daha fazla istihkakı olanlar için Ziraat Bankası hesabma çekler verümiştir. Takdiri kıymet komisyonu bugun ve yarın nakit tevziatına devam edecek tir. fındaki mütaleasını bir rapor halinde Oda meclisine bildirecektir. Belediye kooperatifinin yeni bir teşebbüsü Belediye memurlan kooperatifi, memurların kışhk mahrukat ihti yaçlarını temin için Ziraat Bankasile bir anlaşma yapmıştır. Kooperatif, Bankanın odun ve kömür stokunu alarak istiyen me • murlara tevzi edecektir. Odunun çekisi 300 kurusa, Ru • meli kömürünün kilosu 4 kurusa verilecektir. Şimdiden birçok memurlar kooperatife müracaat ebnişler • dir. Satışlara cumartesi gününden itibaren başlanacaktır. Belediye memuru olmayıp ta kooperatife gir • mek teşebbüsünde bulunan diğer memurlar da bu tevziattan istifade edebileceklerdir. İhtikârla mücadele Komisyon tetkikatının uzayacağı zannolunuyor Maarif Vekâleti Istanbul ve Kabatas liselerinin leyli kısımlannı kaldnmayı, Haydarpasadaki eski Tıp Fakültesi binasına götüBu sene liselere meccanî olarak 500 rerek ocadfc bir lise teşkil etmeyi leylî talebenm alınması tekarrür etmişdüşünüyortnuş. tir. Meccanî talebe kayit ve ksbulS i Bu haberi alıms, neşretmiş, façin açılacak imtihanlarm nerelerde yakat günlük meşguliyetlerin gürülpüacağı ve bu imtihanlara dıihul se tüsü arasmda üzerinde durup ta raiti bugünlerde alâkadarlara bildiri • rmaii fikir edememiştik. lecektir. Dün, bunlardan Istanbul lise • îmtihanlar eylul aymda yapılacak ve sinin yetiştkrdiği kıymetli genç • giren talebelerin evrjJn Vekâlette tetlerden birkaçı matbaamıza gelekik edilecektir. Bu evrak numara ile rek nazari dikkatimizi celbetti • ler, dediler ki: gönderfleceğinden kimlere ait olduğu < Maarif Vekâletİnin boyle tetkik heyetince b'linmiyecektir. tmti bir tasavvurda bulunmasmın se hanlarda muvaffak olduklan anlaşılanbeplerin! bilmiyor, bilmeğe de larm derece itîbarile 500 ü leylî mek • lüzum gormüyoruz. teplerde parasız olarak okutulacaktır. Fakat bunun bazı mahrurlan Talebelerin hangi mekteplere tevzî vardır ki onlan saymak îstiyoruz. edileceği Vekâlette kararlaşhnlacaktır. Yalnız Istanbul lisesini ele alatstanbul ve Ankara liselerine parasız lım. talebe kaydedilmiyeceğmden, muvaf tstanbul lises! geçen sene eski fak olanlar diğer vilâyetlerdeki mek Düyunuumuxniye binasına nakleteplere yerleştirüeceklerdir. dildL Bu binamn leyli brr mektep Liselerde parasız olarak okumak ishaline koıtman lcin tam 100,000 lira para sarfolundu. Şimdi leylî tiyen fakir kız talebenin imtihanı Is Intntm kaldınlmasile, tadilâta tanbulda Erenkoy Kız lisesinde yapı sarf edîldiği îçin, heder olacak olacakhr. Ian bu paraya yaztk de$il midir? Ya bu tesisatm kaldinlmast, karMÜTEFERRtK yolalann nakli, duf tertibatmm re sairenm sokülraesl az paraya mı mal olacaktir? Cumhuriyet Halk F"irka« Umumî îstanbul lisesinin leylî kısmı • Kâtibi Recep Bey dün Ankaradan sehmn kaldnılmasmdan tevellüt e • rimize gelmistir. decek mahzurlar valniz bunlar • Fırka Umumî Kâtibi, sehrimizde hudan da ibaret değildir. susî iflerile meşgul olmak üzere iki gün tstanbulda tstanbul Ksesi, Kakalmak içm g»ldiğini söylemiştir. batas lisesi gibi bazı Hseler varRecep Bey yarra Ankaraya dönecek, dn ki ücretli talebeden aidıkla • bir hafta sonra tekrar gelecek ve Fırka n para ile kendl kendilerinî idaKâtibi Umumiük bürosu da yaz mev re ettikten baska Maarif Vekâ • [ simi mSddetmce kalmak fizere tstan letine varidat ta temin ederler. bula nakldilecektir. Recep Beyin bu • Meselâ bunlardan Kabataş lisesi gün tstanbul Fırka merkezinde mes • Maarîf Vekâietine geçen sene 10,000 lira varidat temin etmis • gul olması muhtemeldir. tir. Şimdi Vekâlet tstanbul lisesinkı leyif kısminı ilga etmekle yalnız bu varidattan mahrum Maliye Vekâleti nakit işleri umum kalmıvacak, neharî tstanbul lisesi müdür muavmi Rüştü Bey dün saiçm 7000 . 8000 lira ma*raf etbahki trenle Ankaradan şehrimize mek mecbariyetiie de karsilasagelmistir. »»=•• eaktır. Rüştü Bey Pariste bâsıTmal:ta otstanbul lisesi, şîmdiye kadar lan ve tzmir • Kasaba hattmın hümasrafını kendi varidatından çıkumet tarafmdan mübayaası için karan bh* mektep olduğn için çıkanlacak ikinci sıra Türk tah laboratuvarlanna, kütüphanesi • ne ve sairesine bîr takım kırtasî villerinin tabı işlerini kontrol et muameleiere lüzum kaimadan mek üzere bugünlerde Fransaya bakabiliyor, bunlarm ıslah ve h»gidecektir. ki«afile istediği gibi meşgul ola Bu tahviller ağustos nihayetine bilivorö*u. Bundan sonra araya kadar tamamen basılmış olacaktır. muhabereler, isrhnzaclar, tekît ler ve saireier srirecek, binnetîce labortauvarlar harap olacak, kütfiphane bakımsız kalacak, en iyi Mr. Gerald Frank isimli bir tngimektet>1erimizden biri olan ts liz gazetecisile Mm. Bella Tsen • tanbul lisesî sönüp gidecektir.» denyi ve M. Aleksandr Brödy ismindeki iki Macar gazeteci dün şehriBize verîien bu izaTiat uzerîn» mize gelmişlerdir. ^ de düşündük, aynen Kabataş lisesi için de varit olan mahzuTİ»rı urun boylu gâzden geçirdik, tstanVıul ve Kabatas liselerinin leylî kısimlannın Havdarpaşaya Evvelki gün şehrimize geltniş onakli içm yanilacak büvük mas lan Bükreş sefrrimiz Hamdullah raflan da sovle bîr tahmîn ettikSuphi Bey dün akşamki trenel Anten sonra bn isin yapılacak fedakaraya hareket etmiştir. kârlıklara değmiyeceği neticesi ne vard'k. Yeni Maarîf Vekİlimizfaı bu mesele üzerinde esaslı tetkikat Belgrat Üniversitesi taiebelerinyapraasmı istiyor, Dîmvata p! • den müteşekkil bir kafile 22 temrmce jrid'erken evdeki bulgurdan muzda şehrimize gelecektir. olmıyalım. diyoruz. Talebeler, Millî Türk Talebe Birliğinin misafiri olacaklardır. Bunun için Birlik tarafmdan bir istikbal programı hazırlanmıştır. Talebeler tstanbul erkek lisesmde yatacak • Iardır. Belgrat Universitelileri 24 temnruzda memleketlerine hareket edeceklerdh". ösyö Hitlerin en büyük istinat gâhı ve mîllî sosyalist fnrkasuun ve cereyanınm en kavi müeyyedesi hücum kıt'alannın rüesası tarafmdan hazırlanan ihtilâl hareketiniı 30 haziranda kanlı bir surette bastmlması Almanyayı bir dahilî harp felâ ketinden kurtanmş ise de rejimm de vam ve bakası, Alman milletinm ha kîki bîrliği ve atisi hakkında dahOde de rm endişeler ve haricte kuvvetli şüp heler uyandırmqtır. thtilâl ve fesat hareketinin hudut ve derecei şümulünün malum olmamau, nekadar insamn kanun harici kararlarla öldürüldüğünün kat'î surette bilinmemesi endişe ve şapheleri bir kat daha artırmışhr. Vaziyetin cîdden nazik ve vahhn olduğn M. Hitlerin, kanlı hâdise lerin akabmde birsey söylememe sinden dahi istidlâl olunuyordu. Mu • maileyh ancak on beş gün sonra ihti • Iâl ve fesat hareketinîn nasıl hazır Iandığtnı, hangi unsurlar tarafmdan ter tip edildiğini, nanl basfanldığını izah edebilmiştir. Maahaza bu izahat dahi bazı cihetlerden noksandır. Meselâ Alman Başvekili kanun harici kararlarla öldürülenlerin mTitannı ve sıfatla rini sövlediği halde isimlerini ifşa et memiştir. > thtilâl ve fesadı hazırlıyanlarm derhal öldüriilmelerinin meşru olduğunu Almanya devlet kabmesi temmuzun üçünde tasdik etmîşti. Bundan sonra m'Ilî sosyalist fırkasmm ikinci lideri ya« ni M. Hitlerin başmuavini M. Hess, Königsbergde irat eylediği nutukla kanlı hâdiseler hakkında ilk defa iza • hat vermişti. Daha sonra Propaganda Nazırı M. Göbbels ecnebi gazetecOerinin Almanyadaki hâdiseleri izam ve tahrif ederek yazmalannı protesto mak sadile bir nutuk söylemistî. Fakat bu izahat ne harici ne de dahüi tatmtn edememiştL Zaten M. Hessin nutku daha ziyade Fransa Haridye Nazm M. Bartu Londraya gelmezden evvel Almanyanin hakikî sulhperverliğini ve itilâfculuğunu anlatmak için yapılan haricî siyasete ait bir manevradan iba rettl. Vaziyetin bir derece iyüeşmesi üze rine Başvekil M. Hitler devlet pariâ mentosu ilayhiştagı fevkalâde 'çtimes davet ederek izahat vermeğe ltUum görmüstür. ! Rayhiştağ hemen bemen munhan • ran millî sosyalist fırkası mensuplanndan mürekkep olup hükumeti kontrol etmek ve kanun yapmak haklarmdan feragat etmis ve kanun yapmak iştni hükâmete bıraknnş olduğundan ancak fevkalâde ahvalde fevkalâde içtuna ak« tederek hükâmete ve bilhassa M. Hit Iere ithnat ve sadakatrai teyit etmektedir. Rayhiştağ btmdan evvel Ahnanyanin Cemiyeti Akvamdan çekümesi üzerine geçen tesrimsanide toplanmış v« son ictimamı dahi geçen kânunusanide M. Hitlerin haricî siyasete ait izahatmı dinlfmek için aktetmişti. M. Hitler halkm ve bilhassa kendi taraftarlartnın ve muzahirlerinin emniyet ve ithnadım kazanmak için nutku • nun başmda hükâmeti ele alırken AI manvanm îçmde buhmdağu kanşık vaziyeti harrrlatms, mhilâlin SnünS aldı1 ğtnı, işsizliği azalttığım kaydettikten sort ra hücum Int'alan kumandanlanndan bazılarmm bu kıt'alan îsyana alet ola rak kullanmak istediklerini ve bu tehUkenin önünö almak için yıldınm su ' ratfle fesat erbabnn tepelediğmi, bu suretle daha kanlı vak'alarm onünn aldığmı beyan etmiştir. M. Hitler nutkunda söylediği «ben hücum kıt'alan mn malıyım, hücum kıPalan da be nhndir» yolandaki sozlerle rejimin is trâatgâhınm itimadnu celbehneğe ealı*. mış, uzlaşma arzosuna gösterraiştir. M. Hitlerin bu sozleri açık olarak soylem* si vazfyefa'n ryileseceğine emin oldoğumı gösteriyor. ' MUHARREM EEYZt Recep Bey Nakit işleri umum müdür mua viıii Fransaya gidiyor Şehrimize qe'en ecnebi gazeteciler Hamdullah Suphi Bey Ankaraya gitti Belgrat Üniyersitesi talebeleri şehrimize geliyor Doğru değil mi? thtikârla mücadele komisyonu yarın ikincî içtimaını yapacaktır. Komisyon azaları Zahire Borsasile Ticaret Odasmın toptan esya fiatle • rme ait istatistiklerini tetkik ettikten sonra şehrin muhtelif semtle • rindeki perakende fiatler arasın daki farklan ve sebeplerini tesbit edeceklerdh*. Bu itibarla yannki içtîmada mühim bir karar ittihazına imkân gorülmemektedir ve komisyonun müsbet is görmesî epeyce uzun bir tetkik devresi geçirmesme mütevak • kıf olduğu söylenmektedir. Ankara tzmir telefon hattmın birinciteşrinde biteceği bildvrilmek tedir. Ankara Zonguldak telefonu için de lâzım gelen malzeme sipariş edilmiştir. Ankara Izmir telgraf hattı Ekmek fiati Temmuzun on sekizinci günün den itibaren ekmek dokuz buçuk ve francala on dört kuruştur. Hademei hayraîın maasian Evkaf müdürlüğu, hademei hayratın haziran maaslarmı persembe günü tevzi edecektir. Bu tevziatı müteakıp Evkaf memur ve müstahdemlerinin ma • j aslan verilecektir. Son günlerde tstanbulun muhtelif semtlerine bırakılan kedileri Hayvanları himaye cemiyeti toplatarak fenni şekilde öldiktmektedir. Haziran ayı içinde bu suretle üç yüzden fazla kedi öldürülmüştür. Diğer taraftan sehirde kedi beslemek merakı azalmakta ve onun yerine köpek beslemek iptilâsı kaim olmaktadır. Hayvanları himaye cemiyeti sonbahard'a Adadaki bütün merkeple. ri muayene ettirecek ve merkeplerine iyi bakanlara naktî mükâfat verecek, hayvanlarına fena bakanlar ve yaralanmalanna sebebiyet verenler de mahkemeye verilecekleTdir. Kedi yerine köpek sevgisi artıyormus! Galatasaraylıların seyahati perşembeye kaldi Galatasaray lisesî izeilerue muallimIerden mürekkep 150 kişüik bir kafî lenîn Fransaya seyahat edeceğmi yazrrnşhk. Teoffl Gotye vapurunun teahhuru mSnasebetfle bugun hareket edecek olan kafile perşembe günü saat 18 de hareket edecektir. , Rusyaya gidecek olan sporcu kafi lesinin hazırlıklan bitirilmek üzeredir. Heyet 45 kisiden mürekkep olacaktır. Kaffleye riyaset edecek olan Cev det Kerim Bey seyahat programmm Ankarada tertip edildiğini, henüs bu hususta bir tebliğ yapılmadıgım »8y • Iemiştir. Rusyaya gidecek sporcular

Bu sayıdan diğer sayfalar: