17 Temmuz 1934 Tarihli Türk Dili Gazetesi Sayfa 1

17 Temmuz 1934 tarihli Türk Dili Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Reisicü Ankara, 16 (A A.) — Bu- i sabah Ankaradan hareket buyuran Retsicümhur Haz- retleri refakatlerinde Dahi- lıye Vekili Şükrü Kaya, Ga- zi Antep mebusn Kıliç Ali, Nuri, Rize mebusu Hasan (Z.ıvı'l. Bilecik mebusu Salih Romanya Kralı seyahate çıkını Londra, 16 (AA)— S day Roferoc gazetesi Ro- manya kralı nin yakında Parise vo oradan — ihti. sun. ya geleceği- ni yazıyor. Bursa, 16 (A A.) — İkti- sat Vekili Celâl bey — dün İzmir Valisi —Kâzım Paşa, Bursa Valisi Fazlı beylerle birlikte Orhaneline giderek tetkikatta bulunmuşlar Vekil beyler avdette ulu dağına çıkmıştır. Bursada belediyenin teşvik- ile tesis edilen buz. ve süt tozu fabrikaları ve soğuk hava mahzenleri bugün İk- tısat Vekili Celâl bey tara. fandan merasimle açılınıştır. Günde 12 bin kilo süt işli. yebilecek olan memleketimi- zin bu ilk süt fabrikası çi- kolata ve pisküvit fabrikala- rımızın bugüne kadar hariç- ten getirmekte olduğu süt tozu ihtiyacını çok fazlasile temin — edecektir. Bundan maada yakında peynir grav. Ankara İzmir telefonu sonbahara doğru bitecek, Ankara, 16 (ALA.) — An- kara ile İzmir arasında ya- pılmasına devam edilen tel. efon — hattının teşrinievel sonlarına doğru - bitirilmesi ümit edilmektedir. Ankara. Zonguldak arası> ında inşası müvafık görü- len tolefon tesisatı için de ic- ap eden malzeme sipariş edilmiştir. Büyük Reisimiz ! / Bugün Boluyu teşrif ediyorlar, Reisiedmhar- Hazretleri ; geceyi Kızılca - hamamda çadırlarda geçirdiler, ve Bolu mebusu İsmail Ha- kkı beylar ile ordu müfatt- işi Fahrettin Paga ve maiy etleri olduğu halde Kızılca hamamını teşrif buyurdular. Bütün köyler halkı yol boyunca toplanarak - Reisjo- ümhur Hazretlerini buyük sevinç ve tezahürlerile karş. Ş e : mükemmel neliceler ver- ılamışlardır. Reisicümhur Hazret - leri geceyi burada — ça mlıkta hazırlanmış olan ça- dırlarda geçireceklerdir. Ya- rın Gerede üzerinden Bolu- ya hareket buyuracaklardır. Ankara, 16 (Muhabirimi- zden)— icümhur Hazr etleri otomobille mamloket dahilinde bir tatkik seyeh tina çıktılar. Gazi Hoazretle- ri geceyi Kızılca hamamda geçirdiler, Yarın seyahatine devam ederek Boluyu teş. rif buy.ırnrıkl:ırdır Bursa Süt Tozu Fabri- kası Merasimle Açıldı. Bursada açılan bu fabrikanın vilâyatimizda inakçilik ve koyunculuğun inkişafında uık iıııla all ılı:ıklu w gz SÜa ğ &; Fabrikaların küşadim yapat İktis- ot Vekili Celâl bey yer, koymozu ve süt hulüss- sı gibi diğer süt sanayiine ait tesisut ve ilâve edilece - ktir fabrika meml-ketin be- Hi başlı süt istihanl mıntık- ası olan Barsa Balıkesir ve mülahakatınaa — inekcilik ve koyunculuğun — inkişafında çok buyhk tesirler olacaktır. Rüşvet İıııglır hakkında mahkü- miyet kararı verildi Ankara, 16 (AA.) — İs tanbul telefon şirketinin va- ziyetini tetkike memur ko- misyon azasından Rüştü beye rüşvet teklifinden maznun Metr — salem — ve şeriki Faraci efenlerin mahkeme. leri bugün hitam bulmuş ve mıınnnların ceza künllnll nun 220 ci maddesine tev- fikan ve görülen esbabı mü. şeddededeye binaon altışar ( Davamı ikinci sayfada ) _—.—'_____—_——_—_——— Seyahati İki milletin birliğini teyit etmiştir. Tahran, 16 ÇALA.) — İran Hariciye nazırı Pa rlâmentoda beyanatla bulunarak Şahın Türkiy- ye yoplığı ziyaretir çok dostane mahiyetini ehe- mmiyetle kayjdetmiş ve n bu srı;uhutın iki mil. etin birliğini lLeyit etliğini öylemiştüir. MARGAMA GUNMERANME YERMEN Yemen İmamı Mısırla Siyasi mü- nasabata ıınşıynr Kahire, TOÇALA.)— Yemen hü- kü metinin Misırla gi- yasi müna- sebat tesis etmek tediğti hakkuk et- / mektedir. İmam Yah ya nın saray na- Faat zırının bu hafta içinde bu- raya gelmesi beklenivor Ecnebi is- Misir kralhi Gazetelerden bir kısmı mem- ç l leketimize - sokulmıyacak. Milli inkı'âp m.cmuasi kapatildı Ankara, 16 Ç(ALA.) — le ra Vekilleri Heyeti Sonp ge- ne Seductione, Curprise, Lh- amur, Paras, Plasire Para Mazayine, Allo Allo, Boan- te, Paras, Sese oppell, para- vent sefret, de paros, Mec- mualara je, Parjo- un — gazetelerini m e m- leketimize — sokulmamasına karar verilmiştir. Ankara 16 (A-A.) — İsta. nbulda çıkan Milli — inkılâp mecbasının neşriyatile me - mleket içinde ve dışında fena bir cereyan husule — getir- mek ve milli vahdeti bozm- ak gayesini takip ettiği an- Suis !ntıhap Ne gün Başlıyacak? Eylül birde — başlıyacak olan belediyo intihabı için hazırlık yopılmaktadır. İntıhahata iştirak etmek hakkını haiz bulunan hem- şerilerimizin isimleri ya - zili cetveller tenzim - edil. mektedlir. Cetvellerin tarzj- mi işi bir haftaya kadar bi- tecek ve cetveller şehrin müuhtelif yerlerina as lacak- tır. Cetveller on beş, yirmi gün kadar usılı duracak, cet- vellerde isimleri bulunmıyan müddet | zarfında itirazlarını yapabil- eıeklenl r. — Maarif Yekâletinin bir tebliği Eser basanlar Maarif Vekâle- fing Daşer nüsha vermeğe mecburdur. Ankara, 16 ( AA ) Maarif Vekâletinden tebliğ olmuştur: 1 — 2Ö 934 tarihli ve 12527 numaralı kanun mu- cibince Türkiyede 2-7-934 tarihinden itibaren — büsilhip neşredilen bütün basma yu- zı ve resimlerden beş nüsha eser —basanlar, — taraf.ndan Maarif Vekâleti ermarine vör- ilmesi mecburidir. 2 — Bu eserler neşirleri tarihinden itıibaren en çok on beş gün içinde verilmelidir. 3 — Ankarada basılanlar Maarıf »*Vekâleti — dahilinde derleme memurluğuna, İsta nbulda çıkanlar İstanbul Ebüssuut caddesinde kırk sekiz numaralı ilk mektepte derleme memuruna — diğer vilâyetlerde Maarif müd - ürüne ve kazalarda Maarif memurlarına makbuz mukabilinde teslim olunaca- ktır. Konyada katl| ası'dı. Konya, 16 (AA.) — Çü- mranın Göğercinlik köyünd- en Şahmemet karısı Hediye ile oğlunu ve arabacılarını öldüren aynı köyden darv. hemşerilerimiz bu laşılmıştır.Matbuat kanununun! 5£ Gelil, Mehmet ve Recep mucibince Heyeti- 50 ci maddesi tatili lera Vekilleri nce kabul edilmiştir. Himayietfalin yardımları Ankara, 16 (AA.) — Hi- mayeietfal umumi merkezi haklarında ölüm cezası dün infaz edilmiştir. ır İdam daha Sinop, 16 (A.A J— Kaçı- rmak istediği kızın ana ve abasını öldürmekten ve kı. zı yaralamaktan suçlu Boya- batton düz kara ağaçlı katil temmuz 934 iptidasından 16 | İbrahim olunun cezası asıl- ya kadar yınhıı etmiştir. 17-B çocuğa | | miştir. mak suretile dun infaz edil- | vaki T İN SAYI: 4256 —— V7 TEMMÜZ 1934 — Salı GERAAKERENUAKDAAKAKOAAAN YAK GA AA Dokuzuncu Seno AM TÜREKDİLİ: OUMARTESİDEN MAADA HER GÜN SABAHLARI Ç'.IKAR eee İ Türkdili ABUNA eyvel yapılan bel betediye İntihabatı idare etmek yakında bir intihap encüme- ni saçilecektir. İu(ıhup eylül sonlarına kad- |DARE!IAVESİ Balkesir Şahmehmet skağı dairei w mahsusa TELGAF: Balıkesir Türkdili, TELEFON: lze İntihabatına ait bir intiba: Sahip ve başmuharriri: Bilecik mebusu Hayrettin Umum Naşrıyat Müdürü: Kenan Emin Z| — ŞERMTI *Seneliği 1000, ıllııylıiırn | 5')0 kun Tüştür! Nus)ıuşı 5,geçmiş nüshaları 2Skunr mhur Hz. Yeni Bir Seyahate Çıktılar. ”4 Belediye İntihabına Hazırlık. — — Bu Defaki Beledriyev İntihabı Alâkalı Olacak. Getvellerin tanzimine başlandı, Yakında bir İnt hap encümeni seçilecek, İntihap 1 Eylül sanlarına doğru Iıtecık Ve yıııı heledıye heyeti Ts;ıınıeweldı tııılınıuklıı | Müntehipler ! önünde planacaktır. Bu defaki belediye îll“h—* İ abına bütün hemşerilerimiz- — İ in iştirok edeceği ve bu it- i ibarla intihabatın çok hara« ; ar ikmal edilmiş bulunacak ve| retli olacağı tahmin edilme- yeni | muelıe inis nnıdn to. — AlmanyaNazırı ktedir. İ ile ingiliz sefiri arasında neler görüşüldü? M. Jhon $mon ne diyor? italyan matbuatının mütaleası, Paris 15 (A.A.) — La Ko respandas Diplomatik — gaz- #tesi, İngilterenin yeni hiçbir mesüliyet deruhte etmiyece- ğine dair M. John Simon ta- rafından Avam kamarasında bayanatı hakkında tefsiratta bulunarak diyor ki: — Bu sözlerin manası şudur. ki Feansız — plânları hiçbir mecburiyeti tazammun etm- emekte ve diğer devletler de bu plânların kıymetini bizzat kendi mesuliyotine göre tet- kık etmektedir. Roma, 15 (AA )— Ajansından: Bütün gozeteler Stefonij ajansının Şark misakı hakk. ında tefsiratta bulunarak İt. alyanın Şark misakına jlti - Havas hakının jilk Fransa projesi- | nin Londrada değişiklik 0l- masından ileri geldiğini ka- ydetmektedirler. Londra, 15 (A A.) — İngi- liz gazeteleri — İngilterenin Berlin sefiri Sir. Brik Fılıprı' Almanya - hariciye naz Von Nourat ile goruşlul_ıı sırada munileyh üç — vesika tovdi etmiş olduğunu ve bu- nlardan birincisinin — şark misakı projesini, ikincisinin Fransa Sovyet teminat sis- teminin ücüncüsünün de bu temin sistemini ilk lokarno muahedenamesine — intibak ettirmek usulünü izah ve tas- hih etmek bulunduğunu temin etmektrdirler. Resmi mehafil bu haberi tekzip etmektedir. Bu meha- filde İngiliz — sefirini Alman hükümetine bir nota tevdii ile AA ni lli iktifa etmiş olduğu ve buna S ea sülindl e ee üA D İogilterenin Fransız projesini tasvip etmekte bulunduğunu beyan ve İngiliz. hükümetin Almanyanında buna iştirak arzu etmekte olduğunu ilân edilmiş bulunduğunu tasrih etmektedir. Çinde dahill harp Moskova, 15 (A.A.) — Ta- şkentten bildiriliyor: e Cenubi Sinkiyangta mah. alii hükümet kıtaatile cene- ral Maçuin müfrezeleri aras- mer 10 temmuzda vukubu- lan muharebsler netiresinde çeneral Maçuin 3 zabit ve j 79 süvari ile birlikte İnkis- K ma yakınında Sovyet hudu- dunu göçmiştir. Mülteciler — gilâhlarından tecrit edilmişlerdir. Sovyet Rusya cemiyeti akvam mü: zakeresine girecek mi?, Censvre, 15 (A.A.) —İs- viçre tolgraf Ajansı bildiriyor: Sovyetler ittihadının Mıll- etlor cemiyetine girmesi ha- kkında cerayan eden yarı resmi diplomatik müzakereler çok ilerlemiştir. Soövyetlerin — Milletler ce- miyeti umumiyesinin 10 ey- lülde Cenevrede aktedoceği alelâde içtimamda cemiyete girmesi muhtemeldir. Maa- mafjh salâhiyettar mehafilde Sovyetlerin Milletler cemiy- etine kabul — edilmesi için habpgi tarihte resmen müra- eaat edeceğinden ademi ma- ıaım hıyın edılnokudır

Bu sayıdan diğer sayfalar: