17 Temmuz 1934 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1

17 Temmuz 1934 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ON BEŞİNCİ YIL. No. 4663 Gündelik İKTISAT VE Osmanlı ıslâhatçılarm dükkânlarında, Avrupa'ya miş pirin: i İmes vardı. Fakat hepsi bir iie bu kalıplara vurulan fesler Kim z - minin ğına geçer, kiminin tepesinde kalır, mem- Ye bapbozkl ık manzarasından bir tür. maz: Bi iktisadi Ni mali intihap et - miş olduğumuzu r, işte böyle bir kalıp arı dalin smet Paşa, Türkiye — Kızılcahama nin ihtiyaçlarına uygun bir iktisadi siyase- |ma bu sabah An tn ana hatlarını tkunda bir daha | kara'dan hare vi yahut Ge er kala- caktır. Devletin ve ferdin faaliyet ai nı ihtiyaçlar, zaruretler ve umumi meni iri 2 rı tayin a elek Fakal ez bir esas vardır: bu meml ei ei in iman ylğ a caktır. Bu , garı leketlerinin ve ekle lerinden koruyacak olan il bir siyaset, iktisadi fa- pir nâzımı b aktır. vir kendi kararı verir ve kendi 8 EZE mi ilin aa az ol- uğunu, binanm çatısı alındıktan hatırlamak istemiyoruz. İktisat davası, e alar davalarımızdan lı Eri aş m mi çi ere ide çırı pm p Gara LE hak ecek mesel elelir: de bile, oklar yl kendimizin is- tisna edilm. ederi T yol boyunca top anarak al cümhür Mari aş se» e tezahür- ele kalamış Hergün Ankara'da çıkar Gazi Hazretleri. Kızılcahamamı teşrif eden Reisi- cümhur Hz. bugün gerede'den Boluya hareket edecektir. lerinin . dün ll hamam'dan bir ma: yarın İkeker'ter buyuracaklardır, ti rede üzerinden Bolu'ya ha- ra HAKİMİYETİ MİLLİYE Basma yazı ve resimler Maarife İverilcek. Maarif Vekâletinden tebliğ olunmuş- uri 1.6.1934 tarihli ve 2: iye'de 2.7.1934 ta- en basılıp neşredilen bü» tün basma yazı ve resimlerin beş nüsha- Maarif Vekâ- itibaren en çok on beş gün içinde veril- melidir. Ankarada basılanlar Maarif Ve - kâleti | ailinde ekme memurlu; la r İstanbul'da Ebü. | ve yor 527 numaralı ridir, ate; 2 — Bu eserler neşirleri tarihinden kam d 0 . 4 SAYISI HER YERDE 5 KURUŞ. Sahillerimizde teessürü mucip bir hadise oldu. Londra, 16 (A.A) — Royter bildiri « Devonshir gemisine sup olup içinde üç zabit bulunan bir yel» kenli kayıl yananlılara ait Sisam adasi karşısındaki türk nöbetçilerinin (şiddetli Cerr. ii mülazim J. V. Robinson bir kur , İşunla vurularak serin denize düşmüş cesedi bulunamamıştır. Mülazim A ii ei e ilk derleme lürlüğüne, diğer mi de maarif müdürlüklerine ve kazalarda arif urluklarına makbuz mukabi- linde teslim olunacaktır, M. Bartu irat ettiği Lokarno misakı ile münase- Ren Gazi Hazret Bütün bi zor! akl Ti kiye'nin ana İlarcederi Kızılcal girişinin ge hakika- yi rükdi lee hazırlanmış zül adliliir” ağ çadırlarda ogeçirecekler ve öz önünde tutulacak olursa, yaptıkla- ad ük oldu - larız. Taşak mi Avusturyadan İ evrme |. a kadar büyük olacaktı Zavallı Anadolu e ek istipdat valilerinin hırsızlık v tırasını bile bir karış yol hatırı i için la Birçok vliyollarde, “ Kom, bağa ileri katır nalınm iliyemediği kazalar vardı. Cümhuriy, “2 eray ve demiryolları sa dolu'yu yürür hale getirmiştir. M Ba; sk, idi için söylediği bir LA özleri mi Ki cümlesiyle ne vatanının de- ii Mir Fl ölem ikm ve siyasi saha- da bütün milleti perçinlenmesi ve kı ekilinin bütün münakale vası - murakabe İtalya'ya gidenler . zi bi. Dolfas karısı ve bir çocuğu seyahatte. , Koma, 16 (AA) — — Madam Dolfus, be uk Fakültesi Talebe Cemiyeti dün ül r nmuşlardır. Talebe Cemiyeti Reisi Mustafa Bey, şu nutku söylemiştir: — Bugün burada, yolcu edeceğimiz. kıy- metli esimizle; son defa olmak üzere top - anmış bulunuyoruz. in neşe, bir kederin tesirini izale ede - mez haz “Cemil B.e Eden » bütün bir r üni - versi ea ve) bar gibi ufak te sirini gideremiyor ; ağıtı Nasıl dağıtan; ui si senesini mis men kolaylaştıracak bir şekle girmesine ihtiyaç büyü! Pahalı ti tarifenin, kauçuklu ve benzinli Mi riyle rekabet si m len i Fri iştir, Kendisini Rİ Musolini iz ama» mıştır. Her ikisi Riccione'a gideceklerdi PRENS ŞTAREMBERG M. MUSOLİNİ İLE GÖRÜŞECEK. Viyana, 16 (A A. 2 — Viyana'nın halk sermaye- ğini düşünenlerimiz le; ve benzin, mütemadiyen, vekil muavini Prens Ştar. nl Hi ği rm Venedik'te italyan hariciye müsteğai rı M. ülâki Yiyor. Satılan evler, tarlalar, baba ve ana ocakları, iki veya üç, nihayet dört senede kaybolup gidiyor. Eğer k auçuklu ve ben- zinli nakil vasıtaları, bir itfa e e 5 cak olsalar, tari giyin demiryollar daha “ inden ağır olacı şüphe Yak tar. Sonra bu enleri nakliyat gayri insani denecek bir hal alı » Bazı insan şamba günleri! M. Musolini ile görüşecektir. atı tarihi 29 temmuz M. Dolfus Sirk İsepiz edilmiş rası göstermektedirler. Demiryolu nakli: tnın ucuzlaması, bu yolda mahvolan sermayelerin memlekette daha semereli iş- yüklü kamyonlar, bir harp kaçışı manza - lerde kullanılmasına Me edecektir. FALİH RIFKI ite gi — belki ibir teselli mevzuu olur. Fal saa bu| Profesör Cemil B. yeni vazifesine İmei için dü n İstanbul'a gitti. bu fakültenin. yükselmesine hasreden, her 1 Bu hadisenin ne gibi ahval ve eşraif tabtında vukua geldiğini tespit için mutat (Sonu 2. inci sayfada) bir nutukta Fransa- nın harici siyasetini tarif etti. a e M. Bartu bir gazeteci Hanıma beyan at verirken. ei ve ona merbut sayi bu misakla; yesi, bu sulh siy: nu Siyi ee ai . olan devletler ile sale 'yı bir ari ya getirmektedir. artu 1913 senesinde Fransa için âcil bir tehlike mevcut olduğunu hissede r başvekil bulunan a “ ile saglar üç seneli! dafaa etmiş ie ek o zaman ; bütün ömu ve bu sene 2 inci in senet ini doldu luran, rai ini bir baba efkatirla, seven büyü 2 birisi bizden ayrılıyo: Ruhi haletlere, bkm , yese terceman olmak çol müşkül il; içindir ki ben de dayi yduğumuz yesi indeden acizim. Zaten mike verel iy la sü inci sayıfada) “ İBursa'da büyük bir süt fabrikası a ya da lü | derecede in Krm e açık olsun diyoruz. Nutuktan talebeden birisi, msonra gene te | Cemil Be; ya ere yazdığı | kala: saat ştur, güzel bir gö «sb yet üncü sayıfada) <ü Dün Ankara hukuk fekül tesindeki merasimde Bulunanlar, 16 — Bursa belediyesinin ie vikiyle ye mere tarafından ve süt tozu ii Merasiı ledi ye ve Cümhüriyet Halk ekası reisleri asker? ve mü ra ve İstan E lerimiz ri azır Günde 12,000 kilo süt işliyebilezek e ketimizin bu ilk süt fabrikası süt istihsal mıntal rsa, Ba kesi mülha e “ nekçiliğin ve ça lağ inkişafında çok büyük te- sirleri olacağından emin bulunan müstal siller sevinç içindedir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: