17 Temmuz 1934 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 7

17 Temmuz 1934 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Geni amımın A İBen veimperatoriçe in e Riyasetinden mucibince Tokat ii Jai ve EDENE, nd halihazır haritası ie 1/1000 mi yen tesviye EA aritası yaptırılac: özeli hazır harita tesbit edildikten sonra yol sindi azıl 3 fenni i şerait dahilinde 1/2000 dikk siye müstakbel plân Yarn caktır, girece fra Vekâleti ve Harita umum ince fenni ehliyetleri tasdik edilmiş bültrmnası g — Yap pılan plân Nafıa Vekâleti iymar mü: miyesince vaa e ip bedeli tesviye Tr 5— İş5-7 rihinden itibaren bir a etle ka- palı zarf usu say: çıkarılmıstır. e 150 hektar üzerinden teklif lekeleri bedel Te düriyeti umu 7,5 bucuğu ni betinde muvakkat teminat akçeleriyle ehliyet vesikalarını ihale eiinü olan 5-8-934 en zar günü saa 5 te Pelediye enciimenine tev 503) sadif pa etmeleri lüzumu ilan olu: nur. (1 72679 iy Kiralı Hacıbayram « Map ede x- n sorulmalıdır. 7—21 5 HAKİMİYETİ MİLLİYE mann Kiralık hane eçiören'in en muten; ör yerinde beş oda, salon, m utfak, Geni elek trik, telefon, sn tertikatı, kuyu ve avrica bodrum katı ve camasırhane yi havi bir. ev kiralıktır. hakkalma ve bakeive müra: öl at. Sıhhat ve içtimai muavenet Ve- kâleti hudut ve sahiller sıhhat Umum:müdürlüğünden: İtlafıfar için 40 ilâ 50 ton kükürt 1 12 temmuz 934 tarihin- TEN Mi > aprlacaktır. GENEMİ, a'da umum. müdürlük ezkür merkez —269) u. Z. ayniyat muhas üğün in bada 0 bastabinliğine müracaat ei (1433 Ankara mektepler satınalma komisyonu riyasetinden: Müteahhit ve inşaat sahip'erinin nazarı dikkatlerine ift Kurt marka M kiremidi ehven fiatla evi yek oteline * müra. saat. Telefon: 3272 Tophanede İstanbul Le- m Âmirliği Satin Alma Komisyonu İlânlar? N İLAN, Harbiye mekt 'ebi için 420.090 hanede nim çizer — ) (3690) m Usta mektebi talebeleri iaşeleri içir aşağıda il a konağa. Bu işe girmek istiyenler teminatlariyle bir- Hite ihale günü olan 9 ağustos 1934 tarihinde Mektepler komisyonun: a, Şartname ile le ri görmek isti- yenler de mektep müdür iğne müraca; No. al EL isten ağlar, Zi ve sabun listesi m Ekmek , Süt, yoğurt, , Kuru erzak listesi , Sebze listesi eyva Odun ve kömür listesi. 3 JANSEN (1575). 7—2765 “o ,: Çankırı Vilayeti Belediye Riyasetinden: . kanunun birinci maddesi mucibince Çankırı şeh- aftalar: im hali makas: koni e e icazeti sildi; GE (155. i ANKARA ASLİYE BİRİNCİ HUKUK MAHKEME- SİNDE Ani a Atıf Bey mahallesinde 114 numaralı evde Ab dullah oğlu Hakkı Efendiye. Karmız Lütfive Hanım tarafında nan bosanma davasmı an alevhinize ikame olu- ka n muhakemeleri kanunımun 141 kemece da ilanen tekli olunan 1£.0.024 tarihine ak fizara ilan olunur, ( Ankara Nafıa Başm Hn Keşif bedeli yekünu (11565) lira (60) kuruş olan Ankara Kişi sülüğün 116 eğe e ki ADEM i arasın- d 1.40 m taş ve 289140 m N e ka; > a c 2: yevmi ihale olarak ilan şi k ise de mezkür günde devair tatil olduğund tarihi ihale 26-7-034 persembe günü olarak değiştirildiğinden taliplerin Ye 7,5 vey akceleriyle teklif mektupları kür. 26-74 persei mele günü saat 15 ten evel e eni daimisine de her gün Anka ükndisliğine müracaatları ilan olunur. (1533) 7—2766 Mütercim Teknik tahsili yüksek bir türk genci almanca ve ingilizce tercüme | sem si me H.F 18 7—2647 e .M.V. Satın Alma Komisyonu ilanları mel İLAN Eskişehirde bulunan kıta- at kin “86, 500) kilo sığır eti kapalı ünakasaya mesi! örmek üzere her gün ve obmekamıi iştirak içi i yeninde de askeri satrı komisvonuna müracaatları. (14 —2582 1440) 7 N ulun. krtaat için 2104 000 EE m ek kapa lı zarfla münakasaya kön- mustur. İkalesi 21 temmuz 934 cumartesi stinü saat 14 de vakti teklif ve teminatlarivle e ede askeri satın almi misyonuna gere. (asra © 7 —2605 a ihtiyacı için Jirok - İLAN va ihtiyacı Ye 22.500 e çamaşırlık aleni münakasa öğleden sonra ve mi ya iştirak edeceklerin 11. 8 1934 çarşambâ 10,5 da temi halriyle birli te MM.V. Sarm alma kı yonuna müracaatları (1869) 7— LAN Hava kıtaatı ihtiyacı için e ii kaputluk kumaş Er e saya in öğleden sonra ve nakasaya ye edecek - Tel 4.8.1934 cumartesi gü- hü saat 10;5 da iv İneiriy. ve M. M. V. satınal- yonuna müracaat- a a 72772 İLAJ Kıtaat için UN ie ma komisvonuna Salt (1580) 7—2715 İLAN Kıtaat için 18.000 kilo sa ie Bini kapalı zarfla müra- a knmustur, İhalesi 31 ma komisyonuna inişe ea (1581) o 7—2776 ri Kıtaat için (22, 382) kilo patlıcan > 382) kilo ie yi Umı ürlüğü sodezi şubesi için C ük Wild am aleni 1 nünakasası 12.8. 934 saat (10) d a lerin şartın cska r gün ve mik saya ik lerin. i vaki kle le Ce- Harita Umum (157) bee EC gelmeleri. To ZIRAAT BANKASI basi BiRİiKTIREN RAHAT EN müdürlüğü Satma ar Darıca Askeri satın Bız ve ii e G4 ra else olan < alaymı mu: diği ilan olunur, (1587) elna komisyonundan: a vu kapalı zarfla münakasası. ice. dinleri günü ya (azsa) - ti Gi İstanbul dine li Gini yüz bin me maşın kapalı e fiat gali ri üldü; den dolayı eri Gi 94 tarihine ie günü saat 15 e Yaj dan tali idik ey ariyi ia M. M.V alıma yonuna mür: Kıtâat pak di 000) Kilo fasul- 5 e şartnamı ek üzere her gün Sı satınal na müracaatlar. erp 7— e karar verilen yer- e aa Şi ya (6000) kilo e 12,000 a ates zarfla ünakasay. 2 konmuştur. İha Tsi g3 7004 salı müraca- ipe Üs) 7—2111 . İLAN kumandanlığına in- (29,000) mamulâtından tre) e elen ku klif pılacağın. scan di diss) 7— İLAN in (36,000) * kilol

Bu sayıdan diğer sayfalar: