18 Temmuz 1934 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1

18 Temmuz 1934 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ON BEŞİNCİ YIL. No. 4664 Gündelik HUSUSİ İDARELER. Başvekilimiz 5 yük Millet Meclisinin ve Fırki anın hususi HAKİMİYETİ MİLLİYE © TEMMUZ ÇARŞAMBA 1934 Hergün Ankara'da çıkar SAYISI HER YERDE 5 KURUŞ. Reisicümhur Hezretleri Gazi Hazretleri KEMAL TURAN , temmuz nutkunda, Bi- (Gerede ye ugra- “ie için aldığı tedbirlere de temas et- yarak Bolu'yu mişlerdir ir, den tesviye etmek in 32 ve 1933 sene - lerinde im para gelirler 21 ser | milyon li elerin iel mesi olan ilk teşrif etti . fi met Paşa bu 3 Öğle İkareket dükiniğir İni coşkun tezahüratla karşılamışlardır. im- meğini yedikten sonra Bolu'ya (AA) GAZİ HAZRETLERİ BOLU'DA. Bolu, 17 — Reisicümhur Hz. saat 17'de - | Bolu'yu teşrif buyurdular. Bolu halkı ken- ileri icin en büvük b ddettikli Gerede, 17 — Reisicümhur Hz. refa - oi katlerindeki zevat ile birlikte saat 12 de etmek, diğer devlet Gerede'yi şereflendirdiler. Kasaba emsal - siz bir sevinç içindedir. Bütün halk kasaba- m etmek demektir. Bu | un methalinde toplanarak Gazi Hazretleri- Müessef sahil hadisesi SÜT TOZU FABRİKASI Bursa'da ir bizzat açan iktisat Vekilimiz him bir — şim lekette büvük ii hd: ir con Saymen hadise hakkında mk sorulan suallere a beraber asıl benim haizi ehemmiyet bul- . dam nokta bilhassa memleketin umumi Cc lik politik Gi olam > e — Bütün bi fabrik zat açan ye ie Mahmut Celâl al nunikunda demişti — Hükümet, meml mlekette ana sanayii vücuda getiriyor. Bu ana sanayide milli ser vap verdi. Londra, 17 (A.A.) — Royter bildiri « yer: Avam kamarasında sorulan bir suale cevaben İngiltere hariciye nazırı Sir Com Saymen ingiliz - türk bâdisesi hakkında dün bakriy e nezaretince neşrolunan tebliğe hiç rr a e e e ilerlemesine hükümet büyük |” vancılığn ehemmiyet vermektedir. Çünkü Ma ve halk refaha kavuşacaktır. Bu mod. ve maddei isyeri memleket | Dövanşir kruvazörüne ait bir sandalı mer- reşo sütlerden aldığı için halka ve- | zuubahs olduğunu hatırlatarak demiştir kiz rilmek istenilen refah politikasında da ro-| | “— Bu sandal Sisam adası karşısında İk vir dökü besaş Mi yüz metre kadar yaklaştığı A İp N askerler meydana çıkmış ve sandala ek lll için işaret etmişlerdir. Sandı İslama devam ettiğinden askerler ateş ede « rek mülazim Robenson'u öldürmüşlerdir. Hâdiseyi öğrenir öğrenmez Türkiye Büyük Elçisini davet ederek hâdisenin vehameti ü- z dikkati celbetti ii i Un u- lerinden dolayı fab- rikanın sahiplerini SEF ği, dola yı takdir ve tebrik etmişl İzmir Valisinin nutku, a hükümetine hemen bir tel Bursa, 17 — Süt tozu fabrikasının kü- vadetmiş ve İngiltere'nin de me şadı merasiminde hazır bulunan İzmir vali- Üy büyük elçisi isi e hüküm. dKüizm Pe Azdeln 3t Habirine b eN günün neşe ve heyecanı içinde Gazi Hazret- lerinin gelecekleri yolu doldurmuşlar ve ln Halâskârlarmı (Yaşa ve varol,) avaze a ii Misak al on Saymen Türkiye Si elçisi « nin afla Di ve ve sa sabahleyin hariciye mayeye ve hususi teşebbüslere ayrıca bir İka lm İz nezaretine bildirdiğini ve fakat bunları şim ksniğtr.< Ana: hatlari vancılığın inkişafı üzerindeki tesirini ehem | gilik bine ilâve- etmiş ve kaza- İktisat Vekili Celâl Bey. yanatmda memleketin iktısadiyatı ve refa- bi Mi ler iğ iile h y dır. Şehir baştan başa tezyin edilmiş ve Ga- Bedeni iel mükellefiyeti tahakkuku 0- | z Hz. halkın yürekten gelen tezahürleri a- lan 7 milyon da buna ilave edilirse 57 Vi-| rasında misafir ve halkevini teşrif A.) layet hususi bütçelerinin iş kudreti yekânu 21 Büyondan 14 milyonunun ilk tahsil & 2 w B mesele yalnız mali takatin hududu içinde | | kalan bir şey değildir. rimizin Kerafetlendirimice, bir kurtul, xE5 2: EE 2 relerin mali nda arım milyon derecesindeki muallim maaş- larının devlet bütçi öd gerek C. H. ini ifadesidir. Filhakiyka emeği ye malımı rm, karşılığını âmme işlerine veren vatandaşl zamanmda ve tam olarak al- maları cümhuriyet hükümetinin yüksek şi » ya biridir. amlı. ve hakiyki tevazüne müste- hakimiyeti şüphesizdir. lususi idareler kuru! fıa işlerindeki dev. ar temin maksa 7 a tm — esas ge al emişi seneden idareler için 1 bu prensipin en bilhassa na- | buyurmuşlardır. a içeri sinin görün OTORAYLARIN TECRÜBESİ Devlet demiryolları bazı hatlarda sü - z Ki seferli EE sed t haricinde eme > vücuda |” miiyeli» Ma zedelerin ailelerine izhar etmek ücaret odasında yapı: | suretiyle hâdise hakkındaki kendi teessür“ rasın da iştirak eyliye « âzım şılamakta, hi tplankla hazır bulunarak Bursa sana: | lerin Gördüğün bü müessese modern ve teknik Hel Güme 9 Kim İzmir alir ir iade İonkemel yerli Dane Öle bi sirayla Ki bu davete büyük küçük bütün Bursa sanayicileri icabet ederek pen 1 yer alacaklardır. (A.A.) DÜNKÜ SICAKLAR Dün Ankara'da ve 36 derecede hararet vardı Gerek muhtelif yerlerden gelen haber-| de 39, Şark Anadolusunda Erzurumda 26, lerden ve gerek Eee Vekile —omei Karadeni sf — Giresun ve Sam » söyliyemiyeceğini ve doğruluğu raz zile beyanatta bulunmanın şayan” olmadığını ifade etmiştir, ji nstitüsünden 26 buna na: evelki gün leketimizin her tarafında bugünlerde ma leketin en sıcak yeri ii lirik Manisa ve vi . ların çoğaldığı anlaşılmaktadır. 7 tir. ık derecesi evelki güne nazaran sıcaklık mmtakası da Garp, Orta ve bazı mımtakalarda dün bir iki derece daha i Anadolusu mmtakasıdır. yükselmiştir. Meselâ evelki gün Ankarada Dün m e müniakasmda ; ie bir h dı ein <1 il “Lik < iki derece fazlasiyle 36 olarak kaydedil - | luda sıcaklık bir “ eveline nazaran yeryer miştir. bir, iki ikselmiştir. Evelki gün memleketimizde mtakalar Geçen senenin ye o > min « itibariyle en sıcak yerler gölgede ve sıcak- | takasmda, Edirnede 34., Ege lık dereceleri şöyle idi: İzmirde 38, ili 35, Ceanp Anadolu- Edirne İse Edirnede > Ege | sunda Antalya ve Adanada 37, Diyarbekir- mmtakasnda Manisa ve İzmirde 4 , ark Anadolusunda Karsta 31, Ka- Rea şir 35, Cenup hn İ radeniz mmtakasında Samsun ve Giresun Adanada 38, Cenup Ana- |da 27 derece olmak üzere en fazla sıcak la Antal, el Maraş ve Bl «İ kaydedilmiştir. mak üzere 36 pe nakledecektir, Sürati çi " an tredir, en. sl ii Sala ve vi ii için alman Mi rel > em Fakat yese ba lune z dar için b ri u ollağa : tür, ez idareler için Sona 2. müstace 2. inci sayıfada) getirtmiştir. Bunlardan biri şehrimize cel - Birsey evelki gün ve dün muhtelif tec » ler yapılmış, tacel a netiycelenmiştir. nal ş, tecrübeler muvaffakiyet- 2 ankırı, Kay- vi — e ve iycap eden yerlerde kulla - 1 a arabalar da pek ze ve Otoraylar üçüncü ve ikinci mevkiler ol- gelecek ve lâzim gelen tecrübeleri : ia caktır. Sıcaklardan halk bahçelerde ağaçlar altında serinleniyor.

Bu sayıdan diğer sayfalar: