18 Temmuz 1934 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 8

18 Temmuz 1934 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

” Sarmaş (Tİ Tokat Belediye Reisliğinden 1 — Tokat şehrinin elektrik tesisatı projesi tanzim edile- cektir, 2 — Pr imi Ne e ei tasdik edilecek şekilde re azam vr asi — Bu e X li ikmal edilecek ve parası Nafra vekiline asik edilmesini müteakip müteahhide tesvi- ye My iki ik projesinde tanzimine esas olmak > 000 | mikyasında kasabanm hali hazır haritası mevcut ol- en #ibi sehrin nüfusu (23) bin ve hane adedi ise (5000) ii üzere Di rojenin tanzim ve tatbikatı ve mevcut tesisattan istedi imkâi m ile yeni a ilave ve müteahhida ait olmak e 15-20 s esi İsteklilerin bü Sekilde bir teklifte Halman; kabul 6 — Besinci dada tesbit edilen i iş ayrıca müzakere ve aleni pazarirkla en > 2. 3 üncü mi sadif çarsamba günü saat 15 te Belediye encümenine müracaatları a olunur. (1507) —2695 > ve aim Muavenet Vekâ - Bu sene söle be DR Ra e > ktep unlarından ve neşet derecesi pi ardan talebe e bei kli kendi S5 yazılarile yöre ida zah adısleriyle yz aşağıdaki vesaika raj e haya “Eyl I 934 iptidasına kadar doğrudan doğruy: yi Sıhhat ve İçtimai Muavenet £ Vekâlet ine göndermeleri lâ- sımdı ir. e Cümhuriyeti tebaasından olduğunu natık nüviyet cüzdanı — Mezun bul u mektep a aslı hiç evlenmemiş bulun- tarafmdan tasdikli — Hüsnühal Sa olduğunu ve dağunı mübeyyin mahalli hükümeti ilmühaber. EE im imda üç adet fotoğra! si ie ve tasrih edilen iie heyeti sıh- ai istihsal edilmiş bir kıta sıhhat rapor! Bu rapor bir zarf içerisine konacak ve zarfı atıldığı yer mühür iyle ve hastahane bamübipiklerinin mühü ü- riyle mühürlenerek illere teslim edilecek ve bi bal vekâlete amma ie A, SIVAS, ERZURUM, DİY, YARBE. haneleri ve İstanbul İK hastahanesi, , SAMSUN Me imi Ki mu! e münderiç ve musa: ie olacal 6 — Sur açdkmll. vazılı noterden tasdikli velileri velisi olmıyan kendileri tarafından tiz kılınmış bir Va teahhüt s Almacak sahiplen yaşlarınm 20 den aşağı ve 30 dan karı olmaması ve muayeneleri mir tahsillerini ve ileride mecburi hizmetlerini iyfava mani bir hastalığı ve arızası bulunmaması meşruttur. Bu ğa El mi is- tida ve e ir gösterilecek o derhal bildirilecek ve evraklarma nazaran ek dilip. edil medikleri dahi keza eler vaktinde tebliğ e tır. TEAHH SURETİ Üniversitesi tıp fakültesine merbut Ebe mekte- iz ederek neşet et Vekâletinin irae azimetle üç sene un e zifede ifayı 1 his Ni enediğ Sim) veva tahsil mk herhan- n ihrac edildiği (edildiğim) yahut yur- dn a rl teylediğim) £ takdirde 28 » hükümetçe yapılan mas- Sin faizi Ek ee beraber itirazsız ret ve iadesini mü- teahhit, zamin ve mütekeffil bulunduğumu natık isbu sene- dim tanzim ve miemisileyle vekâlete ta m Ge ndı. 18 1 TEMMUZ 1954 ÇARŞAM 1934 DAR HAKİMİYETİ MİLLİYE lem Alakadarana müjde Malzemei İnşaiye Mağazasında, afartalar cad. No; 77 Havagazı ocaklı ELEKTRİK mame iktizi BİR KERE ye yeni in (Malzemei İnşaiye mağaz: Z ziyaret etmeniz tavsiye edilir. Tel: 2087 Yakında ani kısmı ayrıca caktır. e 1—2363 Müteahhit ve inşaat ç kiremidi ehven fiatla satış evi Eskişehir e müra- saat, Telefon: Dana BiRİKTİREN RAHAT EDER ul Ankara Acentası MIHGI e HALİL MAGİ “Ankara Biras Herkesin Sevdiği Ankara Vilayeti Sıhhiye e Mdder; Muhammen bede! Kil Kilosu Lira 'Neosalvarsan 4 844 3376 Mezürol 500 şi 1 1500 rda cins ve mi yazılı frengi ilaçları kapalı zarf usuliyle en. e muş 4 per: erşembe günü Saat 15 te İni encümeninde ihalesi yelek im de 7,5 t ii mary kapalı iz iz iğ RR ve şartnameyi görmek istiyenler Ankara Sıhhat ve İçtimai Muavenet Mü erininz maracililakı ilan olunur. (1482) —2628 Ziraat Vekâleti Merkez L âbora- Karları mü üdürlüğünden; - mi altmış bin kilo arpa pazarlık suretiyle alınacak- tir. Şartnamesin. ini görmük stiyenlr müessese e iğüne nde 26 günü misyona müracaatları. (1534) ORMAN ÇİFTLİĞİ nın Ankara Biras — Çok Yakında Çıkıyor. FA ğ d SİNEMALAR — LEBE şriyatı idare eden yazı ; li e NASUML ESAT. YENİ BU GÜN BU GÜN Çankırı caddesi civarmda Haki miyeti Milliye ir ba - İki filim bir arada» İki filim bir arada: sılmıştır, , 1 - AŞK TANGOSÜ 1 — DÜNYAYI DOLAŞAN ŞARKI P : İzer sağlam “2 - MADAM BUTTERFLEY. ? — KAHRAMAN KANI veya bankı m sadi i BU GECE BU GECE yoktur, DÜNYAYI DOLAŞAN ŞARKI MADAM BUTTERFLEY

Bu sayıdan diğer sayfalar: