18 Temmuz 1934 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1

18 Temmuz 1934 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

KU L KURUş | <© —- M a ——— Bugün saat 16 da açılıyor erli mal! Sün saat iç'I'CIkI.ır. n S 6 ypazsayıfamızdadır) — GÜ ee MAT ha *İcümhur Hazretleri Kızıl - du::m şfreflendirdiklen sön- dat ikide Geredeye, saat 'mi: âB.oluyı gitmişlerdir. i zi Hazretlerinin şe- Kızılcahamam- ür. Bu husustaki lr. *"“ç hes p tiler tarafından otomo- “en atılan un çuüvalları erli mallar ar sergisinin altıncısı 16 da büyük merasim- ; çt *rginin mükemmel oleeeti İÇin ::Ce sabaha GHf çalışılmış- Müesa ç Z Üessif vak'anın sahillerinde vukua adasından bir görünüş 'lgil_tere teklifte mi ('îsazli ;Pîi_'bulundu? GN DA SA TÜ e a T a Dd gönderildi Yiyecekler apla dağıtılıyor San Fransisko, 18 (A., A.) — Komünist naşiri efkârı olan “Dai- Iy Vorker,, gazetesi binasına elle- rinde Base - boll oyunu sopaları olan birçok siviller girmiş, hiçı mukavemet görmeden, ve kendi- | lerine hiç müdahale etmeden se-| yirci kalan 700 kişi huzurunda makineleri kırmışlar, polis gel- meden evvel kaçıp gitmişlerdir. Postahanelerde, grev yüzünden mektuplar birikmektedir. San Fransisko, 18 (A. A.) — Jeneral Johnson grevin aleyhinde nutuk söylemiş ve demiştir ki: “Grevciler, binlerce insanın ha- yatı için lâzım olan gıdaların nak- lini abluka etmekle - kanlı bir is- yan teşkil eden bir hareket yap, mışlardır.Bu hareket ayni zaman- getükümete karşı bir tehlike teş-| kil etmektedir ve dahili harbe se-| bep olabilir. (Arkası 6 mctı sayıfamızdadır) geldiği Kuş (Kuşadası hadisesi yerinde mi tetkik edilecek? Ingiliz Sefiri ' Ankarada Haber aldığımıza göre, İngi- liz hükümeti, hükümetimize mü- racaat ederek, kazanın vukua gel- diği Kuşadası yakınlarında lın-l feynden müteşekkil bir heyetin, vak'anın esasını tesbit edebilmek için faaliyete geçmesi ve Sisam | adaşında — bulunan Devonshire kruvazörünün sularımıza müsaa -| demiz tahtında girerek gene müş- terek bir heyet tarafından cesedin| İngiliz gemisi şalopları delâletiy- le aranması hakkında bir - teklif- te bulunmuştur. Hükümetimizin buna ne şekil- İ de bir cevap vereceği henüz ma- PT Avram Ei. | Şerit kâğıtları birbirine yapıştırıp cigara kâğıdı yapıyormuş Gümrük muhafaza memurları şayanı hayret bir kaçakçılık vak- asına el koymuşlardır. İnhisarlar idaresinin Cibalide- ki sigara kâğıdı yapan fabrika- sında biriken kâğıtlar, cigara kâ- gıtlarının yanlarından çıkan par- çalar, kırpıntılar idarece zaman, zaman müzayedeye çıkarılır ve | satılır. Son zamanlarda fazla mik- tarda kırpıntı ve parçalar müza - yedeye çıkarılmış, Avram ismin - de bir yahudinin üzerinde kalmış- hanında eski kâğıt, paçavra tica- reti yapmaktadır. Dün saat dörtte Bursada Nazi- re isminde bir kadının arkasında- ki çuvaldan gümrük — muhafaza memurları şüphelenmişler ve çu- valı açarak muayene etmişlerdir. Çuvalda, cigara kâğıtlarımın ya- nından çıkan kırpıntılardan üçü- nün bir araya getirilmesiyle yapıl- mış kırk kilo kadar kaçak cigara kâğıdı bulunmuştur, Kadın sıkış- | tırılınca, bunları Osman - isminde birisinden ve —Osman da Tahta- kalede Avramdan aldığını itiraf etimştir. Bunun üzerine zabıta (Arkası 6 mct sayıfada) iHııııldlyo diye satılan ! sular nereden dolduru- ı luyor. işte ispatı | Te —e —a —— — —— rev durdurula bilecek mi? $ ' Ordu müdahaleye hazır.. Bir piyade alayı — — oğuuuk.. H AT KÇ dal Sıcaktan bunalanlar kendi- lerini denizde buluyorlar İşin aslı Nedir? ı Şark demiryollarında | kaçakçılık yokmuş — | Cümhuriyet gazetesi — bundan bir müddet evvel Şark Demiryol-| larma ait bazı malzemenin sekiz vagona yükletilerek Yunanistana kaçırılmak üzereyken sirket ko- miserliği tarafından haber alındı- ğını ve vagonların mühürlenerek (Arkası 6 mcı sayıfamızdadır) | Abdülhamit ve Yazan: İSHAK FERDİ İstanbulun en eski ve tarihi yerlerinden biri olan surla- ra, neyazık'ki seyyahlar biri* biçimsiz maklık olmıyan iki kötü merdivenden çıkmağa — mecbur- lüm değildir. Ç(Arkası 6 mcı sayıfamızdadır) durlar. ve diğerine hiç par- Abdülhamide bir sahnesini KURUŞ ——— e. Sene 3 Sayı: 797 Mü amidiye buz Her yerd sıcak gası var Bu işte sucular kârlı Altı gündenberi — Istanbulda şiddetli sıcaklar hüküm sürüyor. Geçen sene ayni günlere nazaran bu seneki ayni günlerdeki sıcak- lık derecesi 6 — 7 derece fazla- dır. Gündüzleri saat iki ile dört a- rasında hararet derecesi gölgede 32 yi geçmektedir. Sıcakların faz- lalığı halkı deniz — kenarlarma, plâjlara akın ettirmektedir. İşleri dolayısıyle şehirden dışarı çıka - mıyanlar ise dondurmacı, şerbet- çi dükkânlarını doldurmaktadır. Bundan başka — defte dallariyle, yeşilliklerle süslenmiş güğümler- le halis (!) Hamidiye suyu satan Seyyar sucular da — çoğalmıştır. Biz, bardağı kırk paraya satılan bu halis (!) Hamidiye sularının nereden doldurulduğunu karileri- mize haber vereceğiz. Beyaz külâhlı, beyaz önlüklü a- damların; — Halis Hamidiye, buzzz, diye sattıkları sular ne halis Hamidi- yedir, ne Terkostur, ne de Kırk- çeşme suyudur. Bu sular, bizim matbaanın arkasında arabaların durduğu bir arsanın içindeki ku- yudan doldurulmaktadır. Kuyu- nun sahibi, suyun tatlı ve kısmen de soğuk olduğunu görünce bu (Arkası 6 mer sayıfamızdadır) Engizisyon mazaliminin anlatıyorlardı... Yeni romanımızı 4üncü sayıfamızda okuyunuz

Bu sayıdan diğer sayfalar: