18 Temmuz 1934 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1

18 Temmuz 1934 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Altıncı Yerli tarafından açılac FIATI 5 KURUŞTUR. Bir tütün satışı İİ İktisat © şekle girmişdi Özge girmişdir ki ğin hürriyeti ve anil yok defa kâfi gelmiyor. Ya, bü. i e senelerin kuvveti lâzım o | yor veya bu müeseselerden de | olan devletin — görünmesi | t lktısatta almıp satı. sm için bu, zara | - im tütünleri ulgar ik orlardı. Bu hal, Yor ve bu ge dina şiddetle tesir edi. il ekmil ihracı zayıflatıyordu. iman tütün tesi biye bu haj “kil eden bir mem- e, bi şabiidir. Nihayet ta Bulgar devle- muhtelif memle- dı nay tlerinden te- ir yi mal; birli. ti, Kel artıya müzakereye gir 2 | hüzakereler Yeniden başlayan | i er nihay, NE alime mallar ser- İ gisi bugün saat 16 da Gala- İ tasarayda Meclis Reisimiz ak. BOLU, 17 (Milliyet) — Gazi Hz. kasabalardan ve köylerden gelen binlerce vatandaşın çoş- İ un tezahüratı ve alkışları ara- | Â sında saat 16,45 te şehrimizi şe- reflendirdiler. Büyük Reis doğ- ruca Fırka binasına inmişler « | dir. Şehir taklarla, bayraklarla | süslenmiştir. Bolulular sevinç i- | çindedirler. | BOLU, 17 (A.A.) — Reisi- | cümhur Hz. saat 17 de Boluyu teşrif buyurdular. Bolu halkı kendileri büyük bayram addettikleri bugünün neşe ve he yecanı içinde Gazi Hazretleri - nin gelecekleri yolu doldurmuş lar ve Ulu halâskârlamnı “Ya- şa, varol,, avazelerile ve büyük tezahüratla karşılamışlardır. Şehir baştan başa tezyin edil miş ve Gazi Hz. halkın yürek - ten gelen tezahürleri arasında misafir olacakları Halkevini teş rif buyurmuşlardır. *.. GEREDE, 17 (A.A.) — Rei- sicümhur Hazretleri refakatle - rindeki zevat ile birlikte saat 12 de Geredeyi şerpflendirdiler. Kasaba emsalsiz bir sevinç için dedir. Bütün halk kasabanın methalinde toplanarak Gazi Hz. ni çoşkun tezahüratla karşıla - mışlardır. Gazi Hz. kasabanın metha - linden itibaren iki kilometre sü yen ve üzerine halılar serilmiş 0- Kuşadasının cenubunda Dipburnu şahilinde bir sandal ile karaya yak- raber yazmıştık. Bu üessif hâdise her phesizdir. Şehrimizde bulunan büyük elçisi Sir Percy Loraine seden haberdar olunca he- i letine eder — ETİLER pössRaği milyon . rma İl “eğe Türk liras büyür derde bul, 1 kadar Yük lunan bu tg ür pmlzeme ipi gar. devletidir 4 1; Bugün açılacak olan Yerli ehemmiyeti muayyen bir hadder yukarı mal hareketlerini fertler ci rd lzeneya Mile Mmücsse- dukça i ediyorlar, Bu hareketleri, tekmil iktisadı sev, Gazi Hz. nin seyahatları Resicümhur Hz. Gerede ve Boluda coşkun tezahüratla karşıland HE KUŞADASI HADİSESİ İngiliz Hariciye nazırı dün Avam ka- marasında sorulan suale cevap verdi Sefir dün Ankaraya gitti Sahip ve Başmuharriri : ılar 1 Reisicümhur Hz. nin evvelki ge ceyi geçirdikleri Kızılcahamam dan bir intiba lan yolu takiben Geredenin gü- zel bir mesiresi olan an dedeyi teşrif buyurdular. Öğle yemeğini yedikten son ra Boluya hareket edecekler - dir. yle hâdise hak ü üzere akşamki trenle Ankaraya gitmiştir. İngiliz Hariciye Nazırının beyanatı LONDRA, 17 (A.A) — Revter bildiriyor: Avam kamarasnda sorulan bir suale cevaben , İngiltere hariciye mazırı Sir Jobn Simon İngiliz - Türk hâdisesi hakkında dün bahriye nezare- tince neşrolunan tebliğe hiç bir tasri. hat ilâve edemiyeceğini söylemiş ve De. vonshire krüvazörüne ait bir. sandalı mevzuu bahis olduğunu £ hatırlatarak demiştir ki: “Bu sandal Sisam adası karşımda Türk arazisine 100 metre kadar yak- laştığı zaman askerler meydana çıkmış ve sandala uzaklaşması için işaret et- inişlerdir. Sandal yoluna devam ettiğin- den askerl, Sefir, Tevfik Rü da Mallar Sergisinden bir köşe (Yazısı yedinci sahifemizde) ketmek kulretini © gören ve bunun mes'uliyetini taşımasını bilen dev- let, nisbeten kolay idare edebil. mektedir, Dr. Nnzamettin ALİ 9 uncu sene No. 3030 o ÇARŞAMBA Siirt Meb'usu MAHMUT 18 Temuz 1934 Fırka Merkez bürosu Kısmen şehrimize nakle- dildi. İdare heyeti bugün toplanacak Büyük Millet Meclisi tatil devresi ne girdiği için, Cümhuriyet Halk Fır- kası merkez bürosu dün kısmen şehri- mize nakledilmiştir. Büro bugünden itibaren burada ça- ışmağa başlıyacaktır. Büronun nakli münasebetile, Cümhu- riyet Halk Fırkası umumi idare beyeti bugün Halk Fırkası umumi kâtibi Re. <ep Beyin riyasetinde olarak toplana- caktır. Bu içlimaa, umumi idare heye- 6, azalığına tayin olunan eski idâre he- yeti reisi Cevdet Kerim Bey de iştirak edecek ve bu suretle yeni | vazifesine | başlıyacaletır. Dün şehrimize gelen vilâyet fırka heyeti reisi doktör Cemal Bey de bu- ün yale başlıyacaktır. eöep Beyin içtiman o riyasetten sonra Ankaraya hareket etmeleri muh- temeldir. A Kurultay hazırlığı Umumi kâtiplik bürosu şehrimize naklediliyor ANKARA, 17 (A-A.), T.D.T.C. Umumi Kâtipliğinden: Kurultay ha - uğraş - # mak üzere umumi kâtiplik bürosu hak kında yazılacak ya zılar * 21 Temmuz 1934 sabahından iti beren © İstanbuld. Dolmabahçe sara. yında T.D.T.C. urneai * kâtipliğine gönderilmelidir. Di- ğer işler hakkında- ki muhabereler ve bilhassa dergi hak - kındaki mütalealar gene Ankara - D. T.C. umumi kâtipliği vekâletine hitap edilecektir. 1. Necmi Bey lerde İstanbula gelerek Oo Dolmabahçe sarayında ayrılacak dairede çalışmağa başlıyacaltır. Bir Avusturyalı Mücrim Hükümetimizden iadesi istendi Avusturya hükümeti hülümetimize müracaatla elyevm İstanbulda bulunan ve Viyana mahkemesi tarafından hak- kmda tevkif müzekkeresi kesilen “Hi- ie cinayetinden, suçlu Siegmond Ver- ter isimli bir tebaasmın kendisine iade- yakı ve Viyana mahkemesinin kar: le Siegmond Verterin tevkifinde isti pet edilen Avusturya kanunlarının mad- delerinin tercümelerini İstanbul | adli- yesine göndermiştir. Siegmond Verter Viyasada mahdut mesuliyetli ve Kuba isimli bir şirket 10 bin Avusturya işlini dolandırmaktan suçludur. Evvelce de bu adam hakkında Viya- na mahkemesi tevkif kararı vermiştir. Bu tevkif kararı ayrıca bi: suç içindir ve ikincidir. Viyana mahkemesi Siegmond Verte- rin suçunu o cinayet mahiyetinde gör“ mekte ve “Hile cinayet,, diye tevkif et- mektedir. Müddeiumumilik bu odama isnat €- dilen suçun âdi veya askeri cürüm ol- duğunun, ve tabiiyetinin tayini için ev- rakı asliye üçüncü ceza mahkemesine tevdi etmişti Hikmet B. ANKARA, 17 (Milliyet) — Eski Maarif vekili Hikmet Bey İstanbula ha- raket etmiştir, kiyali Kapatılan mecmua ANKARA, 17 (Telefonla) — Tera vekilleri heyeti Orhun mecmuasinın seddine karar vermiştir. BUGÜN 3 üncü sabifede BEDAVA SEYAHAT Felek v SEYYAR SERGİ SERGİ MESELESİ ve SEYYAR SERE 4 üncü enhifede ——— ÖZ DİLİMİZ M. SALAHATİN 5 inci sahifede HAFTALIK RADYO HABERLERİ VE PROGRAMI EE ş——iFF— EE ÖYLE Almanya birtakım misak- lar akti ile Cenevreye dön- mek hususunda ileri sürülen fikri safdilâne buluyor. Üniversite rektörü geldi Tel; ç m ir : 24318, Ya: ve Matban £ Maarif Vekilide ay sonunda gele- cek, Üniversite işlerine bakacak Yeni Rektörün beyan toplantı yapılıyor Yeni Üniversite rektörü Cemil Bey dün sabahki trenle Ankara - dan şehrimize gelmiş, istasyonda Üniversite umumi kâtibi Ferit Zühtü, Tıp fakültesi dekanı Nu - rettin Ali Beylerle dostları tarafın dan karşılanmıştır. Cemil Bey Is - tanbula geçerek doğruca Üniversi teye gelmiş ve yeni vazifesine baş lamıştır. Burada eski rektör Ne- şek Ödü Böyle iki ünit kadar gi rüşerek Üniversite işleri hakkın - da kendisinden izahat almıştır. Fakülte dekanları öğleden sonra yeni rektörü makamında ziyaret etmişlerdir. Cemil Beyin beyanatı Yeni Üniversite rektörü Cemil Bey dün kendisile görüşen bir mu harririmize şu beyanatta bulun - muştur? “— Vekâletten aldığım muay « yen direktiflerle geliyerum. Bi gün vazifeme başladım. İlk ola - rak Üniversite işlerini gözden geçi receğim, Devletin Üniversite için kararlaştırdığı ıslahat programın- da devam esastır.,, Cemil Bey, dekanlıklar arasın - da esaslı değişiklikler olup olmı yacağı sualine: “Hiç bir değişiklik mevzuu bahis değildir.,, cevabı - nı vermiştir. Bu bütün profesörler fa- külte dekanları tarafından rektö- re takdim edileceklerdir. Öğleden sonra da Cemil Beyin riyasetinde ve dekanlatın iştirakile bir toplan | Viyanalı futbolcüler dün oteldeler.. bir >) Üniversitenin yeni rektörü Cemil Bey İstanbulda tı yapılacak, Üniversite işleri et - rafında görüşülecektir. Cemil B., yarından sonra fakülteleri geze * cektir. Vekil Bey de gelecek Aldığımız malümata göre ye - ni Maarif vekili Zeynelâbidin B., bu ayın sonunda şehrimize gele - cektir. Zeynelâbidin Bey burada bilhassa Üniversite işleri ile meş- gul olacak ve bu a maarif mü esseselerini gezecek! İ Yi keiai Viyanalı futbolcular geldi Bugün Fenerbahçe stadında ekzersiz yapacaklar Viyananm W. A. C. futbol takımı dün Romanya vapurile şehrimize gel « miştir. İndikleri otelde biraz dinlendikten şonra maz yapacakları sahayi görmek İs- tiyen futbolcülere, sahanm Kadıköy ta- rafında olduğu söylenmiştir. Bunun üzerine dün sahaya gitmek- ten vazgeçmişlerdir. Öğrendiğimize göre Viyanalı fut- bolcüler bugün Fenerbahçe stadına gi- derek ekzersiz yapacaklar ve ehemmi- yet verdikleri cuma günkü maça hazır» lanacaklardır. W. A, C. takımile meşhur Sesta da gelmiştir. Çok güzel sesi olan ve İngil- tereye gittiği zaman Londra radyosun- da şarkı söyliyen bu futbolcünün bu- günlerde İstanbul radyosunda da şar- kı söylemesinin temin edileceği haber (Devamı 7 inci sahilede) ACA “Bizim Akdeniz,, ve biz. “Bizim Akdeniz,, kitabı çık tı. Kitabın altında Falih Rifki- ın adı yazılıdır ama kitap Fa - Vi e ariekdem; “Yarın” en tarihine , yeni sesler geldi; Vahyin içten duyulan sesleri... Bu sesler kelime kelime, satır sa- tır, cümle cümle Âyetleşti. O yeni Ayetleri yeni millete vermek için duyusu yeni. içateşi yeni, dili yeni bir kalem lâzımdı. Bunu Falih'te buldu. En yakın bir “yarın., da baş- kalarında da bulacaktır. “Bizim Akdeniz,, Âyetlerinin kitabında Falih sadece o iki ta- rihin sesini kâada geçirdi. Ne Falih'i övüyorum, ne kita- ncı AAA Aka GÜNDÜZ bın edebi değerinden konuşuyo- rum. Çünkü: “Bizim Akdeniz,, çok üstündedi, bunların ; iz ve görçeksiz (ufuksuz), görüksüz (hedefsiz) kaldıklarını sananlara değil, Bu kitabı, Bütün gençlere, analara, ba - balara, ve muallimlere sağlıkla- rum (tavsiye). İnsan eti ve öpüş kokan kilap, vaktile Garp Trablus kıyıların - da ateş ve kan püskürmüştü. U - unutmeyalım. Lepiska saçın ve lirik kuran - tunun şiri bu ülkenin kadınını, tek kalan saban öküzünün e a boyunduruğa, ve eri iri 6 sahifede)

Bu sayıdan diğer sayfalar: