18 Temmuz 1934 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

18 Temmuz 1934 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

Sayfaya ait küpürler

 Su fışkırıyor Siirt civarında ve Ispartada zezeleler Siirt 17 (A.A.) — Beşirl ci rında yer altından su fışlarmakta ve arasıra
 / Sıcaklar devam ediyor Dün de hararet 33 dereceye kadar çıktı Sıcaklar bütün şiddetil m Evvelki aralık kmış, — hâ bulutlar
 Amerikadaki grevler San Fransiskoda vaziyet gittikçe fenalaşıyor © Şehrin bir çok noktalarına top ve , mitralyöz kondu Grevci
 Haydarpaşa İisesi Bina dahilinde tadilâta başlandı, eylül iptidasında talebe kabul edilecek Haber aldığımıza göre Maarif...
 75 lise muallimi yarın Fransaya gidiyor Muallimler bir buçuk aylık bir tetkik seyehati yapacaklar Lise muallimlerinin büyük
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Her kesin bir derdi Sene 16 — No: 5665 — Fiat her yerde 5 kuruş (ÇARŞAMBA — 18 Temmuz 1934 Telefon : 24240 (İdare) - 24249 (Tahrir) » 24248 (Matbaa) > 20113 (Klişe) Kadak. ei San Fransiskoda vaziyet gittikçe fenalaşıyor Şehrin bir çok noktalarına top ve mitralyöz kondu Grevci amele çalışmak Londra 17 (Hususi) — Ameri- kadan gelen haberlere göre San Fransiskoda başlıyan grev bü mektedir. Bir çok sanat erbabi greve iltihak etmiştir. San Fran- siskoda tramvaylar durmuştur. Lokantalar kapalıdır. Erzak fiat- leri pek ziyade artmıştır. Bakkal dükkânları yağma edil. erzak dolu kamyonları şehir haricinde uçu- mektedir. Grevciler istiyenlere mani oluyor rumalara atıyorlar. Zabıta asayişi temin edemediğinden milli mu hafız kıtaatı ve bir kaç balarya top gönderilmiştir. Bir piyade ala- yı da şehre sevkedilmektedir. 5 - Şehir civarında bir çok çarpip- #öalar olmuştur. Müteaddit yara- lilar vardır. Telsiz telgrafçılar da greve iştirak etmişlerdir... Telsiz memuru olmadan vapurlar hare- (Devamı ikinci sahifedel Haydarpaşa lisesi Bina dahilinde tadilâta başlandı, eylül iptidasında taleb. Haber aldığımıza göre Maaı vekâleti önümüzdeki ders senesi iptidasında açmak tasavvurunda bulunduğu Haydarpaşadaki liseyi vakit ve zamanında yetiştirmek için büyük faaliyet sarfetmekte- dir. Bu lisenin açılması etrafında deveran eden bazı tenkitler üze, ne bir muharririmiz maarif tesiplerinden birile görüşmüştü Bu zat muharririmize demiştir ki — Kabataş ve bahusus İstanbul liseleri eski mezunlarının Haydar- paşa lisesinin açılmasından niçin bu kadar sıkılılıklarını doğrusu bir türlü anlıyamıyorum. Çünkü o liselere hir şey olduğu yok ki... Gerçi oralardaki leyliler Haydar- paşaya naklolunacak; fakat za- fen mektep olmak üzere yapılma- Kuş olan Kabataş ve İstanbul Jise- | i büyük rolü oynıyan eski ingiliz yazmağa başlamıştır. Umumi harp ve mütareke zamanında cihan siyasetinde en Bunların arasında Çanakkale taarruzu, Arabi | Yunanlıların Anadoluya asker çıkarmaları gibi bizi çok yakın- | dan alâkadar eden meseleler vardır. | bir çoğunun iç yüzünü meydana çıkarmaktadır. e kabul edilecek si binalarında leyli teşkilât hiç taksimatı yüzünden imkân da yok- tu, Evvelce mutfaksız olarak ya- pılmış olan eski Düyunu umumi- ye binasına şimdi gi za man yemek kokusundan duruk. maz... Kabataşta yatakhanelerin bir kısmının pencereleri bile yok, Leyli teşkilât sonradan yapılan masraflar hiç bir zaman bu mektepleri mükem- mel bir leyli lise haline koyama- mıştır. Bu iki lisede de talebe kesafeti fazladır. Leylilerin gitmesile çok yer açılmış olacak ve vekâleti bundan böyle görmesini hiç arzu etmediği 80-100 talebelik sınıflar | bulunmuyacaketır. (Devamı 4 üncü sahifede) başvekili Loyd Core hatıratını an kıyam, Hatırat bu meselelerden 34 derece cak altıda İstanbuldan bir kaç manzara Sıcaklar devam ediyor Dün de hararet 33 dereceye kadar çıktı Sıcaklar bütün şiddetile devam “Evvelki akşam bir aralık ıkmış, -hâvada bulutlar dolaşmağa" başlamıştır. Bu bal yağmur yağarak havanın serin! mesi hakkında ümitler vermiş Fakat bir damla yağmur. yağmadan bulutlar dağılmış, ha- va ayni sıcaklığını muhafaza etmiş Dün hava gene tahammül edilemiyecek kadar sıcaktı termo- metre 33 derece idi. Havanın poyrazlamasına rağm. rüzgâr sıcak olarak esiyordu. Yağmursuzluktan ve sıcaktan kırlar kâmilen sa sene havaların serin gitmesi yü- zünden buz sarfi Bu seneki sıcal bir kaç misli çoğalmıştı Izmirde 39 derece İzmir 17 (A.A.) — İki günden- ri hararet derecesi 39 a kadar çıkmıştır. Şebir içinde bunaltıcı bir. sıcak hüküm sürmektedir. Isparta 17 (A. A) — Iki güm denberi şehrimizde bunaltıcı r- caklar başlamıştır. Gölgede hara- ret derecesi 32 ye kadar yksek miştir Su fışkırıyor Siirt civarında ve Ispartada zezeleler Siirt 17 (A.A) — Beşiri civa nda yor altından yu fılurmakta gelmektedir. in vilâyetten mühendisler gönderilmiştir. Isparta 17 (A. A.) — Bugün saat 17,53 te oldukça şiddetli” ve gok gürültülü ve cenuptan şimale doğru bir zelzele olmuştur. Nüfus ve #airece zayiat yoktur. Edebi müsahabe Edebiyatta ünvan Yazan: Halt Ziya Uşşaki Zado |) Sinci sahifemizde okuyunz. a— m TÜRKLER iDARESİNDE ATINA Ahmet Refik Deyin bu harikalâde le yazısını bugün çıkan YED muasinda okuyunuz. 75 lise muallimi yarın Fransaya gidiyor Muallimler bir buçuk aylık bir tetkik seyehati yapacaklar Lise muallimlerinin büyül rupa şehirlerinde tetkikat icra ve meşhur müzeleri, tarihi yerleri Ziyaret edebilmelerine imkân ver- mek üzere maarif vekâlelince ik bir seyahat tertip edil. iştir. Seyahate yüze yakın munl Seyahat için geniş bir program. tanzim edilmiştir. Bu programa göre heyet ev- velâ Yunanistani ziyaret edecek- tir. Yunan liseleri muallimlerin- den mürekkep bir heyet tarafın dan karşılanack olan muallimle- rimiz Akropolu, Atina üniversi- tesini ve müzeleri gezeceklerdir. Bilâhare Napoliye muvasalat olu- nacak ve Pompei harabeleri gö- rülecekti e 5 Muallimlerimiz Napolide Naz poli konsolosumuz tarafından kar- şılanacak ve icap eden kolaylık» lar yapılacaktır. İtalyadan sonra UDeramı 2 inci sahifedeT Yamyamun rüyası, 2. mma nn,

Bu sayıdan diğer sayfalar: