18 Temmuz 1934 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

18 Temmuz 1934 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İÖALKINŞ ÖÜKÜ HALRIN, İRULAĞI HALTEENeDiLİ Sene 4 — No: 143 vağiğ Yanı işleri telefonu: 20203 Son Posta — ÇARŞAMBA -» İ8 TEMMUZ 1934 Te sesşesecALAALAAAAAAAKA AAA HeeseserAA AAA ASA AAA N AAA LAAAARAA LA Ziyan Olan Bir Gıda İki Yüz Elli Kilo Balık Elli Kuruşa.. Sene Denize Dökülen Torik Miktarı İki Yüz Bindir erererA. aa Vet sssesesesssesssaseAAAARA AAA AAA gesareme San Fransiskoda Açlık Var | Halk Yemek Yemek İçin Lokantalar- da Nöbet Beklemiye Mecbur Oluyor| g, Grev Genişliyor, 37 Eyalete Sirayet Etmek Üzeredir reken eee aakancekanlkakde ke ee kese n k ea AA lALArneANEEseLALAN. Tifo Nedir Ve Nasıl Korunulur ? Yaz gelince İstanbulda Hifo vak'a- lar çoğalıyor.. Nitakim #on görülen bazı vak'alar bundan doğmuştur. Tifo sudan ve çiy olarak yenilen meyva ve sebzelerden gelir. Maamafih bu hastalığın başlıca nakılinin -su olduğu muhakkaktır. Hastalıklı hayvan etle. rinin, bazı turşuların, balık ve istiridye- lerin paratifo hastalığına s#ebep olduk- ları muhakkaktır. Tifo Ebert basili denilen bir mikrop — vasıtösile hasıl olur. Yukarıda söylediğimiz gibi su, vüt, çiy mey sebze vasıtasile oldu- ğu kadar iklı insaalardan ve muhitlerinden de intikal eder. Sinek, Marmarada tatulan ve tanesi 350 « 400 kilo gelen Orgenos balıkları Amerikada grevcilere karşı hükümet kıt'alarının silâklar ve ağlatıcı bombalarla tecavüzü pire, tahtakurusu — vasıtasile do geçen tifo çoktur. Tezahürü, umümi kesike lik, burun kanamaşı, iştihâ kaybolma- s, birkaç haltavyı bulan isteksizlik Balıkçılık sahasında hergün ziyan olan emek ve servet insanı hayretler içinde bırakacak bir de- | Amerika bugün dünyanın en oldu. Bügün İse grev umumi tezahür recededir: İstanbul balıkhanesinin zengin memleketidir. Amalesi; en | bir mahiyet almış, yani grev yas Wt a E eÜ İ İ Ü- bir. bodabekü Görüie öaüü yalkız | ÜN fazla para kazanan bahtiyar in- | pan San-Fransisko rıhtım amele- (Devamı 9uncu sayfada) denize dökülen Torik balığının | — , sanlardır. Fakat çu dakikada | sine, diğer amelenin iııirıld_ sür _M_K—.—_—___r: miktarı —( 200,000)i — geçmiştir. | Amerikanın garp kısmı, içtimatf | retile grev umumlleştirilmiştir. Bundan başka gerek Marmarada | Fakat meselenin korkunç ve ve gerek Karadenizde yüz bin- kaynaşmanın kan izlerile dalga- lanmaktadır. Amerika -amelesi, geçenlerde kısmen ücretlerin azal- tılzası, kısmen de bir kısım ame- leye ait ücretlerin artırılma ta- leplerinin reddedilmesi Üzerine yer yer grevler ilân etti. Müsa- demeler, yağmalar ve öldürmeler ! cidden müthiş olan tarafı, grev- cilerin çok Aamansız bir şekilde harekete geçmiş bulunmalarıdır. Grevci amele dediğini yap- tırmak için şehirleri ve kasaba- | darı erzaksız. birakmak emelinde- l (Devamı 9 uncu sayfada ) eai n l eee İstanbul ei Izîn;r Seferleri Postalar Az, Mesafe Uzak Bulunuyor Ve Şikâyet Ediliyor Vaktile bu hatta işliyen Gülcemi al, İzmir limanından çıkmış, İstanbul yolunu tatuyor İzmir (Hususi) — Memlekti- mizin en büyük ithalât İimanı olan İstanbulla, en büyük ihraç limanımız İzmir arasında büyük bir uzaklık var. İthal ve ihraç anlarımızın - biribirile pek lü- zumlu olan sıkı münasebeti tesis İçin şimdiye kadar yapılan teşeb- lerin muvaffakiyetle neticelen- diğine inanmak doğru olamaz. İzmirle — İstanbul ıı.ı'kııı;::ı’ılıi başlıca deniz postası İskenderye seberidir. Salı sabahı İstanbuldan hareket eden lskenderiye postası çarşamba sabahı İzmire varıyor; perşembe akşamı İzmirden kalkan ayni posta cuma akşamı İ.ı(ınb_ulı varıyor. Bunun haricinde İımıı:lı İstanbulun denizden münasebetini tanzim eden bir-posta daha var- dır ki bu da Istabuldan perşembe Izmirden pazar günleri kerektk 18.(m OKUYU U edi iki postanın çok az üeü :ğ:y_: 10 uncu sayfada ) Son Postada Yeni tefrikamız — Arabistan çöllerinde gizli kuvvetlerin Binbir entrikasını, esrarengiz maceraları, en gizli noktala- »na kadar canlandıracaktır, Son Posta'da seercceneLaRALALAKLAKAA eDLası "ı:ı'ı'ıiri Istanbula deniz yolun- | Bugün YEDİGÜN'ü okuyor. Siz de Kiramn * lerce liralık Yunus balıkları hiç istifade edilmez bir halde. Halbuki sanayi için bunlar muazzam bir servettir. Son zamanlarda da Istanbulda halk arasında Ton balığı denilen ve balıkçıların Orgenos dedikleri bir. balık azmanı külliyetli mik- tarda tutulayor, ki bu - balığın her biri (200) den (400) kiloya kadardır. Bu balıkların şehrimiz- de geçirdiği sergüzeşt çok hazin ve hayret verecek şekildedir. Bu mevsim, bu cins balık azmanının bolluk zamanıdır. - Balıkçılarda Kılıç balığının birkaç misli büyük ( Baştarafı 8 inci sayfada ) Bu balık azmanını olta ile tutmiya muvaffak olan balıkçı çolak Osman Sıcaklardan El'aman .. Bazı Kimseler [iinİBayıldı, İki Yerde Zelzele Oldu Başta buz olmak Üzere şira, ' limonata, şerbet, bira, su... Üç gündenberi İstanbulda ekmekten de Ffazla satılan şeyler bu say- dıklarımızdır. Çünkü dün ve dünle beraber birkaç gündenberi, gündüzleri saat başına şiddetini arttıran ve hepi- mizi hunaltan bir sıcak hüküm sürüyor. Dün öğleye doğru gü- vercinlerin sıcaktan uçamaz ol- duklarını söylersek bize inanmız. Bu vaziyet karşısında da şe- hir sakinlerinin işten ve küçten baş alabilenleri de kendilerini plâj- lara atmışlardır. Dün tatil günü olmamasına rağmen, gerek Filurya plâjı, gerek diğer #sahiller ve | deniz. hamamları lklım - tıklım (Devamı 10 uncu sayfada

Bu sayıdan diğer sayfalar: