18 Temmuz 1934 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 3

18 Temmuz 1934 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Faklil- tasi Döçentlerinden Ali Nihat Manın teessüri hayatının teza- Ü san'attır. Tarihin her devre- #üde insan cemiyetleri en iptidai teklinden en mudil — safhasına san'aat hayatı yaşamışlar- lardır. Bu zaruri îııyıty ı:'ul:ıinin Makanizması şöyledir: l Terhangi ruhi bir sebeple *yecan haline giren bir insanın Razarında cihanın şekli değişir. vi değişiklikleri muhtelif vasıta- la ifadeye çalışır. Bu değişik- Srin oluşu şeklini tayin eden mil Şşahsın verasetleri ile bera- Mazisi uzvi, ruhi, halidir. 4 alin içinde bütün bir hayat k:ıo hayatın içinde hafızaya inti- bi edip türlü kaynaşmalarla bin " şekil alan bir tefekkür ve l:.h hazinesi vardır. Heyacan ir elektrik seyyalesi gibi bu hazi- Neye girecek, içinde bulduklarını _.'d' Ymahiyetine göre sıralaya- Sak, san'at eserini vücude getire- Sektir. İnsan bir fert ve içtimal varlık olduğuna göre san'at Sseri de içtimai hayatın ferdi Yarlığının bir aynası olmalıdır. | | Bu ufak mukaddimeden sonra | Türk Divan Edebiyatını — tetkik edelim: Acaba bu şairlerin duyuş Ve görüş âleminin — hudutlarını fizmek kabil midir? — Buna evet Cevabı verirsek bütün bir edebi- Yatı san'at hudutlarından nefyet- Miş oluruz. —Biz bu edebiyatın ancak nevi tehavvüllerini çize- bilmeliyiz. O nev'in içinde binbir ayatın tecellileri nihayetsiz te- hevvüler — göstermelidir. — Fakat buna rağmen biz evet cevabımı vermekte tereddüt — etmiyeceğiz. Ve ufak bir misal ile davamızı isbata çalışacağız. Kadın saçı; bilhassa kadınların örtülü zamanlarında — san'atkârı heyecanlandıran — bir maddedir. Bütün divan şairleri Türk Edebi- yatının yayıldığı her sahada bu edebiyatın teşekkül — ve teessüs ettiği zamandan itibaren ( zülf, turra ) namları altında — bunu terennüm etmişlerdir. < Bu san'atkârın “zülf,, heyecanı ile tedavi ettirdikleri mefhumları sıralıyalım: Zülfün muhtelif cep- heleri vardır. Kokusu, şekli, rengi, kokusu itibarile zülf, Müşk, An- ber, Galiye, Benefşe, Reyhan, Sümbüldür. Bunun haricinde koku yoktur. Bunların içinde müşk siyah olması itibarile renk unsuruna da karışır. Şekil itibarile perişan, Akrep Yilan, Ejderha, Tavus, Sümbül, Dal, Kement, Piçütap, Salip, Halka, Zincirdir. Uzunluğu: Zülf, ayak altında Sürünür, zülfün hikâyesi uzundur. Zun gecelere — benzer ömürler İ gelmiyecek kadar uzundur, Aylar, yıllar mukarindir. engi bilâistisna ıiyıhhı:._ u umuümi hadisenin haricinde Zülf tasvirine tesadüf etmek he- Men hemen muhaldir. Ancak bu hatların etrafında muhtelif müna- Sebetlerle — bir mazmun — âlemi Yücude gelmiştir. Meselâ: Renk 'çin, Zağ ( karga rengi siyahtır ) Sevda (hem aşk hem — siyah Manasıdır ) Saye Duhan ( Siyah ( kıvrim — kıvrımdir ) Dalâl HM'"CII karanlık yoldur ) Gece, lıındu ( Siyah ) Leyli ( Hem ismi Astır hem İleyl gece demektı_r_) kaştişe ( koyu renklidir ) Küfr |“" (örtmek manasınadır, karam Bgece manasına da gelir) - (Devamı Yuncu sayfada * - C İnkılâp — Lisesinden Hüsexin Avit Ef. talebeyi Komünistliğe ik suçu ile, Vefa İisesinden *cati E, de hükümet erkânını kir suçile Sultanahmet Birinci İhceza mahkemesi tarafından tevkif edilmişlerdir. - Resimli Makale - Kendinize ve başkalarına faydalı olmak isterseniz, hakkınızı müdafaa etmeyi biliniz ve başkalarının hakla- rına da tecarüz etmeyiniz. Hakkını bilmeyen v& başkası için hak tanımayan kimseler, bayvandan forksızdı | imkân yoktur. Çok iyi biliyorsunuz ki: “Büyük balık küçük balığı yu- tarl,, sözü hayvanlar için söylenmiştir. İnsan Cemiyetinde böyle bir prensibe yer vermiye Kuşadası Sahilindeki Hâdise İngîltetîe Hariciye Nazırı Avam Kamarasında İzahat Verdi celbettim. Türkiye büyük elçisi hükümetine Londra, 17 (AA) — Avam Kamarasında sorulan bir suale | cevaben, Hariciye Nazırı Sir Con Simon İngiliz- Türk hâdisesi hak- kında dün Bahriye Nezaretince neşrolunan tebliğe hiçbir tasrihat ilâve edemiyeceğini söylemiş ve Devonshire kruvazörüne ait bir sandalın mevzuhahs olduğunu ha- tırlatarak demiştir ki: " Bu sandal Sisam adası karşı» rürk arazisine 100 metre kadar yaklaştığı zaman sakerler meyıl_ın_ı ;;ıkmıı ve sandala, uzaklaşması - için işaret etmişlerdir. Sandal yoluna de- vam ettiğinden askerler atoş oı_iorı-k mülâzim Robinsonu öldürmüşlerdir. Kişi Meso, 17 (A.A.) — Patlama- mış bir obüs mermisinin hıf_ıli_.kı neticesinde beş süvari neferi ök iştür. 20 nmefer yaralanmıştır. m";ırrılılırdın 12 si ölüm halin- dedir. erkânıhar! zat yapıyorlar. Bir Mecmua j 17 (AA) — Türki- Kapatıldı Ankara, ) ki- ye Cn:ıhuriyniniıı dahili ve hıgu politikasını teşviş ve ihlâl ede- cek mahiyette muzır neşriyatta ST İSŞTBRSİNAN İSTE lemek lâzım. Vesaire.. daba bakle n e alinlz? Güyrimüba: Gazetelerde okuy amak uı'e;e. ân birka n ıçmBı;:ıyıvcık olan nedir, dillerin para tevzlalk. Harbiye nazırile umumi | b.iyc ’;eiıi tahkikatı biz- | ) Gerede, 17 (Hususi)— Relsicumhur Hıa. refakatlerindeki zövat ilö birlik- te saat 12de Geredi şereflendir- diler. Bütün halk halinde Gazi Hı. ni hüratla karşıladı. Gazi Hz. kasabanın methalinden itibaren iki kilometre süren ve üzerine halılar serilmiş olan yolu takiben Geredenin güzel bir mesiresi olan Ramazandedeyi teşrif buyurdu. lar. Öğle yemeğinden sonra Boluya hareket edeceklerdir. Bolü, 17 (Hususi) — Reisicümhur Hı, saat 17 de şebrimizi — toşrif buyurdular. Halk en büyük bayram addettikleri bugünün heyecanı içinde Yüce Gazimizin gelecekleri yolu dol. durmuşlar vo “Yaşa, var oll, avaze- lerile karşılamışlardır. Şehir baştan başa donanmış ve Güzi Hz. halkın yürekten gelen tezahürleri arasında misafir — olacakları Halkevini teşrif buyııımııılınhr. “ulunan — İstanbulda “Orhun,, ismindeki mecmua keri Vekilleri heyeti kararil tatil edi-- miştir. münteşir R İNANMA! hemen bir telgraf çekmeyi vadetmiş ve İngilterenin Türkiyedeki — büyük elçisi de Türk hükümetile görüşmek için talimat almıştır. ,, - Sir Con Simon, Türkiye büyük elçisinin tafsilât alıp bildirdiğini, fakat bunları şimdilik arzedemi- yeceğini ilâve etmiştir. Sir Con Simon mütemmim bir suale verdiği cevapta, sandalın memnu mıntakada — bulunmadığı hakkında kati bir şey söyleye- miyeceğini ifade etmiştir. İngiltere Sefiri Şehirimizde bulunan İngiltere elçisi Sir Persi Loren, Kuşadası hâdisesi hakkında dün telefonla Ankarada Hariciye Vekili Tevfik 3 Rüştü Beyle görüşmüş ve akşamki trenle de Ankaraya gitmiştir. Atinada Kabineyi Düşürmek İçin Balan Uyduruluyor Atina, 17 (Hususi) — Başvekil M. Çaldarisi korkutmak ve ka- bineyi — istifa —ettirmek — mak- sadile eski diktatör Plastiras'ın bir suikast hazırladığı hakkında yalan şayialar çıkarılmıştır. Bu- nunla — beraber — Başvekil — ile harbiye nazırının araları çok açı- mıştır. İlk Tedrisat Müdürlüğü Maarif Vekâleti ilk tedrisat umum müdürü Reşat Şemseddin Bey müfettişliğe nakledilmiştir. g olduğundan da haberiniz var mı? Biz söyliyelimı Yüz lira alacağı olana dört kuruş otuz paral M1TER INAN HSTER INANMA! | | Sözün Kısası Münderecatımızın çoklu- gundan dercedilememiş- » ———0 En Sıcak Yer İzmir, Antalya Ve Diya- ribekirde 40 Derece Şehrimizde hüküm süren şid- detli sıcaklar hakkında - birincl sayfamızda etrraflı malümat ver- mekteyiz. Ankaradan son gelen haberlere göre memleketin diğer mıntakalarında da sıcaklar çok şiddetlidir. Son üç gün zarfında suhunet Edirnede 38, İstanbulda 35, İzmit ve Bursada 36, Balıkesirde 39, İzmir, Uşak, Manisada 40, Anka- rada 36, Eskişebirde 35, Afyonda 34, Bolu, Kastamonu, İsparta ve Konyada 33, Kayseri, Kütahya, Çorumda 32, Antalyada 40, Ada- nada 38, Diyarıbekirde 40, Ma- raşta 39 derece kaydedilmiştir. Karadeniz kıyılarında suhunet ancak 25 dereceye kadar yük- selmiştir. Köylüye Müjde Bir Kilo Buğday Dört Buçuk Kuruşa Alınacak Ankara 18 ( Hususi )— Vekik ler heyeti 32 yerde buğday mü- bayaa merkezi ihdası hakkındaki kararnameyi tasdik etmiştir. Bir kilo buğday 4,5 kuruşa alınacaktır. Facıalar Lehistanda Seller Yüzün- den İki Kişi Öldü Varşova, 18 (A.A.) — Dün Cenubt Lehistanda vukuagelen seylâplar neticesinde vefat eden- lerin bilinen miktarı elliye baliğ olmuştur. Bir Adam Babasını Öldürdü Sivaa, 17 — Hafik kazasının Goydun köyünden İbrahim anne- sini düvüyormuş. Babası müda- hale etmiş, fakat bu sefer baba- sına dönerek adamcağızı öldür- Mmüştür. Bursa Hapishanesinde Cinayet Bursa, 17 — Hapishanede şe- kavetten mahküm iki kişi Osman pehlivan isminde bir mahkümu öldürmüşlerdir. Mısır Tahvili Bu Seferki Keşidede De Büyük İkramiyeler Çıktı Kahire, 17 (A. A.) — Yüzde faizli ikramiyeli Mısır kredi fonsiye tahvillerinin dünkü çeki- lişinde:1886 senesi — tahvillerinden 55,596 No. lu tahvil 50,000, 1903 senesi tahillerinden 727,593 No. lu tahvil 50,000, 1911 senesi tahvil- lerinden 324,358 No. lu tahvil 100,000 frank ikramiye kazan- mışlardır. Milli Müdafaa Vekili İzmirde Ankara, 17 — Milli Müdafaa Vekili Zekâi Bey Izmire hareket etmiştir. Bir Kızcağız Boğuldu Alanya, ( Hususi ) — Fatma isminde 18 yaşında bir kız, de- nizde yıkanan küçük kardeşlerini çıkarmak için onları kovalamıya başlamış, fakat bir aralık birden- bire bayılarak bir metre derinli- ğginde bulunan sığlığa düşüvermiş ve boğulmuştur. Fatma — daha geçen hafta nişanlanmıştı. — » AFYONKARAHİSAR MADENSUYU En sıhhi sofra suyudur.

Bu sayıdan diğer sayfalar: