19 Temmuz 1934 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

19 Temmuz 1934 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ğxm GÖ'Z_O(_ s . P SEredon Posfa — PERŞEMBE — 19 TEMMUZ 1934 İöere işleri teledema 20203 — Plat 9 kuraş Yan işleri telelonu 20203 di a. Türk Dostluğunun Kıyme- lY;zmıî Yığ _Yl;ât lâışînda e © e| alan Esır Nardeşler tlnl Blıenıerg Ne Mutıu! |Dün Uzun Bü—Yd;ıEkta;ı_SoıışraAna Yaygara ya Pabuç Bırakmıyacağımızı Vıtana. ATerar Kavuştular d Bulgar Meslektaşlarımız Bilmelidirler kekca vi İgE 3 » Sayfadır TP (X BEZEEDDE Z LAİ Dün öz yurda kavuşan esir kardeşlerimiz an ah sileğe Yirmi yıl evvel dünyayı alev- Bu esirlerden bugüne kadar A Ğ AM lere saran büyük harpte sayısız | vatan haricinde yaşıyan otuz üç . cephelerde vatan bekçiliği, bazan | nüfuslu bir kafile de dün şehri- azı Hz. da o zamanki müttefiklere cephe | mize gelmek suretile ana yurda arkadaşlığı yapan kahraman Türk | kavuşmuş oldular. Bunlardan l1 i daha söyliyelim; Türktür. Anlaşıldı mı ? ladı. İki üç aydanberidir ki bu karar tatbik ediliyor ve Trakya- W e a mizin dirilmesi, güzelleşmesi yo- Sabaha Karşı Şelmmızı hasebesinin bilânçosu, yüzbinlerce | ri karıları ve çocuklarıdır. ğ bir karar ile Trakyayı imar ve hi - ; » n j LK - e Cas şehit, on binlerce esir, binlerce Kafile — Hüdeydede ihbya fı.uz:uı. , yurdun bu | lunda hergün verimli neticeler <e Şereflendirdiler ı ni S ln kadeğı a aai mi "?İe“l.llk teşekkülüme bağ- (Devamı 18 üncti soyfada ) ( Tafsilât 3 üncü sayf ASN 3 halesi Tdi. (Devamı 14 üncü sayfada ) Bu güzel Edirne, bir defa Siyasi muharririmizden: Türk hükümeti çok isabetli L ELE Ğ, ordusunun dört sene sonra meş'um | senelerce Yemen çöllerinde esir Reisicüâmhur Hz. Bu mütareke imzalandığı zaman mu- | kalan Türk askerleridir, diğerle- İngiliz Bahriyelisinin Müessif Ölümü Müşterek Bir Heyetin Tah- kikat Yapması Muhtemeldir Lütfen 14 üncü Sayfamızı atın sık sık — vukubulduğu bir mıntakaya İngiliz zabitlerinin düş- mesi masum ve tesadüfi bir şey olduğuna şüphe edilmiyor. Vazifelerini sadıkane ve ma- Sumane ifa eden askerlerimizin, İngiliz zabitlerine temas ettiklerini tahmin — ettirecek herhangi bir delili mevcut olmıyan — şerait içinde hareket ettikleri aşikâr bulunmaktadır. Müşterek bir tahkik heyetinin hâdisenin bu mahiyetini meydana koyması arzu olunmaktadır. Asıl mesele, bu mücasif hâ- dise etrafında iki tarafın efkâ- rında — yanlış rivayetlere mey- dan verilmemesi, bunun acı bir hatıra bırakması ihtimalinin iza- Sisam civarında kara - suları- mıza giren bir sandal geçen gün sabil muhafızlarımızın “ateşine uğ- radı.Robinson adlı bir İngiliz bahriye doktoru vuruldu ve sulara düşe- vermemekten doğan bu müessif hâdisenin diplomatik yollarla hal- ledileceği tabildir. Bu hüdise hak- kında dün, ajans tarafından şu malümat verildi: Masum Bir Hareket Ankara, 18 ( A.A )— Ankara ' mahafilinden öğrendiğimize göre Dipburnunda vukubulan — müessif hâdise —üzerine İngiliz donan- masına mensup bir zabitin kaza- Hâdise sahasının haritası ya uğraması, memlekette samimi bir teessürü — mucip — olmuştur, lesi ve bertaraf — edilmesidir. famızı Çeviriniz. Avam — Kamarasında gösterilen | mamile anlaşılmaktadır. Burada herkes bu hissiyata sami- Kaçakçılık ve her nevi vuku- ( Devam 8 üncü sayfada ) e) ıııııılıı böyle devam ederse, nihayet baş vuracağımız Çare:

Bu sayıdan diğer sayfalar: