July 19, 1934 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 11

July 19, 1934 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SON POSTA © u Kızı Esir Eden Korsanları Bulabilir Haftaki Bilmecemiz Ankara Armudu Asyanın garbinde ben hayat buldum, Bir sonu gelmeyen yola koyuldum. Çocuklar gülerek bana gelirdi, Uzak ülkelerde meyvam belirdi. | Dünyaya ne büyük sevinç oldu bu, Yemişim herkesin meğer mulbabu. Ankaralılara fakat borçluyum: Dalın gürbüz oldu orada soyum... En güzel meyvamı o elde verdim, Az zaman içinde murada erdim. .« İlkbahar gelse de ben çiçek açsam Bü soğuk mevsimden kurtulsam kaç- sam, Açılsam mevsimin rüzgârlanma, Düşsem çocukların avuçlarına | Emin Recep Hikâye Halife Ile Şair Bağdat halifesi Elmansurun öyle kuvvetli bir hafızası vardı ki dinlediği bir şeyi bir defada hıf- zederdi. Elmansurun bir erkek kölesi vardı, bu da bir şeyi iki defa dinlemekle bifzederdi. Bun- dan başka birde kız cariyesi vardı ki, bu da bir şeyi üç defa dinlemekle hıfzederdi. Bir gün saraya bir şair geldi, parşümen kâğıdı üzerine yazdığı bir methiyeyi halifeye okumak istedi. Halife ; — Eğer bu şiir senin eserin se, bunu hiç kimse bilmiyorsa, sana bu kâğıtlarm ağırlığında altm vereceğim, fakat bunu baş- kaları da biliyorsa sana on para bile vermem. Halife şaire oyun oynamak, para vermemek miyetinde idi. Şair, şirini, halifenin saray hak kının önünde yüksek sesle okudu. Şiir bitince halife: — Bu şiir senin değil, dedi, ben bunu ezbere biliyorum. Ve şiiri baştanbaşa okudu. Şair şaşırdı. Fakat şiiri ikinci defa dinleyen erkek esirin de şiiri okuduğunu görünce daha çok şaştı. Hele üçüncü defa dinledik- ten sonra Şiiri bifzeden cariyenin okuyuşunu da dinledikten sonra diyecek 8öz bulamadı. Şair hiçbir bediye almadan i i "in “K hikâ yeleri,, isimli kitabını okuyordu. İki e aa ie ünde Targan yanındadırlar, Fakat e görünmüyorlar. Siz bu iki korsam ve kızı bulabilir misiniz? | e ale doğru halledenlere güzel hediyeler rilecektir : © Geçen Bilmecemizi Doğru Halledenler Birinci İkramiye babet Oren, İstanbul kır Kasesi 766 Handan Fevzi Hanım ve Efendiler, Bir yazı takımı İstanbul 49unca Bi bü sz ça Map talebesine .,125.Hilseyin cakları İstanbul Fincancılar yoku- elendi. k şunda No, 5 te Kenan, Biya Sakarya e a. e ça | mektebi eos sin ME, Al ME Yozgat - Yerköy posi ş Ti ii d goklirten ref vasıtasile Müzeyyen, 5 muhtelit örtamektep snf den ö09 Kızıltoprak Şehirkâlyasi 80- ” 1 Ünküd bö ei 20 de Ali Oüzip, “Ödemiş | Mele İstanbul Üsküdar, İhaaniy z rin saknk No. 106 da Mahide Hamn Müstantiği (o Halit Bey kardeşi Gelip ee Ayban, İstanbul Ayvansarey caddesi Kalafatçıhüsnü sokağı No. 6da Mit hat Efendi ve Hanımlar. Birer albüm alacaklar: İstan» bul Fatih ay m Müezzinbi- sokağı No. 11 de Ahmet Cemal, İm Güzelhisar EE 5 Nevine Geman, İayabul Deyi 40 ci vasılasile (o İsa, İs | mektep 5 sin hanım iy gi mektebi 248 Sabs- | çe efendiler, kin | anma ve Efendiler. dar: Birer lâstik ti slacaki İstanbul İlkmektep “labesisden 14 Zeter, İstanbul (o Neş'e upartımanı 3 numarada Ayşe Cemali, İstanbul Ak» aray Horhor hümamı sokak No. 20 de Meral, İstanbul kız ortamektep 305 isehi merkez hastaha- gitti. Fakat buişte bir hile oldu- alaca Sille elendi kerimesi Bir Rica | Çan ela“ Miheyeki allen Nezihe, İstanbul Davutpaşa oem | Geçen haftaki büyük ikrami | öğrendi. Halifeden bunun tp talebesinden Sabih. Deri İstan. | yemiz bir kitap e acısını çıkarmayı kararlaştırdı. nn Kap “362 Koral, çantayı kazanan talihli >: Birkaf hafta uğraşarak yeni al 44 ünel , Ankara Necatibey. mektebi, ami D16 | mnatbanmıza MÜM Gelecek | bir gür yazdu Fakat bu girin 735 Nimet Hanım ve Bfendiler. mükâfatını almamıştır. ee b ; Birer kolonya alacaklar: la kadar | müracaat | içine öyle yabancı kelimeler, güç perşe mbeye tmezse bakkı ziyaa oğrayacak- | isimler koydu ki bunu birkaç de- fa dinlemekle dahi hfzetmek mümkün değildi. Şiiri kalaylı kâ- 818 tanbul Nişantaşı koz ortamektep X Semahat, stanbul Çengelköy talimha- nede No. 8de Macide Halit, Ven lisesi 1024 Mehmet, b Cağaloğlu Ziya Bey aparumanı Ne “rk... Resimli Hikâye İstanbul | gr, Bir an evvel uğrayup çantasını almasını rica ederiz. “eee Jova'nın Gece oldu, Nöbetçi ğıtlar üzerine yazdı, saraya gitti. “asasanasesze aklına bir “Kediler Hayrette .. Bu Hayvanlar Ne Gördüler De Bu Kadar Hayrete Düştüler, Acaba? Üç kedi yok da giderken onları bayrete düşüren bir şeye oTasgel- diler, Kedileri Şaşırtan bu şeyin ne olda- ğunu anlamak isterseniz, eli- almız, (1) me maradan baş- lıyarak sıra ile (38) numaraya kadar çiziniz. Bitirdikten son- ra, kedilerin hayretine se- bep olan şeyin ne olduğunu anlarsınız. Ba, bir oyun- dur ve mükâfatı yoktur. Size hoş- ça bir vakit ge- çirtmek için ter tip edilmiştir. © Vakit Geçirmek İçin Bu Kanguro Ve Çaylak Resimlerini Siz De Yapabilirsiniz ! Bu usulü takip ederseniz kam guro ve çaylak resimlerini yap- mak güç değildir. Bu resimde, ressamın basit iki oval (beyzi) yaparak işe başladığın görüyor- sunuz. (1) ve (A) şekillerinde gösterildiği gibi. Sonra (2) ve (B) şekillerine bakımz. Resimler hakiki manzarasını (3) ve (e) şe- killerinde O göstermektedir. e Bu resimleri böylece kopye ediniz. bundan sonra bu usulle istediği- niz hayvanın resmini yapabilir. SİNİZ. ÇK © sesini çıkaramadı. Elmansur ister istemez adam- larma kâğıtları tartmasını emretti, Kalaylı kâğıtlar okadar ağır çekti ki, şair torbalarla altını müşkü- Halife teklifini yine tekrar et- ti. Şair kabul etti ve şiiri okudu. Fakat bu defa Elmansnr şüri hıfzedemedi. Halife ikinci defa okumadığı için, erkek esir de | lâtla evine nekletti. okuyamadı. Üçüncü defa dinle- Bu suretle, şair hilekâr halis meden hıfzedemeyen cariye de ' fenin cezasını vermiş oldu. ..—.. Köpeğin Zekâsı Sabah dağların arka- » Haydutlar Beyaz Ok- sırada | fikir geldi. Başını eğdi, sından güneş doğarken «Beyaz Ok»la Ee ir babalarının | uykuya a isimli eni gerdanlığı | dan eve doğru koşmıya Beyaz Okun mensup ol- bir Hint aşiret bağlı olduğu mağaraya çocukların irdi. tü d Ki- başladı. Bu dakikad duğu aşiretin adamları, çocuklarıydı. Babaları g*€ diler. Beyaz Ok ba köpekleri içeriye gird ani e kr 4YA- | reislerini kurtarmıya gel vakite kadar eve dön getir İl de Jova: toya almasını işaret etti. | nan nöbetçi, “Bu köpek | diler, Haydutlarla çarpış ediği içi k üzere pi Kito geldi! Diye — Eve, Kitol Emrini ver» | nereye gidiyor? Diye | tıktan sonra, çocuklarlare- il a al akat 3 Hilmi va aş bağırdı. Belki bizim kurs | di. Zeki köpek bu emrin | mırıldandı. Kitoyu dur bee e ova na k baba! . Fal < pal MN babalarını esir eden hay” duk i dan nasıl kur- | tulmamıza yardım eder, manasinı bemen anladı. durdumak için artık geç | Kite, e ate, bendeki ki İİ EŞ kalmıştı, tardın,, dedi, laılar,

Bu sayıdan diğer sayfalar: