19 Temmuz 1934 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 14

19 Temmuz 1934 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 14
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Arabistandaki Gizl * * Önsöz Yazan 1 yetimi g ek ç landa'lılar bir Türk — oldu lerdi beni muhakkak lim ederlerdi. Orada — birçok $ Faka ta, ( Nihaye Sulh olur olmax Hicaz'a giden hacı vaparuna bindun, tekrar Mekke- ye Örade — muallâkta işlerim Bir karış sakalım ve mle bir müddet Hıcar'da İogilizle: timi ve kulaklarımı o diği için oradan la — Necit ve Suriye yolile Berut'a rdırn. bir sene kaldıktan sonra ya geldim. Lâvrensin ve Mister Filbinin çölün her noktasında rastgelinen izleri üzerinde yürümek —hiç te faydasız — bir şey madı. Bunlerin içinde biz Türklerin muhak kak ki istifade edeceğimiz çok vandı Cidde, Kızıldenizde mukaddes toprakların iskelesidir. Kâbeye giden en kestirme kara yolu bu- radan başlar. Burada bindiğiniz bir otomobil iki saat sonra sizi Kâbenin önüne ulaştırır. Fakat — şimdi cağız. Biz Ciddeye ayak basar bas- maz sağa sapalım. Bu yolda sağınız durgun Şap- denizi, solunuz sıra sıra evlerdir. Bu- evlerin çoğu ancak hac zamanı kapıları açılan bomboş birer nevi oteldir. Bu sebeple bu mevsim haricinde bu yol çok tenhadır. Çarşı öbür tarafta ve şehrin en güzel, en mamur tarafı solda kalır, burada konsoloshaneler var- dır, bütün ecnebi müesseseler, bankalar, vapur acenteleri, şir- ketler, komisyon evleri hep bura- da toplanmışlardır. Neden - o tarafı “birakıp ta sağa, tenha tarafa sapıyoruz? Bunun sebebi var: Bir hayli yürüdükten sonra hemen hemen bu yolun sonunda üç katlı büyük bir evin önünde duruyoruz. Badana ile k geyler bembeyaz — olmuş | bu evin cephesi çok hoştur, insan | bir birdenbire kendini Maçkada, zarif apartıman önünde zanneder. Her katta en usta işçilerin elinden çıkmış oymalı tahta cun- baların, yine oymalı ince pencere kapakları kapalıdır. Yalnız en üst katta denize bakan bu pençere- ler ardına kadar açıktır. Burası ufukları gözetliyen bir kaptan kulesi gibidir. Evin önünde fazla durmıya lü- zum yok, yürüyelim, evvelâ tahta parmaklıklı bahçe duvarının orta- sındaki kapıdan geçelim. Fakat bu bahçede çiçek yok- tur, havuz, kameriye, gölge yoktur. Üç dörtt bodür. - hurma gövdesinin — diplerinde — yalan- cı adımlarınızın çıkardığı — sesi karşılayan vahşi sadalar çınlamıya başlar. Bunlar irili ufaklı maymunlar, gölün en seçme ceylânları, şanları ve yüksekteki kafeslerin- de öten papağanlardır.. Zıplayan, hoplayan, kaçmıya uğraşan, çırpınan, acı acı haykı- rarak bir yabancı geldiğini haber veren bu çeşit çeşit maymunların arasırdan geçecek, evin ardına kadar açık büyük kapısına va- racaksınız. Korkmayınız; bu hayvanların hepsi iplerle, zincirlerle bağlan- Ciddede kala- | tav- | onlardan — size zatar gelmez. Büyük — kapının beyaz entarili, sırım mıştır, önünda - sizi bir köle, inci gibi sümle otuz iki dişini bir di göslteren tatlı bir tebes- karşılar. — Maymunların arasından biraz Ürkerek geçti- ğiniz şaşkın bir hâl alışımza, tereddüdünüze değil, size “ Hoş geldiniz. demek - istedi için, o kapkara suratta belirmiştir. Ona sorarsınız: — Evdeler mi? Madem ki yabancısınız, © da sİZe sorar : — Kim diye haber verelim? İsminizi, hüviyetinizi — söyler- siniz. Mubatabınızın yanında peyda olan ona benzer arkadaşlarından biri koşar, haber vermiye gider, siz bir lâhza bekliyeceksiniz. Ve daha başınızı çevirip de- min aralarından geçtiğiniz hay- vanlara br kere daha bakmıya vakit kalmadan : — Buyurun, derler. Yürürsünüz. Loş bir taşlığın tam karşısına gelen dar bir merdivenden, önde teşrifatçınız; yavaş yavaş çıkar- sınız. Bir minare merdiveni dik ve uzun olan bu basamakları bir hayli çıkacaksınız. İkinci katta bir sofaya ayak atınca teşrifatçınızın: — Bir dakika istirahat buyuru- nuz, — diye geniş hasır koltuklardan birinin şam işi ipekli yastıklarına yasla- nabilirsiniz. En. nadide acem halılarile | örtülmüş bu sofada rahat etmek, bol bol oturmak, uzun konuşa- bilmek, saatlerle vakit geçirebil- mek için herşey vardır. Denize bakan cumbanın içini olduğu gibi kaplayan yüksek sedirin üzerinde renk renk, boy boy ipekli yastıklar, orada Kızıl | denizi usanıncaya kadar rahatça | seyredebileceğinizi anlatır. Köşede Şşık bir yazıhane, koltuklar, kanepeler, vantilâtörler, oyun masaları, yelpazeler, minder- ler, yastıklar, duvarlarda harita- lar, resimler, ötede beride biblo- lar, kitaplar, mecmualar... Ve baş sedirde koskocu bir ( Bismillâhir- rahmanirrahim ) levhası ve şurada yazıhanenin Üstünde Hicaz ve Necit Kıralı İbnissuut Hz. nin | renkli büyük bir resmi... Burada kadın yoktur. Fakat bütün bu eşya zevki ve hüsnüta- biati münakaşa kabul etmez, ince bir kadının elinden çıkmış gibi | yerli yerinde, itina ile yerleştiril- miştir. Arasıra bahçeden may- munların boğuk boğuk — gelen çığlı- seslerinden, papağanların ğından başka ses yoktur. Burada şehri kaplıyan sinek | ve sivrisinek - vızıltıları bile bw lunmaz. Birden karşınızdaki kapı açılır, uzun boylu, tıknaz, serbest tavırh, | Dellilik, fakat yirmi yaşında | delikanlı gibi çevik, güler yüzlü henüz ütüden | bir biri, çıkmış içinde tertemiz ve beyaz keten önünüze gelir, Kır sakalı elbiseleri bu yüze, bu gülümsiyen gözlere | başkalık 'vormiştr. Hararetle uzanan eli sıkarsı- nız ve karşı karşıya oturursunuz. | İşte bu adam, meşhur Lav- rensin hayrülhalefi, yine meşhür | Mister Filbi'dir. Entellicens — servisin başlarından Lavrensin yaman unutulan ismi yerine, bugün bütün Arabis- | tan çölünün tanıdığı, bildiği ve | dilinden düşürmediği adam, meş- hur Mister Filbi işte budur. Fakat i Kuvvetlerin İçyüzü gibi sert ve | gergin baldırları çıplak, simsiyah | gibi | gösterdiği , Hint işi | LA 19-7-0934 hiçbir. | çöl onu Filbi diye değil, (Hüseyin) olarak tanır. Bedevi, lâkap, unvan orada beylik, efendilik yoktur, kıralı bile ismile bilmez; çağırır- lar, Filbiye de sadece ( Hüseyin) | derler. Vakına isimleri vardı. birçok birçok Birçok kıyafetleri şekil ve şemaili olduğu Lavrensin de gibi.. (Arkası var) İstanbul BORSASI kuruş 19,125 42765 SBIZA 207152 41063 3 0K 10,3025 Lendra Nev - yerk Parin Miltso Brükesl Atina Cenevre Safya Gazıca — | 344,7638 Azastardam ÇİTM | Moskova — 1091,75 ESHAM ve TAHVİLÂT Lira | Prag Viyana Madrit Berlin Verşova Peşte 0,10515 12045 KBA yçtüRs 83,4016 rAs: Lira | Bomenti 1880 î 881 latikram — 9890 lti Dablit 98,00 Düyunu Mu. — 32450 Bağdat tertip | 08,00 R » Mi J900 Reji 290 Tramvay 4,97 Rıhtim Özküder sa Amadolu WOOV. KOU Anade'u K TUOV. Şark Di Y. let. Trumvay Üssküdar su T,— Terkos » 1903 96,50 i9İI 9250 Elektrik Telaton MESKUKÂT |"| Lira 9,0 voık gu TÜ 53 Lira 4550 49,00 4015 İnce beşibirlik itin b 4575 2,50 k altına (Cümhuriyet) (Ramlt) armmı hurlyet) MEÇS 46,25 Müzayede ile Satış sabah Cuma günü saat Beyoğlunda İstiklâl makkapı tramvay ista hanın 29 numaralı dairesinde meveut | gayet güzel eşyalar müzayede suretile satılacağı İlan olunur. İki tarafı vitrinli büfo, otomatik kare dresuar, masa | ve 6 meşin saedalyeden ibaret akaju kaplı modern yemek “oda takımı, yemek odası için meşin kaplı kanape ve 2 koltuk, bombe aynalı tualet, 2 gece tualet sandalyesinden mürekkep limon kaplı aari yatak oda takımı, defa ay- mah dolap, tualet, 7 gece masası ve tualet sandalyesinden ibaret akaju yatak oda takımı, aynalı dolap, bronrokside elektrik avizeler, kadife perdeler, çini demir sobalar muşam- do!ap, masası, - gezleng ve modern | balar, sofra takımları, biblolar, vazo- lar ve sair eşyalar. Anadolu ve Acem se:zcadeleri. (124: Müstahzaral, HUBUBATUMLARI SıHHAT Kı;:v:v Menbaldır Posta n | | grevi yapmak | 1 Grev Bozanlar Faaliyette 2,00 «,s0 || MusurKr.Fo.1886 138,00 | | | usulile | vapura Amerika Grevi ( Baştarafı | inci saylada ) Nev- York, 18 (ALA.) — Grev bozanlar mesleki cemiyeti reisi Bergof, (300) adamının San Fran- 0'ya miştir (1,000) kişi gönderilecektir adamlar grev yette hareket ettiğini devam - edilirse Bu vazi- Greve bozabilecek muhafızdır — ve yumruklarını kullanmasını bilirler. | Bergof bu suüretle milyonlarca dolar kazandığını söylemiştir. Partland, 18 (A.A.) — San Fransisko grevile —bir tesanüt tehir reisi edilmiştir. — İşçi M. Wagner ile zakereler komitsi, görüşecektir. Hakem Meselesi San Fransisko, 18 (A. A.) — Grev komitesi, (108) reye karşı (207) rey ile meselenin hakem hallini — kabul etmenin, grevin derhal durması demek ol- madığını tebarüz ettirmiştir. Ko- mitenin vazifesi sadece, grevci- lere hakem kararına uymayı tav- | siyeden ibaret olduğu söylenmek- tedir. Komite, Kaliforniya, Oregen, Vaşington valileri ile grevle alâ- kadar limanlar belediye reislerin- den, işçi kullananlar razı olduğu takdirde, işçi kullananlarla işçi- lerin hakem kararını kabul etme- leri için Reisicümhura müracaat ederek bunu rica etmiştir. Amelenin Reisicümhura Müracaatı Nevyork, 18 (A. A.) — Sos- yalist fırkasının milli iş komitesi Amerikadaki bütün azasına, San Fransisko grevcileri ile tesanüt- lerini göstermek Üzere sendika- ( Baştaralı 1 ünci sayfada ) bindirilmiş — ve — Isken- deriyeden — Romanya — bandralı Kıral Karol vapurile Istanbula sevkedilmişlerdir. Dün gelen kafi- leyi teşkil eden askerler şunlardır: “ Gebzeli Recep, Edremitli Os- man, Adapazarlı Ali; Taşköprülü Abdullah, Silifkeli Mehmet, Edir- neli Ismail, Samsunlu Ali, Malat- yalı Ali, Burdurlu Halil, Antalyalı Hasan. Uzun seneler Yemen çöllerin- de kalan bu Türk askerleri ta- mainile değişmiş bir vaziyete gir- mişlerdir. Fakat gönülleri yurt ve milliyet aşkile dolu görünüyordu. Dün kendilerile konuşan bir muharririmize demişlerdir ki: — Ana vatana dönmek bizim için en büyük bir saadettir. Zaten Bir İnfilâk Faclası Belgrat, 18 (A.A.) — Bulgar hkududuna yakın bir madende bir grizo infilâkı neticesinde yangın olmuştur. Şimdiyekadar maden- den altı ceset ve müteaddit ya- | ralı çıkarılmıştır. Maden hâlâ alev içindedir. D ü istanbul Tramvay Şirketinden : tramvay arababaları son hareketlerini? değiştirilmiş olduğunu —muhte Istanbul Tramvay Şirketi, yeni bir iş'ara kadar şu suretle ahaliye arzeyler. No. Hat 12 - Harbiye - Fatih 22 Bebek - Bminönü 32 Topkapı - Sirkeci Topkapıdan Beyazıta Topkapıdan Aksaraya | şembe günü söyle- icabında | için başlanan mü- | kaldığımız uzun seneler . içinde | Istikamet Fatihten Harbiyeye Harbiyeden Fatihe Bebekten Eminönüne Eminönünden Bebeğe Beyazıttan topkapıya ların yapacakları bütün nümült” lere yardım etmelerini ı,iıdi"î tir. Diğer taraftan, federasyonu, işsizler lehint bir nümayiş etmiştir. Bazı sanayi amelesi Rı.—il'cyî hura - telgraf çekerek seyabitf| den vazgeçmesini ve bizzat ilt lâfh halletmesini istemişlerdi! Komünistlere Kar' Sanfransisko 18 (A.A.) — D9 H Vorker gazetesi binasına, rinde Beyzbol oyunu sopaları ©? | birçok siviller girmiş, hiç M vemet görmeden ve kendileiir| hiç müdahale etmeden seyirci W | lan (700) kişi huzurunda makiff | leri kırmışlar, polis gelmedet P | çıp gitmişlerdir. | Postahanelerde, grev yüzle | den mektuplar birikmektedir. —© Ceneral Consonun Bir N San-Fransisko 18 (A.A.)-—'! kalkınma idaresi mümessili egi öekinde dd söylemiş ve demiştir ki: “ — Grevciler binlerce - intf nin hayatı için lâzım olan gidi rın nakline mümanaat — etmi kanlı bir isyan teşkil eden bil | hareket yapmışlardır..Bu harelif aym zamanda hükümete karşi tehlike teşkil etmektedir ki dıl'ı harbe sebep olabilir. | Berkley, 18 ( A.A.) — Takil otomobilleri grevi yüzünden, S#f Fransisko'ya dönen Jeneral Cof son buraya bir yük arabasi h gelmek mecburiyetinde kalmışti' | Nevyork, 17 (A.A.) — Esbaf | fiatları, garpteki umum! grev dö” | layısile ve grevin diğer yerlef | sirayet etmesi korkusu )üıünd" 1 ilâ 8 puvan düşmüştür. ; 'Yirmi Yıl Yurt Drı—şıir;da İKalİan Kardeşlef vatanımızı ve topragımızı - düşüt” dük.. Bıma mukabil, biz. on bif Türkten başka Yemenin her t#”* rafındn, en hücra köylerine varilf tıyakadar birçok köşelerde TüMlü askerleri, Türk zabitleri vardılt Yemenden ayrılırken biraz da 0f | lar için içimiz sızladı. Hükümeti” miz bize büyük muhabbet göstererek vatanımıza dönüşümü temin etti.. Allah kimseyi G babamızdan uzak etmesin! Kafile dün vapurdan çıkmif ve İstanbulun muhtelif yerlerit* dağılmıştır. Bunların ana vatatlf getirilmesinde Hilâliahmer cemi yetinin şefkatli eli çok müessif olmuştur. Muharririmizin kendilerile y8P” bir | tığı çok alâkalı bir mülâkatı yartf sütunlarımızda bulacaksınız. — , | Bir İdam Daha MI? — |© Roma, 17 (A.A.) — Katolik" olan Avönir Alman — katı lerin gazetesi İtalya gazetesi | gençler cemiyeti reisi M. P idam — edilmiş eldui“' yazıyor. " - sun reri Saat 24,20 Dt 24,40 1,20 ( Harbiye balarile tesa' eder.) 1,30 (Harbiye balarile tesa' eder. ) 1,10 1,45 ari” dBf ara”

Bu sayıdan diğer sayfalar: