19 Temmuz 1934 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 9

19 Temmuz 1934 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 9
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Yazın bizi bunaltan sıcak günlerin kkeeeesesesikitenessesemeeeeree de yıldızlar plâjlarda, plâj mayolarla böyle püfâr pi SON POSTA kasaba ve köylerinin sokaklarında son moda gezerler Sinema Dünyasından Ge- len Yeni Ve Son Haberler Sönen Meşhur Yıldızlardan Bazıları Acnacak Vaziyette Kıvranıyorlar Sessiz filim zamanında çok güzel bir yıldız vardı. Bunun fi- limlerini hiç kaçırmaz, her defa- sinda çılgınca alkışlardık. Bu güzel ve meşhur yıldızın İsmi Vilma (Bankidir. Sesli filmden sonra bu güzel Macar dilberi sinemadan çekilmeye mecbür ok du, bir müddet tiyatro sahnele- rinde çalıştı. Fakat artık çalış maz oldu. Vilma sinemadan 8Y“ rıldığı zaman sekiz milyon dolar sahibi idi, Fakat şimdi Amerikan gazetelerinde okuyoruz ki bu muazzam servetten hiç eser kal- mamış; yani Vilma sıfırı tüket- miştir, , Bugün çok az bir para kazanmakta, geçim hususunda büyük zorluklar çekmektedir. Bundan da anlıyoruz ki Holivut i bu İnsanı zengin ediyor. Fakat zenginliğin sonu gelmiyor. Zavallı canlı bir Vilmanın hayatı bunun misalidir. Çünkü bU bir aileye mensuptu. ; : rinde Macaristana gelmiş. olan Amerikalı bir rejisör Vilmayı güzel buldu, onu yüksek bir e“ retle angaje ederek ( Holivuta götürdü ve bu fakir kız sürün” mekten kurtulduğu gibi, iki üç ie muazzam bir ser- Fakat bugün bir hayâl kız fakir Günün bi- Sene içinde d vetin sahibi oldu. bu ihtişamlı bayat, ol ur. Eski yıldızların €n ge lerinden birisi de Korin Griffit idi. Bir zamanlar Holivudun en çok para kazanan Haftada 260 bin —— m olurdu. Fakat yine Amerika gazetelerinde okuyoruz ki , güzel Korinde bugün para sıkıntısı çek- mektedir. Bu bahtı kara kız, iki sene Evvel Amerikada hüküm sürmüş olan mali buhran esma” sında bankaların #las etmesi yüzünden üç milyon dolar ka" a 1 yıldızlı en meş Yeni yıldızların - kuru olan güzel gözlü en iz 'nlerde Holivutta yapılan bir e müsabakasında birinciliği kazanmıştır. Fakat bu birincilik onun Janet Makdonalt ile aras nın açılmasına Ve darılmalarına sebep olmuştur. Müsabaka Sik Sidney'in villasında ve otuz yıldız arasında ter- tip olunmuştur. Janet Makdonalt nezleli olduğu için kendisinin bu müsabakadan hariç birakılmasını istemiş, fakat Mae Vest bu ma- zereti, müsabakayı kaybetmek korkusuna hamletmiş ve bu fik- rini cinas, bir cümle ile ortaya atmıştır. İşte bu kinayeli söz Janet'in fena halde canını sıkmış, hemen villayi terketmiş ve bum dan sonra Mae Vest ile hiç bir viyâ kadar güzel alakası olmıyacağını miştir. Yasak Edildi Maruf Alman rejisörü ( Friç film çevirmiş, Lang büyük bir “Menfur, ag gösterilmesi Almanya“ yri bir iddetle ve , gayrimuayyen e — için yasak edilmiştir. ismi verilmişti. zama! da söyle | Sinema Mevsimine Hazırlık Başladı Şehrimizin Obüyük sinemala- rında önümüzdeki sinema mevsimi için hazırlıklara hararet verilmiş- tir. Almanya, İngiltere, Fransa ve Amerikadaki sinema kumpan- yalarına senenin en yeni ve büyük ( filimlerinden © birçokları sipariş (edilmiştir. Bize temin | Sinemacılık Çocuk Oyun- cağı Gibi Birşey Oldu Yirminci Asırda Fen, En Çok Sinemaya Hizmet Ediyor LM — ———— v Fen dediğimiz büyük varlık | sile koskoca bir denizmiş gibi hergün dev adımlarile ilerliyor. Her geçen günde yeni yeni şey- ler icat ediliyor, dünya medeni- yetine yeni bilgiler ve yeni varlık- lar kazandırıyor. Fakat şayanı dikkat olan şey şudur ki fennin ilerlemesinden, medeniyetin yük- selmesinden, bu asırda ve hele son seneler içinde en çok istifa- de eden saha sinema ve filim sanayii olmuştur. Size bu hususta hayretle karşı" layacağınz birkaç misal sayalım; Fotografçılık fenni bügün on sene evveline nazaran o kadar ilerlemiştir ki bu sayede sineme cılik san'ati dünkü imkânsızlıkla- rri pek çoğundan kurtulmuştur. Dün fırtınalı bir deniz sahnesi tertip edilebilmek için rejisörler, filim operatörleri ve bilhassa ar- tistler büyük müşkülâtlara kat- lanmak mecburiyetinde idiler. Bu- gün ise fırtınalı ve boralı bir denizde koca koca gemiler batır- mak fotoğraf hilesi sayesinde ço- cuk oyuncağı gibi bir şey olmuş- tur, Çünkü bugün bu işler küçük bir havuzda cereyan etmekte ve dünkü müşkül işlerin hepiside ortadan kalkmış bulunmaktadır. Evet, küçücük bir havuza, büyük Transatlantik vapurlarının ufacık modelleri konuyor. Kuvvetli vanti- lâtörler | vasıtasile bu havuzda yüksek dalgalar husule getiriliyor. Sonra bu küçük şeyler, yeni icat f redeceğir. Şöhretini daima muhafaza eden meşhur yıldız Margon Davis son çevirdiği filimde bu kıyafetle giyinmiştir filme alınıyor. Son senelerde fennin bileles lerinden istifade edilmek svre- tile çevrilen “en büyük filim, geçen sene hayretle seyerettiğimiz King Kong filmidir. Bu filimde insandan birkaç defa büyük ola- rak gördüğümüz korkunç ejder- halar, hele o müthiş Goril may- munu, hep çocuk oyuncakları kadar ufacık şeylerdir. Filimdeki o müthiş ve geniş ormanlar, kor- kunç uçurumlar hakikatta svucu- muzun kaplıyacağı kadar ufak bir sahneden ibarettir. İşte bun- lar, fennin yeni icatlarından isti fade edilmek suretile beyaz per- dede koca koca şeyler ogibi can- landırılmıştır. Oyuncak mağaza“ larında eşine çok rasgeldiğimiz küçücük makineli maymun, yeni lcat olunan büyültücü aynalardan fotoğraf objektifine aksettirilmek suretile yüz misli büyültülmüş, bu suretle bizim gözümüze korkunç bir ejderha gibi gösterilmiştir. Yeni filimlerdeki derin uçu- rumlar ve o uçurumlardan otomo- billerin, trenlerin ve insanların yuvarlanmaları da büyültücü ay nalardan yapılan geniş istifadenin neticesidir. Bazı filimlerde koskoca bina- ların yandığını, fabrikaların infi- lâk ettiğini görüyorsunuz. Bu bi- nalar ve kocaman fabrikalar, esa- sında yirmi santim yüksekliğinde küçücük oyuncaklardan başka bir şey değildir. Bir kısım filimlerde sahne hep karanlıktır. Siz bu filimlerin gece yarısı koyu karanlıkta alındığını zannedersiniz. (Hayır, bu gece sahneleri hep gündüz ve parlak bir güneş karşısında çevrilmek- tedir. Ve işte fennin hergünkü terak- kisi neticesi olarak sinemacılık ve filimcilik bugün çok kolaylaşmış, dünkü müşküllerin hepsi ortadan kalkmıştır. Yıldızlara o verilen ücretlerin son zamanlarda (azaltılmasının sebeplerinden biri de sinamaci- lığın kolaylaşmış olmasındandır. Cin Flori Bir Genç Kız Durup Du- rurken Yıldız: Oluverdi Geçenlerde Amerikada bazı heveskârların kendi aralarında amatör filimleri (o çevirdiklerini yazmıştık. Yine böyle bir amatör filminin çevrildiği sırada Paramunt kumpanyasının rejisörlerinden de birisi hazır bulunmuştur. Rejisör amatör artistlerin nasıl çalıştık» larını tetkik ederken genç bir kız nazarıdikkatini celbetmiştir. Bu amatör kızın ismi Cin Fleri'dir. Güzel Flori, rolünde çok muvaffak olduğu için rejisör bu kızı kendi kumpanyasına bol bir para ile angaje etmek teklifinde bulunmuş ve kız da bu teklifi kabul etmiştir. Yani kızcağız durup dururken hakiki bir yıldız oluvermiştiri

Bu sayıdan diğer sayfalar: