19 Temmuz 1934 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 15

19 Temmuz 1934 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 15
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

VAPURCULUK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ İstanbul Acentalığı Liman Han, Telefon: 22925 İzmir ve Mersin Sitr'at Yolu İNÖNÜ “uzi Cuma gsünaü sast ti deSirkeci rıhtımından kalkarak doğru İZMİR, Antalya, Mersine gidecek. Dönüşte bunlara ilâveten Alanya, Küllük, Çanakkaleye uğrayacaktır. İzmir Sür'at Yolru SAKARYA vaporu Her Perşembe günü saat 16 da Galata rhtımından kal- kacak doğru İzmire gidecektir. Bu vapur HER PAZAR günü saat 16 da İzmirden kalkıp doğru İstanbula gelecektir. İZMİT YOLU Cuma, Pazar, Sah, Çarşamba, günleri bir vapur saat Y da, Top- hane mhtımından kalkar. İRALEİĞH Bisikletleri Tarafından VERESlYE satılan elektrik cihazları sayesinde İSAYFİYEDE RAHA YEDİ SATIŞ MAĞAZASI: Beynelmilel bisiklet âleminde büyük inkılâp yaratan MEŞHUR RALEİGH Metro Han Beyoğlu Telefon 44800 i M a ü ve Cümhuriyet meydanı Taksim 40918 Fabrihasının, safi İNGİLİZ çeliğinden pek zarif, _"!me idi Necati Be i ” 43439 ri g MÖLt z K y cadd Salı P: " fennin en son terakkiyatının eıtbıkıfı "'Fım" ycxsiöRb?A'[ eridir. DABCOVİCH ve ş."““ Elektrik Eri esi B:yımıtun : aa METANET, ZARAFET ve Te 44708 - 7- 41220 Muvakkithane cad. No. 88 Kadıköy “ 60790 İTİBARİLE EMSALİ YOKTUR“. e Avrüba v Üek l z Şuke_u Hayriye iskelesi Üsküdar ” 60312 Satış deposut Sirkeci - İstanbul - Liman Han No. badlıman yösla; 23 Nisan caddesi No. 19 Büyükada 55128 (800 ) Anvere, Rottardam, Hamburg ve Iskandinavya limanları için yakında hareket edecek vapurları ve dünyanın başlına limanlarında transbor demen Yakında gelecek vapurlar Tekia vap. limamımızda Hansburg vapuru 8- 10 Ağustosu doğru. Olga S. vapuru 22 - 23 Ağustosa Yakında bareket edecek vapurlar Tekla vap. 18-20 Temmuza doğru. Hansburg vapuru 10-12 Ağuslosa doğruz N Olga 8. vapuru 24 - 2S Ağustosa doğru. Fazla tafsilât için Galata, Frengyan Holantse Bank-Üni N.V. Sabık Bahrısefit Felemenk Bankası Fakat iyice kurulandıktan sonra vucudünüzü * NİVEA kremi » yağı İstanbul Şubesi Galata Karaköy Palas Meydancık Alalemci Han ile yvmağı unutmayınız! Bu sayede güneçte yanmak tehlikesine Kazgıi korunmuş Olursunuz, teniniz taze ve sağlamlaşır. Cildiniz yumuşak ve gergin kalır. Her türlü Banka muamele- teri. Kasalar Icarı UMUMİ MUDURLUOK : AMSTERDAM Şubeleri : Amsterdam, Buenos Aires, han umumf acenleliğine müracasi 'Tel. 44707/8 « 41220 (33) istanbul, Rio de Janeiro, Santos, Sao Paulo Yukar oğazda Tenezzüh Şirketi Hayriyeden . « Güzel boğazı Kavaklara kadar her İstanbullu tanır. K;vık; lardı mra yavaş yavaş genişliyen ve uımell.i kara; enıık d: za ı.b' kısım daha vardır ki halkımızın çoğu lıılını:ıı qull N UY_'::' ; ez Limamı gibi eşsiz yerleri ve güzellikleri 'b "ı;ı 1 ve Karadenizin nihayetsiz yayılıp bn.yüyu;lîın: =nı: ::'â:k.ıç saatlik serin ve bedayile dolu bir g;;:d r yaptırmak için Şirketi H.y'iır’. Cuma ve Pazar g i tertip etmiştir. : e 'd"h:"i :4:;10 ve 16 da, Pazar günleri 1;,30 da Wcum. g "k olan vapurlarla bu seferler yapılacaktır. hi ? Cmılınk.ltwk." da kalkan vapur Rumelikavağından, 16 kalkan kumdan ve Pazarları 14,30 da kalkan "".î v yakarı Boğaz devrini yapacak, Rume'i Anadolu n.ı.d»mhdır çılap Sütlüce iskelesine dönecek- ü a ü Jerine ve köprüye derhal Hilâliahmer Cemiyeti Merkezi Umumisinden: Eskişehrin Karacaşehir köyü cıvarında kâin Hilâliahmer merkez anbarında farla olup satılığa çıkarılan eşyadan (Bez parçaları, Fersude Battaniye ve Çorap, Muhtelif şerit, kuş tüyü, yün, kıl, bez cüzdan, müstamel hayvan örtüsü, muhtelif toka, tiyelti keçesi, kopça, köhne çıdır vesaire) 21 Temmuz 1934 Cumartesi günü saat 14 ten 17 ye kadar açık arttırma suretile satılacağından muhammen İaymeti olan (871396) kuruşun yüzde onu nisbetinde depozito akçelerile taliplerin anbarda müşekkel komisyona yevmi mozkürda müracaat eylemeleri ve diğer satılacak eşyanın hangi gin müzayede ile satılacağının peyderpey ilân edileceği ve görmek arzu edenler için kemafissabiık hergün anbara ait bir otobüsün muayyen mahalden hareket ettirileceği ilân olunur. (1211) !I İnhisarlar îMüdürlüğünden: I 22982 kilo Sınal Sulfat Dösüt 4805 ,, Farmasötik Sulfat Dösüt Satılığa çıkarılan yukarda nev'i ve miktarları yazılı Sulfat Dösü- tun pazarlığı 1/8/934 tarihine müsadif Çarşamba günü saat 10 da icra kılmacaktır. Taliplerin şartname ve nümuneleri görmek üzere her gün ve pazarlık için de tayin edilen gün ve saatte yüzde yedi buçı& teminatlarile birlikte Cibalideki satış komisyonuna müra- caatları ilân olunur. (3985) HiMAYEi ETFAL CEMİYETİi Kartal şubesi menfaatine verilecek güreş müsabakası 20-7.934 yarınki Cuma güsü ı(’ımu rılitım boyunda. İzmir, Edirne, Bursa, Kırklarelinde neticelen- miyen güreşlerin bu müsabakada ciddi surette netileneceği ilân olunur. Dühuliye 20 kuruş Gl> (1100) nn LOKANTA ve BAHÇE NOVOTNİ oğlunun en gözel yeri TAZE BiRA Kadehi zz '/2 Kuruş En iyi yemekler HER AKŞAM MUZİiİK î(APL'CAI rinâ tenezzüh Te ÇECLE dönüş seferleri vardır. ç Bu devirler iki saat kı:ı:!:';mk::;u,_ Pasosu olan mek- Bu devir için munzam ÜC S .ecııon ahat ıı::::ıdoılnl veren pııolırı'= bn':gııhı.'ı.ı.ç!ı'n muteber değildir. ( z . A ünakasa llianl Si resinden: esi Sular İda IStanbuı ,Beıeğıy ih havuzlarının tevsü iii“yıplı'ılıckı: tıkrîllîüı&-“ clcil 'b.i:n::e!:' mik'abı hafriyat kapalı zarfla müna en on ye ç saya konmuştur. it tanzim edilen şartname ve projeyi 1 — Talipler bu bususa ait AŞT alabilirler. *2., lira mukabilinde idare b mucibince kapalı zarflarını 3 a Talipler şartname ahkâmı m e L n A kadar ihale günü olan 25/7/934 pazartesi BöLi Bu saatten sonra - teklif “:l: ?:üüo .Bın,lu'übine vermelidirler. Pu e heye i 'eminat mektup .kl_bul edilmez. T! ektubunun içine Emlâk Müdürlüğünden: İstanbul Merkez Maliye dairesi için alınacak 28,000 kile odu- nun beher 250 kilosu 280 kuruş ve on ton kok kömürünlün beher tonu 23 lira 50 kuruş üzerinden 8-8-934 Çarşamba güna saat 14 de açık eksiltme ile alınacaktır. İsteklilerin ve şeraitini öğrenmek isti- yenlerin 50 liradan ibaret pey akçelerile müracaatları. "M,, “3025,, İstanbul Millt

Bu sayıdan diğer sayfalar: