19 Temmuz 1934 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 16

19 Temmuz 1934 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 16
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

16 Sayfa —— SON POSTA açan bir anahtardır! 1934 MODELİ ZM Z — 620 YENİ gi 616 Fotoğraf makineleri KODAK 620: 6/9 Makinelerin KODAK 616: 6.50/11 | en ufağı Rolfilim makinelerin incileri Bir defa görünüz. îîğ B !x SSSRRCUORSU KÜ AN En şık En sağlam Objektifleri kuvvetli ve parlak A Z İ Mekanizması daima sabit 100 9/0 muvaffakiyet Ç M a Te L Z C , ! İŞ bankasından kum- Ü ; ? Siz de kopyalarınızı “Veloks,, kâğıdına bastırınız Resimler daha canlı çıkar, detaylar kaybolmaz, senelerce sararmadan dayanır. Kopyaların arkasında “ VELOX ,, kelimesini teminat olarak arayınız. bara 2lan on binlerce vatandaş, biriktirdikleri para ile, bir kaç sene bir kumbara alınız içinde, birer sermaye ve iş sahibi olmuşlardır. TAŞDELEN SU DEPOSU _W Otomatik fotoğraf makinesi olan 1 Zafiyeti umumiye, iştihasızlık ve kuvvetsizlik halâtında büyük faide ve tesiri görülen: NAZARI DiKKATiNE FOSFATLI Ankara Taşdelen su deposu, yaz olmak münasebetile ve halkın ihtiyacını nazarı dikkate k su fiatlerinde büyük tenzilât yapmıştır. Müşterilerimizin depomuzu teşi veya telefonla müracaatleri menfaatleri iktizasındandır. Fiatlar: Taşdelen ve Kayışdağı: Büyük damacana 200, küçük (110) Ankara ; Taşdelen su deposu — Telefon: 1425 Eskişehir Şubesi: Mestan Zade ibrahim Telefon : 65 HULÂSASI kullanınız.. Her eczanede satılır. istanbul Sıhhi Müesseseler Satınalma Komisyonu Reisliğinden: Karaciğer - Mide - Bağırsak - Taş, Kum hastalıklarına Heybeliada Verem Sanatoryomunda yapılmakta olan memurin bugün en müşkülpesent ":H"; tatraln pDAvyonunun 6776 Ura 89 kuruş bedeli keşifli bakiyei inşaatı kapalı Hlen GÜ eRESAR, DÜt S L lçllloeıl'gîıl ve İle h Fazla malümal için zarf usulile münakasaya vazolunmuştur. 24/7/934 Salı günü saat ai a .İ ç bezan: Kağökleri Ki7 TİS AĞ ee Gi . inte TT ADT 14 to ihalesi icra edilecektir. Şartname ve keşifnameyi görmek e isteyenlerin Sanatoryom Baştababetine ve münakasa için de Ko- misyona müracaatları. “3635,, Haydarpaşaya giden vapurların trenleri içmelere giderler. içme ve tren fiyatlarında yeniden mühim tenzilât yapılmıştır. Denizyolları İŞLETMESİ Acenteleri * Karaköy Köprübaş Tel. 42362 — Sirkeci Mühürdarzade Han Tel. 22740 Otobüs ve Kamyonların fazla yüküne tahammül eden yeni bir lâstik GOOD/YEAR HEVİ DİUTİ Trabzon Sür'at Yolu ERZURUM Te Temmı Perşembe 20 de Galata rıhtımından kalkacak, Gidişte İnebolu, Samsun, Ordu, Gireson, Kamyon ve Otobüslerinizde bir takım lâstikle daha fazla kilometre yapmak, lâstik masrafınızı yarı yarıya indirmek daha büyük boy bir lâstik kullanmakla kabildir. 19344 mamulâlı yeni 6 1/2 X 32 GOOD YEAR lüstikleri bütün GOOD YEAR acentelerine tevzi olunmuştur. Hemen şehrinirdeki: GOOD YEÂAR — acentesine müracaatla 6 1/? X 32 lüstikleri talep ediniz. Ford, Şevrole, Doç vesair bir buçuk iki tonluk Kamyon ve otobüsler için tercih olunacak yegâne mukavim lâstik 6 1/2 X 32 eb'adında ağır mal GOOD YEAR lüstiğidir. Bartın Yolu BURSA yeee D Temmuz Perşembe 19 da Sirkeci rıhtımından kalkacaktır. (3988) ü Memur İsteniyor İstanbul için iki ve taşra için dört memur aranıyor. Maaş dolgundur. Mali veya nakdi kefalet şarttır. Posta kutusu Galata 1459 ( acole müracaat lâzımdır ). (1240) bererereeerereesereererLereLERELArAAREeRERAdERLRAAERAAA Son Posta Matbaası Sahbibi: Ali Ekrem Nesriyat Müdürü: Tahir

Bu sayıdan diğer sayfalar: