19 Temmuz 1934 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

19 Temmuz 1934 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Yan Fransisko grevinin Ame- da bir dahili harbe sebep olmasından korkuluyor — Yazısı 2 nci sayıfada — 7 ei Yıl . Sayı : 593 iğneyi kendine, valdızı başkasına Dilimizde meşhur olan bir dar e li herkes gibi biz gazete Bi, de unutmamamız lâzımdır wa başkalarına bol keseden calığı edenler, tenkitçilik > Zevk alanlar için bu atalar sö- ik * ibret alacak derin bir ha At yardır. Sanayileşmek İ Sında ve davasında olan Türki- “çin mümkün olduğu kadar çol Bat mektebi açmak şüphesiz bir) Yaçtır. Bu ihtiyacı inkâr et- SX gündüze gece, yahut geceye "düz demek kadar Mzayirdir. hun için gazeteci arkadaşları- | adan biri bir kaç gün evel yaz- $r bir makalede bu açık hakikat-| ahsetmek istemiş, fakat ga-| 1 4 buçıplak hakikati o düpedüz il emek biraz yavan ve biraz da “üne bir ukalâlık olacağını dü- Ndüğü için yazılarma tenkitçi- Seşnisi vermiş, demiş ki: ii Bir taraftan memleketi #a- Yileştirmek için plânlar yapıyo- a Fabrikalar kuruyoruz. Hal- “Xİ sanat sahiplerini yetiştirmek ei mektep atmağı hiç düşünmü- iz, Mitat paşanın memleketimizde 8 ettiği hayırlı eserlerden biri sanayi mektebi idi. Bu mektep la duruyor mu, bilmiyoruz. Du- Orsa bile o kadar az iş görüyor * adam yetiştiriyor ki İstanbulda Yöudiyetini bilen, İsmini işiten kaz kişi vardır. Halbuki sana Mektebi vaktiyle İstanbulun en * sanatkâr yetiştiren (o çok kıy- İ bir müesesesi idi. Bize dü- mantığa vazife bu mektebi söndürmek | tL, İstanbulda daha onun gibi |” dört mektep açmak, diğer vi- Yetlerin başlıcalarında da böyle i Ktepler vücude getirerek onla - “inkişafma çok ehemmiyet “met sarfetmektir. Bunu kema- K “hemmiyetle Başvekil Paşa ile rn, 'â ve ziraat vekillerinin naza- dikkatlerine koyuyoruz.,, der bu suretle sanayileşmek ında hükümetin takip ettiği Sağ tenkit eden muharrir lüt- efe, traz zahmet edip de eline te- ekte almış, İstanbulda sanayi Adr, bi olup olmadığını oradaki erden aramış, biraz daha a yk derek bu mektebin idare kö iş bulmuş ve mektebin dün- bi, > Pugünkü vaziyeti hakkında hg, , 2ahat istemiş olsaydı yuka- Vizge, tırları yazmaktan elbette Yücagi li. Çünkü © İstanbulda undan haberdar olmadığı: hi diği sanayi mektebinin dü- bay etle şok, evelki güne nis- de p DİS şüphesiz daha çok ileri-! ir N v 5 huy. terbiye müessesesi olduğu” #renirdi. İltaş $ i yan sanayi mektebinden Ara, , amanında senede vasati ni, 2) talebe çıkardı. Bu Kiye Meşrutiyet devrinde (17) Yak ia adar varmıştır. Cümhuri lik m çıkan talebenin sene- Dak ise (37) o küsuru bul. ig,“ Demekki cümhuri i R ui t tani, virlerden intikal edep Yağ ri eden İş» nayi mektebi bugün eski | Mağa, ere geride değil, bilâkiş ir ve ilerlemektedir. Mehmet ASIM —.. lm ve| / : j V Yazılşleri “Telefonu : ma yy a Boluda Gazi Hz. i erefine tezahürat Bolu, 18 (A.A) — Gece Büyük? Gazinin şerefine şehir baştan başa? tenvir edilmiş ve Ulu Rehberimizini. misafir olduğu Halkevinin önünez toplanan binlerce halk geç vakte ka-f dar neşe ve heyecan içinde şenlikler? ve büyük bir fener alayı yapmıştır.ğ Bilhassa gençler heyecanlı hitabeler- 3 le Büyük Gaziye olan iman ve bağ? Ulıkılarmı teyit etmişler ve bu hil beler halk tarafından coşkun (teze hürlerle alkışlanmıştır. Tezahürat? ametgâhlarının önüne çıkarak ta-f p eden Gazi Hazretleri, Boluluları > tehassüs ve teşekkürlerini beyan et : len ziyafet ayni heyecan ve ile geç vakte kadar devam etmişti Ürn y ş eğ Karşılıklı hürmet, riyasız doğruluk .. Iran hariciye veziri, parlâ-| mentoda Türk-İran müna- sebetlerini böyle anlatıyor İran H Tahran, 17 (A.A.) — Dün ha- riciye veziri Kâzımi Hz. İran mil- let meclisinde Şahenşah Hazretle-| rinin Türkiyeye olan seyahatlerin-! de kardeş Türk devlet ve milleti! tarafından icra olunan istikbal ve| gösterilen hüsnü kabul hakkında bir nutuk irat Oeyledi. Bu nutuk bütün mebuslar tarafından hara - retli alkışlarla karşılandı. Nutkün metni şudur: 4) Suçlular ikileşti! Arnavut düğünündeki ölü hadisesinin muhakemesi (9 uncu sayıfada) — . Bir hekimin öğütleri Yazan: Pr.KemalCenap (6 mcı sayıfada) »# Şark misakını italya da kabul ediyor (4 üncü sayıfada) — *, Memleket, Çocuk, Güzel San atlar (Devamı 9 une sayıfaan 3 üncü sllunanda "Tevfik Rüştü Beyin- * dahilinde olmıyan hadiseden do- A Perşembe, 19 TEMMUZ (7 isci ay) 1934 Dün yerli mallar sergisini açan Me Bir haftadan fazla bir zaman-! danberi hazırlıklariyle uğraşılan Altıncı yerli mallar sergisi dün sa- İ at on altıda Galatasaray lisesi bi- rasında açıldı. Sergiyi, geçen yıllarda olduğu Gezint# kuponu: 35 “ “YAKITIN tertip ettiği büyük gezintiye iştira” etmek için bunu kesip saklayınız. idare Telefonu cis R mamulâtı tetkik ediyorlar. gibi, sanayi birliğinin — davetini! kabul eden Büyük Millet Meclisi Reisi Kâzım Paşa hazretleri açtı. Kâzım Paşa Hazretleri saat on altıya doğru vali ve belediye reisi Muhittin Beyle birlikte geldiler. 14370 cisi Kâzım Paşa Hazretleri serginin kumaş ve çanta Sayısı © Kuruş —— gg — kısımlarında yerli Bir müddet sonra bahçenin orta « sındaki balkondan istiklâl marşı çalınarak merasime başlandı. İstiklâl marşı iki yüz kişiyi bu lan davetlilerce ayakta dinlendi. (Devam İsüneü şmayıfanın Scü sütununda) Müthiş bir cinayet meydana çıkarıldı Osman isminde bir rençber metresini öldürerek oturduğu yer odasına gömmüş, sonra ... Evelki gün Rizeye hareket eden. Osmanın yakalanması için vâpurun uğrıyacağı bütün limanlara telgraflar çekildi Zabıta düm akşam; oi güney *| vel işlenmiş feci bir cinayeti tah-| kika başlamıştır. » Bundan dokuz sene evvel işlen- miş olan Demirkapıda Adapazar- lı Nuri Efendinin kurban gittiği cinayete benziyen bu yeni vaka dün öğleden sonra meydana çık- mıştır. Kasımpaşada Bedrettin mahal- lesinde Ayni Ali baba sokağında 22 numaralı Fahrettin Efendinin evinde beş Yahudi ailesiyle Os - man isminde bir Rizeli oturmak- M ilessef Hadise giliz sefirile görüştü Bir tahkik heyeti teşkil olunuyor; hadisede iki tarafın da sui niyeti olmadığı muhakkaktır Ankara, 18. (A.A.) — Sir Per- ey Lorraine ile Tevfik Rüşrü'Bey, Dipburnu hadisesi üzerine görüş- müşlerdir. Bu mülâkatın karşılıklı samimi- yet ve itimat havası içinde cere » yan ettiği ve hariciye kevilimizin hadisede kazaya uğriyanlar © için memlekette hissedilen umumi ele- mi halisane bir surette ifade etti- ği ve iki taraf memurlarından mü- rekkep bir tahkik ( heyetinin iki tarafın suiniyetten uzak olduğu-| nu meydana çıkaracağını ve mü - nasebetleri dostane olan iki mem-! leketin donanma ve. ordularında bu müessif ve tarafeynin ihtiyarı layı her hangi bir acı kalmaması» Kadı İaları, Radyo programı | ve Di e (iç sayrfalarda ) 0 ağla nl amca) nın kendisi icin nek kiymetli ola- am — Devamı 15 üncü sayıfanın Z İnci sütununda) tadır. Rençberlikle geçinen Os | man, gçen sene metresi Nazmiye ile bu evin bir odasına kiracı al İarak yerleşmiştir. Osman, Ri-| zenin köylerinden birinde karısı | ile çocukları vardır. Söylendiği bil ne göre Osman, metresi Nazmiye ile tanışınca kendisile evleneceği- ni söylemiş ve bu suretle bir ara-| da otormaya. razi etmiştir. Naz il miye yirmi sekiz yaşında güzel bir kadındır. Osman ise, iri yarı otuz sekiz yaşında bir adamdır. Bunlar, tanıştıkları bu evde ev- yüzme . müsabaka- miz 10 Ağustos cuma günü Moda- da yapıyoruz. Bu müsabakamıza ge- çen yıllarda oldu- ğu gibi “bir klübe yazılı olsun, olma sın her genç iştirak edebilir. Müsaba- kamızın, geçen yıl- larda olduğu gibi, çok geniş ve güzel olması için şimdi- den hazırlanmıya başladık. Müsaba. kamızda derece a İlanlara güzel hedi- yeler vereceğiz. Müsabakamıza iştirak edecek olan gençlerin bu gün den itibaren Yazı müdürlüğümüze müracaatla adları- Bı yazdırmalarını ve birer de fotog- | | raflarını getirmeleri lâzımdır. Birkaç | | güne kadar ilân edeceğimiz müsaba- ka programının esasını, resmi müsa- velâ güzel 'güzel geçinmişlerse de aradan dört ay geçince kavgaya başlamışlardır. Osman her gün çalışamadığı için bazan parasız kalmaktadır. Bu zaman da met- resi evlerde çamaşır yıkayarak dostuna para getirmektedir. Son günlerde bunların kavga - ları gene ziyadeleşmiştir. Son günlerde köydeki karısından ken» disini mahkemeye vereceğine da- ir bir de mektup gelince Osman, (Devamı 13 ine sayıfanın Scü sütununda) Z j bakaların programı teşkil edecektir. Resmimiz geçen yıl yaptığımız müsa- bakada birincilik kazanan üç hanımı gösteriyor.

Bu sayıdan diğer sayfalar: