19 Temmuz 1934 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 11

19 Temmuz 1934 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

si Kısa hikâye: taatli ocuk Yüturyanın küçük kasabala- birinde fakir bir ailenin Si- tdında çalışkan fakat alık bir du varmış. Bu çocuk ilk tah a bitirdikten sonra anağı para- N cmdan dolayı onu yakın-| ir çiftliğe rençber yazdırmış. | N Şiftlikte çalışmağa başla -| irinci günü eline gündelik! İr şilin vermişler. e alışmamış olan Yolda parayı elinden düşü - ybetmiş, Anası onu azarlıya ndan sonra gündeliğini ce -! “ymasını tenbih etmiş. İnci gün Simona (gündelik e bir $işe süt vermişler. Simon "Nin tenbihine itaatle #şeyi| * yerleştirmiş. Eve gelinciye| tişenin içindeki süt dökül - ii Anası bu defa daha ziyade * ederek bundan sonra her il “ecek olurlarsa baş östünde| öyle getirmesini söylemiş. EN ; ; | ©Ncü gün Simon çiftlikte o A” ziyade çalışmış ki patronu nuniyetinden hem de her| ba ile çiftlik arasında ya yak gidip geldiğini görerek ndan dolayı ona ufak bir tusu hediy e etmiş | © /Çok yaşamak için! Güzel ve gürbüz ! Mat; çocuk bu defa da anne- hbihi dışına çıkmak iste , > Eseği kafası üzerinde tu Ylece yürümiye çalışırken Ci İçinde iki kişi O bulunan F etomobil peyda olmuş. Bu | kn biri Avusturyanm zen-| , #adelerinden bir (o baron, : de 9nun hususi hekimi imiş, ir sinir hastalığına tutul -| | dan her gün doktorla bera - ” arda gezinti yaparmış. Da- Sın durur, hiç gülmez, dün- | ny Muz bir karaltı içinde gö - e) tekimler hastalığının iyi ei, Sin ona daima şen ve gül » iye Manzaralar gösterilmesini ! heç iler. Fakat her ne ya- Ondan bir tebessüm ko - : Mümkün olamıyormuş.. 4 "ha, *t€ Simonun bu vazi- ta kadar eğlendirmiş aha ikalarca mütemadiyen ,, İk gülmüş, Güldükçe eki gerginlik yumuşa - g inde iyilik © alâmetleri vine 8» Yanındaki doktor Dünden hemen arabadan ğ u alnından öpmüş. e ha ni bir hediye aldık- v fonun hizmetine gir- tinin mükâfatını gör- Ni e ağ Sa |, Hangaç aleti! il l e mem alet icat etmiştir, Bı Da © kadar şiddetle sar. İN aşı, > bu muş dayanmasına imkân! sarsıntıya vücut - ne yapmalı? Vi! Butler ! Zaro Ağanın ölümünden son- ra her tarafta “dünyanın en ihti-! yar adamı” lâkabını kazanmak istiyen kimseler ortaya çıkmıştır. Bunlardan biri de şu resmini gör-| düğünüz Amerikalı Vil Butler'dir. Şikagonun köylerinin birinde do- İ kasaba ve köylerinde ve hattâ bir kıs- İ mt senebi memleketlerde bulunduk'a- İ rica edeceğiz. i çocuk müsabakası! Müsabakamızın müddeti bitmiş ol- duğunu geçen sayımızda tike. Müsabakaya iştirak eden yavrular Türkiyenin muhtelif şehir ve ilin etmiş- rı için bunları bir araya toplamak m.üm ını yazmış, bu vaziyet karşısında müsabakanm ne suretle yas | pılması münasip olacağını okuyucula» rumızdan sormuştuk. Aldığımız cevaplar bizim de tahmin ettiğimiz şekilde çıkmıştır. Çocukları bir araya toplamak imkânı olmayınca müsabakayı fotoğrafiler © üzerinden yapmak en münasip olacağı bildiril: yor, Şu halde okuyucularımızm çıkan | resimler üzerinden seçmelerini yapma» | larını ve seçecekleri fotoğrafların ga- | zete numaralarını bize bildirmelerini | En ziyade rey kazanan yavrulardan birinciye, ikinciye ve üçüncüye hedi « yeler vereceğiz. a Yer sallanmasının sebep- ğan ve şimdi de orada yaşamak - ta olan bu ihtiyar yüz yirmi bir yaşındaymış. Kimsenin yardımı » na hattâ bir değneğe bile muhtaç olmaksızın yürür, gözleri de uzak tan seçermiş, Geçende Şikagoda açılan bü - yük bir parayıra gelmiş. Bu yaşa kadar bu diriliği nasıl muhafaza edebildiğini soranlara “Az ye- mek, erken yatıp erken kalkmak, itidal dairesinde viski kullanmak sayesinde” diyormuş.. Uyandırıcılar.. İngilterede eski âdet ve anane- leri muhafaza etmekte bir kısım halk son derece taassup gösterir. Bunun garip bir nümunesi Lon - dranım bazı mahallelerinde hâlâ| geçen bir âdettir, Her sabah şa - fak sökerken bir kadın sokakları| dolaşarak istiyenleri, yani kendi - sine bir abone ücreti verenleri u-| yandırır. Fakat bunu sesle ve gü- rültü ile yapmaz, yani sabah uy - kusundan uyanmak istemiyenle » rin rahatını bozmaz. Şu resimde gördüğünüz gibi ağziyle üfürdü - ğü bir âletle abonesinin camları - na kuru bezelye taneleri savurur. Bu sanatı yapan daima bir kadın- dir ve pek çok senelerden hattâ asırlardan beri anadan kıza inti - kal etmek suretiyle bu iş daima ayni aile tarafından görülmekte - dir. " Kadın ibtiyarlayınca vazifesi» ni kızıma devreder ve bir kaç sa- bah onunla birlikte gezip talim; ettirir, İşte gördüğünüz resimde Mis's Smith son devrine kızıyla birlikte çıkmıştır. i leri nedir? | Zelzelenin sebebplerini fen henüz lâyikiyle keşfedemediği i- çin yer sallanmasınm ne zaman| ve nerede olacağını evvelden kes- tirmek mümkün değildir. Vakıa Sismoğraf denilen bir âlet mevcut ise de yalnız yer sal- lanması esnasında şiddet ve sü - rekliliğin o derecesini kaydeder, yoksa tehlikesi olmadan haber vermez. | Japonyalı Omari isminde bir adam şimdiye kadar kürremizin! uhtelif yerle evvel m inde muhtelif za-| manlarda vukua gelmiş olan muh telif sallanmalarm amudi veya ufki tesirlerine göre mevkilerini ve devam müddetlerini ölçerek ! bundan bir hesap çıkarmış. Gele- cek zelzelenin bu hesaba göre ne- rede vukubulacağını ve ne kadar zaman süreceğini tahmin etmiş, Bu adam Japonyada bir balıkçı köyünün zelzeleden harap olaca- ğını keşfederek köyü tahliye et - tirmiş ve'sahiden söylediği saat - te bir şiddetli zelzele bütün köyü yerle beraber etmiş. Japonya sularında köpek ba - lıklarının suyun yüzüne çıkarak telâşlı hareketler yapmaları da zelzelenin habercilerinden sayılı - yor. ann Birinci mükâfat kazanan Pariste açılan köpek sergisinde” e “1934 senesi şu resmini gördüğünüz beyaz ço-| ban köpeği, yahut frenklerin ta - birince kurt köpeği, birinci mükâ- fatı kazanmıştır. Bu köpek Almanyada yetişti : rilmiştir. o Duruşundaki © asalet, gözlerinden belli olan zekâ dik -| kate değer İ İÇOCUK Ceki Koğan gürbüz | , Bir zamanlar pek meşhur olan küçük sinema oyuncusu Çeki Ko- gan büyüdükten sonra yerine onun kadar becerikli biri gelememişti. Son zamanlarda Çarls Tomson is-, minde bir küçük sinemada çok mu vaffak olmuş, “büyük bir yıldız, olmuştur. Resimde onu bir filmde görüyorsunuz. Büyük bir kadın Kadınların yaradılışları yü -| zünden erkekler kadar çetin e -| meklere dayanamadıkları ,bu se-| bepten hiç bir zaman yaşayiş şek-' Madam Küri linde erkeklerle bir hizaya erişe - miyeceklerini iddia edenler var- dır. Bununla beraber bu iddiayı - umumi kaidenin istisnası kabilin- den » çürüten bir örnek vardır. Bu da geçen hafta Fransada bir sa -| natoryomda, ölen madam Küri - nin hayatıdır. Bu kadın hakikaten değme er»! keklere nasip olamıyacak bir sa- bır ve sebat ile çalışmış, bütün ha- yatını fenni tecrübelerle geçirmiş, devamlı ve zahmetli çalışmalar sayesinde pek kıymetli keşiflere! muvaffak olmuş beşeriyete rad - yom denilen ve bilhassa kanser tedavisinde tesiri pek büyük olan bir eser hediye etmiştir. Madam Küri aslen Lehlidir. Asıl ismi Mari Skelodovskadır. Bundan kırk sene kadar evvel tı- bii ilimler tahsili için Fransaya gitmiş, orada daha talebe iken Piyer Küri ile evlenmiştir. O sıralarda Berekel isminde r Fransız âlimi Oranyom made- Bilmecemiz Yandaki resmi yapan ressam haki- kate karşı üç yanlış ta yapmıştır. Bu üç hatayı keşfedebilirseniz is. minizi ve adresinizi okunaklı yazarak (Vakit Çocuk Sayıfası Muharriri) ad- resine bildiriniz. Doğru halleden okuyucularımız a- rasında elli isme kura çekilerek muh- telif hediyeler verilecektir, ninde radyo aktivite (hassası mevcut olduğunu meydana çıkar- mıştı. Madam Küri başka maden- lerde de bu hassanın varlığı kana- atiyle araştırmalara girişmiş ve Oranyomdan daha ziyade radyo aktivitesi olan iki cevher keşfet - miştir, Bu araştırmaları yapmak için Madam Kürinin elinde hiç bir lâ- boratuvarı yoktu. Kocasile bera * İ ber bir mahzen içinde çalışıyor » du. Bir kaç eski masadan başka” alât ve edevat namına hiç bir şe- ye malik değildi. Maden cevher- lerini bu masaların üzerine yaya- rak tetkiklerini bin zahmetle ba » i şarabiliyorlardı. Nihayet 1898 senesinde M. ve Madam Küri Radyomun keşfini fen akademisine yazı ile bildirdi- ler. Bu keşif yalnız hikmet ve kimya âleminde değil, tıp ve fen âleminde dahi bir inkılâp husule gelirdi. Küçük bilgiler || Meraklı bir İngiliz dünyada en çok kullanılan insan isminin ne olduğunu öğrenmeğe merak etmiş. Bu adamm İtetkikatıma göre bütün dünyada kul - İanılaı erkek isimlerinin başında Meh- met ismi geliyormuş. ... Çinin garp eyaletlerinden Sehvan | eyaletinin yüksek dağlarında bir ma sü keşfedilmiştir. Bu #ü- on bin kadem vi koyun sü: rünün yaşadığı yerler yüksekliğindedir. ... İngiltere şimendiferlerinde. 21000 buharlı ve 1381 elektrikli (o lokomatif işlemektedir. ... Amerikada “Çeroki” denilen ver- li Hintliler e dilinin alfabosi seksen »i- ta harften mürekkeptir. —

Bu sayıdan diğer sayfalar: