19 Temmuz 1934 Tarihli Türk Dili Gazetesi Sayfa 1

19 Temmuz 1934 tarihli Türk Dili Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

GmasaYI: 1258 ——w TEMMUZ 1934 ı)erşmııf' TÜRKDİL GCGUMARTESİDEN MAADA HERİGÜN SABAHLARI ÇIKAR. AAA GT GU ST Ö D şadası Hâ ,"Bü;v.;k Avam kamarasında bu mesele hakkında müzakere | Kuşadası Hâdisesi apıldı. Hariciye nazırı beyanatta bulundu. Lu!d?a. 17 (A.A.)— Royter Ajansı bildiriyor: Avam ka- marasında sorulan bir suale cevaben İngiliz Hariciye Nazı. rı, İngiliz-Türk hüdisesi hakkında Bahriyo Nezaretince neş- rolunan tebliğe hiçbir tasrihat ilâve edemiyeceğini söyle- miş ve şunu ilâve eylemiştir: — Kruvszöre ait sandallar Sisam adası karşısında Türk arazisine 100 metre kadar yaklaştığı zaman möydana çıkmış ve sandala uzaklaşmasını işnret etmişler- dir. Sandal yoluna devam ettiğinden nöbı tçiler steg ederek mülâzım Rohensonu öldürmüşlerdir. Nazır kazazedelerin ailelerine muhabbet süretile hâdise hakkında kendi teessürlerine sının da iştirak edeceğini söylemiş ve mütemmim bir suale verdiği vevapta sandalın memnu mıntakada bulunmadığı hakkında hakiki bir şey beyan edemiyeceğini, doğru kabili itiraz — olabilecek beyanatta bulunmunın şayonı arzu olmadığını ifade etmiştir. ——— — 9Eylül Panayırı 26 Ağustosta açılacak 15 Eylülde kapanacak, Panayır için hazırlıklar yapılıyor, nöbetciler Ankara, 18 (A.A. )_ Bey- nelmilel 9 Eylâl İzmir pan- ayırının dördüncüsü 26 Ağu- stos pazar günü — açılacak ve 15 Eylül cumartesi güntü kapanacaktır. Memleketimiz dahilinde panayıra iştirak edocekler mallarını paraken- de suretile satabileceklerdir ve mahalli Ticaret Odaları- ndan, Milli İktisat ve Tasarr- uf Cemiyetlerinden, Belediy. elerden alacakları vesikalara Böre gerek kendileri ve ge- rek malları için Davlet tar- afından veya şirket halinde idare olunan demiryolların . dan yüzde kırk deniz yolları vesaitinde yüzde elli tenzi- lâttan istifade odeceklerdir. anayıra iştirak edecekler mahalli belediyenin hor tür. lü rüsum ve — tekâlifinden Müstesna ve kazanç kanan- unun 3 ei maddesinin altıncı fikrasında yazılı — vörgiden Muaftırlar, İştirak edecekler ya İzmir belediyesindeki pa- Dayır komitesine yahut pa- nayır mümessillerine müra- aat ve iştirak talepnamel - erini imza edeceklerdir. Mu- vafakat cevabı alınması - ve Millt Takımımız maç yapmak için ııııslımyı çağırılıyor? Istanbul, 17 — (A A.) Yugoslavya futbol federasy- onu federasyonumüza mü- Tacaat rek Türk milli takımını maç yapmak üzere Yugoslavyaya — davet etmiştir. Yugoslavyalılar ta- rih intihabinı bize bırakmışla-, rdır. iştirak talapnamelerinin”aza- mi 10 ağastosa kadar pana- yır komitesine günderilmesi ve kiralanan — paviyanlarla açık yörlere git ücretlerin kiralandıkları anda İzmir ba- lediyesi namına — herehangi bir bankaya yatırılması şar. ttır, Satılan mallar — ancak panayırın hitamında alıcıla- rina teslim edilecektir. Bursa, 17 (AA.)— Sütto- gü fabrikasının küşadı mera- siminde hazır bulutan İzmir valisi Kâzım Paşa Anadolu Ajansı muhabirino bayanatı. nda memleketin iktısadiyatı ve tefahı süzerindeki rolünü ye süt asnayii ile hayyancı. lığın inkişafı üzerindeki tasi- rinj ehemmiyetle kaydetmiştir. Kâzım Paşa bugün Ticaret odasında yapılan taplantıda hazır bulunarak Bursa nayicilerini — Beynelmilel 9 Eylül İzmir panayırına iştir- ake davet eden vzu üzerinde konuşmalar ya pilmiştir. — Bunun sü- Üzerime çikulata ponayıra iş. tirak edeceklerini vea — yer alacaklarını söylemişlerdir. hu bütün mümesiller bütün fabrikalarının Hararetle karşılanan davate büyük küçük Bursa sanayicileri — icabet edecek ve — panayırda yer alacaklardır. Oda 9 — Eylül panayırına'iştirak etmekte- dir. Madam Dolfus Roma, 16(A.A.) — Madam Dollfuss beraberinde — ik; çocuğu ile Anconca gelmiştir Kendisini Madam Mussolini karşılamıştır. İler ikisi Ricji. onea gideceklerdir; ve bü me- |F - | tar. hükümetine de müracaat edi- Şefimiz / Boluda.. Şahir baştan bı-a_innâb— ; mış haık bayram yapışor, | HİT CJ W mhur — F saat 17 de Boluyu teş Bolu kendileri için 4 yram adde'li in. | | ün neşe Ve çi |inde Gazi lerinin | gelecekleri yi irm i uşlar ve talâskârıni «Yyaşa, v vazelerile ve ll ı“ı,w düralla karşı lanuşlardır. Şehir baştan | başa tezyin edilmiş — ve Gazl Hazretleri — halkın yürekten gelen thürle rl ıırııııııdu misafir ola- ç leşrif Bolu, 18 (A.A.) Ge ee büyük luı nıı—ırı—fını ıım-—hr misafir önüne hüalk heye v 'lı kılır u içinde büyük bir _.ldx yaptılar Urla Halkı ve memurları tayare cemiyetine yardım edecek Ankara, I7 (ALA) — Ür- lada memurin ve teşekküller rüesası taralından bir topl- anlı yapılarak hâva kuyvet lerimizin takviyesi için Tü- rk tayare cemiyetine yard- im olmak üzere ve bilümum memurin ve halkın daimi Jarına dajr” büt- memurja maaşlarından bi k suüreti- aza yazılr ün yüzde birini verm le edilmes - ine ve ti hane sabipler: ile esnaf halınin de ka- zonçlarından münasip mikt ar terketmelerine karar ve- rildiği memnuniyetle haber alınmıştır. Urlanın yüksek duyğulu ve hamiyetli meömürin, — ticaret sahibi ve halkına verdikleri bu karar- dan dolayı teşakkür edilmi- İngi liz Hükümeti Asuriler mese- İesile fazla alakadardır Londra, 17 (A.A ) Bir süsle cevaben hükümetin Asurilere yaplacak muaya- netlen ve emniyetlerinden mesul olmakta devam etiiği | bildirmiştir Irak hükümeti camiyeti Milletler Asuriler komitesi birçok memloketlere müra caat ederek muhaoir kabül edip etmediklerini sormuş- Bu meyanda İngiltere Idiğinden İngiltare hııLıxmelı j bu işle alâkudar olmı ya ka- | rar verııııhr. I 'mu TANEŞİ: SYahip Ve başmukarrirk Umum Neşriyat Müdürü: Konan Emin ıııınıım TELGAF: Balıkesir Türkdili, TELEFON: Türkdili ABUNA ŞERAİTİ:geneliği 1000, altıaylığı 600,kuruştur.Nüshası 5,geçmiş nüshaları Bilecik mabusu Hayretlin Türk - İran dostluğu ( (ki komşu kardaş milletin muazzam reislerinin ileriyi görmekte olan âkılâne duyğu ve kudretli iki memleketin samimi ve emniyetbahş olan münasebat temelini okadar muhkem atmışlardır ki her güna sarsınlı ve fırtıadan masun kalacaktır, İran Hariciye Vezirinin mühim nutku. Ankara, 18 (A.A.)— ye Voeziri İran millet meclis- inde Şohinşah Hz. nin Türk- iyeye olan seyahatlerinde devlet ve milletimiz tarafın- dan iera olunan istikbal ve gösterilen hüsnü kabul hak- kında bir nutuk söylemiştir. Meclis tarafından hararetli alkışlarla karşılanan bu nu- tukta Hariciye Veziri şimdi- ye kadar yalnız Türkiyede değil belki dünyanın pek oz bir memlekotinde böyle hareretli ve samimi olan hüsnü — kabul yapılmadığı- n kaydettikten sonra — bu Nutku hariçte nasıl karşılanıyor? Londra,16 (A.A.) — Ha- ajansı bildiriyor: üyük İngiliz vas Times gazetesi diyor ki: M. Hitlerin nutku, kendisin- in izah etmeğe ve muhik göstermeğe çalışmış olduğu 30 Haziran vekayiini bıraka- cağı olemli intihar teyit et mektedir. Bir fesat tertibatı vücüde getirilmiş olduğu. na dair tertibat vücude get- irlmiş olduğuna dair olan sözler mukni değildir. Şura- sı bihakkın düşünülebilir ki eğor böyle bir tertibat yopılmış olsaydı, failler öyle amansızca öldürülmez, belki mucrimiyetleri bütün dünya nezarında sabit olmak - için muhakeme edilirdi Noys Chroniche gazetesine ire Hitler nutkunda hiç şüphesiz Alman milletine hi- tup ediyordu ve fesat terti- batına ajt melodrmatik hikâ- yeler, cenebileri değil Alman milletini tehyiç için söyle- nmiştir. Daily Telegraph gazetesi, Hitleri, kullanmış — olduğu usülleri muhik gösterememiş olduğunu çüakü açık ifşaatta bulunmaktan imtina etmiş bulunduğunu yazmaktadır. Ku güzeteye göre, ruvol- verler, fasatçıları öldürmek. ten daha büyük bir iş gör- müşler. Alman milletinin ye- ni ümidini sarsmişlerdir. Madrit, 16 (A.A.)— Akide ve hkirleri yekdiğerine tam- amen zıt olan birçok gaze- teler, M. Hitlerin nutku ha- kkında tefsiratta bulunmak- tadırlar. E! Socialista gazetesi, Va- elkishor Boohahter gazetes- inin « Hitlerin Pfidaresinden başka hak yoktur» sözünü tefsir ederek bu — iddianın alenen (Dovım ikinci sayfada ) Harivj- ari M. Hitlerin nıtlınıın >anunasını araştırmaktadır. muhabbet ve ıumımıyet ve hüsnü kabule karsı bir defa daha resmen arzı şükran eyl- ediğini söylemiş ve sonra bu soyahatten alınan neticeleri izahla demiştir. ki: — Fikrimce — fevkalâ - dedir. Çünkü hakiki itimat ve mütekabil hürmet ve riyasız doğruluk ve me- nafi ortaklığından — ibaret olan her nevi hüsnü telükk- inin esns ve' — payele- ri tamamile mükemmel bir surette hasıl olduğu gi- | bi iki komşu kardeş millet. in muazzam reislerinin ılınyı <e —e aararenan z görmekte olan âkılâne duy- ğu ve kuüdretli ve — sağlam iradeleri iki memleketin sa- mimi ve emniyetibahş olan münasebat temelini o kadar muhkem atmışlardır. ki ber güna sarsıntı ve fırtınadan mosun kalacaktır. İki kardeş ve dost millet son — derece bir itimat — ve — emniyetle yekdiğerine dayanarak asude ve rahatla kendi vatanlarına hizmet ed- er ve daha ziyade terakki. yata nail olabilirler. Ve ne- vi beşere hizmet eyliyerek ılunvı sulhuna da çalışabilir. Hitlerin 'Deniz Silâhlarının Tahdidi Meselesi. Görüşmelerde usul meseleleri hakkında münakaşalar - yapıldı, Görüşmeler teşrinievele tehir edildi. Londra, icjye nezareti, deniz silâhl- arı hakkındadi görüşmelerin teşridievelde tehir edildiğini teyit eden bir tebliğ neşre- retmiştir. Bu tebliğde, Londrada İn- giliz nazırları ile Japon se- firi arasında ve Japon sefiri ile Amerika müesesilleri ara- sında usul meseleleri hakk. inda münakaşalar olduğu da billirilmektedir. Şark Lokarnosu İçin teklıt edilen misak, Londra 16 (A.A.) — Da- ily Telegraphemn siyasi mu- habiri diyor ki: —İngilterenin aktini tavsiyel dolaşan bir ettiği şark Lokarnosu iç- in Fransa veSoyyet tus- ya tarafından teklif edilen Fransız. Alman Soövyet mü. tekabil muavenet — misakını ne Almanyanın, ne de Polonyanın açıktan — açığa reddetmeleri muhtemel de- gildir. Nihayet Polonyanın Alm- anya ile Sovyet Rusya ar. asında bitaraf kalması jihti- mal dahilindedir. ki, — bu süretle İngiltere ve İtalya T(RA) — Har- | Japonya hükümeti Lon- draya mütehassıslar gönde- rmeden ve teşrinievelden önce görüşmeler olamıyaca. ktır. Londra, 17 (AA.)— Ame- rika tarafından 1935 deniz konferansı için iptidatf gö- Dokuzancu Sene MA rüşmelere memur edilen M. —— Norman Daviğ vazifesinin bittiğini ve yarın amiral He- ig ile Amerikaya döneceğini bildirmiştir. Avusturya Başvekil muavini - İtalyan müsteşarı ile gö Viyana, 16 (A.A.) — Viy. ananın siyasi — mehafilinde çıyıı’ı göre ba- şvekil muavini prens Star- hremberg, ihtimal yarın Ve- nedikte İtolyan hariciye mü.- stoşarı M. Suviche — mülâki olacak ve Mussolini ile gör- üşecektir. M. Dollfassun ıoyılıı! ta- rihi 29 temdeceklerdir. Viyanada yangılı Viyana 16 (A.A.) — Za- bıta - Viyana yakininde kâin Kaltenlentgelende 1.000 den fazla komünistin aktetmiş gibi bu anlaşmalar haricinde| Oldukları bir içtimaa baskın kalmış olacaktır. Berlin hükümeti ilk meti lerde yapılan esaslı tadiller- den sonra — bu - teklifleri kabul edebilecektir. Viyana, 16 (A.A.) — Yanı resmi Viener Zejtung gaze. tesi Şark misakı mesolesind- en bahsederok diyor ki: «Fransa Hariciye —Nazırı M. Barthotam manasile üs. tatça bir siyasi iş görmüştür. M. Brrthou esasen dostlukla kendisine merbut olan şark yapmıştır. Komünistler zabı- ta kuvvetlerine kargı müthiş bir mukavemet göstermişler- dir. Bunun üzerine zabıta memurları silâh — istimaline — mecbur kalmışlardır. Neticede 2 kişi ölmüş, birçok kişi yırılonııı.tır. “devletlcini daha sıki bir tarzda bağlamakla kalma- mış, bu devletlerle devâsü Rüsya arasında da sulhü te- siz eylemiş ve muazzam mi b" l üeüi Wye üi

Bu sayıdan diğer sayfalar: