19 Temmuz 1934 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1

19 Temmuz 1934 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

im, © e. e 44. Başmula sABG. —ABONE Şş Devam müddsti “Senelik” Altı Altı aylık mi Asır. Gi VARI - IZMIR - ayaz çi ALI ŞEVKET ye umum! neşriyat müdürü ISMAİL HAKKI No. 8699 OTUZ DOKUZUNCU SENE PERŞEMBE 19 Cumhuriyetin ve Cumhuriyet eserlerinin bekçisi, TEMMUZ Yeni Asır sabahlar; çıkar siyasi gazetedir li ne) Madencilerin Kararı İhracatımızn Çoğalması İçin Tedbirler Aranmaktadır Yoni Asir matbaasında basılmıştır On ki Ingiliz Gemisi Sısam Adasına Geldi Müessif Hi Hadise İli Memleket Umumi Efkğ- rında Derin Bir Teessür e bir almak üzere ka- 5 pi 5 > a 8 sahillerini bü- nöbetçileri; mahi- edil lal tir, ME neşe sene e Ta lekim bir iki im ei ie aya Sil nasıl yumduklarını Ş-hisler altında daima ha: N, tayız m gap ki Dünyanın her ta- verdi Vazife ve salâhiyettarların bel ri Dur, emrine bilâis- i Xa Sl ak hi de ütareke senele- Rüşt at ve uyanıklıkla ir Sandalın müsa-|ç€i aykırı ha ayanın başlıca sebebi “| London Krovazörüne Sularımızda Cesedi Taha:ri Için Izin Verildi in Sefiri Tevfik Rüştü Beyle Uzun Müddet uştu - Kuşadası Hâdisesi Avam Kamarasında ra ilm şehrimize malü- mat gelmişti İngiltere * « hükümetine © hükümetimizin teessürlerini bey Verilni bildiren setirimiz Fethi Ankara, 18 (Hususi) — Amerikada Grev Genişliyerek Dehşet Verici Bir Hal Alıyor Amele üzerine A keri Kuvvetler Gönderi iyor rlerde örfi Idare Manzarası Vardır e Şehi San Fransisko, Şehirde filen örfi a ar: semen er zik ie çalışıl- e mili e bahasıma olur- Rnzvelt saati Kn her malâmat almaktadır. -| Memleketin bazı mıntakalarında eyden İngiliz donanmasına mensup bü filo manevra halinde ai z ENE # Neler Teklif Edilmiş (Türk ve Ingiliz memurlarından | Ingiliz sefiri ile Tevfik Rüştü bey teşrif buyurmuş! ISTANBUL, 16 (Hususi) — müteşekkil m uhtelit bir heyetin| ayagı aga — Si mağ sonra i ekil be; Ba m inehafilinden. tereşşuh |Kuşadası hâdisesini tetkik eyle-| ingiliz z zı haberlere istinaden|mek üzere faaliyete geçirilme- nden krazörünün Dr. Ek bey Müstahkem igili m bükümei timize| sini ve cesedin müştereken aran | 2 inci sahifede nı İlle imurayı aske, lediye ( reisi Reisicumhur Hz. Boluda Büyük Tezahüratla elli eme Istikbal OLU, 17 (A.A) — Re- azı hazretleri kasabanın har hastitierimmadi 17 elinle itibaren iki ki metre süren ve üzerine ha- de Boluyn teşrif buynrdalar, ie Börüleniş Gla yaka YA poe halkı kendileri için en ü, baz am addettikleri si eyecanı iile ei Kin ge lee seli yolu doldurmuşlar halaskârlarımı < yaşa, 1 Ha seir teşrif bu- GEREDE, UÇAA Reisicumhur hazretleri refa- katlarındaki zevat ile birlik- te saat 12 de Geredeyi şeref- irmi i asaba ben elle gp bir me- salsiz bir se ii yek siresi ola an dedeyi teşrif bale zle yalağlar, yödiklm sonra EE hareket ede ceklet şılamışla DİYISAIY AMI Milli Müdaf az. Vekilimiz ZekâiB.ŞehrimizeGeldi Basmanede NMerasimle Karşılan- dılar Ve Hararetle Alkışlandılar > Mili Müdai faa . mevcut galeyandan dolayı vazi- gal zamızda ora ve vehamet kespetmesi muh- Dez, * vvetlerine sup meldir, Mütteçii lisi, Eminönünde yine| © Kalifornya makamatı bir k La ii ei en zaman için yiyecek yokluğundan Sen, sidik v bii simi Si an eyan etmekte din Ea 2 eaeaP e ei ve © yakite Kadar idarenin kat. va emre il | çi ğini görünce; tabancasını |0k iltimalini bertaraf etmek hep P ateş ağ Fransız |iŞin lâzım gelen tedabiri itiba €rİNİ vurm, ede Mimaki bildirilmektedir. Yay Raife hn halinda” bulunan polis! ,,, 7. Sonu 4 üncü sahifede — 'Nevyork. Şehrinden Bir Manzara a Baal akebinde be iliz ka-İkabul etmiyen bir zarurettir./ca her ili tarafı ın, meseleyi aza-|ye varacağı le Esasen bi, | Da tevfikan ateş ettiğini|Son Kuşadası hâdisesi de işte|mi derecede hüsnü niyyetle mu. teessür içinde bulunan Türk - eiyi,. Vt varakasile tespit ey-İb zarureti tabii icaplarından| #ajea ederek, en samimi teessür | İDİ iliz umumi ariel daha Bin e rtada — suiniyete,| b rini izhar indeks fazla tazip edilmemesi için en ae taaleyh o dünyamın her)veya kaste delâlet edecek hiç bik S Mi Mei az. o İksa zamanda hadiseye kapan ny tabıta ve ordu mensup: |bir delil ve smare mevcut de- yi mız nazarile bakmak temenniye Ya, vazife halindeki emirle İğildir. Sakal yolıyla yapılan te: şayanı ci Mantı temin eylemek ihmal Vaziyet bu kadar açık olun İmas ve teşebbüslerin bu netice- mail ETakıkı Alı günlük çalışma uma günü istirahat

Bu sayıdan diğer sayfalar: