19 Temmuz 1934 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 7

19 Temmuz 1934 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

© Yeni Asır cw Sahibinin Sesi EN SON ÇIKAN TÜRKÇE PLAKLAR h yIpg Veri a MAHMURL HANDAN HANIM ve MUSTAVA BEY h (M0 EN ban HANIM kom him Foksirot beni Hicaz Türkü Bakınız Şu debi ZAHMDE HAMM. Şu dağın ardında Siyah duman var Türkü Uzun K. Sahife Aman.“ne sıcak... Bununla beraber evinize geldiğiniz zaman soğuk bir şey içmek imkânını bulamıyor- sunuz ! Fakat komşularınız "Frigidaire” sayesinde bütün dire en Te gece gündüz soğuk olarak içiyorlar. Siz de sıcağa daha fazla tehammül ede- cek misiniz ? FRIGIDAIRE meral Motor sarmal BOURLA BİRADERLER « Ş” ak SUHEYLA BEDRİYE HAMM Beyoğlu üzeli Mabur Ci MÜŞERREF HANIM Hüsey, m Türkü: Sevda Sazına iel bağladım is HÜSNÜ BEY dönüm Oinsi i 198 TI Nef: / SE Ninni 1957 50 Zeytinlik rıda ie ve mikti oça Malmüdür tarı yazılı gay lüğünden: TAZE TEMIZ UCUZ İLAÇ Hamdi Nüzhet ağaç Köy ve adedi mahallesi rçlanun ismi 2096 mi 2mm Selânikli Ali bey Kap meri ve bilki Ee üz edilernk 10 gün müd ıya slınmıştir. Bundan fazlayı talip li 06/1/934 tarihine müsadif Onmartesi : günü ü n at 16 te ihalei kat'iy: ra kılınacağında Sıhhat Eczanesi yevm mezkürda Foça malmüdürlüğüne müraonatları ilân olu ; 19—91 2949 1 Başdurak Büyük Salepcioğlu ban karşısında Kuşadası M. M. e an i a nak mahnı abin alama Ki semai iz e Merkez sama m. Lira K, cis EDGE EE BEĞENME LE EE) EE ak tarla 1 9500 merkez 25 Am barın 1 400 20 Kekişebirde ik öyü civarında kâin Hilâliah &» ani Ot İf z şehir köyü civarında ilâliahmer / Kin ai pr 100-in. 46 v Si Sel © “5 merkez anbarında fazla gir mi çıkarılan. eşyadan bez par- SE Yy e © a . ARI ii gel gaları, forsude | battaniye orap, muhtelif kuş N Mb vi büliçe müstamel yün, kıl, bez ndan a haava; ii lele mabel eği oteli MN Sirkecide tramvay caddetin- i aero adm 1 adet şirince 5 oka, ul keçesi, kopça, köhne çadır ve sair, Temmuz 1934 dedir her tarafa dir, Mühterem İzmirlilerin ve ha. alık kismen çalılık 4600 merkez 10 Gumartesi günü saat 14 ei 17 ye kadar inle e. see valisi hal iii ve er e misafir olduk Kur arasi satılacağından muharım olan 871896 kuruşun yüzdel Yö ları otel İstavbulda Osm oteli ve tabtındaki İzmir | Örünyen va tarla 1 4400 Aziziye T5 on nisbetinde depozito kederle taliplerin ambarda müteşekkil Askeri kırnathanesidir. ae İzmirlileri ubte- X > 7600 » 15 komisyona mezkür günde mürscaat eylemeleri ve diğer satılacak rem havalisi halkının bulundukları ve buluştukları yer ma fidanlığı > , 40 eşyanın hangi gün müzayede ile “safılacağının peyderpey ilân; ama otelidir. Ey 25 edileceği ve görmek arzu edenler için kemafıâ#abık hergün 20 b» mali nala oda, ürkne bi ei s me Bu otel Izmirdeki Askeri otelinin Sabık mü- la 19—20—21 4951 (98) ; essis ve müsteciri ve İzmir ve havalisi halkının i Ayyy PİR > ağac 100 tüy, e sazlıkları bir nik saz ve kan selçak 80 — tanıdığı © e ein ie wi > 15 . . > yın tahtı isticar ve idaresindedir iyati ar eh- in akne halde “il sandal kai 1 T.C.D.D. 7inci işletme Mü- İn dir. —26 (852) liç, “Ukarığ, i giye iŞ an Hi yazılı menkul ve gayri kul ia azinei ma- Çi akn ek ei 70 nit omyal aleni kare ile al ve GR gıkarıl- fettişliğinden: SELEK ADA ALA MA MESELEDE 7 LR tahi olun. pey akçalarile ri için duble bina cami mübayaa edilecektir. Pazarlık - j 9 yermi ihale ui BünsA ra keşan molaan ei vali günü anat onbeşte Halkapıpak ağanın iki e melik 3 Müranantlari la e alâkadarları müracaatları 955 RM ç Ş e e) İ imge irili Eczanesi i tünum,” fakültesi Ni narin Makina Ve inşaatı Bahriye Mütehassısı Ür. jemi nil) Bi a ALIM OGLU İ H i çi, — MAKINA IMALATHANESİ e Sü en elen ker | reng! Ç apPılır. İ kukla e sizl Halimağa ÇARŞISI NUMARA 50 — Izmir İkiçeşmelik caddesi No, 299 Telefon : 3071 —26 (720) S7 lıkları mütehassıs GİZLE MDTORLEN hil Mei | Bey AYonehanesini Birinci © .. i lr a am sep rr sre ee Bİ İç Ticaret Umum Mü- daki ii hususi dairesine De e cibazlar imal olunur. Daha bü- a İştir )h3 yükleri için hneosi sipariş bni olunur. Ba d i 5 d ii f j cihazlar Antrasit ve odun köm için ya- ur ugun en: İnek Dolavi ile pılmakta olup arzu edildiginde Linit kö- 30/lki inci/Teşrin/830 tarihli kanun hükümlerine göre tescil / mürleri için de tertibat yapılır. lal olan ecnebi şirketinden «Emperiyal -Kemikal Kodüstri> h Levan- Limite. > İmperial Chemical Tedi 8 «Levant e | Müzayede İle Satış gi NEDE ii şirketi bu kerre müracaatla şirketin İzmir müdürü olan Bünya Yar, Yağhaneler için kı, Pompariya çHay- ln Biliman efendinin omüfettişliğe tayin edilmesi dolayinile Yin cuma güni sabahle- hel MR durlik tulumbası) ay e takımları ve yeri: ip) © şirket namına va işlerden doğacak davalarda bütün İş kta K k her çeşit ve su tanklar maki o mahkemelerde dar: edilen ve üçüncü Şahıs sıfatlarile eee a dei a 1763 No. ve bal vey 2 an ihtira m EE a ai e gi iş bula, k e e J Abuat efendiyi tayin ettiğini bil. 2 Misin erat de irmiş ve Jâzimgelen vesikal ir, Mü, DİN Anlı bey sokağında Bu hamur makineleri rakam t ger > tona - 600,000 kilograma kadar Keytiy t nil e ven görülmüş olmakla ilân Mi bi Mada maraf * bir aileye rek sadelik ve gerek ala köker Avrupa mek üzere ane ile tulumbalar ve dür- lauur, ay 1Süinje ME. bibi bi Eibar Mi old rı gibi fiai üsu Sile e edil da da ne U alis teşkilâtı İktisat Vekâle "Tiz UN de önhlankı san Yi n , asansör teşi arı ve iti 'icare Tile umum gl takımı, yere . in Bu maile 150 260 380 kilog- | her ksa enli seyyar ve müteharrik Müdürlüğü Resmi Mühsü YL eğrinin ramlık olarak yapılmaktadır. di sipariş | vinçler y Imza okunamadı b Mez » şemsiyelik, saybor, iğde e istenilen boyda da yapılı ona 2959 (101) N mba koltuk takım, yi pastane ve pi lir için (50) ki İsl Öle ma ramlığa kadar el. ile müteharrik b a ri sö eri | sa, lüke jardi ; gramlığa Amur e ie Gi elat makinlri AY oplir. lde Ve | meri Demiryolları Ve pi man- Ri , oder makineleri gerek fırın- yier teği ed lonyeralı oymah dolap, OR leri ve rak atelyemizde e kadar Dayi Si gemilere motör arı > Ti inci işletme Mü ifettiş- ği lig Yer maşamba, etajer, İğ bilirlir. Atelyeye müracaat edildiğinde fazla | VAZ: ve muhayyer pervane imali her ginden : a mutbah izahat Mali Hariçten kataloğ talep vuku- | nevi ii ve tamiratı teminatlı olarak pınar e yapanlar vürut edecek yaln tah. N r ve sair unda gönde, taal :7 ir e dabiyn işi 19 Temmuz 934 tarıhinden ren ez Makinelerim. müddetle açı! a münakasaya iş ie yerim — İs görmek istiyenler Kestelli sikime İda Kiki im Dilifettişliği Makam ie b 4 caktır. Bu işin inmeli zwmirde İşletme metil” kal. ie ii le Naci erme e Ankarada malzeme dairesinde bulunduğundan bar. nl caatla tedarik edilebilir. mizin o liralık ad kakkar temi- ei eb veya akgesi 4 muayyenden evvel işletmi kl es 0—23 2963 (104)

Bu sayıdan diğer sayfalar: