20 Temmuz 1934 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1

20 Temmuz 1934 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Ye hedi Sa İmtiyaz sahibi : ALI ŞEV e e MAİL HAKKI ABONE ni Asır BULVARI - Me 44 No. 8700 Bel gz num lala İlibi : ei Yeni Asır i Cumhuriyetin ve Cumhürlyet eserlerinin bekçisi, sabahları çıkar siyasi gazeledir OTUZ ——No.8/00 o OTUZ DOKUZUNCU - SE SENE | Kibrit Inhisarı Şirketi Maliye Vekâletini Dava Etti © | basında basılmıştır.” - Müşterek Tahkik Heyeti Işe Başlamıştır Suri Pa Sevmek (Hariciye Vekilimizle Ingiliz Sefiri Sami: mi Birltimat Havası Içinde Görüştüler | a. anmak izm Lâzmdi Mi şına geçirmiştir. bi N t We gun Yunan Gazete erinin eşriya 1. Beygir gösterilen hrileelar bu deli SES küvyüt ve azametine mezuniyetini ikmal eylemeden Fa it medeni” insanlar dün otomol ile 15 saatta Bur varda sevmek yalnız düşman s n Şehri sep dönmüştür. rn 'en onu korum! n iba- paşa tini müteakip St değildir. Yurdu senginleştr. küle elürek'üalıyiniğa Sai baş Süz raletirmek; bütün ya: mıştır. iğ” Yurtların üstünde sa iğ z e ei e Düt, >? rika yurtseverliğini Türki İng pa ipi ekâmil şeklidir. Şu halde de en i Dir el Miz sad, i-değik avası içinde, ekabil hüs- a evmek ii Belliki nü. niyetle müştereken keyfi: ak ei n her köybsinf “ta yetin tahkik ve tetkikine karar k vermişler Ve tayin edilen salâ- hijettar memürli vazifeyi aa Linn »Bünli - Hörlin:” ifaya (başlamışlardır. . Mülâzim e yri amdan dünya Robensonun cesedinin taharrisi genin alâkasını. celbe yolunda sarfedilen mesai maal- e büyük siyaset eleme esef son dakikaya kadar müspet tk $8 her birinin karekte bir netice vermiş bulunmıyordu, i hayiyetler baldur, © my eki Dün E, vapurile şehrimize A ber ia eya ki, e RM mi dir gelen Yunan gazetele en â lu en büyük, en dü- yi En Mez kapışılmış ve: satımıştir enli e > i Yunın matbualı hâdiseyi çok | gı ik Milğn. <iR. .Brinmda | erip kuydağ İngiliz bahriyesine mensup Dr (hazı fikri ürütmektedirler. | muhati mülâzi, Roben un ölümünü | Komşu gazetelerin büyük birekse-| tat rağ rağmen ame, ürk gençliği Al yikile tanımalıdırlar heygünYanın her tarafında t iyimi gençlik için ei Eat mevsimidir. Çok > Memleketi hakkile İz yk kad, r muvaffakiyeti kolay- İri ân yol yoktu Türk şehir nde Yur Yaşıyan halkın bir çogu Malay © güzel, en kö Map, ri lar. nbullu Dün, a Bürsayı görmemiş, tai ne ki çoktur. ei parçasını R anmak — ihtiy ka ika Akar ayi Yaktay, çalışan lila mu ie Ni ikea anlamak kat ei neticeye varmak için bam Li ? Alman gençleri b tL te en ileri gitmişlerdir. ler, in gelince genç ka- Ni adın erkek tağarcıkla- eki dola yarak ehir, köy- nd. MU ikinci sahifede — Al Sevket ağil Sow .İliniye Alimany mi Mn ei hadise e Valimiz . Kâzım pas e li Şark “Misakı “Fikri © yal eti âğır' başlılıkla ele ei rı bu mevzuu, dostane hisler al yelleri vak'ada gümrük mı ur. 3 Hünel Sahifeda — “kuvtetlejiyör “| sm İYalnız Almanya Yolunu Şaşırmış Ve Kararsız Bir Haldedir Italya i atbuatı Şin.di Şark Misakını Müdafaa Yolunu Tuttular - Londrada Bir -Içtima Roma 18 ( sakına * 'en* ziyade lehi İtalyan 'matbuatı misaka olan'muhalefetinin 'önüne deli talyanın Berlin sefiri 'M.Muss asın İİ hareketi a şafı gecikmiyen Almanya, o hali ha- zırda yolunu şaşırmış ve karar- sız bir haldedir. Alman anyaya Lo- o muahedesinden daha az eminat gösterecektir. ondrada Bir İçtim. Londra 18 (A A) — Nari Almanyadaki son hüdiselerinden” sonra çıkalıları bir resim şal Hindenbug ile Hitler k yül letİve bu Pe Sir Erik Filips rafınd Berlii li dan müteşekkil silâhları bırakma komitesi, bu sabah başvekâ dairesinde toplanmıştır. Bekle nilmekte olan bu ei bü- etler Muvatakat Gevabı Verdi.Lehistan Ne ör de # rin arala vapur. iskelesi nin Bir Yunan Tayyare Filo- su İstanbula Geliyor Misafirler Merasimle Karşılanacak Şeretlerine Ziyafet Verilecek bir iiyat #erilecektir. yaracaklardır. Yunan tayyareleri areciler Pasar günü şeh- nan tayyare cemiyeti ve Ya » 9 5 hava müfrezesi|tan, Romanya ve Yugoslavyayı ve tayyare sabit.| ziyaret ettikten sonra memleket- tarafından istikbal edi-İ|lerine döneceklerdir. 6 en — — Karşıyaka İskelesine 30000L.Sarfolunacak lerimiz Millet Meclisince len. kanuna . tevfiken inhisarlarının şirket h Lim; örfez inhisarı|tı anonim "çirketinin, vapur iskele- lerin Di bet: ondan imes getire lim: | karar İsa Karşıyakaya yaptırılacağını yaz-| mü Alınmış olan karara ter Da Si ei eri ve keşifleri Kimileri Ni İnşaata başalacaktır. | rlanan plânlafa nazarı b nde, d betona tahvili r.)rin raya iŞ ik Bu hususta kat'i bir karar| Hulüsi beyden tasfiye işleri abii için. şirketin hdi davetin ei hakkında henü vaziyetini alması icap eylemek-|bir malümat gelmemiştir. Kadın kalbi nasıl kazanılır? ik bir ehemmiyet ez erline göni yar onu 4 cü Sahijede a şu şapkayı alır mısınız — Elime ini, — Teşekkür ederdi canım — Bana şu şapkayı alır musınız? — Hayır *İrimizden ayrılacaklar, Bulgaris- maksatla DiŞYonE anonim i po İstanbul, 19 (A A) — Birjlecekler ve otomobillerle ikamet hava (Okaymakamının riyaseti)edecekleri ii vü oteline gi- ,. altında 14 hava zabitini e hami)|deceklerdi bulunan üç Yunan tayyaresi y: Yan camileri müzeleri ge rın sabalı şehrimize gelecektir, |zecek olan Yunan otayyarecileri' 'Tayyareler saat yedide Selâ. yar sula #kşanı Tay- nikten hareket ecekler saat|yare cemiyeti "tarafindân 'Tesini 9 da Yeşilköy hava istasyonuna Liman VeKörfez InhisarıŞirketi Ne Zaman Nasıl Tasfiye Edilecek gikarılarak . hirar. devlet“ 888i haline getirilmesi 9 | f

Bu sayıdan diğer sayfalar: