20 Temmuz 1934 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1

20 Temmuz 1934 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

FLATI 5 KURUŞTUR. B. Fâlmanya haricinde pikan muhalif Iman gazeteleri Tecrübe ipi ki, ##karılan ki ya topla rl orlr ve baralar mem bi safedekiliyolar o ehir. yeni misâl r bir siyasi bir memleketten matbuatı ancak © takip etmek pi İsvicre'dedi E ğ pm Angrir — e e çıka, ğer bir “ çıkar erler. lu gazete Birim & Veki imz inmişlerdir. i ve ze otel — bahçe, üzeri Dolma, DİRİ SU - 619 sy ODUN ELEK Fi MESELESİ ncü öökiyeğ, Mümtaz FAİK OZ DILIMİZLE M. SALAHATTIN “ » ekseriyetle bir essih diye | Adliyede bugünden itiba- ren yaz tatili başladı. Dün kalabalık bir izci kafilesi seyahat için Fransaya gitti. Sahip ve Başmuharriri : istanbulda bir zelzele oldu Zelzele Londrada, Yeni Zelanda da ve Romada da duyulmuştur Panamanın bir şehrinde bazı binalar ve du- | varlar yıkılmış, dört kişi ölmüştür Muğlada da yeniden zelzele olduğu tahmin ediliyor den ve ciheti de cemuba yakm bulun duğundan hâdisenin bir gün evvelki gi- bi Muğla mmtakasında vaki olduğu tah min edilmiştir. PANAMA, 19 (A.A) — Memle ketin her tarafında şiddetli zelzeleler duyulmuştur. Chirigui vilâyetinde bir çok binalar yıkılmıştır. Münakalit durmuş, 4 kişi yaralan- mıştır. Tayyareler ile ilâç gönderilmiş- tir. LONDRA, 19 (A.A.) — Londra ve Veskronviç rasathanelerindeki sis - mograf aletleri dün gece iki şiddetli selzele kaydetmişlerdir. Revter ajansının Panamadan istih- bar ottiğine göre, memleketin her ta- rahada müteaddit zelzele hissolunmuş- tur, Şirikite eyaletinin o merkezi olan Davitte bazı binalar yıkılma, 4 kişi öl- müştür. Yeni Zelind'da o Wellington daki rasathane 2.100 mil mesafede, lâ- kin istikameti meçhul, fasılalarla üç sa- at süren tezelrülât kaydetmiştir. Amerikada Roşöz dağlarının arkası felâket içinde NEVYORK, 19 (A.A.) — Missonri (Devamı 6 mer sahifede) Atinada fırtına Fırtınadan elli hane ve bir fabrika yikıldı ATINA, 19 (Milliyet) — Ati İİ na ve civarında müthiş bir fırtı- İ na olmuş ve büyük hasarata se- bebiyet vermiştir. Yalnız Atina şehri içinde 50 hane, bir fabrika yıkılmıştır. Fırtınadan Atina cı varındaki bütün köyler hasara- ta uğramış ve bütün mahsuller mahvolmuştur. İSTANBUL, 19 (A.A.) — Temmu- zan 18 inci çarşamba günü gecesi sa- at 22 yi 3 dakika 20 saniye geçe olduk- ça şiddetli bir zelzele kaydedilmiştir. Reğfelerin âlete © tesiri bir saatten fazla sürmüştür. Epicentr'in İstanbul dan mesafesi 500 kilometre olduğun- | Kuşadası hâdisesine dair Hariciye Vekâleti ariciye Vekâleti .. - .. . dün bir tebliğ neşretti ANKARA, 19(A. | N AE L A.) Hariciye Vekâle- / tinden bildirilmiştir | t Kuşadasının takriben . 35 kilometre ocenu- bunda Dipburmu ö- nünde bir İngiliz za- |» t bitinin ölümüne se - dise hakkında iki tax bep olan müessif hâ- raf hükümetlerinin al dıkları malümatta hâ disesnin karşıklı ana suü arasmda suiniyet Dem Müteveffa Robenksonun cesedini arayan ve he » malarda âdet olduğu ek az e 'Suncu sene No. 3032 CUMA 20 Temmuz Sirt Meb'usu MAHMUT 1934 Gazi Hz. Reisicümhur Hz. dün akşam motörle Boğaziçinde bir gezinti icra buyurmuşlardır. Mürteşilik Mevkiinden Hükümdarlığa Amerikada bir Vali istiklâlini ilân etti! Vali rüşvet cürmile mah- küm olunca isyan etti ve mukavemete karar verdi “Amerikada şimali Dallota eyaletini “ gösteren harita BİSMARK işimali Dakota) 19 A, Mleilnda Birleşik Ame kota valisi M. Langor, irtişa dolayısi. hk fından hakkında a er imes Üzerine e koyacağını ilin etmi i fızlar, M. Langerin emri e rin başlıca noktalarmı işgal etmiş - lerdir. Bu noktalarda valinin taraftar rültülü mümayişler gl dır. Yüksek mahkeme tarafından Yali, ÖNevamı 6'mcı sahifede) Kral Alphonse Viyana civarında bir oto- mobil kazası geçirdi VIYANA, 19, A.A. — Sabık İs- panya kralmım otomobili bir dö- veçhile, ölen İngiliz zabiti için hâ | met arasmda dostane takarrür et- dise mahallinde istirahati ruhu i- | miştir. Türk donanmesınden bir çin merasim yapılması iki hükü - (Devamı 6 imc: sahifede) 147 kişilik bir kafıledün Fransaya gitti Kafilede Galatasaraylı izciler de var M. Herriot'nun davetine icabet eden bu Ni kafile nereleri gezecek? , Sabık Fransız vekili M. Herri- ile şehrini i sen dr mi e ilm ye tertip edilen Fransa seyahatine iş- |, müdürü Celâl Beyin riyasetinde tirak eden 147 kişilik “bir kafile | bulunan bu kafilenin ekseriyetini dün akşam Theophile Gautier va- m 6 Si in | İ İ | cesinde Danimar- ka'lı Doktör Peter- son ölmüş, ve oto- meobilin içinde bu- unan diğer 4 kişi de yaralanmıştır. Viyana, 19, A.A. &. 1S Dündenberi bura. © 'da bulunmakta o- Kraf Alphonse lan eski İspanya Kral Alfons'un bir otomobil kazasına uğramış ol duğu haberi tekzip edilmektedir. Sabah saat dokuza doğru muvasalatları bekleniyor Bir hava kaymakamın riyaseti alımda 14 hava zabitini hâmil bulu - nan üç Yunan tayYaresi, bu sabah şeh rimize gelecetkir. Tayyareler, saat 7. de Selânikten hareket edecekler, sa- at 9 raddelerinde Yeşilköy hava is - tasyonuna vâsıl olacaklardır. Yunan tayyareleri, tayyare cemiyeti ve Yu - nan konsolosluğu erkân:, hava müf - rezesi kumandanlığı ve tayyare sabit lerimiz tarafından istikbal edilecek - ikamet edecekleri erapalaş oteline gideceklerdir. Bi - k Tayyare cemiyeti alen reel bir ziyafet verile » ektir. ek SİM “““Tayyareciler pazar günü şehri « mizden ayrılacaklar, Bulgaristan, Ro manya ve Yugoslavyayı ziyaret ettik- ten sonra memleketlerine dönecek - lerdir. İ| halen şehrimizde bu- Z ğ Metresini San fransiskoda ilân edilen umumi grev eski şiddetini kaybetmiştir.: Bir sureti hal bulunması memuldür. Tel: ( Müdür #)84314, Yazı işleri müdürü: 24319. Idare ve Matbam : 24510. Beş sene içinde 75 fir. madan 182 ye.. Bir günde Yerli mallar sergisini 30 bin iki yüz kişi gezdi Altıncı sergi büyük bir muvaffakiyet ve rağbet kazandı... Seyyahların alâkası "Altıncı Yerli mallar sergisinin ömle açıldığını dün bütün t tile yazmıştık. Evvelki günden dün akşama kadar sergiyi 30200 kişi (otuz bin iki yüz) kişi ziyaret i etmiştir. Bu meyanda hunmakta olan İngi » liz, Fransız ve Suri Wi seyyahlar da Alün cı Yerli mallar sergi- sini gezmişler ve çok | | beğenmişi da sergiyi ziyaret et- & miştir, Dün sergi hal- ka ilk açıldığı gün ol © Sergide Tütün inkisarma ait paviyonda sigat& masi dolayısile çok makineleri bir taraftan da çalışıyorlar , . «» kalabalık olmuştur. ii | a gezi b iğım rahatça gezebilmesi için ba- (Devamı “6 mcı sahifede) Katilin hem de toprağını melredine kazdırıp içine gömdüğü döşeme tahtalarının ceset çıkarıldıktan sonraki vaziyeti Tüyler ürpertici bir cinayet i ————————— e mv ve i öldürmüş, dö- şemenin altına göm- müş, kendisi de kaçmış! KATİL INEBOLUDA TUTULDU Hâdise nasıl olmuş? - Cinayet nasıl anlaşı- lıyor? - Ceset çıkarılırken - Bir mektup Dünkü © üshamızda o Kasm - | hallesindeki evde birkaç Yabudi bir paşada — Bedrettin o mahallesinde | de Türk ailesi oturmaktadır. Bu aile Ayni Ak Baba © sökağında o Fah- | ler meyanında Osman ve Nazmiye is rettin Efendinin oda oda kiraya ver- t ile Bohor ve Ester is - diği 22 numaralı evde bir cinayet iş- bir çift daha vardır. Os- lendiğini ve tahkikat yapılmakta ol- in eşi 18 gündenberi kay duğunu haber vermiştik. Bu tahi bolmuştur. O kendisine Nazmiye Has tm ilk safhası neticelenmiş, katil nımı soranlara: kalanmış ve hakkında da tevkif sinde bir '— Benim ile kavga etti, kaçtı. Ce- vabını vermektedir. Salı günü evdeki reyi pe Cinayet nasıl meydana çıktı? Cinayet yeni işlenmiş değildir. Bu günkü vaziyete nazaran 15 gün ka dar evvel işlendiği anlaşılmaktadır. i kadar meydana çıkmayışı - nm sebebi de vardır: İn Ayni Ali Baba ma - ğim de... çi Bohor Efendi bunu gayet tabii bul muştur. 'Çünkü Osman Efendi her va kit memlekete gitmekte ve sonra dön (Devamı 6 ıcı sahifede) k e. Cesedin çıktığı evin önünde toplanan halk...

Bu sayıdan diğer sayfalar: