20 Temmuz 1934 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 7

20 Temmuz 1934 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SE en Rİ DLİSTE ir bekçi yum- kla öldürüldü pir hırsızın kaçmasına mani olmak istiyordu İ Cağalolğlundaki daire kapıcı. | p an Emin efendi, dün sabah EE bersizin yumruğuna kurban ş ği ve ölmüştür. i ırsız binaya girmiş ve orta- denbete yağa başlamıştır. Ev. a2! $yanın o kaybol. an şüphelenen bekçi Emin ei içinde — tıkırtılar » derhal içeriye girmi ; iş ve Era öteberiyi karıştırdığını k, derhal üzerine atılmış. Bunun sında | üzerine hırsızla bir boğuşma ol sm muştur, luğu anlıyan Emin hirsizm plisin elind. nden de nk bir kolunu bi Ti da poliş tutmuş ve kara, bla doğru gitmi pi U Gitmiye başlamışlar. MA Her cü ö Caşayai # ea dımdan Beçerlerken bir arka inmiş e mak maksadile ni kolu kurtarmaya mayan tattuğu b! affak olmuş. Hırsız diğer Bir genç boğuldu il in rn genin Tevfik ) Yaşlarında İsmal Hüseyin Maile eki vi €selesini tahki z ahk üfettişler ii: i Şükrü £ raporla, rını tanzi vekâletine A2zim etine gön. iri iran evvel ve ka- erden Mad, p "larının da teminen hi Edirno w 8 Kirklaraği teli Vahijani mezunen Şehrimizde ri Edi > Kırklareli yejisi Özdemir Sali, reli valisi Faik Ae Beyi, — gehrimize gelmişlerdi. Se Saray Bisunde 5 dirilmiş. T ta ul evkaf mahlâlât mid dürlüğüni Beyin Manisa Evkaf ai e eşi Manisa Evi mü kalan müdürlüğe ik Müdürü san Bey ve Tramvayda Bir ölüm Eski Maliye müfettişi İbrahim Bey vefat etti Eski maliye teftiş heyeti reisi mü- (ekait ve fahri müfettiş ünvanını haiz brahim Bey, dün Karaköyde tram « vayda üzerine bir fenalık gelmiş ve â- ni olarak vefat etmiştir. em bundan 37 sene evvel üşşefakadan çıkmış, Maliyeye in- tisap ederek, müteaddit memuriyet - | lerde, ezcümle İstanbul defterdarlığı da, sermüfettişlikte, maliye müsteşar lığında bulunmuş kiymetli bir mali yecimizdi. Kendisi, son senelerde Da- rüşşefakayı idare eden cemiyeti ted- risiyede müfettişi, Ölümünden bir bafta evvel, Darüşşefakalılar cemiye- ti idare heyeti azalığına intihap edil. İbrahim Bey, tekaüt edildikten zon ra kendisine fahri müfettişlik ünvanı verilmişti ve halen serbest muamelât ile meşgul oluyordu. Tanmmış bir zat olan İbrahim Beyin vefat teestürle karşılanmıştır. eyoğlu kaymakamı de- ğişiyor mu? Vali muavinlikleri arasında ya- pılması mukarrer tebeddülât ara- smda, Beyoğlu kaymakamı Sedat Beyin de Balıkesir vali muavinli- ze tayin edildiği söylenmekte- ir, Macar gazetecileri gittiler! Şehrimize gelmiş olan Macar gazetecilerinden Mösyö (O Brody Sandor ve Mösyö (o İsödenyi Be- ladr evvelki gün Budapeşteye dön- müşlerdir. Macar meslektaşlarımız şehri- mizde üç gün kalmışlar ve bura- da içtimai ve siyasi tetkikatta bu- lunmuşlardır. Meslektaşlarımız gi- derlerken demişlerdir ki: — Gazinin büyüklüğü Türki- yenin her yerinde göze çarpıyor. Macarlar, Türk dostluğunun inki- şafnı çok arzu © ediyorlar ve bu dostluğu inkişaf ettirmekle meş- guldürler. Macarlar Türkiyeye gel- diklerinden ara sıra Türk seyah- larını da Macaristanda görmek teriz. Geçenlerde Büyük © Millet Meclisi reis vekili Hasan (o Beyin riyaseti altında olmak üzere Ma- caristanı ziyaret eden heyet Ma. <aristanda iyi intibalar ve şükran hisleri bırakmıştır. Galatasaray resim sergisi Güzel sanatlar © şubesinin her sene tertip ettiği Galatasaray ser- gisi yarın o saat 17 de merasimle açılacaktır. TEŞEKKUR Genç yaşında henüz hayatına doyma- dan ölen kardeşim Suphi'nin gerek ce- Baze merasimine iştirak edenlere gerek telgraf ve mektupla büyük kederime iş- k etmek lüdfunda bulunan zevat #muhteremeye ayrı ayrı teşekkür etme ime imkân bulunmadığından derin min- pettarlığımın izharına muhterem gazete nizin delâletini rica eylerim, Kardeşi: Mühendis Ragıp. OSMANLI BANKASI| ILAN Osmanlı Bankasının Galata, Yenica- imi ve Beyoğlu devairi, Milli Bayram münasebetile cari temruzun 23 ncü pa- Zartesi günü kapalı bulunacaktır. 4302 Istanbul asliye 6 mcr hukuk mahke- mesinden : Mehmet Tevfik © Efendi / tara- fından Sirkecide is otelin satir iken. e yevmn ikametgahının meçhul bulundu. ğu anlaşılan Emine Bahtiyar hane a- leyhine açılan boşanma davasında dave- tiyenin on beş gün müddetle ilânen Veb- ine karar verilmiş ve yevmu muha- keme olarak 249.984 pazartesi saat 14 de tayin ve bu bapta imla kılanan da- vetiye mahkeme divanbanesine talik kıs nmış olduğundan yermü ve vakti mez- kürda yeni postahanede Tstanbul mah- kemei asliye 6 ıncı hukuk dairesinde he- yeti hakime huzuruna gelmesi lüzumu tebliğ makama kaim olmak üzere ilâm olunur. (1255) Istanbul asliye altncı hukuk mahkeme sinden £ Annik hanım tarafından Lonca: tik Mustafa peşa erki furun sokağında 3 mumaralı hsnede muk'm iken halen ikâ- melgâhı meçhul bulunan Aleksan efen- di aleyhine açılan boşanma davasının 15-7.934 tarihli celsesine ilânen tebliğa- ta rağmen gelmediğinden hakında giyap kararı verilerek tahkikat 4-10-934 per- #embe saat 14 de tayin ve bu baptaki Siyap kararı mahkeme divanhanesine ta Tik kılınmış olduğundan mezkür gün ve saatte İstanbul &t hukuk dairesi zuruna gelmedeği takdirde yıyabında tahkikatın ikmal olunacağı tebliğ maka- “., gine de daş ğ avukatların - Ziya Bey tayin edilmişlerdir. mina kaim olmak üzere ilân olunur. (1246) Askeri Fabrikalar için aşa- Zıda yazılı 85 adet imdat mar kalı yangın söndürme öletine | mahsus ecza pazarlıkla mu- bayaa edilecektir. Vermek is-! 26-7-934 Per- i saat 14 de Bakır- köy Fabrikalarında müteşek- kil Komisyona müracaatları. (534) (4036) 35 Adet 6-7 Litre 30 10 10 12 10 20 » ” ” ” ” ” 85 Istanbul Asliye dördüncü hukuk mah- kemesinden : İstanbulda Tramvay şirketi nama av“ kat Celil Beyin evvelce Şişlide Halâs- kür Gazi caddesinde 2-5 numerolu Re- | fah apartmanında birinci dairede otur- | muş olan Gaspar Sıdıkyan ve şöför Dir dat aleyhlerine açtığı 777 lira zarar hükmen tahsili hakkımdaki davanın mu- | hakemei ahiresinde: Dava olunanların şmezkür ikametgâhlarında bulunmadık. larr ve gittikleri yerlerin de meçhul bu- tunduğu mübaşirin meşruhatından am- aşılmış olduğundan mümsileyhlere bir ay müddetle ilânen tebliğat icrasına ve muhakemenin 83-10-94 tarihine müsa- dil pazartesi saat İdde talikine karar verilmiş olmakla o gün kendileri veya vekilleri muhakemede hazır bulunmala- rr ilân olunur. (1263) Istanbul ikinci icra memurluğundar Bir borçtan dolayı paraya çevirilmesi ma karrer olup, yeminli ehli vukuf tara fından temamına 3308 lira kıymet tak- dir olunan Büyükadada yalı mahallesin- de atik Rılktımlı sokak codit gel Üfürdü 11 No. hü bir bap maa bağçe hanenin azedilmiş olup günü saat 14 ilâ 16 ya kadar dairemiz- de birinci açık © artırması icra kılma caktır. Artırma bedeli kıymeti muhami- nesinin yüzde yetmiş beşini bulduğu surette mezkür gayrımenkul müşterisi uhdesinde ihale olunacaktır. Akai tak- dirde son arttıranm taahhüdü baki kal. mak üzere 6-9-934 tarihine mü şembz günü saat 14 ilâ 16 ya ka za dairemizde yapılacak olan ikinci açık artırmasında dahi artırma bedeli kıymeti muhmminesinin yüzde yelmiş beşini bul- mad ğı takdirde satış 2280 No. lu kanun ahkâmma tevfikan geri brakılaeektır.Ar- tırmaya iştirak etmek isteyenler mez- kâr gayrımenkulün kıymeti muhamin- yüzde yedi buçuğu nispetinde pey veya milli bir Bankanm teminat lâzımdar, Hakları tapu secillerile sebit olmyan i- potekli alacaklılarla diğer alâkıdarların irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını hu susile faiz ve masarife dair olan id'ala- in tarihinden iibaren 20 gün zırf.nda evrâkı müsbitelerile | birlikte daireye bildirmeleri lâzımdır. Aksi tak- dirde hakları tapu sicillerile sabit olma» dıkça satış bedelinin paylaşmasından ha- iroktubunu hamil bulunmalar rini: riç kalırlar, Müterskkim — vergi vakıf icariyesi tanzifiye ve tenvirattan müte- vellit belediye rusumları müşteriye, da- ümat almık isteyenlerin inden itibaren her kesin görebilmesi için dairemizde açık bulun- duratacak arttırma © şartaamesile 933-237 No. lu dosyada mevcut ve ma halli mozkürde evsaf ve mesaha ve saj- resini havi vaziyet ve | takdiri İciymet raporunun görüp anlayabilecekleri ilân olunur. (1252) Beyoğlu dördüncü sulh hukuk mah- kemesinden 5 Terekesine mahkemece vaziyet olunan müteveffa Virjin hanım ile Venson efen dinin uhdesinde bulunan e Beyoğlunda Hüseyin ağa mahallesinde ta eski 5 numaralı hanenin sesi açık artırma sureliyle 20 Ağus- tos 934 pazartesi sant — de satılacak» tar. Temamınm o muhammen kıymeti 3000 liradır dellaliye ve ihale pulu müş- terisine aittir. Talip olanların yüzde yedi buçuk nisbetinde pey akçesi ile mezkür gün ve satta Beyoğlu dördün- cü sulh hukuk mahkemesinde hazır bu- lunmaları ve fazla malömat almak iste yenlerin 933-106 numara ile mahkeme kalemine müracaatları lüzumu ilân olu- ncü icra memurluğuna; aheuz ve paraya çevrilmesi mukarrer Beyoğlunda Imam sokağında iki numa- ral Nuri bey apartmanında mevcut iiymetli Taban © Halis ve Seccade 227934 pazar günü saat 10 ile 10,30 rasında birinci açık artırması icra edile. Geğinden taliplerin o mahallinde vakti #nuayyenede hazer bulunacak memuruna müracaatları ilân olunur. (1273) Deniz yolları İŞLETMESİ Acenteleri : Karaköy Köprübaşı Tel. 42362 — Sirkeci Mühürdarzade Han. Tel 22740 Mersin Yolu İNEBOLU vapuru 22 Tem- muz PAZAR 10da Sirkeci rıhtımından kalkacak. Gidişte Çanakkale, İzmir, Küllük, Bod- rum, Rodos, Marmaris, Dalyan, Fethiye, Kalkan, Kaş, Finike, Antalya, Anamur, Mersin'e. Dö- nüşte bunlara ilâveten Taşucu, Kuşadası, Gelibolu'ya uğraya- cak yalnız Anamur'a uğramı- yacaktır. (4040) Ayvalık Sür'at Yolu MERSİN vapuru 21 Temmuz CUMARTESİ 17de Sirke- ci rıhtımından kalkacak ve Ay- valık yolunun mutat iskeleleri- ne uğrayarak İzmire gidip dö- necektir. (4041) İl İstanbul kumandanlığı sa - | tmalma komisyonu ilânları Fırka kıt'aları ihtiyacı i- çin 18,000 kilo Sade yağı ka- palı zarfla münakasaya kon- muştur. İhalesi 31-7-934 sa- lr günü saat 14,30 dadır. Ta- liplerin nümune ve şartname- yi görmek üzere her gün ve münakasaya iştirak içinde o gün ve vaktinden evvel tek- lif ve teminat mektuplariyle Fmdıklıda İstanbul Kuman danlığı Satınalma komisyonu- na müracaatları. (9) (3903) Selimiyede 33 Fırka ihti- yacı için 36,000 kilo patlıcan 36,000 kilo fasulya, 6,000 kilo Bamya, 12,000 kilo Do- mates kapalı zarfla münakasa ya konmuştur . (İhalesi 31-7-934 salı günü saat 15 te- dir. e Taliplerin şartnameyi görmek üzöre her gün ve mü- nakasaya iştirak içinde o gün ve vaktinden evvel - teklif ve teminat o ipiektuplariyle Fın- dıklıda Istanbul Kumandan- hığı Satınalma"Komisyonuna müracaatları: (10) * (3904) X 4236 4235 İstanbul Kumandanlığına bağlı kıt'alarm ihtiyacı için 29,000 kilo patlıcan, 29,000 kiol fasulya, 6,300 kilo bam- ya ve 8,100 kilo Domates ka- palı zarfla münakasaya kon- muştur, İhalesi 31-7-934 sa- hı günü saat 16 dadır Talip- lerin şartnameyi görmek ü- zere her gün ve münakasaya iştir.ak için de o gün ve vak- tinden evvel teklif ve teminat wmektuplariyle F'ındıklıda İs- tanbul Kumandanlığı Satın- alma komisyonuna müracaat- ları .(12) (3906) 4237 Fırka Kıt'aalrının ihtiya- cr için 22,382 kilo patlıcan, 22,382 kilo fasulya, 2,232 kilo bamya, 9,734 kilo Do- ınates kapalı zarfla münaka- saya konmuştur. o İhalesi 31-7-934 salı günü saat 16,30 dadır. Tealiplerin şartnameyi görmek üzere her gün ve mü- nakasaya istirak içinde o gün vaktinden * evvel teklif ve teminat mektuplariyle Fın- dıklıda İstanbul Kumandan- lığı Satmalma Komisyonuna müracaatları. (13) o (3907) 4238 Fırka Kıt'atının ihtiyacı i çin 116,000 kilo Sığır eti ve 19,000 kilo koyun eti kapalı zarfla münakasaya konmuş- tur. İhalesi 5-8-934 (Pazar günü saat 15,30 dadır. Talip- lerin şartnameyi görmek ü- zere her gün ve münakasaya iştirak için deo gün ve vaktin- den evvel | teklif ve teminat mektuplarile Fındıklıda İs- tanbul Kumandanlığı Satm- alma Komisyonuna müraca- atları. “ll, (3905) . İ EMLAK VE EYTAM BANKASI İLANLARI | ga allak 19 temmuz tarihli Milliyet © gazetesinde intişar eden bankamıza ait 3980 numaralı ilânda 318 ve 520 hesap numaralı gayri menkul. lerin birinci arttırma tarihleri 20.8-934 ve ikinci arttırma tarihleri 4-9-934 olacak yerde aksi yazılmıştır tashih olunur. Deniz Levazım Satınalma Komisyonundan: Ton 1150 Dizel mayi mahruku; kapalı zartla münakasası: Ağustos 934 Çarşamba günü saat 14 de. Motorin açık azaltması İl Ağustos 934 Çarşamba gü- nü saat 15,5 da. Deniz kuvvetleri ihtiyacı için 150 ton Dizel mayi mah- ruku kapalı zarfla, 25 ton motorin açık azaltma ile satın alı- nacaktır. Yukarıda yazılı iki kalem mayi mahrukun şart- namesini görmek ve almak isteyenlerin her gün, münakasaya gireceklerin de hizalarmda gösterilen gün ve saatte Kasımpa- şa'da kâin Komisyona müracaatları. (3972) mmm mamayla lam IÇ TİCARET UMUM MUDURLUĞUNDEN 30 İkinci Teşrin 330 tarihli kanın bükümlerine göre tescil edilmiş olan ecne- bi şirketlerinden (Di Gudyir Tayr end Raber Eksport kompani - The Goodyear Tire and Rubber Export Company) şirketinin Türkiye umumi vekili haiz olduğu selâhiyete binaen bu kere müracaatla kendisine Türkiye dahilinde vekâlet ot mek ve şirket namına yapacağı işlerden doğacak dayalarda bütün mahkemeler- de dava eden, edilen ve üçüncü şahe sıfatlarile hazır bulunmak üzre Mösyö İ (Vilis Baruç « Willis Baruch) i vekil tayin ettiğini bildirmiş ve lâzemgelen kü 'l 25 ğıtları vermişti Keyfiyet kanuni hükümlere uygun görülmüş olmakla ilân olunur. (1245) İstanbul Üçüncü İcra Memurluğundan: ittisalinde Yusuf Cemil Beyin ikametgâhları meçhul bulunan zevcesi Süreyya ve kerimesi Sa- Suadiye Hızıryolu cami köskünde mukim iken halen müteveffa Ömer Adil Beyin re Hanımlara. Müteveffa Ömer Adil Beyin Hali hayatında Emniyet Sandığına 3500 liraya birinci derecede ipotek irae ett küdarda Hacıhesnahatun mahallesinde Paşalimanı caddesin- de eski 140 yeni 65 numaralı bir bap ahşap yalının 3687 lira 37 kuruşun 2-12-933 tarihinden itibaren yüzde 9 faiz yüzde 3 komisyon bilcümle masraf ve ücreti vekâletle birlik te temini tahsili için ipotekin paraya çevrilmesi yolila ita et- tiği 21-1-934 tarihli takip talebi üzerine adresinize gön- derilen (o ödeme emrine mübaşiri tarafından verilen meşru- hattan mezkür adreste olmadığımız anlaşılarak ilinen tebli- gat ifasına karar verilmiştir. Tarihi ilândan itibaren yukar- da yazılı borç ve masrafları dairemizin 934-91 numaralı dosyasına ödemeniz lâzımdır. Borcun tamamma veya bir kısma veyahut alacaklnm takibatı icrası hakkında bir i- tirazmız varsa yine bu müddet (içinde yazıile veya şifahen bildirmeniz lâzımdır. Bir ay zarfında borç ödenmez veya iti- raz olunmazsa ipotekli gayri menkulün satılacağı ödeme €- mirlerinin tebi makamına kaim olmak üzere ilân rr | DEVLET DEMİRYOLLARI İDARESİ İLANLARI | İdaremiz için pazarlıkla satın almacak olan (Hırda Karfiça çivisi, Elektrot, gaz borusu, ve teferru'atı, Gupil ya, kürek, kazma, yaba, galvanize saç, kurşun borusu gil (273) kalem muhtelif eşyanın 25 - 7 - 934 çarşamba güni saat İl de pazarlığı yapılacaktır. İsteyenlerin mezkür saat- te mağazaya müracaatla tahriren teklifte bulunmaları ve mağaza dahilinde asılı listede (X) işaretli malzeme için nu- mune getirilmesi ve numunesiz tekliflerin kabul edilmeyeceği ilân olunur. (4052) İÇ TİCARET UMUM MUDURLUGUNDEN : 30 İkinci Teşrin 330 tarihli kanun hükümlerine göre tescil edilmiş olan ee nebi şirketlerinden (Ellerman end Papayanni Layns - Ellerman and Papayanni İines) Şirketinin Türkiye umumi vekilleri haiz oldukları selâhiyete binaen bu kere müracaatla şirket masına yapacağı işlerden doğacak davalarda, bütün mah« kömelerde dava eden, edilen ve üçüncü şahıs sıfatlarile hazır bulunmak üzre İs- danbal'da — Galata'da Mehmet Ali Paşa hanmda mukim Konstantin Doros efendi- yi Istanbul &cente ve mümessili olarak tayin ettiklerini bildirmişler ve lâzmge- len vesikaları vermişlerdir. iy » Keyfiyet kanuni hükümlere uygun görülmüş olmakla ilân olunur. (1244) i Beşiktaş icra dairesinden * ş Istanbulda Tophanede o Seyrisefain karşısında 20 No. lu Hakkı EF. win odalı | cnda oturan tramvay makasçısı Ahmet E£, nin avukat Şevket ra Beşiktaşta. meş olduğu 24 No: lu hanenin alt katı. nır Cahliyesi haklımda Beşiktaş birinci sulh hukuk mahkemesinden sadır olanı 145-934 tarih ve 34-220 No.lu ilim icraya konulmakla çıkarılan tahliye icra emri arkasına mümaileyh Ahmet elendi memleketine gidip adresi meçhul oldu- ğu verilen meşruhattan YAZ MEVSİMİNDE | ADALAR rakısı nefaset ve ucuzluğu dolayısile neşe ve zevkinizi bir kat daha arttırır. (1248) Istanbul asliye üçüncü hukuk mahke- imesinden : Seher hanımın ikametgihs meçhul TE Karıkkeale, eze m #—üntahdem Bekir Cemal bey aleyhine açtığı boşanma da- miden muamelesi ikinci yeni- anlaşılmış ve bermucibi talep ilânen tebliğat icrasma karar verilmiş olduğundan ilân tarihin- den bil'itibar bir ay zarfında kiralanan yerin tahliye ve teslim edilmesi ve bts müddet zarfında tehiri icra kararı verik mediği taktirde ilâm hükmünün zorla icra olunacağı ilânen tebliğ olunur. , (1265) vasının yenider icme bürosunda icra edilerek evrak mah- | İkememize verilmiş ve lahkikat için tayin edilen 27-9-934 perşembe günü saat 15 müddesleyhin mahkemede hazır bulun ması için doldurulan davetiye varakası mahkeme divanhanesine talik kılınmış ol- duğundan yevmi ve vakti mezkürda müd denaleyhin bizzat hâzır bulunması veya. tarafından bir vekil göndermediği tak- dirde gıyaben (tahkikata o başlanacağı ilânen tebliğ olunur. (1268) ZAYI — Kaybolan eşya ve veiniki ras“ miyemle birlikte bulunan tatbik mühür rümün de hülemü olmadığını ilân ey- lerim. Malâl mütekait Binbaşı M. Tal9 (1250) ———

Bu sayıdan diğer sayfalar: