20 Temmuz 1934 Tarihli Türk Dili Gazetesi Sayfa 1

20 Temmuz 1934 tarihli Türk Dili Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

BN SAYI: 4259 Büyük Reisimiz Dün İstanbulu teşrif ettiler. Çazi Hazretleri Adapazarda on binlerce halkın çoşkun Tezahüratile istikbal ve teşyi olundular, Adapazarı, 19 ( AA.) — lerce halk tezahürat yapar- Reisicümhur Hazretleri | ak istasiyona doldular. Ma- 10,20 de şehrimizi şereflen- | hşeri bir kalabalığın coşkun dirdiler. Şehir methalinden | tezahüratı arasında — büyük Halkevine kadar olan güze- | kurtarıcımız İzmite hareket rgühta yirmi beş binden fa- | buyurdular. h zla halk tarafından coşkun Şehir baştanbaşa elekt - tezahüratla — karşılandılar. | rikten nurlanmış yirmiden Büyük Halâskâr Halkevinde fazla takla tezyin eılilmiştir_. kısa bir istirahatten sonra | Halkın — heyecanlı sevinci yolları ve Halkevi — önünü | devam etmektedir dolduran on binlerce halkın İstanbul, 19 (A.A.) — Re- «yaşo, var ol!» sadaları arasın. da istasiyonu teşrif buyur. dular. Beş dakika içinde bin- saat ikiye doğru İstanbula teşrif buyurmuşlardır. Türk - İran Dostluğu iran hariciye veziri - Şehinşah Kazretlerine - Türkiyede gösterilen hüsnü kabule karşı resmen arzı şükran etti İran harlciye vezrinin mühim bayanalını aynan naşrediyoruz. tısat Vekili Mahmut gezdiler vat tarafından verilen izaha- tı büyük - bir alika ile din- lediler. isicüumhur Hazretleri bugün İran Hariciye Veziri İran parlâmentosunda, Şehinşah Ha. zretlerinin memleketimizi zi. yareti hakkında bir nutuk söylemişti. Türk-İran dostlu. ğunu tebarüz ettirmek itiba- rile çok —mühim olan bu nutkun dünkü nüshamızda bir hulâsasını neşretmiştik. Bugün metnini dercediyoruz. İran Hariciye Veziri nut- kuna şöyle başlamıştır: —Muhterem beyler müsadı buyuracak — olursa, Zatı Al.ı Hazreti Şahinşahinin Türki- yeye olan seyahatleri ve bu soyahatin neticeleri hakkın- da muhterem Millet Meclisi Alisine bir nebze maruzatta bulunmak istiyorum. (IŞuyu- runuz, buyrunuz sesleri). İki ay evel Başvekil Haz- retleri muhterem meclisi âl- iye arzeyledikleri veçhile Şahinşah Hazretlerinin &e- yahatleri önceden 15 veya 16 — günden fazla olmıyacağı düşünülmüş ıı_lı. Fakat bilâhare arzedeceğim esbaptan seyahati hümayun- ları yirmi yedi. gün sürdü. Kemali iştiyakla teşrif ettiler ve son derece memnun Ve hoşnutlukla avdet buyurdu- lar. (Pekâla, pekâlâ sesleri) Ve muhtasaeran şunu arz- edeceğim ki bu seyahat ez- heri cihet fevkalâdedir. İh- Fransız Suriye komiseri Trakzona hareket etti Beryut, 19 (A-A.) — Fran- sız Suriyo komiseri bir Fr- ansız kumpanyası tarafından imza edilen ve Musul petr- ollarını nakledecek — ve bu surotle Trabzon ve bu ta - rik ile diğer yerlerin potrol ihtiyaçlarını temin edecek olan borularla diğer tesisa- tın küşat resminde hazır bu: lanmak üzere Trabzona git- igibtlşelir. ( - c tiram ve şeref ve azametle hitam buldu. Şöyle ki, şim. diye kadar yalnız Türkiye- de değil belki dünyanın pe- kâz bir memleketinda böy- le haruretli ve samimi ola- rak hüsnü kabul yapılmıştır. (Doğrudur, doğrudur sesle. ri )DovMço program mucib- ince icra — olunan — resmi teşrifattan maada memleke- tin her zümresinde kadın ve erkek ve genç moktepliler her adım başın- da ve konak mahalli, köy. kasaba ve şehirde — mevkii mülükâneyi kemali aşk ve sovgi ile istikbal — etmişler ve şimdiye kadar hiç emsa- li görülmemiş bir — surette kardeşçe ve samimi olan duygularını göstermişlerdir. Hattâ bunların çok defalar iştiyak alâkalarının şiddetli tesirile sevinçten ağladıkları görülüyordu. Memleketin genç zümrelerile kız va er. kek talebelerinin hissiyatla- rini jbraz eylemeleri — pek güzel görülüyordu ki, yaln- z bugünkü Türkler bu do- stluk vo kardeşliğe bu de. rece kadir ve kıymet verm- iyorlar, belki yakın bir de- virde vatanın mukadderatını ellerine alacak nesli ati bile Şehinşah Hazretlerinin mak- amına azamet ve ehemmi- yetini itirafla İran ve Türk devletle- ribin dostluk ve kardeşlik osasına kıltlerinde yer ver- mişlerdir. (Ehsente " Ehsene sesleri) Bu seyahatte bondeniz ve maiyeti Şahinşahide bul- unmakla müftehir olan zevat kemali iftihar ve mübahatla reyilâyn görünür idi ki Kai. di muazzamın fezajl ve hasa-i ili bergüzideleri ve İran mi- İletinin mazhar olduğu şeref ve büyüklük, dost ve kar- doş Türk milleti 6 derece kendine — colbettirmiştir ki, ( Devamı üçüncü sayfada) İktısat Yekilimiz iznikte ve Or- hangazide - tetkikat yaptı. İk- Celâl Orhangazi, 18 (A.A.) bey refakatlerindeki zevat ile birlikte İzniğin — bülün tarihi — eserlerini — yerinde ve salâhiyetli ze- Halk teşekkülleri müm - essillerile iktısadi meselelor konuşmaları yaptılar.Bilhassa afyon zeriyatı hakkında mü- stahsiller tarafından hazırla- mnıp verilen mozbatayı oku- dular. Vekil bey bu işle alâ- kadar olacaklarını söylediler. vi vuküatın sık sık vuku Gölden balık ihracı — işi üzererinde görüşüldü. İktısat Vekili bey gölün şimal kısımındaki yolu takiben| olduğundan şüpho vdilmiyor. Orhangaziye hareket ettilor. Yoldu Orhangazi ve Gemlik kaymakamları veCümhuriyet Halk Firkaları ve Belediye rejsleri tarafından ve Ürha- ngazide çok kalabalık bir halk kütlesi tarafından kar- gılandı. Vokil bey yeni — yapılan Cümhuriyat Halk Fırkası bi- nasını gezdi. Kasaba baştan başa donanmıştı. Belediyede — istirahatleri esnasinda ıktısadi — vaziyet etrafından görüşmeler yap- ( Devamı ikinci sayfada ) Vasıf bey Maskova sefiri oldu. Vakıt bey Ankara, 15 (Muhabirimiz- den) — Roma sefirimiz Va: sıf bey Moskova sefirliğine tayin edilmiştir. kçı yakalandı. İstanbul, 19 (AA.) — Bir kaymakamın riyaseti l - tında 14 hava zabitin hamil bulunan üç Yunan tayaresi bu sabah İstanbula gelecek ve pazar günü — İstanbuldan ayrılarak Bulgaristan,Roma- yi ve Yugoslavyayı ziyaret ettikten gsonra memleketleri ne döneceklerdir. Cenupta Yeniden yirmi sekiz kaçar | | yoktur. TÜRKDİLİ SOUMARTESİDEN”"MAADA HERİGÜN SABAHLARI ÇIKAR. mahsusa TELGA, Türkdili ABUNA 600 kuruştur,& Sahlp ve başmuharriri: Bilecik mabusu Hayrettin Umum Neşriyat —Müdürü: » Kenan . Emin MTDARENANESİ: Balıkesir Şahmehmet skağı dairei F; Babkesir Türkdili,, TELEFON: ŞERAİTİ:geneliği 1000, altıaylığı ası 5,geçmiş tüshalı Kuşadası Hâdisesi Büyüyor mu? On iki harp gemisîTğiı_le_ bekliyor!. London İsmindeki İngiliz - kruvazörü Sisam adası açıklarında hahriye doktoru mütevetfa Robonsonun cesedini aramakla. Hâdise Ankarada büyük bir Teessür uyandırdı. Hariciye Vakilımiz İngiliz - sefirile görüştü. Hâdiseden duyduğunuz teessürü halisana bir surette İzah etti. Ankar,- 18 (A.A.)— Anka- ra mehafilinden öğrendiğim- izo göre dip burnunda vuku bulan müezsif hâdise üzeri- ne İngiliz donanmasına mo. nsup bir zabitin kozaya uğ- raması memlekette bir teessürü mucip olmuştur Avam kamarasında göste rilen alâka ve teessür Türk- iyede tamamile anlaşılmak- tadır. Kaçakçılık ve her ne- samjmi bulduğu bir mıntakaya İngi Ez — zabitlerinin tesadüfi bir düşmesi şey Yazifesini sadıkane ve mas. umane ifa eden askerlerimi. zin İngiliz zabitlerine temas ettiklerini tahmin herhangi ettirecek bir. dölil mevcut olmıyan şernit içinde hare. ket ettikleri aşikâr bulunmak- tadır. Müşterek bir tahkik heyetinin hâdisanin bu mu- hitini meydana koyması ar- zu olunmaktadır. Asıl mosole bu münssif hâdise etrafında iki tarafın efkürında yanlış rivayetlere meydan yerilmesi ve bu- nun acı bir hatıta bırakması ihtimalinin izalesi ve berta- raf edilmesidir. Burada her .keu bu hissiyata samimane iştirak etmektedir Ankara, 18( A.A. ) — Sir Pirey Lorrajne ile Tevlik Rüştü bey dip burnu hâ- disesi üzerine görüşmüşler- dir. Bu — mülâkatın karşı- — Yunan anbula geliyor. Ankara, 19 (A.A.) Bu ayın üçüncü hallası — içi- nde conup hududunda - biri müsndemeli olarak — üzero 14 kaçakçılık vakası olmu- ştur. Bu vakalarda 28 kaç- akçı ile 528 kilo inhisar ve gümrük kaçağı, sekix kaçakçı hayvanı 131 mermi ve 2 tüfek yakalanmıştır. Muğla tülünleri Muglo, 19 (A A.) — Vilâ- yette tütünlerin — vaziyeti fevkalâde eyidir. Hastalık Tütünlerin kimya ameliyosine devam ediliyor. Havanın sıcak gitmesi tütü- nlerin kurumasına son der- ece yardım etmektedir. Panamnda şiddetli — zelzeleler oluyor. Panama, 1Ö(A.A.| — Me- mleketin her tarafında şidde- tli — gelzeleler duyulmuştur. Horiği vilâyetinde — birçok binalar yıkılmıştır. Münakal- | ât durmuştur. lıklı samimiyet ve itimat ha- vası içinde cereyan ettiği ve Hariciye Vekilimizin hâdise. de kazaya uğrayanlar — için memlekelte — husüule — gelen teossürü halisano bir süu- retta ifade ettiği ve iki ta- raf memurlarından mürekk: p bir tahkik heyetinin iki tarafın eniniyetten uzak at- Uğını meydana çıkaracağını ve münasebetleri — dostane olan iki memleketin donan- ma ve ordularında bu müe- ssif ve tarafeynin ihtiyarı dabhilinde olmıyan hâdiseden | dolayı her hangi bir acı kal- mamasının kendisi için pek kıymetli olacağını bildirdiğ- ini istizah eylemiştir. Millt — Müdafaa Vekilimiz dün iz- mire geldi. İzmir, 18 (AA.) — Millt Müdafaa Vekili Zekâi bey bügünkü trenle — şehrimize gelmiş ve istasiyonda mera- simle karşılanmıştır. Vekil bey yarin Çeşmeye gidecektir. Hilâliamer 150 çocuğu sünel eltirdi Ankara, 19 (A A.) — Hilâl ahmor cemiyeti Ankara mer. kezi bugün 150 çocuğu me- canon sünnet ettirmiş cocuk. lara hediyeler vermiş ge - ce şehir bahçesinde eğlen- Vani, ( Sisam adası ) 16 (A.A.) — Royter ajansı bil. diriyor: London ismindeki İngiliz kravazörü limandan üç mil mesafede — domir atmıştır. Kruvazör kaptamı — yanında İngiliz Vis Konsolos olduğu halde Türk memurları tara- findan — öldürülen bahriye doktoru müteveffa Robinso- boğazında taharriyatta bu- Tunmak üzere müsaade iste- miştir. Bu müssado verilmiş ye taharriyata başlanmıştır. Tigani limanında on iki İngiliz harp gemisi demir- lemiştir, Amerika Sıcaklık ve. kuraklıktan kıt- lık ve hastalığa maruzdur. Mevyork, 19 — (A.A.) — Amerikanın garbindeki mis- ssüri ile rochensrs dağları arasında sıcaklık ve kurak- lıktan on hükümet dahilin- de ölüm kıtlık ve sari h talıklar tehlikesi — köndisini göstermiştir. Hararet gölge. de 48 dereceyi bulmkştur. | Sanayi — yirmi günden beri durmuştur. mazi kanallar — meotruk — veya harap olmuş vaziyettedir. İnsanlar hayyanlar işitilmem- celer tertip — etmiştir. işisltirap duymaktadır. Amerikada Grev. Tayare filosu hugün ist - | Amerikada binlerce amela grev halinde düruyor, Ame- İeler rersicümhurdan ihtilâfın hallini istetiler. Sanfrasisko, 18 (A.A) — Grev gömitesi ihtilâfın hak- em usulü ile halledilmesini tetkik etmiştir. Sanfansinko, 18 (ALA.) — Komünist naşiri efkârı olan Deyli Vorker gazetesi bina- sında ellerinde bol oyunu sopaları - olan birçok siviller girmiş hiç mukave- met görmeden ve kendilerine hiç müdahale etmeden seyi- rei kalan 700 kişi hüzürün- da makineleri — kırmışlar, Polia gelmeden evel kaçıp gitmişlerdir. Postanelerde grev yüznd. don mektuplar birikmektedir. Navyork 18 (A.A.) — So- syalis fırkasının milli iş ko- mitesi Amerikadaki — bütün azasına Sanfransisko grevci. de leri ile tesanütlerini gösterm. ek üzere sendikaların yapa, cakları bütün nümayişlere yardım etmelerini bildirmiş- tir. Diğer taraftan Amerika iş ü federasyonu — işsizler lehine perşembe günü bir nümayiş tertip etmiştir. Bazı sanayi amelesi rejsjcümhura telgraf çekerek seyahatindon — vaz- geçmesini ve bizzat - ihtilâfı halletmesini istemişlerdir. Sanfransisko, 18 (A A.)— Grev yaziyeti söyledir: Sanfransisko ve civarında 100,000 işçi Hüstvil da ve Alabama da 22,000 mensucat işçisi, Sau Antoniye (Teksas| da 8000, Çıltlik işçilori- Day- nvilde, Konnaçtikutta 500, işçi, Dansbüride 7000 şapka işçisi, Mincapoliste kamyon- cular, Kohlerde 1000 — işçi grev halindedir. Partland, J8JA.A.| — Sar nfransiskoda grevi ila bir tesanüt grevi yapmak — için başlanan müzakreler tehir edilmiştır. İşçi komitesi — halihazırda Sanfransiskodaolan- hakem komitesi reisi M. Vağner ile görüşecektir. nun cesedini aramak Sisam - ; , j

Bu sayıdan diğer sayfalar: