19 Temmuz 1934 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1

19 Temmuz 1934 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

m e mm mame A Yi emeyi Mi Altıncı Yerli mallar sergisi dün açıldı. Bu evvelki senelere seneki sergi nazaran da- ha mükemmeldir. FİATI 5 KURUŞTUR. Emniyet ve Müdafaa tezi PARIS — (Başmuharririmiz. en) — Fransız Meclisi; yeni mil. li müdafan tahsisatını kabul edeli Şok oldu. Komünistler ve bir kı” sum Sosyalistler buna karşı koy. vak istediler; fakat sökmedi. Fra 5 “emniyet, ve “müdafaa, tez. lerinde çok İsassasiyet gösteriyor u netice Fransada fırkaların mü tarekesi ve milli ittihat hükümeti, min kuvvetini yeniden göstermeğe vesile oldu. “Ademi tecavüz, em Şen kabul ve tatbikte samimi oldu. vu söyliyen Fransa; siyasi emmi. yetini en evvel li kuvvetinde luyor. ük lafan ve milli ü herkesin dilinde bu... yala a 2a-- ilmeli ki, müdafaa silâhlge, emu iliği gibi ucuz değildir mi ve ilir ki, taarruz sil ri Gelkamekini, yin ederler. ran yerinde çe likeyi gö alarak hazı iri s Mağa mecb; ırlıklarnı” yap- Yuz ki, mug. urlar. Demek istiyo. SA ve emniyet mese- mal mr kullanması yok. Ancak YAL gösteriyor ki, bey- ur. Harp tehlikesi vag iyot vardır. Mus. ri ; » deniz kuvvetleri ; ye kadar göle bir anane gd alm ngilterenin don; vey eyvetli deniz devletinin kuy leri derecesinde olmalıdır.. Simi a ,an'aneyi, hava kuvvetleri Pal vr edecek. hayırlısı olsun! oz a âleminde devletlerde be evvelki ittifak ve İtilâf sis Yy Be ğin bir gidiş var, Ak- iyoxyetinin teşkilâtr da mil leri felan -ayeYe, götürüyor, Har. Ve elâketli neticelerini bilen Seken mileltler de dahil olduğu Gc memleket silâhlanıyor. tie vrede senelerdenberi devam İlay Silâhsızlanma konferansının .. vaffakıyetsiz neticesinden #on- sürer a ne olabilirdi? Maatees- Gİ milletler arasında siyasi anlaş- ar, silâhsızlanma etrafında an- | gö mA Dün gecesaat yirmi dörtte İzmitten trenle hare- ket buyuran Gazi Hazretle- ri sabaha karsı (şehrimizi emen e eği İzmitte İZMİT, 18 (Telefonla sazt 10) — Adapazarından trenle | hareket buyuran Gazi Hz. saat yirmi üçü el- Hide İzmiti teşrif buyurdular. Büyük reis bütün © eaddeleri ve İstasyonu dolduran binlerce halk ta- rafından yıllardanberi görülmemiş bir heyecanla karşılanmışlardır. Reisicümhur Hz. gösterilen sa- mimi tezahürat karşısında mütehas- sis olmuşlar ve: — İlik fırsatta İzmite geleceğim. Birkaç gün kalacağım. Buyurmuş lardır. Vakitin gece yarısını geçmiş ol- STANLEY AEAEEELI Sahip ve Başmüharriri : PERŞEMBE 9 uncu sene No. 3031 Büyük Reisi Düzce, Adapazar ve Izmitte binlerce Vatandaş coşkun tezahuratla karşıladılar masına rağmen halkın tezahüratı de- vam etmiştir. Düzcede DÜZCE, 18 (Milliyet) — Şehri- mizden geçen Gazi Hz. halkın coş- kun ve yürekten gelen tezahüratile karşılanmışlardır. Gazi Hz. kendilerini istikbal eden muallimlerle hasbihalde bulundular. Büyük reis ikram edilen | soğuk ayranı içtikten sanra alkış ve “yar #a,, sadaları arasında yollarına de vam buyurmuşlardır. ADAPAZAR, 18 (Milliyet) — Reisimizi aramızda gördük. Sevin- &imize payan yoktur. Şehir baştan başa donanmıştır. Görülmemiş te- zahürat yapılmıtşır. BOLU, 18 (A.A.) — Gece Bü. İran meclisinde Türkiye lehinde tezahurat Hariciye Vezirinin Mecliste söylediği nutuk çok şayanı dikkattir Hariciye Veziri diyor ki: “İki dost millet ara- Han Kâzmi sındaki bu muhabbet ve meveddet Şark mil- letlerinin tarihinde ilel| 5” ebet paydar olacaktır” ik Meclisi Şehinşah Hazretlerinin Türkiyeye © İan seyahatlerinde kardeş Türk devlet ve milleti tarafından icra olunun istik- bal ve gösterilen hüsnü kabul hakkın- eyledi, Bu nutuk sudur: “Muhterem Beyler, müsaade buyu- vacak olursanız zatı Alâhazreti Şebin- şahinin Türkiyeye olan seyahatleri ve bu seyahatin neticeleri hakkında muhte rem Millet Meclisi | âlisine bir nebze maruzatta bulunmak istiyorum. “Buyu- runuz, buyurunuz sesleri, » İki ay evvel Başvekil Hazretleri muhterem meclisi â di. Ve fakat bilâhare arzedeceğim memnun ve un (Devamı $ inci sahifede) Dün açılan 6 ıncı Yerli Mallar 5. ilin ii : ü Dün açı ergisinden intibalar: Soldan itibaren: Mec - lis Reisi Kâzım Paşa Hazretleri sergiyi açarken, İnhisar pavi) Hü ıtriyat BM Ed İnhisar paviyonunda, aşağıda la, Nazmi Nuri Bey nutuk söylerken nutku dinleyen halk... (Tafsilât 6 ıncı sahifemizdedir) laşmalar, ademi tecavüz esasında aalaşmalar olmadan; iktisadi saha- a düzgünlük beklemek hayal- Si bein bir şey değildir. Vazi. i böylece olduğu gibi bilirsek Hâlin ve istikbalin muhtemel, za- ruri icaplarına uymakta o kadar zorluk çekmeyiz.. Sürt Meb'usu MAHMUT Siirt Meb'usu MAHMUT Romanya hava idaresi üç yüz harp tayyaresi sipariş etti. Tayyareler gelecek seneye kadar teslim edilecek. 19 Temmuz 1934 yük Gazinin şerefine şehir baştan başa tenvir edilmiş ve ulu rehberi. mizin misafir olduğu Halkevinin önüne toplanan binlerce halk geç vakte kadar neşe ye heyecan için- de şenlikler ve büyük bir fener ala yı yapmışlardır. Bilhassa gençler heyecanlı bitabelerle Büyük Gazi - ye olan iman ve bağlılıklarını te - Ss yit etmişler ye bu hitabeler halk tarafından çoşkun tezabürlerle al 8 kışlanmıştır. z Bu tezahüratı ikametgâhlarının. 52 önüne çıkarak takip eden Gazi Hazretleri muhterem Bolulular: ta hassüs ve teşekkürlerini beyan et- mek suretile taltif buyurmuşlardır. Akşam saat 20,30 da Halkevinde verilen ziyafet ayni heyecan ve ne şe ile geç vakte kadar devam et - miştir. ANLAMAK SİN Fırka umumi Idare heyeti Dün Recep Beyin Re- isliği altında toplandı Vilâyet idare heyeti reisi işe başladı ve beyanatta bulundu Cümhuriyet Halk Fırkası Umumi İdare Heyet saat 14 te fırkanın Umumi Kâtibi Beyin riyasetin Ankaraya hareket edeceklerdir. Pa - zar veya pazartesi günü şehrimize av- det etmeleri muhte meldir. Cümhuriyet Halk Fırkası İstan- bul idare heyeti ri- Cemal Bey yazin tayin edi- Antalya mebusu Cemal B. de dün (Devam: 5 inci sahifede) Iktısat Vekili Yalova yoluyla Şehrimize geldi yemi ye |Vekil Beyin bir hafta şeh- 4 gile ve sen İmizde kalması muhtemeldir 17,5 da Yalovadan şehrimize gelmiş - tir. Vekil Bey vapurdan Köprüye çık tıktan sonra otomobille doğruca altın <ı yerli mallar sergisini teşrif etmiş - ler ve bir müddet sergide tetkikatta rine dönmüşlerdir. Vekil Bey şehrimizde bir hafta ka (Devamı 5 inci sahifede) Üç Yunan - Tayyaresi geliyor Tayyarelerin rakipleri on dört kişidir Üç Yunan tayyaresi yarın Selâ- nikten İstanbula gelecektir. Râ- kipleri bir kay- makam kuman- tai ir, dez İstanbuldan sonra Bulgaris- tan, Romanya ve Yugoslavya- ya gidecekler. Sie. Vinan day yarecileri Yeşil- köyde Tayyare Cemiyeti erkânı tarafından kar- şılanacaktır, Tel: Müdür ; 24318, Yazı işleri müdürü: 24310 İdare ve Mavbam | Gazi Hz. Bu Sabah Şehrimizi Şereflendirdiler Kuşadası hâdisesi Muhtelit bir tetkik hey- etinin teşkili isteniyor Hariciye Vekilimizin sefire beyanatı ve hâdise hakkında ajansın tebliği İki taraf memurlarından mürekkep bir tahkik heyeti suiniyet olmadığını meydana çıkaracaktır ANKARA, 18. A.A, — Ankara mahafilinden öğrendiğimize gö- re Dipburnunda vuku bulan mües- sif hödise üzerine İngiliz donan- masına mensup bir zabitin kazaya uğraması memlekette samimi bir teessürü mucip olmuştur. Avam Kamarasında gösterilen alâka ve teessür Türkiyede temamile anla- şılmaktadır. Kaçakçılık ve her nevi vukuatın sık sık vuku bulduğu bir mıntaka- ya İngiliz zabitlerinin düşmesi masüm ve tesadüfi bir şey oldu- ğunda şüphe edilmiyor. Vazifelerini sadikane ve masu- mane ifa eden askerlerimizin, İn- giliz zabitlerine temas ettiklerini tahmin ettirecek her hangi bir de- Hili mevcut olmıyan şerait içinde hareket ettikleri aşikâr bulunmak- tadır. Asıl mesele bu müessif hâdise etrafında iki tarafın efkârında yanlış rivayetlere meydan veril- memesi ve bunun acı bir hatıra bırakması ihtimalinin izalesi ve bertaraf edilm. ü Cesedin arandığı Sisam boğazını gösterir harita Burada herkes bu hissiyata sas mimane iştirak etmektedir. Hariciye Vekilimizin beyanatı ANKARA, 18. A.A. — Sir Per- ey Lorraine ile Tevfik Rüştü Bey, Dipburnu hâdisesi üzerine görüş“ müşlerdir. Bu mülâkatın karşılıklı samimi yel ve itimat havası içinde cere- yan ettiği ve Hariciye Vekilimizin hâdisede kazaya uğrayanlar için (Devamı 5 inci sabifede) İkinci kurultaya hazırlık Türk Dili tetkik cemiyeti tez irat edecek zevatın müracaatlarını kabule başladı Birinci kurultayın zabıtları neşredildi 18 Ağustosta şehrimizde toplana- cak olan dil kurultayı o hazırlıkların. dilmiş olan Türk dili tetkik cemiyeti, Dolmabahçe sarayında tahsis edilen dairede çalışmağa başlamıştır. Cemi İ yek şimdiye kadar osmanlıcadan türk eye olarak meşretmekte olduğu tara mi dergisinin yedinci fasikülünü neş retrmiştir. Sekizinci fasikül de y: çıkacaktır. o Bununla osmanlı türkçeye söz karşilıkalrı tamaml mış olacaktır. Bundan #onra türkçe - den osmanlıcaya söz karşılıklarını gös terir tarama dergisinin neşrine başla- nacaktır. Bunların hazırlanmış olan fişleri Devlet Matbaasma verilmek üzeredir. » Cemiyet, kurultayda tez irat ede- cek zevatın müracaatlarını kabule başlamıştır. aid Şek dergisi ve kisi a lan çok «- eri siyetli olacağıma şüphe yoktur. Maarif Vekâleti herkesin kurultayla daha yakmdan alâkadar olabilmesi i- çin geçen sene ortaya atılan tezleri Şe müzakere zabıtlarımı temiz bir cilt cek olan iki kurultayı herkı tan yakından takip edeceğine şüphe yoktur. Yalnız daha alâkalı olabil - mek ve iki kurultay arasnda geçen zama azrfında elde edilen neticeleri 'daha iyi kavramak ve tebellür etmek Görüşler hanlar, eski bir Türk ihtilâl ia ır ki Her Hitlere armağan ediyorum: Bir milletin her yönden kurtulup kalkınma- sı için yapıdan silâhlı ve fikirli ihtilâl mübarektir. Şişlideki küçük evde başlıyan ve ikinci Lozanın son günü biten büyük Türk ihtilâli gibi. İhülâl, fikir ve hamle feda- kârlığı yapamaz. Ancak kan fe- dakârlığı yapar. İhtlâlcinin da- marları, tükenmez bir harp mü- himmatıdır ki ne kadar bol har- “Hitler Eyi Yaptı Maarif Vekâletinin neşrettiği kitabın kapağı birinci kurultayda o müdafan | edile tezleri ve fikirelri de bilmek lâzım - dır. Onun için Maarif vekâletinin pek isabetle bir araya topladığı bu tezleri ve fikirleri bir kitap içinde okumak kolaylığı da dil savaşımı benimseyen. lere temin edilmiş demektir. Aka GÜNDÜZ canırsa zafer o kadar yaklaşır. Sakaryada İzmir kordonunda, Şehzadebaşı karakolunda, Sa- karyada ve Murat dağlarında böyle oldu. Damarları çağlıyanlaşmış... €- 'debiyat yapmayım da türkçesini söyliyeyim, han dökmeden gaie- be çalmış ihtilâlin âkıbetine gü- ven olmaz. 1908 Meşratiyet ihtilâlinin be- yaz olduğunu tatlı tatlı sevine: İer 31 martın, Bingazinin, Meri- (Devamı 6 ıcı sahifede)

Bu sayıdan diğer sayfalar: