19 Temmuz 1934 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 5

19 Temmuz 1934 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

şıyo kımı futbolcuları, ir; Ploc Becher Braun Kubesch Cisar Mueller Waitz Schilling Huber W. A.C. nin altı oyuncusu defalarca Avustur- ya milli takımında yer almış beynelmilel futbolcular» W. A.C. takımı yarın Fenerbahçe futbolcularile karşıla- r - Sestanın takımı neden erken gelmiş? Salı günü şehrimize gelen Viyananm W.A.C. ta- u yarın Fenerbahçe stadında, Fener- bahçe ile karşılaşacaktı ei Viyana futbolünde iyibir yer tutan takım şu şekil. leketlerinde bahse değer bir varlık olacaktır. Hele, zahiren Avusturya biri, fakat hakikatte başlı başına bütütn bir müdafaa olan Sesta'nm takmıma karşı yarm, galibiyet veya be- milli takımmm on birde raberlik demiyoruz, iyi bir netice alırsak, futbolümü- zün şöhreti hesabına büyük bir muvaffakıyet kazan- dık demektir. Çünkü W.A.C. lilerde (EF.Se.Vin)liler gibi memleketlerine döndükleri zaman futbolümüz- den sitayişle bahsedecekler ve başka bir takım İstan- bula gelmek istediği zaman: “Aman, gözünüzü dört açın. Türk futboli le yabana atılacak bir futbol de- dır.. Bunlardan bilhassa Sesta, Braun ve Cisar Hügo gil, Hattâ isterseniz kendinizi Geşvaydi veya Sinde- lar ile takviye ediniz, diyecekler r. yzelin Avusturya milli takımına sık srk seçttiği o- İ. Bu olacak mı? Hemen olacaktır diyemeyiz, faka” i gün kendilerile otel- ünden üç gün evvel gel- diklerini sormuştuk. Bize sudan bir cevap verdilerdi. Daha doğrusu, verdikleri cevaptan hakiki sebebi 8 işmüş ve niçin maç gi Diğer taraftan Fenerbahçe sıkı ve hızlı takımlarla, bize çok şey öğres ten kuvvetli futbolcularla temas programına devam ederse, bunu pek uzak göremeyiz. Türk futbolünden bahsedilmeğe lemek istemediklerini anlamıştık. Fakat ayni otelde 0- başlandıkca bazı memleket federasyonları gene, eskir turan ve Almanca bildiği için W.A.C. futbolcularının si gibi milli takımımızla, şehir muhtelitimizle alâka- konuştuklarına kulak misafiri olan bir dostumuzdan dar olmak istiyecekler ve çok muhtemeldir ki milli ta- bunu hakiki sebebini dün öğrendik. Meğer geçen sefer buraya gelen (Ef.Se. Vin) fut- ; bolcuları ikinci maçlarında Fenerbahçı bere kalınca, sarı lâcivertli futbolcuların iyi oynadık- larını, süratleri sayesinde umulmadık zamanda gol çı- kımlarmı veya şehir muhtelitlerini memleketimize- 4-4bera- | edeceklerdir. na fakrmı olmak W.A.C, talrmı, ne olursa olsun, evvelâ bir Viya» göndermek üzere futbol federasyonumuza müracaat itibarile, bizden kuvvetli ve üstün- kardıklarını Viyanaya avdetlermde anlatmışlar. W. dür. Bunlara karşı behemhal gali iyet istemek, bafif- A.C. kulübile de muhabere başlayınca, İstanbula lik olur. Vakıa, futbol nihayet iki kere iki dört eder mümkün olduğu kadar erken giderek dinlenmelerini gibi riyazi hakikatlere istinat eden bir şey değildir. da bir ekzersi ve hattâ münkünse maçtan evvel Fenerbaliçe sahasın- ı tavsiye etmişler. yap Tesadüfen öğrendiğimiz bu vaziyet gösteriyor ki, W. A. C, takımında altı beynelmilel oyuncunun ve bunlar arasında İngiltere - Avusturya maçında İngil- tere muhacimlerinin birçok akmlarını allak bullak e- den meşhur Sesta'nın mevcudiyetine rağmen, misafir Viyanalılar yarm Fenerbahçe ile yapacakları maça büyük bir ehemmiyet vermektedirler. Viyanalı futbolcularm indikleri otelde bulunan dostumuzun bize öğrettiği nokta, başka bir cepheden zi çok memnun etti, Bu da gene Türk futbolünden çük mikyasta ta olsa, orta Avrupada biraz bahse- Kimin ve manlığı netice alsın . Fenerbahçeli futbolcular, yarm, manevi kuvvetleri yerinde olarak oynamalıdırlar. Karşılarmda kuvvet- İli bir takım olduğunu unutarak, yerden, süretli açık, Daha zayıf bir takım daha güzel bir oyunla ve in yardimile kendisinden kuvvetli bir yenebilir. Ancak bu gibi istisnalar haricinde, aklme- ölçebileceği kuvvet farkları futbol. de daha hâkimdir. Bunun için, Fenerbahçe fevkalâde bir oyunla — Meselâ Yugoslavyaya karşı ilk maçta olduğu gil mun oluruz, kazanamazsa müteessir olmayız, olmama- lyız. Yeter ki güzel oynasın ve mağlüp ta olsa iyi bir — bir galibiyet kazanırsa mem- dilmeğe başlamasıdır. Bu gösteriyor ki Viyana, Çek, deplasmanlı güzel bir oyun tarzı tatbik etmelidirler Macar takımları gibi orta Avrupanm kuvevtli takım- Bunu yaparlarsa, görecekler ki, bize de, Viyanalı vaffakıyetki larile Tümü temaslarımızı sıklaştıracak olursak hem futbo- safirlere de, herkesi memnun eden mu bir diğer da mü tur. in Yenişeh're ha tan Vznik ve Orhan Yaz onra Yaloraya Ta Yanl olan , Mahmut Cetği ie, 7, İktisat Bövat öle biri ve aklar le bni ey küller müzenin ike. bam saa epzerinde konuşmalar Müstahsiller tarafa Ml a er hazırla - di pimları ve C. H.E tarafından ve liye re labalık bir hafi MEazide ak Dir hate kütleni area yeni yapılan m: gezdi,. Kasaba Baylan e miniş. Belediyede istirahatları şinalar. Ur, rada dı vaziyet — etrafında see Mahmut Celâl B. bey , “duğu yer olan Gemli 7 köyü hakkında malümat ve tesnar nda getirilecek ola ye inşaatı etrafında ali il Bey hay izahat almışlardır. Ve Yed likın sürekli nikmları ara © Sin ve g, derek İzmir valisi Kâzım ieliğ #man zade Hamdi Beylerle aya hareket ettieli N 18 (A.A) — Tletasat İ” ağ Bey refakatlerinde İz - işti Kâzrm ve Bursa valisi Faz. GEMLİN üz Türk fı usu Osman zade Hamdi, Ri den bir he - ç saat 19,10 da hiye Ayrılmıslar yolunda Kestel “atla kısa bir ist'rahatten son- de Yenişehre varmışlardır. Fırka umumi Idare hey'eti (Başi 1 inci sahitede)) yeni vazifesine başlamıştır. Cemal B. dün sabah Meclis Reisi Kâzım Paşa Hazretlerini ve diğer bazı ( zevüli 7m yaret etmiş, Cağaloğlundaki merkez binasma gelerek azalarla tanışmıştır. İstanbul idare heyeti, saat 11 de Ce- mal Beyin reisliği atlımda içtima ede- rek fırka işleri etrafında görüşülmüş tör, Cemal Beyin izahatı Yeni idare heyeti reisi Cemal Boy dün kendisini gören gazetecilere şun- ları söylemiştir: — Fırka program ve nizamnamesi- ği esaslar dahilinde ça- i K z z 5 z # n i & sinesinde pek çok reektli, şuurlu gençi her zaman benimsemiş duygulu ve a- il yüzbinlerce halkı barmdıran bir muhitte fırka işlerinin başında çalış- mak benim için büyük bir talidir.,, Muhafızgücü bisikletcileri GÖLE, 18 (A.A.) — Muhafız gücü bisikletçileri saat 13 te Göleye | geldi. Kaymakam, halk fırkası reisi ve jan - drna kumandanı ile, kaza © erkân ve hal Uarafından şehir kenarmda karşı: andılar, - Hava raporu Sıfır derecei hararete ve deniz sevi. yesine indirilmiş barometre bu sabah sant 7 de 755, 14 te 754, dereci hara ret 7 de 22, 14 te 25, azami hararet 26, Migari 21, Rüzgâr şimalden esmiştir. Azami sü- Tali saniyede 11 metreye çıkmıştır. Kasaba pazar münasebetile çok kala- balıktı, Vekil Bey belediyeye giderek burada Yenişehri temsil eden heyetle görüşmüşlerdir. Yenişehirliler kasaba ları arazis'nin yüzde 18 - 20 sini şe - karli Pançar yetiştirdiğini, bu itibar - > mıntakasına ithaline tavas satlarını dilemişlerdir. fena kil Bey, şeker sanayiinin inkişa enik senam bu gibi iptidai madde- lan fabrikalar muhitinden uzak bu- di ınması şeklinde devletçe tesbit 6- da 5? olduğunu ve mutahasaraların te, > Giheti teyit ettiklerini bildirdik #p sonra kat'i olmamakla beraber fab rikalarla görüşerek ve ihtiyaçları var 23 bu dileğin tahakkukuna yardım e deceklerini vadetmişlerdir. Bey, halkım bankaya olan halka olan borçları mikdarı ahat almışlar ve Adapaza gittikçe güzelleşecek, hem de güzelleştikce utbolü, bir zamanlar olduğu gibi, Avrupa mem- TR m Ar GM 2 A Za İİ SALA OR da MALE SEE Iran Meclisinde lehimizde tezahurat ankasmın köylüye mev » açtığı yolundaki izahat - hel İ olap, (Başı 1 inci sahifede) yurdular. “Pekâlâ, pekalâ sesleri, ve muhtasaran şunu erzedeyim ki, bu s0 yahat ezheri cihet fevkalâdedir. İbtiram ve şeref ve azametle hitam buldu. Şöy- le ki, şimdiye kadar yalnız Türkiyede değil belki dünyanm pek az bir mem- leketinde böyle hararetli ve samimi ole- rek hümü kabul yapılmıştır. “Doğru- dur doğrudur sesleri, Devletçe program mucibince icra 0- lunan resmi teşrifattan manda memle- ketin ber zümresinden kadın ve erkek ve genç mektepliler her adım başmda ve konak mahalli ve köy ve kasaba ve şehirden mevkibi mülükâneyi O kemali aşk ve sevgi ile istikbal etmişler ve gim- diye kadar hiç emsali görülmemiş bir surette ve samimi olan duy - gularmı göstermişlerdir. Hattâ bunle- | rm çok defalar iştirak ve alâkalarmın şiddetli tesirile sevinçten © ağladılları görülüyordu. Memleketin genç zümresile kız. ve erkek talebelerinin hissiyatlarmı. ibraz eyiemeleri pek güzel gösteriyordu. isi, yalnız bugünkü Türkler bu dostluk ve kardeşliğe bu derece kadir ve kıymet vermiyorlar, belli yakın bir | devirde vatanın mul ellerine alacak nesli ati bile Şehinşah o Hazretlerinin makamının — azamet ve ehemmiyetini itirafla İran ve Türk devletlerinin dost oyun göstereceklerdir. Jan Türkiye Reisicümhuru © Mustafa Kemal Hazretlerine ve derece kemali huşu ve samimiyetle ve cüz'i bir şabbe ve riya olmaksızın ihtiram ve sitayiş dei pm is, de ayni derecede tekdis ve sitayiş edi- ge yi “larla beri > Ne Ankara ne İstanbul ve ne de İz- mir şimdiye kadar | böyle bir istikbal ve hüsnü kabulü derbatır etmiyor. Ve şüphesizdir ki, bu muhabbet ve me de ilelebet payidar olacaktır. “Ebbette elbette sesleri. Alâhazreti ilirim ki, aziz ve necip Türk mik etinin hahisane olan bu du, zam tı Alihazreti mülükânenin pâk ve duy. gukı olan ksiplerinde yer bukuyordu. Ve Alühazreti Şehinşahın onlara karşı muhabbetleri dahi ayni duygunun tesirisinden ileri geliyordu. “Ebsente ehsente sesleri.,, İlk maruzatımda seyahat programı- SE ee orum ki, bu beynelmi- mer'i olen wee ve Âdete mutabık Türkiye Reiricümhuru Gazi Mus- ; Sadan GALIP İki muazzam reis ve şarkım iki masn- dar reculünün mülâkat eylemeleri ü - zerine maalmemmuniye bası İemeleri dan vuku bulan daveti kabul ve İzmir se hoşaut kaldıklarma ve Türkiye Reisi: cümhuru Hazretlerinin dostluk ve mu- ba ve mesrur ol. ğ Seylap felâketi iy Lehistanda ölenlerin mik- tarı elliye balig oluyor VARŞOVA, 18 (A-A.) — Dün cenubi Lehistanda vukun gelen sey- İaplar neticesinde vefat edenlerin bir. linen mikdarı elliye baliğ —— VARŞOVA, 18 (ALA.) — Başve - kil M, Kozlouvski ve Dahiliye nazırı ile birlikte Krakoviye hareket etmiş lerdir. Orada seylaba maruz kalmış mmtakayı teftiş edecekler ve yardım komitesi içtimalarına iştirak eyliye - ceklerdir. Münakalât iadelen tesis edilmiş - ör. Kazazedelerin mikdarı henüz ma lâm değildir. Devlet buğday ambarla rından ahaliye dağıtılmak üzere bet yüz ton buğday verilmiştir. Her taraf tan teberrüat tevali etmektedir. ROMA, 18 (A.A. — Bilhassa Am- cone, Levanto ve Menterantonde mın takalarmda fena havalar devam et - mektedir. Bu mıntakalarda mütead - dit evleri su basmış, damlar uçmuş ve iten münakalâtı durmuştur. Birçok yaralı olduğu haber alınmaktadır. bir defa dahn devlet mamma res- karşi SE Siren edeyim. “Aferin doğ” vudur seslerin Şimdi bu seyahatten alman metice- ye gelince: | ” Bendenisin fikeimce ferkalidelir. nkü hakiki itimat itekabil hür Çünkü hakiki Mİ ve olduğu gibi iki komşu kardeş mil - ve — ecislerinin ileriyi gör- dan ibarettir, Ve Jikin iki memlekete sit olan cari mesailde ve hakeza bey - melmilel meselelerde dahi dostane tea- #i efkür olunur. Ve mesaili maruzenim kâffesinde tetabuku efkâr mevcut ol duğunu #muhterem Millet Meclisi âli- sine kemali meserretle ve iftiharla bil- diriyorum. “Ehsente ehsente sesleri. Alâhazreti humayunu ve maiyeti şaha meleri hakkımda gösterilen bunca mu- habbet ve samimiyet ve bösnü kabule hekern dünya sulhuna müteveccih ola- Bisiklet yarışları Bisiklet Federasyonundan: Alsion, Oto, Moto, Bisiklet acel tesile Norton Bisiklet acentesini; tertip ettikleri bisiklet teşvik mü. sabakalarını federasyonumuz hi- mayesine almıştır. Tebliği keyfi- yet olunur. Oto Moto bisiklet acentesi tara- fından tertip edil üsabakalar 27 - 7-934 cuma günün yapılacak tır. İkinci smıf yarış Mecidiye kö- yünden Maslak çatalma kadar gi: dip gelme 13 kilometre Birinci sınıf yarış Mecidiye kö- yünden Haciosman bayırma kadar gidip gelme 21 kilometre. Norton Motosiklet acentesinin tertip ettiği yarış 17-8 -934cu ma günü yapılacaktır. İkinci sınıf yarış Mecidiye kö- yünden Hacı Osman bayırma ka- dar gidip gelme 21 kilometre. Birinci smrf yarış Mecidiye kö- yünden ve Hacr Osman bayırın. dan inilerek Kefeli köyünden av- det mesafe 25 kilometredir. Alsion Bisiklet acentesinin ter- tip ettiği yarış 31 - 8 - 934 cuma günü yapılacaktır. İkinci smıf yarış Mecidiye köyü İstinye bayırından gitme ve Ke feli köyü Hacı Osman ba; anı dönme, Birinci smıf yarış Mecidiye kö- yünden İstinye bayırı, Büyükdere bentlere kadar gitme Hacı Osman | bayırmdan dönme. | Her üç yarış iki sınıf üzerine ya- pılacak birincilere kupa ikincilere | madalye verilecektir.Pkinci smıf ya İ rıslar sabah saat sekizde birinci sınıf yarışlar sekizi on geçe başlı. yacaktır. üsabıklar saat 7,30 Şişlide Bb- | rahim ağanm kahvesinde hazir bu- lunacaklardır. Müsabakalara kay- dolunmak için Tksimde Felek ti- caretbanesinde Bisiklet federasyo- nu mümessilliğine veyahut Cüm- huriyet Halk Fırkasmda federas- yerlar merkezine müracaat edil mesi lâzımdır. Kuşadası Hadisesi (Başı 1 inci sahifede) memlekette hissedilen umumi ele." mi halisane bir surette ifade etti- ği ve iki taraf memurlarından mü rekkep bir tahkik heyetinin iki ta- rafın suiniyetten uzak olduğunu meydana çıkaracağım ve müna- sebetleri dostane olan iki mem- leketin donanma ve ordularında bu müessif ve tarafeynin ihtiya- ri dahilinde olmıyan hâdiseden dolayı herhangi bir acı kalmama- sının kendisi için pek kıymetli 0- lacağını bildirdiği istihbar edil miştir. ... Kuşadasının cenubunda Dipburmu mevkiinde İngilterenin Devonshire kruvazörüne mensup bir xabitin sahil Hariciye Vekâleti ile İngilterenin Am- kara sefareti arasında müzakerat ce- Ankaraya gitmiş © e Percy Loraine dün Hariciye vekili Tevfik Rüştü Bey- le görüşmüştür. Verilen habere göre İngiltere hükümeti, vakanm esası hak kmda tahkikat icrası için iki hükü - met mümessillerinden mürekkep bir heyetin mahallinde faaliyete geçmesi- ni ve Sisam adasında bulunan bir İn giliz harp gemisinin hükümetimizin müsaade ile sularımız gelerek, ne müşterek bir heyet İngiliz gemisi şalopalarile, öldürülen zabitin cesedinin aranmasını teklif et miştir. Hükümetimiz cesedin aran - ması teklifine muvafakat covabt ver » miştir, Rester ajansı bildiriyor: mindeki İngiliz kruvazörü limandan üç mil mesafede demir atmıştır. Kru vazör kaptanı yanında İngiliz viskon- sülü olduğu halde Türk memurların. dan, bahriye doktoru müteveffa Ro « binsonun cesedini aramak üzere Si - sam boğazında tahirriyatta bulunmak için müsaade istemitşir, Bu müsaade verilmiş ve tahirriyata başlanılmış © &ir. Tideni fimanma 12 İegiliz o harp gemisi demirlemiştir. Faler limanında İngiliz gemileri ATİNA, 18 (Milliyet) Dün akşam Faler limanma İngilterenin tayyare va puru “Fiyoriyos,, ile (Serser) mamm- deki gemileri gelmiştir. xi Bahriye mazırı Mösyö Haci, Kir yakos, Harbiye mazmı Mösyö Kendi Bs ve Mösyö Sehniyas birçok yüksek zabitanin tayyare uruna O giderek 'manavralarnı takip eder oelerdir. ©

Bu sayıdan diğer sayfalar: