19 Temmuz 1934 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 7

19 Temmuz 1934 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ki HİMAYEİ ETFAL İ CEMİYETİ <si menfaatin < 34 ya cum. Kı nmiyer lân olunur. kada . € > Dühuliya 20 kuruş gg (1190 | “GEREN aa Türkiye Hilâliahmer Cemiyeti Merkezi Umumisinden: Eskişehirde Hilâliahme a ereye er anbarında fazlı len çay ve R a mıkdarda bulu ii (sütlük muhtelif emaye tabak, porse- va gi ncanları, emaye kâse, tuzluk, yemişlik, çi- . ire), 24 Temmuz 1934 salı günü saat 14 den 12 ye çık arttırma suretile mezkür anbarda in muhammen kıymeti olan satılacağından (7955) kuruşun yüzde onu anbarda mü- talipleri (1214) Münakasa ilânı stanbul Belediyesi Sular İdaresinden: havuzlarınm tevsii için metre mık'abı hafriyat ka- Kâğith, i z pr tarik O ak ri zarfla mü sam — Tall b hamal ka JeYi (2) lira labilirler, a ait tanzim edilen şartname ve pro- mukabilinde Idare veznesinden satın a- sn e ahkâmı mucibince kapalı zarfları- saat on dörde 1 olan 25-7.934 pazartesi günü tam melidirler çe, Kadar İdare hey'eti Baş Kâtibine ver- minat mekç,. saten son teklif kabul edilmez. Te- olarak teklif? yahut makbuzları ayrıbir zarf içinde if mektubun un içine konulmuş olmalıdır. (4024) Istanbul Deniz Kumandanlığından: 9, 12 Gedikli Köy şumuz 934 tarihlerinde meşredilen De- #eraiti meyanda Zabit Hazırlama Mektebine talebe kabul 1kragı 4. 14-16 Yaşını ikmal etmiş her oyatandaş Yağını ikmal edenler şeklinde tashih olunur. (3953) hiz Hilâliahmer Cemiyeti rerkezi Umumisinden: Mer merke; go Karacaşehir köyü civarında kâin Hilâliah- ez anbarında f; Kiz parçaları, Fermude bez cüzda, keçesi, k azla olup satılığa çıkarılan eşyadan Battaniye ve Çorap, muhtelif şer't, kuş n, müstamel hayvan örtüsü, muhtelif cumartesi güne pse köhne çadır vesaire) .2i Temmuz Ve satılacağındar, saat 14 den 17 ye kadar açık arttırma su- Teşun Yüzde onu 1 muhammen kıymeti olan (871396) ku- barda müşekkej sbetinde depozito akçelerile. taliplerin an- *ri ve diğer satılı, *Yona yevmi mezkürda müracaat eyleme- Sağının peyderne, aX €ğyanın hangi gün müzayede ile satıla- Kemafissabık, $ edileceği ve görmek arzu edenler için en harelçep pi anbara ait bir otobüsün muayyen mahal. Si ilân olunur: (1211) tüyü, yün k > , kal, boka, Byelti | PEY ilân er gün ürilece, Kibri ya rit ve Çakmak kl Mali Komiserliğinden: i ibatma tâbi olan çakmaklar, resmi öden- ERER Şakmaklardır. Halk elinde mevcut amgalı emerek yuvarlak bronz veya uzun nikel olan çakmaklarm kullanmasında üde mahal kal tereddi İmamak üzere keyfiyet ilân olunur. 70,000 100,000 Kirazlıda bulu- nan kıt'at için Ezine ve Geylik- iide bulunan kı- Vat için Bayramıç ve Ay- vacıkta bulunan kıt'at için bastalıkları mürek, AI caddesi ÇMulep ge 4S) Vehap B. Ap. gi e CİCİ Sunar isis dak be FARUK rain Çi kar, 140,000 ——— 310,000 Yekün. Fırka kıt'atınm ihtiyacı o- lan yukarda miktarı ve teslim mevkileri yazılı 310,000 kilo Sığır Eti kapalı - zarf usulile 118-934 cumartesi günü saat | 16 da ayrı ayrrihale edilece- e Bia muay- i yen vaktinde rami ii Neşriyat ve Yazı İşleri | Tünan Fırka Sata Komi üdürü ETEM İZZET Yonuna müracaat etmeleri. Mecilik ve matbaacılık T. A. 5.) (6) İnen RE Meni iadekia ve Ürrühei kalayam Depami:. Saltnhamamında ARUKI GÜZCL kuruLap Umum sannon MİLLİYET PERŞEMBE 19 TEIMUZ 1954 | ama iğ ala | | | ISTANBUL BELEDİYESİ İLANLARI pe SIHHATİNİ SEVENLERE i Hususi İdarelerin 1933 senesine ait 1200cilt bütçenin | bastırılması kapalı zarfla münakasaya (konulmuştur. Talip olanlar şartname almak üzere Levazım Müdürlüğüne mü- racaat etmeli, münakasaya girmek için de 200 liralık teminat makbuz veya mektubu ile teklif mektuplarmı 21-7-934 cu- martesi günü saat on beşe kadar Daimi Encümene vermeli- İİ) dirler. (3578) | İnhisarler U. Müdürlüğünden: | 22982 Kilo Sınai Sulfat Dösut 4895 ,, Farmasötik Sulfat Dösut Satılığa çıkarılan yukarıda nev'i ve miktarları yazık Sulfat Dösutün pazarlığı 1 - 8 - 934 tarihine müsadif Çar- samba günü saat (10) da icra kılmacaktır. Taliplerin şart- name ve nümuneleri görmek üzere her gün ve pazarlık için de tayin edilen güm ve saatte yüzde yedi buçuk teminatlariy- le birlikte Cibalideki Satış komisyonuna müracaatları ilân olunur. (3985) Deniz Levazım Satınalma * : Komisyonundan: 9630 adet kazan borusu: Kapalı zarfla münakasası: 4 Ağustos 934 cumartesi günü saat 14 te. 35 ton Benzin : Kapalı zarfla münakasası: 4 Ağustos 934 cumartesi günü saat 15,30 da, 17 kalem boya malzemesi : Kapalı zarfla münakasası : 5 Ağustos 934 pazar günü saat 14 de. 104 kalem Eczayi Tıbbiye: Kapalı zarfla münakasası : 5 Ağustos 934 pazar günü saat 15,30 da. Deniz kuvvetleri ihtiyacı için yukarda cins ve miktar- ları yazılı malzeme hizalarında gösterilen gün ve saatlerde kapalı zarf usulile satm almacaktır. Şartnamelerini görmek ve almak isteyenler her gün ve münakasaya iştirik etmek isteyenlerin de usulüne tevfikan kapatılmış teklif mektupla- rile Kasımpaşada kâin Komisyona müracaatları. (3756) 4162 DEVLET DEMİRYOLLARI İDARESİ İLANLARI Haydarpaşa - Sapanca göl tenezzüh trenleri 15-7-1934 İ tarihinden itibaren oAdapazarma kadar devam edecektir. Sapanca - Adapazar kısmı için ilâveten almacak gidiş dönüş ücretleri. 1 11 75 50 111 30 kuruştur. ğ | Haydarpaşa - Adapazar tenezzüh trenlere beş yaşma kadar çocuklar (beş yaş dahil) parasız ve beşten fazla yaşta olan çocuklar da büyük yolculara mahsus “ücretle seyahat e- deceklerdir. ! Tarifenin çocuklar hakkındaki bu hükmü Sapanca - İ Adapazarı kısmmda 15-7-1934 tarihinden ve Haydarpaşa- İ Sapanca kısmında'da 15-8-1934 tarihinden itibaren tatbik edilecektir. (3914) 4243 | | Lokomotif bakır ocak aksamile sair bakır ve pirinç İ malzemenin kapalı zarfla münakasası 3 Eylül 934 pazartesi | günü saat 15 de Ankarada Idare Merkezinde yapılacaktır. ! Tafsilât Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde Onar li İ raya satılan şartnamelerde yazılıdır. (4025) Çankırı Belediyesinden: 2290 No. lı kanunun birinci maddesi mucibince Çankırı Şehrinin 1/2000 ve 1/500 mikyasında paftalara münkasim İ hali hazır vaziyetile 1/1000 mikyasmda münhanili haritası iv ci maddesine göre kanunun tarifatma muvafık olmak üzere şehrin müstakbel pilânının yapılması 15 -Temmuz-934 İ tarihinden 15 - Ağustos - 934 tarihine kadar kapalı zarf usu- lile münakasaya konulmuştur. Taliplerin Çankırı Belediyesi - | ne müracaatları ilân olunur. (3917) 4263 ILAN Istanbul Tramvay irketi, Tramvay arabaları son hareketlerinin yeni iş'ara kadar şu suretle değiştiriliniş olduğunu muhterem ahaliye arz eyler, N. Hat İstikamet Saat bir Fatihten Harbiyeyo Harbiyaden Fatihe Bebekten Eminönüne Emin önünden Bebeğe 12 o Harbiye - Fatih 2 Bebek - Eminönü 32 Topkapı - Sirkeci © Beyazıttan Topkapıya Topkapıdan Beyazıta Topkapıdan Aksaraya 1,45 MÜDİRİYET 4 İstanbul Sıhhi müesseseler Satınalma Komisyonu Reisliğinden: Heybeliada Verem Sanatoryomunda yapılmakta olan yei inşaatı kapalı zarf usulile münakasaya vazolunmuştur. 24-7-934 salı günü saat 14 te ihalesi icra edilecekir. Şart name ve keşifnameyi görmek isteyenlerin Sanatoryom Baş tababetinc ve münakasa için de Komisyona müracaatları. 3970 (3635) İhracat Tacirlerimizin , nazarı dikkatına: İstanbul Ticaret ve Sana yi Odasından : v Rigada bloke paraları mevcut olan Tacirlerimizin iş- bu matlâblarmın miktarmı ve muhatap Tacirlerin isim ve jadreslerini bildirmek üzere Odamıza müracaatları lüzumu i- AA memürin pavyonunun 6776 lira 89 kuruş bedeli keşifli baki- * MÜJD Madensuyunun & rahaisızlıklarına karşı şifal hassalurın gün geçtikçe srrmaktadır AFYONKARAHİSAR HA içenlere kolaylık olmak üzere su kamyoneti #ine kadar gönderilmekte ve aynca on şişelik verilmektedir. DENSUYU mü; Umumi satış yeri: nında Hildlishener satış mağazasıdır. Telef da Aksaraylılar ba 062 4036) İ EMLAK VE EYTAM BANKASI İLANLARI | Hesap No. Gayrimenkulün Icra No. İhale tarihleri bulunduğu mahal Unkapanında ibni 933-204 Birinciartırma meddas mahallesin- 1-8-34 de atik pıçakçı cedit İkinci arttırma kâni paşa sokağın- 16-8-34 daatik 1 cedit3 No.lı maa bahçe hane Samatyada Koca Mustafa paşa ma- hallesinde demirci Oskiyan sokağında 49 No.hbiv bap hane. Beyoğlunda o Hü- seyin ağa mahalle- sinde karga soka- ğında eski 5 yeni 9 No. lı apartıman Şöhzadebaşımda Feyziye caddesinde 28 No.lı birbap hane 4-9-34 Kasımpaşada Bed 934-14 Açık artırması 31-7-34 rettin mahallesinde şimal sokağında ye" ni5-7 No.lı apar tıman Kasımpaşada Bed- rettin o mahallesin- de orta şimal s0- kağmda' eski 5 yeni 2 No.lr bir bap hane Yukarda mahalleri gösterilen emlâktan 233, 318, 520, 538 ikraz hesap numaralı gayrimenkuller İstanbul Dördün- cü icra memurluğu ve 708, 606 hesap No.lı gayrimenkul ler ise İstanbul Ikinci iflâs Memurluğu tarafından hizala rında gösterilen günlerde öğleden sonra saat 14 den 16 ya kadar açık artırma suretile satılacaktır. İşbu Gayrimenkullerden kendisine ihale edilen kimse- ye Bankamız tarafından yüzde elli (Go 50) nisbetinde ve ahkâmı mahsusası dairesinde ikrazatta bulunulacağı ilân o- (3980) Taksitle satılık Bostan Mevkii v e nevi Yenipostane civa 4038 233 934-923 Birinci Artırma -9-34 İkinci artırma 20-8-34 934-929 Birinci artırma 4-9-34 İkinci artırma 20-8-34 934-1178 Birinci artırma 20-8-34 İkinci artırma 934.14 Açık artırması 31-7-34 lunur. Teminat Lira 280 Esas No. 220 Çırpıcıda 55 harita No. lı 2 hektar 2120 metro murabbar küçük bostan Yukarda yazılı bostan taksitle ve pazarlıkla satılacağm- dan taliplerin 21-7-934 cumartesi günü saat onda Şube- mize mürâcaatları. (3979) 4138 Sen Jozef Lisesi: Kadıköy Tedrisatın başlaması leyli talebe için 12 eylül ve nahari talebe ir çin 13 eylül olarak tespit edilmiştir.İlk mektep mezunları Türk talebeye mahsus olmak üzere ihzari sınıfları mevcuttur. Telefon: 60.021. 4154 Istanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi Baştababetinden: Haydarpaşa Emrazı İstilâiye Hastanesi bir senelik ih- tiyacı için 23 kalem Erzak açık münakasaya ey Münakasa 9 Ağustos 934 Perşembe günü saat 14 imei da Kara Mustafa Paşa sokağında Istanbul ma ıl hiye Merkezinde müteşekkil Komisyonda yapı ir gi teyenlerin şartnamelerini görmek EM e e Me murluğu ile mezkür Merkez Levazım Memurluğuna mü- racaatları. (4013) - Deniz Levazım Satınalma Komisyonundan: , on” — 26 30 Dizel Mayi Mahruku (pazarlıkla (Mübayaası: Temmuz 934 Perşembe günü 14 saat de. Dizel Mayi Mahruku ( pazarlıkla mubayaası : 26 Tem muz 934 perşembe gü saat 15 de. | Deniz kuvvetleri ihtiyacı için yukarda cins ve miktarı yazılı mayi mahruku hizalarında gösterilen tarihlerde pa- lıkla satın alınacaktır. Şartnamelerini görmek ve isbeyemlzrii her gün, pazarlığa istirak edeceklerin de muay yen gün ve saatte Kasımpaşada kâin komisyona müracaat- 30

Bu sayıdan diğer sayfalar: